Keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, hľa, mudrci prišli do Jeruzalema z východných krajov a pýtali sa: Kde je novonarodený kráľ židovský? Videli sme totiž jeho hviezdu na Východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to kráľ Herodes počul, zarazil sa nad tým a celý Jeruzalem s ním. Dal svolať všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má Mesiáš narodiť. Oni mu odpovedali: V judskom Betleheme, lebo tak napísal prorok: Ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judska, keďže z teba vyjde vojvoda, ktorý má spravovať môj fud izraelský. Tu Herodes dal si potajomky privolať mudrcov a usilovne sa vyzvedal od nich o čase, kedy sa im hviezda zjavila. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: Iďte a usilovne sa dopytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu i ja šiel pokloniť. Keď vypočuli kráľa, vydali sa na cestu. A hľa, hviezda, ktorú uzreli na Východe, šla pred nimi, až prišla a zastavila sa (nad miestom), kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, preveľmi sa zaradovali. I vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, padli na tvár a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a podali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ale keď vo snách dostali napomenutie, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: »A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.«“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
xxx