Z hlbočín volám k tebe, Pane, ó Pane, čuj môj hlas! Maj svoje uši napäté na moje prosby hlasité! Keby si, Pane, zachovával nepravosti v pamäti, Pane, kto obstojí? Lež u teba je odpustenie a pre zákon tvoj dôverujem v teba, Pane.

Z hlbín[1] volám k tebe, Pane; Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť.[2]


[1] Žalmista prosí Pána, aby vypočul jeho hlas, jeho prosbu, keď volá k nemu „z hlbín“. Ako vysvitá z ďalších veršov, ide o hriech, nie o tresty. Hriechy sú tou hlbočinou, v ktorej sa žalmista topí.
[2] Pán odpúšťa naše hriechy, aby sa mu potom „v bázni slúžilo“ (porov. Rim 2,4).

Z hlbokosti[1] volám k tebe, Pane. Pane, vyslyš môj hlas: Nakloň svoje uši k hlasu mojej snažnej prosby. Keby si mal na pozore neprávosti, Pane![2] Pane, kto obstojí? Avšak u teba je odpustenie, a pre zákon tvoj[3] na teba spolieham sa, Pane! Moja duša očakáva jeho slovo.


[1] Z hlbokosti mojich bôľov, z väzenia, prípadne z múk očistcových.
[2] Budeš-li súdiť dľa prísnosti odplácajúcej spravedlivosti, ktože ostane beztrestným?
[3] Pre zasľúbenie tvoje.