Za onoho času anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a vyzval ho: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Ostaň tam, až pokým ti nepoviem, lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. Vstal teda. Za noci vzal dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do smrti Herodesovej, aby sa splnilo, č0 povedal Pán skrze proroka slovami: Z Egypta som si povolal syna. Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval. Vyslal (vojakov) a dal pozabíjať v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov, od dvojročných počnúc nadol, podľa času, o ktorom sa dôkladne prezvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš slovami: V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakáva svojich synov a nechce sa dať potešiť, lebo ich niet.
Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna." Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: "V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet."
A keď odišli, hľa, anjel Pánov zjavil sa vo snách [Grécky: vo sne.] Jozefovi a riekol: Vstaň a vezmi dieťa i jeho matku, a uteč do Egypta, a buď tam, až pokým ti nepoviem. Lebo stane sa [Grécky: lebo Herodes bude hľadať dieťa.], že Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmámil. Ktorý vstal, vzal dieťa i jeho matku v noci, a odišiel do Egypta, a bol tam až do skonania Herodesovho, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, hovoriaceho: Z Egypta som si povolal Syna. Vtedy Herodes, keď videl, že bol oklamaný od mudrcov, rozhneval sa veľmi, i poslal a pozabíjal všetkých chlapcov, ktorí boli v Betleheme a vo všetkých jeho končinách, od dvojročných a niže, podľa času, ktorý sa bol vyzvedel od mudrcov. [Koľko bolo asi tých detí, ktoré dal pobiť Herodes? Betlehem počítal asi 1000 duší. Na 1000 duší padne asi 40 pôrodov; polovica je chlapcov, polovica dievčat. Za dva roky umre z chlapcov asi tretina, ba i vyše tretiny, a tak by ostalo z prvého ročníka asi 14 chlapcov a z druhého asi 16—18, a tak Herodes nedal ich viac zamordovať, ako 30—32. A poneváč Herodes popáchal väčšie ukrutnosti, preto túto svetský dejepis nezaznačil. Kedy sa to mohlo stať? Na žiaden pád nie 28. decembra, ale hodne neskoršie, azda až po Hromniciach.] Vtedy naplnilo sa, čo bolo povedané skrze Jeremiáša proroka, ktorý riekol: Hlas bolo počuť v Ráme [Ráma = mestečko pri Betleheme k Jeruzalemu.], nárek a mnohé kvílenie; Ráchel [Ráchel bola manželka Jakubova a umrela okolo Betlehema.] oplakávala svoje dietky, a nedala sa potešiť, lebo ich niet.