Bratia, nadovšetko (majte) lásku, ktorá je spojivom dokonalosti! A pokoj Kristov nech vládne vo vašich srdciach, lebo na to ste boli povolaní v jednote (Kristovho) tela, a buďte za to vďační! A čokoľvek činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša, dobrorečiac skrze neho Bohu Otcu! Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete ako odmenu dedičstvo (kráľovstva nebeského), lebo Pánu Kristu slúžite.

Ale nad všetko toto majte lásku[1], ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!


[1] Čnosti sú ako odev a láska je pás, ktorý drží odev pospolu. Bez lásky by sa rozplynuli všetky čnosti. Ona to spôsobuje, že niekto je dokonalý.

Ale nad to nado všetko majte lásku, čo je sväzkom dokonalosti. A pokoj Kristov nech opanuje vaše srdcia, k čomu ste i povolaní v jedno telo, a buďte povďační! Všetko, čokoľvek činíte slovom alebo skutkom, všetko (čiňte) v mene[1] Pána Ježiša Krista s poďakovaním Bohu a Otcovi skrze neho. Čokoľvek robíte, pracujte zo srdca, jako Pánovi, a nie ľuďom, v povedomí, že od Pána dostanete na odplatu dedictvo.[2] Kristu Pánu slúžte!


[1] V mene P. Ježiša Krista vtedy činíme, keď činíme v jeho duchu, tak, ako on to chcel a kázal.
[2] Kráľovstvo nebeské.