via crucis male uvodna obrazovka
Prosím, vyberte zo zoznamu.
Invalid Input
Prosím, vyberte zo zoznamu.
Prosím, vyberte zo zoznamu.
Invalid Input
Invalid Input

Súhrnný prehľad zastávok


I. zastavenie – Pán Ježiš je odsúdený na smrť (Mk 15, 1-5; Mk, 15, 15)
II. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia (Jn 19, 6; Jn 15-17)
III. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom (Iz 53, 4-6)
IV. zastavenie – Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou (Lk 2, 34 - 35)
V. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž (Mk 15, 21)
VI. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník (Iz 53, 2-3; Ž 27, 8-9)
VII. zastavenie – Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom (Nár 3, 1-2 a 9 a 16)
VIII. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy (Lk 23, 27-31)
IX. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom (Nár 3, 27-32)
X. zastavenie – Pána Ježiša zvliekajú zo šiat (Jn 19, 23-24)
XI. zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž (Lk 23, 33-34)
XII. zastavenie – Pán Ježiš umiera na kríži (Lk 23, 44-46)
XIII. zastavenie – Pána Ježiša skladajú z kríža (Mt 27, 54-55)
XIV. zastavenie – Pána Ježiša pochovávajú (Mt 27, 57-60)


Poučenie

Obsah:

Krížová cesta, čiže rozjíma­nie a uctenie utrpenia a smrti nášho Spasiteľa, je medzi vše­tkými katolíckymi pobožno­sťami podľa jednohlasného úsudku sv. Otcov všetkým du­šiam žijúcich i zomrelých ľudí najprospešnejšia a na duchov­né milosti najbohatšia. Sv. Au­gustín napr. vraví, že nič nie je tak spasiteľné, ako každo­denne sa rozpomínať, koľko pretrpel Boh pre nás. Sv. Ján Zlatoústy hovorí, že medzi všetkými dobrými skutkami nič natoľko nepomáha k spa­seniu, ako rozjímanie o utrpe­ní Kristovom. Pre veľkú pro­spešnosť tejto pobožnosti Cir­kev sv. ako starostlivá matka neprestáva povzbudzovať svo­je dietky ku konaniu tejto po­božností, predstavujúc pritom v sochách a v obrazoch umu­čenie Spasiteľovo po celej je­ho krížovej ceste v Jeruzale­me a odmeňujúc pobožnosť túto hojnými odpustkami.

Prvú pobožnosť krížovej ces­ty konala Panna Mária s mi­láčikom Pána, sv. Jánom, keď odprevádzala svojho Syna na kalváriu. I po zmŕtvychvstaní Božského svojho Syna v sprievode sv. Jána, nábož­ných žien a iných stúpencov Ježišových navštívila všetky tie miesta bolestí a múk, kto­ré Ježiš Kristus posvätil svo­jím utrpením, počnúc od Kajfášovho a Pilátovho dvora až na Kalváriu po hrob Jozefa Arimatejského, v ktorom Je­žiša pochovali. Tak činili jeru­zalemskí kresťania v dobách apoštolských.

Po ich príklade kresťania ce­lého sveta od prvej doby kre­sťanstva putovali na tie mies­ta, ktorými Ježiš Kristus krá­čal zo súdneho domu Pilátov­ho až na Kalváriu. Túto krí­žovú cestu medzi inými po­božne konala sv. Helena, mat­ka cisára Konštantína Veľké­ho, v 80. roku svojho života, potom cisár Heraklius a Teodor, horliví ctitelia sv. kríža. Podľa správ sv. Hieronyma (t r. 420), ktorý žil v Betlehe­me, posvätné miesta Svätej zeme boly prehojne navštevo­vané nespočetnými biskupmi, mučeníkmi a mužmi, preslá­venými veľkou učenosťou a vedomosťami.

⬆ Prvá krížová cesta mimo Jeruzalema ⬆

Putovanie kresťanov do sv. Zeme dialo sa bez prekážok až do roku 1073. Keď Turci zauja­li Palestínu, prenasledovali, utláčali tam kresťanov a za­bránili im navštevovať miesta, posvätené krvou Spasiteľovou. Márne boly krížové výpravy do Svätej zeme proti Turkom; na týchto výpravách zúčast­nili sa aj slovenskí zemani pod vedením kráľa Ondreja II. v roku 1217. Keďže kresťania z Európy nemohli voľne na­vštevovať sväté miesta v Pa­lestíne pre politické pomery a i chorí túto spasiteľnú pút nemohli zas vykonať pre svoju chorobu, chudobní pre vzdialenosť krajín, mnohí zbožní pútnici navrátiac sa zo Svätej zeme stavali i vo svojej vlasti podobné krížové cesty rovna­ko, ako je to skutočne v Je­ruzaleme, aby tí, ktorí nemô­žu tak ďalekú cestu podnik­núť, mohli sa stať účastnými početných milostí, plynúcich zo zbožného živého si predstavo­vania utrpenia Pána.

Medzi prvými ctiteľmi krí­žovej cesty vynikal ctihodný P. Alvarus, dominikán, ktorý navrátiac sa zo Sv. zeme vy­stavil v Kordove (v Španielsku) kaplnku, v ktorej po 14. štáciách — obrazoch je vy­obrazená s podrobnými udalo­sťami celá cesta Kristova na Kalváriu. Veriaci pri takto zriadených obrazoch modlie­vali sa, rozjímajúc o Kristo­vom umučení, ktoré im obraz krížovej cesty predstavuje.

⬆ Krížová cesta po celom svete ⬆

V 13. a 14. storočí sa predsa dosiahlo, že kresťania mohli navštevovať v Palestíne sväté miesta, ktoré sú úzko sviazané so životom Pána Ježiša. Mohamedánski Turci svolili aj k tomu, že posvätné budovy na jednotlivých miestach môžu kresťania udržiavať a strá­žiť. Tak r. 1342 na všetky časy bola odovzdaná stráž hro­bu Pána a posvätných miest v Jeruzaleme reholi sv. Fran­tiška čiže františkánom, ktorým až podnes posielajú kresťania z celého sveta svoje mi­lodary, ktoré sa sosbierajú na Veľký piatok a Bielu sobotu v pokladničke v Božom hrobe.

