Pán vládol mnou hneď od počiatku svojich ciest, prv, než bol stvoril od pradávna čokoľvek. Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv, než bol povstal svet. Nebolo ešte morských priehlbní, keď ja som sa už zrodila, nebolo ešte žriedel s chrliacimi vodami. Prv, než sa boly vrchy vhrúžily, pred pahorkami som sa zrodila, prv, než bol nivy učinil a planiny a prvé hrudy na zemekruhu. Keď zhotovoval nebesá, tam bola som, keď odmeriaval klenbu nad morskými priehlbinami, keď upevňoval mraky vo výši, keď dával dúžieť žriedlam morskej hlbiny, keď vymedzoval moru jeho hranicu, by vody neprelievaly sa cez svoj breh, keď ustaľoval zemské základy, nuž ja som bola uňho chovankou a bola som deň po deň jeho rozkošou a hrala som sa pred ním v každý čas, na kruhu jeho zeme hrávala som sa a moja rozkoš je byť medzi synmi ľudskými. A teraz počúvajteže ma, synovia: Blažení sú tí, ktorí moje cesty varujú. Počujte naučenie, aby ste sa stali múdrymi, a nezanedbávajte ho! Blažený človek, ktorý ma počúva a ktorý bdie deň po deň vedľa mojich dvier a strežie na veraje mojich brán! Lebo kto nájde mňa, ten život nachodí a preukáže sa mu milosť od Pána.
Pán vládol nado mnou od počiatku svojich ciest, prv ako stvoril od pradávna čokoľvek. Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv ako povstal svet. Nebolo ešte morských prehlbní, keď som sa ja už zrodila, nebolo ešte žriedel obťažených vodami. Prv ako sa vrchy vhrúžili, pred pahorkami som sa zrodila, prv ako nivy urobil a planiny a prvé hrudy na zemekruhu. Keď zhotovoval nebesia, (bola) som tam, keď odmeriaval klenbu nad priehlbinami morskými, keď upevňoval mraky vo výši, keď dával dužieť žriedlam morskej hlbiny, keď vymedzoval moru jeho hranicu, by vody neprelievali sa cez svoj breh, keď ustaľoval základy zeme, ja som bola uňho chovankou, bola som deň po deň jeho rozkošou a hrala som sa pred ním v každý čas; hrávala som sa na okruhu jeho zeme a moja rozkoš (je byť) medzi synmi ľudskými. A teraz počúvajteže ma, synovia: blahoslavení sú tí, čo cesty moje varujú. Počujte naučenie, aby ste sa stali múdrymi, a nezanedbávajte ho! Blahoslavený človek, ktorý ma počúva a bdie deň čo deň pri mojich dverách a strežie na veraje mojich brán! Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
Pán vládol mnou na počiatku svojich ciest, [Od večnosti. Slová tieto znamenajú, že Boh Otec bol od večnosti v Bohu Synovi, a Boh Syn vždy v Bohu Otcovi. (Jéron.) — Cirkev Svätá prenáša slová v. 22.—32. na prebl. Pannu Máriu, ktorá je medzi všetkými synami a dcérami ľudskými najdokonalejšia.] prv než bol niečo učinil od počiatku. Od večnosti som ustanovená, a od starodávna, prv než zem bola. Ešte nebolo priepasti (morskej) a ja som už bola počatá: ešte žriedla vodné [Hebr.: studne, oplývajúce vodami.] nevyvieraly: Ani ešte vrchy ozrutnou ťarchou nehody sa usadily: pred vŕškami som sa zrodila: Ešte nebol učinil zem, ani rieky, ani sťažaje okruhu zemského. [Hebr.: Ešte nebol učinil zem, ani roviny, ani prvú hrudu okruhu zemského.] Keď pripravoval nebesá, bola som tam: keď dľa istého zákona, kruhom ohradzoval priepasti, [Hebr.: Keď upevnil klenbu nad morom.] keď s vrchu upevňoval oblaky, a odvažoval pramene vôd: keď vôkol mora ustanovoval jeho hranice a ukladal zákon vodám, aby neprestupovaly svojich medzí: keď vymeriaval základy zeme, s ním som bývala a usporadovala všetko: a veselila som sa deň po deň, ihrajúc sa pred ním po celý čas; [Veselila som sa vo svojich dielach, ktoré boly také dokonalé, a hravo i ľahko som ich dokonala.] ihrajúc sa na okruhu zemskom; a moja rozkoš je bývať so synami ľudskými: Teraz tedy, synovia, slyšte ma: Blahoslavení sú, ktorí zachovávajú moje cesty. Slyšte naučenie a buďte múdri, a nezavrhujte ho. Blahoslavený človek, ktorý ma slyší a ktorý bdie u mojich dvier každodenne, a strežie na prahu mojich dvier. [Kto sa mňa radí vo všetkých okolnostiach a činoch.] Kto mňa nájde, nájde život: [Tu život milosti, tam život slávy.] a dosiahne spasenie od Pána.