Mnoho ráz a rozličným spôsobom voľakedy hovoril Boh otcom ústami prorokov, ale teraz v poslednom čase prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril svety. On je odblesk slávy (Boha) a obraz jeho podstaty. Svojím premocným slovom udržuje vesmír; (ľuďom) priniesol očistenie od hriechov a sedí na výsostiach po pravici velebného (Boha). On je o toľko dôstojnejší od anjelov, o koľko ich prevyšuje zdedeným menom. Veď kedy ktorému anjelovi povedal (Boh): Syn môj si ty, ja som dnes splodil teba!? Inde zasa: Ja mu budem otcom a on mi bude synom. A keď svojho Prvorodeného znova privádza na zem, hovorí: Nech padnú pred ním na kolená všetci anjeli Boží! O anjeloch vraví: Vetry má za poslov a ohnivé plamene za služobníkov. O Synovi však: Tvoj prestol, Bože, je na večné veky! Tvojím kráľovským žezlom je žezlo spravodlivosti. Spravodlivosť máš rád, neprávosť nenávidíš, preto teba pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti väčšmi než tvojich druhov. A ďalej: Ty, Pane, na počiatku zemi si dal základy, dielom tvojich rúk sú nebesá. Tie sa pominú, ale ty ostaneš! Ako rúcho zotlejú ony všetky, ako plášť ich svinieš a ako šatu zameníš inými. Lež ty si vždy ten istý a nebudú mať konca roky tvoje.
Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Veď kedy komu z anjelov povedal: „Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil“ a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“? A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: „Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.“ Anjelom zasa hovorí: „On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi.“ Ale Synovi: „Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov.“ A: „Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Ony sa pominú, ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú, zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú.“
xxx