Synovia sv. Františka ako strážcovia Božieho hrobu videli, že kresťania pre rozličné príčiny nenavštevujú sv. Zem tak početne, ako sa to dialo za predošlých čias, keď celé zástupy putovaly do Jeruzale­ma. Preto sa snažili získať da­jakú náhradu pre veriacich kresťanov katolíkov, ktorí ne­môžu ísť do sv. Zeme, aby aspoň v duchu so Spasiteľom konali cestu jeho bolestného utrpenia, kráčajúc popri obra­zoch alebo sochách, znázorňu­júcich krížovú cestu, ako sme to vyššie spomenuli. — Keď františkáni do všetkých svo­jich chrámov umiestili obrazy krížovej cesty, chcejúc získať čím väčší počet veriacich do svojich chrámov, požiadali sv. Stolicu, aby krížovým cestám zriadeným vo františkánskych kostoloch udelila tie isté od­pustky, ktoré dosahujú pút­nici v Jeruzaleme pri každom zastavení cesty, ktorú konal náš Spasiteľ na vrch Kalvárie. Pp. Inocent XI. vyhovel tejto ich žiadosti a pápežským lis­tom 5. sept. 1686 udelil od­pustky jeruzalemskej krížovej cesty všetkým františkánskym chrámom pre všetkých rehoľ­níkov a rehoľnice všetkých troch reholí sv. Františka. To­to isté potvrdil Pp. Inocent XII. v listoch z 24. dec. 1692 a z 26. dec. 1695.

Pápež Benedikt XIII. vo svo­jom breve: „Inter plurima“ z 3. marca 1726 odpustky krížovej cesty rozšíril pre všetkých veriacich, kedykoľvek vykonajú pobožnosť krížovej j cesty v niektorom františkánskom chráme. Zároveň dovolil, aby odpustky krížovej cesty mohly sa privlastňovať na spôsob prímluvy i dušiam j v očistci.

Pp. Benedikt XIV. vo svo­jom breve: „Cum tanta“ zo 6. jan. 1741 dovolil kňazom-františkánom, že môžu zaviesť krížovú cestu aj v kostoloch a kaplnkách, ktoré prislúchajú k ich kláštorom alebo špitálom, ak ich o to požiada správca kostola alebo predsta­vený ústavu a ak biskup dá na to svoje svolenie. Dňa 30. 1 aug. 1746 ten istý pápež dovolil, že františkáni môžu zriadiť s povolením diecezánskeho biskupa krížovú cestu v každom farskom chráme. Dodatočne ešte dovolil, že krí­žová cesta sa môže zriadiť vo všetkých kostoloch a kapln­kách; tiež pripustil, že v jed­nom mieste sa môžu zriadiť aj dve krížové cesty, a to jedna v kostole a druhá vonku.

A tak sa krížová cesta roz­šírila po celom svete a je tak­rečeno v každom chráme. Ke­dykoľvek čítame zprávy o stavbách alebo opravách chrámov, dozvedáme sa aj o zriadení krížovej cesty. Obyčajne je obraz prvej stanice zavesený na epištolovej strane pri hlavnom oltári a ostatné obrazy sú rovnomerne rozde­lené v chráme tak, že 14. obraz krížovej cesty je zase pri hlavnom oltári na evanje­liovej strane.

Na mnohých miestach sú zriadené krížové cesty vonku pod šírym nebom, kde sú so­chy alebo obrazy krížovej ces­ty umiestené v malých ka­plnkách, postavených obyčajne na kopcoch a vŕškoch, na spô­sob vrchu Golgoty, odkiaľ ma­jú aj pomenovanie Kalvária. Takto postavené krížové cesty na spôsob jeruzalemskej Kal­várie predstavujú omnoho živ­šie utrpenie Kristovo. Veriaci zbožnejšie rozjímajú, kráčajúc od kaplnky ku kaplnke hore brehom, najmä na pútnických miestach, ako keď v úzkom priestore chrámu obmedzení sú len na malý pohyb od obra­zu k obrazu a len na jedno pokľaknutie.

⬆ Najväčší rozširovateľ krížovej cesty ⬆

Najväčším rozširovateľom krížovej cesty bol sv. Leonard z Portu Mauricio, kňaz rehole sv. Františka. Bol pravým mi­lovníkom sv. kríža. Podobne ako sv. Pavlovi apoštolovi nič mu tak neležalo na srdci, ako poznať a iným dať poznať ukrižovaného Ježiša. V tomto spočívala celá jeho svätosť a neodolateľná kazateľská vý­rečnosť. Keď sa koncom 17. a začiatkom 18. storočia roz­máhala v Taliansku bezuzdná nemravnosť a chladla sv. vie­ra, nepoznal lepšieho pro­striedku proti tomuto zlu, ako pobožnosť krížovej cesty. V jednom zo svojich spisov vy­zýva biskupov a kňazov, aby sa všemožne pričinili o to, že­by sa v každej osade zriadila a konala pobožnosť krížovej cesty, sťa pevná hrádza proti záhubnému prúdu nešľachetnosti.

Podľa neho je krížová cesta opravdivým protijedom nešľachetnosti, závorou proti rozbú­reným náruživostiam a po­vzbudením pre chladné srdce ľudské. Keď duša svojím duševným okom v zrkadle krí­žovej cesty vidí utrpenie svojho Boha, nič iné nemôže vykonať, ako uznať ošklivosť hriechu a vzbudiť v sebe city lásky k Spasiteľovi a nastúpiť cestu kresťanského života. Sv. Leonard nešetril ani starosti, ani prác, aby krížovú cestu všade rozšíril. Prvú zriadil v kláštore svojho rodiska a druhú v kláštorskej záhrade. Keď pápeži dovolili zriaďovať krížovú cestu i mimo rehoľ­ných kostolov, vo všetkých chrámoch a kaplnkách, tu je­ho horlivosť v rozširovaní tejto pobožnosti nepoznala hraníc. Sám posvätil 772 krížových ciest. Napísal zvláštne a veľmi dojímavé rozjímania. Jeho spôsob odbavovania krížovej cesty stal sa najobľúbenejším a najrozšírenejším.

⬆ Zriadenie krížovej cesty ⬆

Podľa dekrétu Kongregácie odpustkov z 30. júla 1748, zria­denie krížovej cesty v kostole alebo na inom mieste na žia­dosť farára alebo správcu kostola povoľuje biskup vopred, a to písomne. Bez tohto po­volenia je posvätenie neplatné. Keď sa posviacajú nové obrazy-sochy krížovej cesty na tom mieste, kde už krížová cesta s povolením biskupským bola zriadená, tam netreba žiadať nové povolenie.

