Za onoho času opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon, (syn) Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu: Hej, Pane, ty vieš, že ťa milujem! (Ježiš) mu povedal: Pas mojich baránkov! A spýtal sa ho druhý raz: Šimon, (syn) Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal: Hej, Pane, ty vieš, že ťa milujem! Povedal mu: Pas mojich baránkov! Aj tretí raz sa ho spýtal: Šimon, (syn) Jánov, miluješ ma? Šimon Peter sa zarmútil, že sa ho (ešte aj) tretí raz spýtal: Miluješ ma? a odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko; ty vieš, že ťa milujem! Ježiš mu povedal: Pas moje ovečky! Veru, veru, hovorím ti, kým si bol mladší, sám si sa opasoval a šiel si, kam si chcel, ale keď zostarneš, vystrieš ruky, a iný ťa opáše a povedie ťa, kam nechceš! To povedal, aby označil, akou smrťou (Peter) oslávi Boha.
x
x