Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si city milosrdenstva, dobrotivosti, pokory, miernosti, trpezlivosti! Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by sa niekto mal čo ponosovať na iného! Ako vám Pán odpustil, tak aj vy! Nadovšetko však majte lásku, ktorá je spojivom dokonalosti! A pokoj Kristov nech vládne vo vašich srdciach, lebo na to ste boli povolaní v jednote (Kristovho) tela, a buďte za to vďační! Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva! Múdro sa navzájom poučujte a napomínajte! Vďačným srdcom spievajte Bohu žalmy, chválospevy a duchovné piesne! A čokoľvek činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša, dobrorečiac skrze neho Bohu Otcu!
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
xxx