Krížovú cestu môžu podľa pápežského nariadenia posviacať len františkánsky generál (hlavný predstavený v Ríme), provinciál a kvardián ale­bo tí františkánski kňazi, ktorým menovaní predstavení dali písomné povolenie k po­sväteniu.

Krížová cesta, posvätená od iných kňazov bez súhlasu sv. Stolice, nemá nijakých odpust­kov. — V tých zemiach, kde niet františkánskych kláštorov, udeľuje sv. Stolica na zriade­nie krížovej cesty potrebné zvláštne povolenie obyčajne kňazom-misionárom, ale len na čas.

⬆ Obrazy krížovej cesty ⬆

Odpustky krížovej cesty ne­viažu sa k obrazom alebo so­chám krížovej cesty, ale k dre­veným krížikom nad tieto obrazy alebo sochy nadstaveným, pripojeným alebo zave­seným. Preto pri posviacaní krížovej cesty sa osobitne posviacajú krížiky a osobitne vlastné obrazy. A tak, keby obrazy-sochy akýmkoľvek spôsobom boly nahradené novými obrazmi-sochami, ak zostaly pôvod­né drevené krížiky, je krížová cesta riadne s odpustkami i na­ďalej posvätená, nie je potreb­né nové svätenie. Naproti to­mu, keby pôvodne svätené drevené krížiky boly nahra­dené novými, čo len siedmimi novými kusmi, krížová cesta stráca odpustky a je potrebné nové svätenie od františkán­skeho kňaza.

Keď sa obrazy a krížiky krí­žovej cesty snímu so steny pre čistenie, maľovanie ko­stola, alebo rovnomerné zadelenie v kostole, posvä­tenie krížovej cesty, spoje­né s odpustkami, zostáva v platnosti i naďalej. (Kon­gregácia odpustkov 7. mája 1846.) Keď sa však drevené krížiky krížovej cesty prenesú na iné miesto, t. j. do iného kostola, kaplnky, strácajú od­pustky krížovej cesty a musia byť znovu na novom mieste od františkánskeho kňaza posvä­tené. Obrazy krížovej cesty bez krížikov môžu byť prene­sené.

⬆ Odpustky krížovej cesty ⬆

Nakoľko v odpustkoch krížovej cesty bol veľký zmätok, bl. Pp. Pius XI. 17. júla 1931 zrušil všetky doterajšie odpustky krížovej cesty a udelil nasledovné:

Všetci veria­ci, ktorí so skrúšeným srdcom či už spoločne s inými, alebo súkromne vykonajú pobožnosť krížovej cesty podľa predpisov zriadenej, môžu získať:

  1. Plnomocné odpustky za­každým, keď krížovú cestu vy­konajú, hoci aj viac ráz cez deň.
  2. Druhé plnomocné odpust­ky získajú raz denne, keď v deň odbavenia krížovej ces­ty pristúpia k sv. prijímaniu.
  3. Tretie plnomocné odpust­ky získajú, keď v jednom a v tom istom mesiaci vykonajú desať krížových ciest a pristú­pia k sv. prijímaniu.
  4. Neplnomocné odpustky 10 rokov získa za každú odbave­nú stanicu, kto začal odbavovať krížovú cestu, ale z daja­kej rozumnej príčiny ju ne­skončil. PPO 164.
⬆ Podmienky k získaniu plnomocných odpustkov ⬆

K získaniu odpustkov krížo­vej cesty vyžaduje sa pre­dovšetkým stav milosti posvä­cujúcej, t. j. aby sme na duši nemali smrteľného hriechu. Odporúča sa, aby sme pred každou krížovou cestou vzbu­dili v sebe ľútosť nad všetkými smrteľnými i všednými hriechami, ako aj úmyseľ získať odpustky.

Ďalšou podmienkou získania odpustkov je, aby sme správne vykonali krížovú cestu, teda:

  1. Máme uvažovať o mukách Spasiteľových, ktoré nám pred­stavuje patričná krížová stanica. Rozjímame o utrpení Pána, vzbudíme v sebe lásku a sústrasť k Spasiteľovi a ľútosť i nad svojimi hriechami. Ďalej možno rozjímať i ústnou mod­litbou, ktorú niekto prečíta a na chvíľku o prečítanom roz­mýšľa. Chvályhodné je pomo­dliť sa Otčenáš, Zdravas ako aj vzdychy: „Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe...“ a „Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa...“ Kto by ináč nevedel rozjí­mať, stačí mu, keď si uvedo­muje, že obraz krížovej cesty znázorňuje miesta, na ktorých Kristus trpel a keď vzbudí vo svojom srdci sústrasť s Kristom Pánom.
  2. Musíme chodiť od stanice ku stanici, alebo vykonať aspoň dajaký pohyb tela, ako pokľaknutie a vstanie. — Keď je viac ľudí v kostole za krížovej cesty, odporúča sa, aby veriaci ostali na svojich miestach a sledovali z miesta postup krížovej cesty, ktorú odbavuje kňaz, ktorý chodí s miništrantmi od stanice ku stanici. Odporúča sa, aby sa veriaci vždy obrátili alebo aspoň pozerali smerom k patričnej stanici. Toto však ne­musia robiť tí, ktorí sú v lavi­ciach. Všetci veriaci však majú vykonať dajaký pohyb. Naj­krajšie a jednotne stane sa to vtedy, keď sa pieseň spieva stojačky a ostatné sa modlíme kľačiačky. Pri súkromnom od­bavovaní môžeme chodiť od stanice ku stanici, ale nemusí­me. V čase iných verejných pobožností neodbavujme sú­kromnú krížovú cestu, aby sme iných nevyrušovali.
  3. Treba nepretržite bez prerušenia navštíviť za radom 14 staníc. Kto by si chcel krí­žovú cestu rozdeliť na viac ráz, ten odpustky nezíska. Kongregácia odpustkov však vyslovila, kto by za krížo­vej cesty pristúpil k sv. spo­vedi, k sv. prijímaniu, alebo by slyšal sv. omšu, a po skon­čení týchto úkonov pokračuje v započatej krížovej ceste, od­pustky získa. V inom prípa­de pre získanie odpustkov treba znovu začať krížovú ces­tu.

