Myšlienky Srdca jeho s pokolenia na pokolenie, aby ich duše povytŕhal od smrti a zachoval ich v čase hladu nažive. Plesajte, spravodliví, v Pánovi, statočným sluší chválospev.
Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil. Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.
Ale rada Pánova na veky trvá: myšlenky jeho srdca od pokolenia do pokolenia. [Vševedúcnosť a všemohúcnosť Božia vzťahuje sa na všetko, siaha až do najvnútornejších vecí, a jeho všemohúcnosť spôsobuje, že všetko musí slúžiť cieľom riadenia sveta.] Aby vyslobodil ich duše od smrti: a živil ich v čase hladu. [Pán hľadí na tých, ktorí sa ho boja a v jeho milosrdenstve úfajú od neho ochranu v nebezpečenstve, smrti a výživu v čas hladu.] Veseľte sa, spravodliví, v Pánu: [Nad Pánom, nad jeho všemohúcnosťou a láskou, o ktorej je reč v žalme.] počestným prislúcha spievať [Úprimným prísluší, aj sú povinní chváliť Boha.] chválu.