Z úst detičiek a nemluvniat proti svojim protivníkom slávu si si pripravil, Bože. Pane, náš Pán, jak podivné je tvoje meno všade na zemi.
Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa. Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.
Z úst detí a nemluvniat [Požívajúcich prsia. Všade, i na zemi je slávne tvoje meno, lebo ho i deti znajú a oslavujú.] pripravil si slávu pre svojich nepriateľov: by si zahubil [Hebr.: Aby si k mlčaniu priviedol.] nepriateľa a mstiteľa. Ó, Pane, Pán náš; jak hodné podivu je tvoje meno [Čo je známo o tebe skrze stvorenie a zjavenie.] po všetkej zemi: lebo vyvýšenejšia je velebnosť tvoja nad nebesia.