Z dekrétov sv. Stolice — S. Poen. — zo dňa 20. X. 1931 nevysvitá, žeby k získaniu plnomocných odpustkov bola predpísaná modlitba na úmysal sv. Otca. No predsa tak mô­žeme učiniť z povďačnosti voči sv. Otcovi, ktorého najväčšou starosťou je spasiť všetkých ľudí.

Odpustky krížovej cesty možno privlastniť aj dušiam v očistci.

⬆ Pobožnosť krížovej cesty so štáciovým krížikom ⬆

Chorí, ktorí nemôžu riad­nym spôsobom konať krížovú cestu, môžu získať odpustky krížovej cesty, keď držia v ru­ke krížik na tento cieľ zvlášť posvätený, a modlia sa 20 Otčenášov... 20 Zdravasov a 20 Sláva a pritom uvažujú o mukách Krista Pána. Kto by ne­mohol skončiť začatú pobožnosť, za každý Otčenáš, Zdravas a Sláva získava nepl. odp. 10 rokov. Krížik sa musí cez celú pobožnosť držať v ru­ke. Keď je pospolu viac cho­rých ľudí, stačí, keď má krí­žik v ruke jeden z nich.

Krížik krížovej cesty môžu posvätiť iba kňazi františkáni. Na krížiku musí byť umučenie Krista Pána. Keď sa krížik poruší, môže byť nahradený, ak len umučenie zostalo neporušené, lebo k tomu sa od­pustky viažu. Krížik a umučenie môže byť z hocijakého pevného materiálu, len nie z olova a cínu.

Ťažko chorí, ktorí bez veľkej ťažkosti nevládzu sa pomodliť 20 ráz Otčenáš, Zdravas, Sláva, získajú plnomocné odpustky aj vtedy, keď sa pomodlia 3 razy Otčenáš, Zdravas, Sláva a po­vzdychnú si napr. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nado mnou, alebo Klaniame sa Ti, Kri­ste... alebo iný povzdych a úctivé pobozkajú krížik. Tieto modlitby môže sa predmodlievať aj iný, a chorí modlitbu len opakujú alebo sledujú. Kto nevládze ani to, stačí, keď po­bozká krížik a vzdychne si spomínané vzdychy, alebo aspoň pozrie sa na tento krížik a vzbudí si ľútosť. Odpustkový krížik možno i inému požičať na získanie odpust­kov.

⬆ Postup pobožnosti ⬆

Pobožnosť krížovej cesty odbavuje sa cez celý Veľký pôst každodenne, najmä však v pia­tok. Vo františkánskych ko­stoloch sa krížová cesta odbavuje každý piatok. Kňaz je oblečený v superpelícii a fia­lovej štóle; miništranti podob­ne vo fialových šatách nesú procesiový kríž; idú od stani­ce ku stanici a za ten čas ľud spieva stojačky niektorú pie­seň krížovej cesty. Pred obra­zom krížovej cesty sa zastane, kňaz prečíta označenie krížo­vej stanice, modlí sa vzdych: Klaniame sa Ti, Kriste... pre­číta text rozjímania, o obsahu ktorého pár chvíľočiek poti­chu sa rozjíma: pokračuje v prosebnej modlitbe a pobož­nosť pred stanicou krížovej ces­ty skončí Otčenášom a inými obvyklými vzdychmi. Po obídení 14 staníc môže sa kňaz pomodliť Otčenáš, Zdravas na úmysel sv. Otca a dá požehna­nie so Sviatosťou Oltárnou. I na koniec ľud spieva jednu pôstnu pieseň, cez ktorú aj kňaz dáva bozkávať relikvie svätého kríža, ak ich v tom chráme majú.

Keď niet kňaza, zastupuje ho predmodleník. Kríž môže niesť ktokoľvek. Na konci vystane len požehnanie.

⬆ Povzbudenie ⬆

Hoci ne­môže každý, najmenej však chudobný navštíviť sv. Zem, predsa môže každý i doma ko­nať krížovú cestu, nad ktorú niet spasiteľnejšieho spôsobu na povzbudenie krehkého srd­ca ľudského k vrelej láske k Bohu, nenávisti proti hrie­chu a k nádeji, že nám budú odpustené všetky hriechy. Na krížovej ceste sa nielen my sami stávame účastnými po­kladov nekonečných zásluh P. Krista a svätých, t. j. od­pustkov, ale na spôsob prímluvy môžeme ich venovať i dušiam v očistci na ukráte­nie časných pokút. Preto teda s pomocou a pod ochranou Ducha Svätého nastúpme túto krížovú cestu a v duchu pobozkajme tie sväté šľapaje, z kto­rých vyprýštilo naše večné spasenie. Uprostred pokušení aj protivenstiev tohto sveta posilňujme sa pamiatkou umučenia a smrti Ježiša Krista.


Citované podľa: Radlinský, A.: Nábožné výlevy. Poučná a obradná modlitebná kniha s jednotným cirkevným spevníkom pre katolíckeho kresťana na používanie v kostole i doma. Spolok sv. Vojtecha, Trnava: 1945, s. 403-410.
A. „Milostivý Spasiteľ“Znenie podľa novšieho vydania JKS [bez Otčenáš a Zdravas po každom zastavení; v závere s modlitbami na úmysel Sv. Otca]
B. „Milostivý Spasiteľ“ (1945)Znenie podľa Nábožných výlevov (r. 1945) [s Otčenáš/Pater noster a Zdravas/Ave Maria po každom zastavení; v závere s modlitbami na úmysel Sv. Otca podľa ľubovôle]
C. „Ukrižovaný Ježišu“ (1945)Znenie podľa Nábožných výlevov (r. 1945) [s Otčenáš/Pater noster a Zdravas/Ave Maria po každom zastavení; v závere s modlitbami na úmysel Sv. Otca podľa ľubovôle]
via crucis male uvodna obrazovka
via crucis male uvodna obrazovka
Na úvod spievame:

Rozjímať o umučení (JKS 181)

1. Rozjímať o umučení
— do chrámu sa zoberme,
— veď Boh toto tak si cení
— ako v Jeruzaleme.


Na úvod spievame:

Stála Matka bolestivá (JKS 172)

1. Stála Matka bolestivá
vedľa kríža, ľútostivá, 
[:keď na ňom Syn milý pnel.:]


Na úvod spievame:

Smutná doba pôstna
— volá ťa kresťane,
— aby si sa díval
— na muky Kristove
— napraviť chce,
— čo diabol pohubil,
— keď Adama, Evu
— ku hriechu povzbudil.
.:]


Na úvod spievame:

Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

1. Kresťania, sem pospiechajte,
— nad mukami rozjímajte,
— ktoré za nás trpel Pán,
— aby svojím umučením
— a bolestným usmrtením
— vykúpenie získal nám.


