Ajhľa, Veľkňaz, ktorý sa vo svojich dňoch zapáčil Bohu. Nenašiel sa, kto by ako on zachovával zákon Najvyššieho. Blahoslavený je muž, ktorý vytrvá v skúškach, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.
Henoch sa ľúbil Bohu, a preto ho preniesol do raja, aby dal národom (príklad) pokánia. Abrahámovi, veľkému praotcovi mnohých národov, sa slávou nenašiel nik podobný, lebo plnil zákon Vznešeného... Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života...

Henoch sa ľúbil Bohu a bol prenesený do raja, aby národy svojím príkladom pohol k pokániu.[1] Abrahám bol veľký otec mnohých národov, a nemal v sláve podobného sebe; on zachovával zákon Najvyššieho, a bol v smluve s ním.[2] Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenie, lebo keď sa dokáže, dosiahne korunu života, ktorú Boh prisľúbil tým, ktorí ho milujú.


[1] (I. Mojž. 5, 24.)
[2] (I. Mojž. 12, 2.)