Drahý brat! Zjavila sa dobrotivosť a láskavosť Boha, Spasiteľa nášho, ktorý nás spasil nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme konali, ale z veľkého milosrdenstva, a to kúpeľom znovuzrodenia a obnovenia skrze Ducha Svätého. Hojne ho na nás vylial skrze Ježiša Krista, Spasiteľa nášho, aby sme sa stali spravodlivými jeho milosťou a mali nádej i podiel na večnom živote v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.
Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života.
xxx