  Na úvod spievame:

Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
1. Stabat Mater dolorósa
— Juxta Crucem lacrimósa,
— Dum pendébat Fílius.
 

1. Stála Matka bolestivá
— pri kríži jak slza živá,
— až na ňom Syn odvisol.


  
Prežehnáme sa a pomodlíme sa prípravnú modlitbu.statie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.


Modlime sa.
Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa ti klaniam(e) ako svojmu Pánovi a Bohu. Ľutujem(e) svoje hriechy, lebo som(sme) nimi urazil(i) tvoju dobrotu. Chcem(e) teraz vykonať pobožnosť krížovej cesty. Nech je vynahradením za moje(naše) hriechy a nech podľa tvojej vôle pomôže dušiam v očistci. Pane Ježišu, milostivo vypočuj moje(naše) prosby. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
℟. Amen.

Ak je krížová cesta spievaná, so spevom sa presunieme k I. zastaveniu.státie
Prežehnáme sa a pomodlíme sa prípravnú modlitbu.statie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.


Modlime sa.
Milostivý Spasiteľu, Kriste Ježišu! S poníženým srdcom klaniame sa Tebe, svojmu Pánu a Bohu. Oplakávame svoje hriechy, lebo sme nimi lásky najhodnejšiu dobrotu Tvoju obrazili. Chceme vykonať pobožnosť Krížovej cesty k odpusteniu všetkých hriechov a k získaniu odpustkov, ktoré sú k tejto pobožnosti udelené, pre seba, i pre duše v očistci podľa Tvojej najsvätejšej vôle. Ježišu, Pane náš a Bože náš, milostivé vyslyš prosby naše. Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
℟. Amen.

Ak je krížová cesta spievaná, so spevom sa presunieme k I. zastaveniu.státie
Prežehnáme sa a pomodlíme sa prípravnú modlitbu.statie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.


Modlime sa.
Ukrižovaný Ježišu, klaniame sa Ti v najhlbšej pokore. Ty si povedal: Keď chceš ísť za mnou, zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma! Ideme v duchu za Tebou a budeme rozjímať o Tvojich bolestiach, ktoré si pretrpel na krížovej ceste. Spravuj, prosíme, naše kroky, aby sme o svätých tajomstvách tak rozjímali, žeby sme ovocie umučenia vždy v sebe okusovali. Chceme získať i všetky odpustky, spojené s pobožnosťou krížovej cesty pre seba i pre duše v očistci podľa Tvojej najsvätejšej vôle.
℟. Amen.

Ak je krížová cesta spievaná, so spevom sa presunieme k I. zastaveniu.státie
I. zastavenie – Pán Ježiš je odsúdený na smrť (Mk 15, 1-5; Mk, 15, 15)
zastavenie passion male 01
via crucis male uvodna obrazovka

Mk 15, 1-5: A hneď ráno najvyšší kňazi zaviedli radu [Synedrion, najvyšší cirkevný súd židovský, kde znovu odsúdili P. Ježiša a radili sa, jako budú žalovať na neho u Piláta, aby ho i tento odsúdil na smrť.] so staršími a so zákonníkmi i s celým shromaždením, sviazali Ježiša, odviedli a vydali Pilátovi. A pýtal sa ho Pilát: Ty si kráľ [Teda u Piláta obžalovali ho z velezrady (lex de majestate), čo ša malo trestal smrťou.] židovský? A on odpovedal a riekol mu: Ty povedáš. [P. Ježiš prisvedčil, že je kráľ židovský, ale hneď i vysvetlil, v čom záleží jeho kráľovstvo, jako to iní evanjelisti udávajú.] A žalovali na neho najvyšší kňazi mnoho (vecí). Tu Pilát zase sa ho pýtal a riekol: Nič neodpovedáš? Pozri, jak veľké veci žalujú na teba. Ale Ježiš viac nič neodpovedal, tak že sa Pilát divil.

Mk 15, 15: Tedy Pilát, poneváč chcel zadosť učiniť ľudu [Kvôli ľuďom zaprel pravdu i spravedlivosť a s ňou i Boha. Koľká slabosť a chabosť! A koľkí hrešia takto!], prepustil im Barabáša a vydal [Židia vydali Ježiša pohanom, ale títo im ho dajú zpjatky, aby ho Židia ukrižovali.] Ježiša ubičovaného, aby bol ukrižovaný.

Rozjímať o umučení (JKS 181)

2. Podlý Pilát výrok smrti
— nad Ježišom vynáša
— koľko ráz hriech čnosti škrtí
— v krutých rukách Judáša!


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

2. Ach, tej Matke prežalostnej,
— zarmútenej a bolestnej,
— [:sedmorý meč v srdci tkvel.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

1. Čo stanica prvá
— tu vyobrazuje?
— Ježiša milého,
— tebe ukazuje,
— ortieľ smrti
— on berie na seba,
— by od večnej smrti
— vyslobodil teba.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

2. Ach, Baránka nevinného,
— vernej lásky k nám plného
— na smrť kríža žiadajú.
— Pilát výrok vyslovuje,
— lebo ľudí sa strachuje,
— keď Nech umrie! volajú.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
2. Cujus ánimam geméntem,
—Contristátam et doléntem
— Pertransívit gládius.
 

2. A jej dušu vzlykajúcu,
— užialenú, stonajúcu
— sedmorý meč prenikol.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Pilát odsúdil Ježiša na smrť. On ochotne prijíma výrok smrti, aby od nás odstránil výrok večného zatratenia.


Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, ty si z lásky k nám podstúpil bolestnú a potupnú smrť na kríži. Daj, aby sme svoje hriechy, ktoré boli príčinou tvojej smrti, naozaj poznali, zo srdca ich oľutovali a tak boli oslobodení od večného zatratenia.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k II. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Rozjímaj, ako Pilát na smrť odsúdil Krista, ktorý prívetive prijíma výrok smrti, aby od nás odstránil výrok večného zatratenia.

