Ja som vyšla z úst Najvyššieho ako prvorodená pred všetkým tvorstvom. Príbytok svoj mám na výsostiach, prestol mám na stĺpe mrakov. Na každom mieste zeme som sa zastavila: u každého ľudu, v každom národe som vládla. Mocne som podmanila srdcia všetkých, ktorí vynikali, alebo boli nízko postavení. Kto ma počúva, nezažije zahanbeniu, ktorí sa namáhajú v službe mojej, nezhrešia. Ktorí (iným) dajú poznať jasnosť moju, obsiahnu život večný.

Ja som vyšla[1] z úst Najvyššieho ako prvorodená pred všetkým tvorstvom. Svoj príbytok mám na výsostiach, prestol mám na stĺpe mrakov. ...na každom mieste zeme som sa zastavila: u každého ľudu, v každom národe som vládla. Mocne som pošliapala srdcia všetkých, ktorí vynikali, alebo boli postavení nízko: U týchto všetkých som hľadala, kde spočinúť a zdržovať sa v dedičnom (národe) Pána. Kto ma počúva, nezažije zahanbenie, ktorí sa namáhajú v mojej službe, nezhrešia. Ktorí (iným) dajú poznať moju jasnosť, obsiahnu večný život.


[1] Múdrosť vystupuje tu ako osobnosť.

Ja som z úst Najvyššieho vyšla, prvorodená pred všetkým stvorením: ja som na výsostiach prebývala, a môj trón na stĺpe oblúkovom. ...a na všetkej zemi stála som: a všetkými ľuďmi, a všetkými národami som vládla: a srdcia všetkých vyvýšených i ponížených mocne som podmanila:[1] a u všetkých týchto hľadala som odpočinok; a v dedictve Pánovom budem prebývať.


[1] Nikto nemôže vyhnúť jej vláde a panstvu; ona povyšuje i ponižuje.