Bratia! Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa milosti, že môžem pohanom zvestovať blahozvesť o nepochopiteľnom bohatstve Kristovom a objasniť im, ako sa uskutočnilo toto tajomstvo, skryté od vekov v Bohu, Stvoriteľovi všetkých vecí, aby sa takto nebeským kniežatstvám a mocnostiam skrze Cirkev stala známou mnohotvárna múdrosť Božia. (To sa stalo) podľa odvekého ustanovenia, ktoré sa uskutočnilo v Kristu Ježišovi, Pánovi našom. V ňom spočíva naša odvaha, že vierou v neho môžeme sa s dôverou blížiť (k Bohu). Preto vás prosím, neklesajte na mysli pre moje súženie pre vás, lebo ono je vašou slávou! Preto skláňam kolená pred Otcom, z ktorého má pôvod každá rodina na nebi aj na zemi, aby vám dal podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho Ducha mocne zosilnieť vo vašom vnútri; aby Kristus vierou prebýval vo vašich srdciach, aby ste vy, v láske zakorenení a založení, mohli so všetkými svätými porozumieť tú šírku a dĺžku, výšku a hĺbku, poznať totiž lásku Kristovu, ktorá prevyšuje všetko poznanie, a aby vás naplnila všetka plnosť Božia.
Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.
...mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, dostala sa táto milosť, aby som medzi pohanmi zvestoval nevyzpytateľné bohatstvo Kristovo [I. Kor. 15, 9. T. j. bohatstvo milostí, ktoré nám udeľuje Kristus.] a osvecoval všetkých, aké je riadenie tajomstva [Že Boh tak zariadil beh vecí, že pohani a Židia patria do jednej Cirkvi, v ktorej stali sa oba vyvoleným národom Božím. Boh ako všetkých stvoril, tak chce i všetkých spasiť.], od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril; aby kniežatstvá a mocnosti na nebesách [T. j. aby anjeli poznali, čo vykonal Boh, aby spasil ľudstvo.] od Cirkvi dozvedely sa o rozmanitej múdrosti Božej, dľa odvekého predurčenia, ktoré uskutočnil skrze Ježiša Krista, nášho Pána; skrze ktorého máme dúfanie a prístup [Pristúp do neba.] zabezpečený skrze vieru v neho. Pre túto príčinu zohýbam svoje kolená pred Otcom Pána nášho Ježiša Krista, od ktorého pochádza všetko otcovstvo na nebi i na zemi [Rím. 8, 15; Gal. 4, 6.], aby vám dal dľa bohatstva svojej slávy mocou zpevnieť skrze jeho Ducha na vnútornom človeku [Vnútorný človek je pravé kresťanské smýšľanie, a sv. Pavel na kolenách sa modlil, aby zmocneli v kresťanskom smýšľaní a živote.], aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, že by ste, v láske zakorenení a založení, mohli pochopiť so všetkými svätými, jaká je širokosť a dĺžka a hlbokosť [T. j. celý obsah veľkého tajomstva Božieho. Azda jaký je objem katolíckej Cirkvi.], a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje všetku vedomosť, aby ste boli naplnení všelikou plnosťou Božou. [T. j. aby ste boli naplnení známosťou o všetkej hojnosti tajomství a darov Božích.]