Modlime sa.
Láskavý Ježišu, ktorý si z lásky ku mne podstúpil bolestnú a potupnú smrť kríža, daj, aby som svoje hriechy, príčinu to smrti Tvojej, opravdivé poznal, zo srdca oľutoval a tak od večného zatratenia v deň súdny oslobodený bol.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k II. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pán Ježiš odsúdený na smrť kríža: Božský Spasiteľ pred Pilátom stojí zbičovaný, tŕním korunovaný a s trstinou v ruke. Jeho svätým srdcom preniká krik ľudu: Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho! A Pilát odsudzuje: Vezmite a ukrižujte si ho!

Modlime sa.
Nevinne odsúdený Ježišu, z nekonečnej lásky ku mne podrobil si sa rozsudku smrti, len aby si mňa vykúpil. Odpusť a vysloboď ma od ortielu večnej smrti, ktorú som si zaslúžil, lebo aj ja som svojimi hriechami volal: Ukrižuj ho, ukrižuj ho!

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k II. zastaveniu.státie
II. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia (Jn 19, 6; Jn 15-17)
zastavenie 02
zastavenie passion male 02

Jn 19, 6: Ale jako ho hlavní kňazi a služobníci uzreli, kričali a riekli: Ukrižuj, ukrižuj ho! Riekol im Pilát: Vezmite si ho vy a ukrižujte, lebo ja na ňom viny nenachádzam.

Jn 15-17: Ale oni kričali: Preč s ním, preč, ukrižuj ho! Riekol im Pilát: Kráľa vášho mám ukrižovať? Odpovedali hlavní kňazi: Nemáme kráľa, iba cisára. [Tu Židia sami soznali, že sa naplnilo proroctvo Jakubovo, dľa ktorého vtedy príde Messiáš, keď Židia už nebudú mať svojho kráľa.] Vtedy im o teda vydal, aby ho ukrižovali. Oni tedy vzali Ježiša a odviedli. I niesol si kríž [Ako každý odsúdenec.] a vyšiel na miesto, ktoré nazýva sa Kalvária [T. j. lebková hora; poneváč to bolo verejné popravište, nuž bolo tam mnoho ľudských kostí; odtiaľ jeho meno.], po židovsky Golgota.

Rozjímať o umučení (JKS 181)

3. Strhli k ranám prischlý šarlát,
— vlastné rúcho dali mu
— veď ho s krížom každý mal znať,
— hoc' tvár nezrie nevinnú.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

3. Ach, jak smutná, sužovaná 
bola Matka požehnaná
[:pre Ježiša bôľneho.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

2. Keď ortieľ vydali,
— hneď vzali Ježiša,
— ktorý jak baránok
— muky znášal kríža.
— Na zranené
— rameno kríž dali,
— na ceste žoldnieri
— ním postrkovali.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

3. Už Kráľ slávy, Kristus Ježiš,
— na ramená berie svoj kríž
— bez slovíčka trpkého,
— aby dlhy naše splatil
— a našiel, čo v raji stratil
— hriech človeka biedneho.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
3. O quam tristis et afflícta
— Fuit illa benedícta
— Mater Unigéniti!
 

3. Ó, jak smutná, doráňaná
— bola ona požehnaná
— Matka Syna Božieho.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Ježiš ochotne berie na svoje plecia kríž obťažený našimi hriechmi. Tým chcel posvätiť a poľahčiť všetky naše životné kríže.

Modlime sa.
Ježišu Kriste, ty si pre nás vzal na seba ťažký kríž. Daj aby sme aj my z lásky k tebe prijali kríž svojho utrpenia a s ochotným srdcom ho niesli ako pokánie za svoje hriechy.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k III. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Spomeň si, ako ochotne kladie Kristus na svoje plecia kríž, tvojimi hriechami obťažený, len aby posvätil a poľahčil kríže tvoje.

Modlime sa.
Sladký Ježišu, ktorý si pre mňa na seba ťažký kríž vzal, daj, aby som i ja z lásky k Tebe kríž trápenia prijímal a s poníženým srdcom ako ťarchu svojich hriechov ho niesol.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k III. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pán Ježiš berie na seba kríž. Hľaď, ako ochotne berie na svoje plecia tažký križ. Ale čuj, lebo aj tebe volá: Zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma.

Modlime sa.
Najmilostivejší Ježišu, dožič mi milosti, aby som všetky kríže, ktoré na mňa doľahnú, vždy ochotne a z lásky k Tebe niesol; udeľ mi dar svätej trpezlivosti, ktorá poľahčuje kríže naše.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k III. zastaveniu.státie
III. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom (Iz 53, 4-6)
zastavenie 03
zastavenie passion male 03

Iz 53, 4-6: V pravde neduhy naše on vzal na seba, [Naše neduhy a bolesti, ktoré nás ako následok hriechu a pokuta zaň maly zastihnúť, on vzal na seba, za ne trpel i dostiučinil.] bolesti naše on niesol; a my mali smne ho za malomocného, [Za takého, na ktorom kliatba Božia leží; teda, nazdali sa, že je od Boha pre nejaké vlastné svoje hriechy ranený a ubitý.] a za ubitého od Boha a žíznivého. Ale on bol ranený pre naše neprávosti, ubitý pre bezbožnosti naše; kára leží pre náš pokoj [Pre naše spasenie.] na ňom, a ranami jeho sme boli uzdravení. (1 Kor 15, 3) Všetci my ako ovce sme zblúdili, každý na svoju cestu [Každý po svojich hriešnych žiadostiach ide, nie po vôli Božej.] sa chýlil; a Pán složil na neho neprávosť [T. j. pokutu, dostiučinenie za naše hriechy.] všetkých nás.

Rozjímať o umučení (JKS 181)

4. Krv z rán siakne, keď len hne sa
— Ježiš slabne, padá v prach,
— ten, čo svety stvoril, klesá,
— bys' ty obstál v nehodách.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

4. Jak trúchlila a kvílila,
— keď na kríži uvidela
— [:muky Syna milého.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

3. Pre krvi preliatie
celým telom vädol,
na smrť unavený
ťažko na zem padol,
leží Kristus
pod krížom zomdlený,
bys' bol v predsavzatiach
svojich posilnený.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

4. Ježiš cestou vysilený,
— ťažkým krížom obťažený,
— na zem padá v slabosti,
— a predsa v tej smutnej dobe
— nemá nikto k jeho mdlobe
— v srdci svojom ľútosti.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
4. Quæ mærébat et dolébat
— Pia Mater, dum vidébat
— Nati pœnas ínclyti.
 

