V tie dni som videl: Hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyriaštyridsaťtisíc, ktorí mali napísané na čelách jeho meno a meno jeho Otca. A počul som s nebies hlas, ktorý bol ako zvuk mnohých vôd a ako zvuk mocného hromu. Bol to hlas spevákov, ktorí si hrali na citarách a spievali ako by novú pieseň pred prestolom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. Nikto sa však nemohol naučiť túto pieseň, iba tých stoštyriaštyridsaťtisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, ale sú ako panny. Preto nasledujú Baránka všade, kam ide. Oni boli vykúpení zpomedzi ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. V ich ústach nebolo Iže a sú naozaj bez úhony pred prestolom Božím.
Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca. A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.
A videl som, a hľa, Baránok [Srov. 5, 6.] stál na hore Sion [Sion, zemský Jeruzalem. Tam videl sv. Ján Pána v podobe baránka, teda ešte nie jako víťaza, nie jako nad svojimi nepriateľmi triumfuje.], a s ním stoštyridsaťaštyritisíc, majúcich jeho meno a meno jeho Otca napísané na svojich čelách. [144.000 dľa Jeronyma znamenajú z pokolení izraelských poznačených (7,4), dľa iných veriacich zo všetkých národov shromaždených.] Tu počul som hlas s neba, jako hlas mnohých vôd a jako hlas veľkého hromu; a hlas, ktorý som počul, bol jako hudcov, ktorí si hrajú na harfy. A spievali jakoby novú pieseň pred trónom a pred štyrmi zvieratami a starcami, a nikto nemohol spievať pieseň, iba tých stoštyriďsaťštyritisíc, ktorí sú kúpení so zeme. To sú tí, ktorí sa so ženami nepoškvrnili, lebo sú panenskí. [Od prvého úpadu do hriechu je prirodzené pohlavné obcovanie, i manželské, niečo znečisťujúceho, čo sa len skrze sviatosť vyzdvihuje. Poťahom na to volený je výraz „poškvrnil sa“. Panenstvo, ktoré sa tu chváli, zachovali v prenasledovaní antikristovom tí všetci; ono patrí tak ženám, ako mužom.] Títo nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Títo sú kúpení z ľudí, jako prvotiny Bohu a Baránkovi [Sú síce všetci blahoslavení vykúpení, ale tieto panenské duše jako prvotiny dokonania, jako kvet; ako zvláštna obeta pre Boha a Baránka.], a v ich ústach nenašla sa lož, lebo sú bez poškvrny pred trónom Božím.