Za onoho času zazrel Ján prichádzať k sebe Ježiša a povedal: Hľa, Baránok Boží, hľa, ten, ktorý sníma hriechy sveta! To je ten, o ktorom som povedal: Po mne prichádza muž, ktorý ma predstihol, pretože bol prv než ja! Ani ja som ho najsamprv nepoznal, ale preto som prišiel, krstiac vodou, aby sa on stal známy Izraelovi! Ján svedčil ďalej a hovoril: Uzrel som Ducha sostupovať s neba ako holubicu a spočinúť na ňom. A ja som ho predtým nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi oznámil: Na koho uzrieš sostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý bude krstiť Duchom Svätým. A ja som videl a dosvedčujem, že on je Syn Boží!
Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. 30Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. 31Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ 32Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. 33Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: »Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.« 34A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“
xxx