4. Aké žiaľne žiale žala,
— keď si zbožná prezerala
— muky Syna slávneho.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Nemilosrdne zbičovaný a tŕním korunovaný Ježiš je už taký zoslabnutý, že pod ťarchou kríža padá na zem.

Modlime sa.
Ježišu, ty si niesol ťažký kríž a klesol pod ním. Bola to ťarcha našich hriechov. Vrúcne ťa prosíme, pre zásluhy tohto pádu uchráň nás od každého hriešneho pádu, aby sme novými hriechmi nerozmnožovali tvoje bolesti.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k IV. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Uvažuj: Nemilosrdne zbičovaný a tŕním korunovaný Ježiš je už zoslabnutý a v ceste padá na zem pod ťarchou kríža.

Modlime sa.
Nevinný Ježišu, ktorý si ťažký kríž, ťarchu to mojich hriechov niesol a pod ním klesol: vrúcne Ťa prosím skrze zásluhy tohto pádu, chráň ma od každého hriešneho pádu, aby som novými hriechami rany Tvoje nerozmnožoval.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k IV. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Tažký bol kríž Kristov. Nemohol ho uniesť. Duch jeho zaiste bol ochotný, ale telo slabé — na zem padá.

Modlime sa.
Dobrotivý Ježišu, nedivím sa, že si padol pod krížom. Veď si niesol hriechy celého sveta, teda aj moje. S bolesťou ľutujem za všetky hriechy svoje, odpusť mi ich a posilni ma milosťou svojou, aby som sa ich nikdy viac nedopustil.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k IV. zastaveniu.státie
IV. zastavenie – Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou (Lk 2, 34 - 35)
zastavenie 04
zastavenie passion male 04

Lk 2, 34 - 35: A požehnal ich Simeon, a riekol Márii, jeho matke: Hľa, položený je tento na pád a na povstanie mnohým v Izraeli [Dľa toho, či v neho uverili alebo neuverili, bol Ježiš mnohým k spaseniu a mnohým k zahynutiu.], a na znamenie, ktorému sa bude odporovať [T. j. bude tak učiť a žit, že mnohí povstanú proti nemu, poneváč ich smýštanie a spôsob života nesrovnáva sa s jeho príkladom. Prevrátený svet vždycky odporuje Bohu.], a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby sa vyjavily myšlienky sŕdc ľudských. [Staručký prorok predpovedá tu umučenie a smrť Krista Pána, ktoré, jako ostrý meč, ranily dušu bl. Panny, a sú spolu najostrejšou zkúškou pre srdcia ľudské; lebo v ukrižovaného, potupeného Messiáša uveriť a nasledovať ho: to sa mnohým nechcelo a až podnes sa nechce, pyšným je to pohoršením, smyselným bláznivosťou, pokorným však múdrosťou a silou Božou.]

Rozjímať o umučení (JKS 181)

5.  A tu uzrie svoju Matku
— Ó, jak smutné stretnutie!
— Že ty nectíš matku svoju,
— za to trpí muky tie.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

5. Ktože by s ňou nezaplakal,
ktože by sa nenaľakal,
[:vidiac Matku skľúčenú?:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

4. Na to sa s Ježišom
— Mária stretala,
— nad jeho trápením
— žalostne plakala.
— Kto by nemal
— s Máriou zaplakať,
— Syna i Matičku
— spolu poľutovať.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

5. Ježiš s krížom znova vstáva,
a hľa, s Matkou sa stretáva,
zaronenou slzami,
ó, dve srdcia, tie bez viny,
boli vtedy žalostnými
preniknuté ranami!


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
5. Quisest homo, qui non fleret,
— Matrem Christi si vidéret
— In tanto supplício?
 

5. Ktože by z nás nezaplakal,
— keďby videl, aké Matka
— Krista znáša súženie?


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Aký bolestný cit preniklo srdcom Panny Márie, keď uvidela svojho syna, Pána a Boha, takého poníženého a potupeného. A ako bolestne sa zovrelo aj srdce Pána Ježiša, keď zbadal svoju matku, plnú bolesti a zármutku.

Modlime sa.
Pane Ježišu, pre toto bolestné stretnutie ťa prosíme, zapáľ v našom srdci naozajstnú lásku k tvojej presvätej matke. A ty, Matka Božia, vypros nám u svojho Syna milosť, aby v našom srdci nikdy nevyhasla pamiatka jeho umučenia.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k V. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Rozmýšľaj, aký bolestný cit prenikol srdcom Panny Márie, keď zazrela Syna svojho, Pána a Boha, tak poníženého a potupeného, a ako bolestne sa zarmútilo Srdce Ježišovo, keď zbadal Matku svoju, plnú bolesti a zármutku.

Modlime sa.
Sladký Ježišu, skrze toto bolestné stretnutie Ťa prosím, zapáľ v srdci mojom opravdivú lásku k Tvojej najsvätejšej Matke. A ty, Matka Božia, vyžiadaj, mi milosť u Syna svojho, aby v srdci mojom pamiatka jeho umučenia nikdy nevyhasla.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k V. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pán Ježiš stretá sa so svojom Matkou. — Bolestné stretnutie: Synu môj, pre koho trpíš? — Duše viac miluješ ako svoj život.

Modlime sa.
Trpiaci Spasiteľu, Bolestná Matka, moje hriechy sú príčinou bolestí vašich. Nechcem viac hrešiť, chcem Vás milovať. Vašej službe sa zasväcujem, aby moje srdce ostalo s Vami nerozlučiteľne spojené.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k V. zastaveniu.státie
V. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž (Mk 15, 21)
zastavenie 05
zastavenie passion male 05

Mk 15, 21: A prinútili istého mimoidúceho Šimona Cyrenejského, ktorý prichádzal zo dvorca [Z práce, s pola.] otca Alexandrovho a Rufovho [Týchto dvoch kresťania dobre znali ešte i v Ríme; snáď tam boli kňazmi so sv. Petrom.], aby mu niesol kríž.

