Bratia! Dokiaľ je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, hoci je pánom všetkého (imania). Je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my, kým sme boli maloletí, boli sme podrobení živlom tohto sveta. Keď však prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, zrodeného zo ženy a poddaného zákonu, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a mohli sme dostať právo synovstva. A keďže ste synovia (Boží), soslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče! Už nie si teda sluha, ale syn; a keď si syn, si z milosti Božej aj dedič.
Hovorím však: Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého. Je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, slúžili sme podriadení živlom sveta. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.
xxx