Radostne plesám v Pánovi a jasá duša moja v Bohu mojom, lebo obliekol ma do rúcha spasenia a priodel ma odevom spravodlivosti ako nevestu, ozdobenú svojimi skvostami. Oslavovať budem teba, Pane, lebo vyslobodil si ma a nepriateľom mojim nedoprial si zo mňa radosti.
S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako mladuchu, okrášlenú skvostmi. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.
Radujem a veselím sa v Pánovi, a duša moja plesá v Bohu mojom; [Hovorí Jeruzalem.] lebo ma obliekol do rúcha spasenia a odevom spravodlivosti [Pre svätý ľud Messiášov základom radosti a chvály nie sú lesk a zemské šťastie, ale dobroty spasenia.] ma priodial, ako ženícha ozdobeného vencom a jako nevestu okrášlenú ozdobami svojimi. [Od Boha udelené milosti sú. svadobným šperkom, ktorý svoju vyvolenú nevestu ozdobuje. Samotné vdovstvo Sionu (50, 1) slávne skončené.] Chcem vyvyšovať teba, Pane, že si ma vytiahol (z jamy): a že si nedal, aby moji nepriatelia tešili sa zo mňa...