Bratia! Kristus, Veľkňaz budúcich požehnaní, cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, nepochádzajúci totižto z tohto sveta, vošiel raz navždy do svätyne, obetujúc nie kozľaciu a teľaciu krv, ale svoju vlastnú. Tak vydobyl (ľuďom) večné vykúpenie. Lebo keď kozľacia a býčia krv a popol z jalovice pokropením posväcujú poškvrnených a robia obradne čistými, o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha seba samého priniesol Bohu ako bezúhonnú obetu, očisti nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu! A on je Prostredníkom novej smluvy, pretože podstúpil smrť, aby vykúpil z priestupkov, spáchaných za prvej smluvy, tých, ktorí, súc povolaní, dostali prísľub večného dedičstva v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.
x
x