Drahý brat! Zjavila sa milosť Božia, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, a vychováva nás, aby sme sa odriekli bezbožností a svetských žiadostí, a žili na tomto svete striezlivo, spravodlivo a nábožne, očakávajúc (splnenie) blahoslavenej nádeje a slávny príchod velebného a veľkého Boha, Spasiteľa nášho Ježiša Krista. On sa za nás obetoval, aby nás vykúpil zo všetkých nepravostí a očistil si nás ako ľud sebe patriaci, horlivý v dobrých skutkoch. Toto hlásaj a povzbudzuj v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch. Toto hovor, tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou. Nech nik tebou nepohŕda.
xxx