Bratia! Máme rozličné dary (Ducha) podľa milosti, ktorá nám bola daná. Tak dar proroctva, v súhlase s vierou, alebo dar služby pri obsluhovaní, alebo dar vyučovania pri vyučovaní, alebo dar potechy pri potešovaní. Kto teda dáva, tak úprimne; kto je predstavený, tak horlivo; kto preukazuje milosrdenstvo, tak ochotne! Láska nech nie je pokrytecká! Zošklivte si zlé a pridŕžajte sa dobrého! Milujte sa navzájom v úctivosti! V horlivosti sa nedajte znechutiť; buďte vždy vrúceho srdca! Pánovi (neustále) slúžte! V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvanliví! Majte činorodé porozumenie pre potreby svätých! Buďte pohostinní! Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú; dobrorečte a nepreklínajte! Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! Buďte napospol jednomyseľní! Nesmýšlajte vysoko, ale buďte naklonení nízkym!
Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne.[1] Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých[2], buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú – žehnajte a nepreklínajte! Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.[3]

[1] Údy Cirkvi tvoria spoločenstvo ako tajomné Kristovo telo. Toto spojenie určuje ich vzájomné povinnosti. Dary milosti môžu byť rozličné, ale vždy ich treba používať tak, aby slúžili dobru celého spoločenstva.
[2] „Svätých“, čiže kresťanov.
[3] Porov. Prís 3, 4.

A máme rozdielne dary, podľa milosti, ktorá je nám daná, buďto proroctvo, podľa pomeru viery; buďto úrad na posluhovanie, alebo, kto učí, na učenie; kto napomína, na napomínanie; kto udeľuje, na úprimnosť; kto je predstaveným, na horlivosť; kto preukazuje milosrdenstvo, na veselosť. Láska nech je bez pretvarovania. Nenáviďte zlé a pridržujte sa dobrého. Láskou bratskou sa vospolok milujte, úctivosťou sa vospolok predchádzajte. V horlivosti nepopúšťajte, duchom buďte vrúcni, Pánu slúžte. Buďte v nádeji veselí, v súžení trpeliví, v modlitbe vytrvanliví. Svätým v potrebách udeľujte, pohostinstvo pestujte. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Buďte napospol toho istého smýšľania; nebuďte vysokomyseľní, ale skloňujte sa k nízkym. Nedržte seba samých za múdrych.