Rozjímať o umučení (JKS 181)

6. Ký div, že mu klesli sily,
— že ich zlomil toľký trest
— a tak teda prinútili
— Šimona kríž pomôcť niesť.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

6. Ktože by ju neľutoval,
— keď by ju tak pozoroval
— [:so Synáčkom strápenú?:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

5. Keď videli teda
— Krista zomdleného
— po mnohom mučení
— už unaveného,
— že nevládze už viac
— kríž svoj uvliecť,
— Šimona nútili,
— by pomáhal kríž niesť.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

6. Vždy viac slabnú sily tela
nebeského Spasiteľa,
už kríž uniesť nemôže,
Šimon k nemu pristupuje,
ochotne sa podvoľuje,
že mu kríž niesť pomôže.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
6. Quis non posset contristári,
— Christi Matrem contemplári
— Doléntem cum Fílio?
 

6. Ktože by ju neľutoval,
— keďby zbožne pozoroval
— jej a Syna trápenie?


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Pán Ježiš musel byť na bolestnej ceste veľmi zoslabnutý, keď vojaci prinútili Šimona z Cyrény, aby mu pomohol niesť kríž. Báli sa, aby nezomrel skôr, ako ho ukrižujú.

Modlime sa.
Ježišu Kriste, ty si pre nás ostal nevládny a slabý. Pre tvoju lásku ťa prosíme, daj, aby sme ti aj my pomáhali niesť kríž tým, že s kresťanskou trpezlivosťou budeme znášať všetky ťarchy svojho života.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k VI. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Predstav si, ako musel byť Pán Ježiš na bolestnej ceste veľmi oslabnutý, keď Židia prinútili Šimona Cyrenejského, aby mu pomohol kríž niesť, žeby nezomrel skôr, ako ho ukrižujú.

Modlime sa.
Unavený Ježišu, ktorý si pre mňa ostal nevládnym a slabým; skrze Tvoju lásku Ťa prosím, daj, aby som Ti aj ja pomohol kríž niesť tým, že s kresťanskou trpezlivosťou všetky ťarchy života budem znášať.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k VI. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi kríž niesť. — Zprvu nie dobrovoľne, z lásky k trpiacemu, lež z prinútenia. Pán Ježiš prijal aj túto nútenú službu Šimonovu. — Kresťane, nebuď núteným služobníkom Kristovým, lež z lásky sa k nemu pripoj! — Veď za spásu tvojej duše koná trpkú cestu kríža.

Modlime sa.
Unavený Spasiteľu, ako sladko Ti padla i nútená pomoc Šimonova. Preto i ja pridávam sa k Tebe, neodvrhni ma; cez celý život Tvoj kríž chcem k víťazstvu niesť, zaň bojovať; k tomu mi daj sily i milosti, žeby som sa na konci sveta radostne mohol dotknúť kríža, ktorý sa nám zjaví na konci sveta.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k VI. zastaveniu.státie
VI. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník (Iz 53, 2-3; Ž 27, 8-9)
zastavenie 06
zastavenie passion male 06

Iz 53, 2-3: A vyrastie ako prút pred ním, [pred Pánom] a ako koreň zo žížnivej zeme; [Dľa hebr.: Je jako taký, pred ktorým si z ošklivosti tvár zakrývame, aby sme ho vidieť nemuseli.] nemá podoby ani krásy; a videli sme ho, a nebolo na ňom vidieť, pre čo by sme ho žiadostiví boli, pohŕdaného a najostatnejšieho z mužov, muža bolestí, ktorý zkúsil nemoc; a jaká zakrytá bola jeho tvár, [z rodu poníženého, chudobný] potupená; preto sme si ho ani nevážili... (Mk 9, 11)

Ž 27, 8-9> K tebe vraví moje srdce, [K tebe vraví modlitbou moje srdce, teba hľadá prosbou moje oko, tvoju tvár ja hľadám. Hľadať tvár je hľadať pomoc.] teba hľadá moja tvár: obličaj tvoj hľadať budem, Pane. Neodvracaj svojej tvári odo mňa: neodstupuj v hneve od svojho služobníka. Ty buď mojím pomocníkom: neopúšťaj ma, ani nepohŕdaj mnou, ó, Bože, môj spasiteľu!

Rozjímať o umučení (JKS 181)

7. Z tváre šatkou Veronika
— utiera mu krv a znoj,
— krvou, čo do šatky vniká,
— nakreslil Pán obraz svoj.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

7. Pre hriech ľudu bezbožného
— vidí Syna mučeného,
— [:krv sa leje z jeho žíl.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

6. Vidiac Veronika
— Krista krvavého,
— ručník z hlavy sňala
— utrieť mu tvár jeho,
— ktorý jej Pán
— zas naspäť podáva
— a doň tvár vtlačenú
— odmenou jej dáva.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

7. Tvár Kristova zapotená,
— krvou svätou zarosená,
— na ľud krutý pozerá.
— Veronika šatkou bielou,
— s útrpnosťou, láskou vrelou,
— tvár Kristovu utiera.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
7. Pro peccátis suæ gentis
— Vidit Jesum in torméntis
— Et flagéllis súbditum.
 

7. Pre hriech ľudu bezbožného
— vidí Syna mučeného,
— trýzneniu sa podrobil.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Pán Ježiš si utiera krvou zaliatu tvár šatkou, ktorá mu podala Veronika. Z vďačnosti jej na šatku odtlačil podobu svojej tváre.

Modlime sa.
Ježišu Kriste, ty si láskavú službu Veroniky odmenil krvavým odtlačkom svojej svätej tváre. Ponížene ťa prosíme, vtlač svoje umučenie hlboko do našich duší, aby sme naň nikdy nezabudli.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k VII. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pomysli si len, ako si Pán Ježiš utiera krvou zaliatu tvár ručníkom, čo mu podala Veronika, na ktorý jej krvou odtlačil svoju svätú tvár.

Modlime sa.
Najsladší Ježišu, ktorý si láskavú službu Veroniky krvavým odtlačkom svätej tváre svojej odmenil, ponížene Ťa prosím, hlboko do mojej duše vtlač umučenie svoje, aby som naň nikdy nezabudol.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k VII. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. — Kto je táto Veronika? Iste nábožná žena! Katov sa nebojí, nikoho sa nehanbí, k Ježišovi sa priblíži, podáva mu z lásky ručník s hlavy, aby si utrel tvár. Za služby lásky Pán jej dáva krvavý odtlačok svojej tváre.

Modlime sa.
Božský Spasiteľu, pri stvorení a pri svätom krste aj do duše našej vtlačil si svoj obraz. Ale, žiaľ, ja som ten obraz toľko ráz poškvrnil. Pokorne Ťa prosím, očisť moju dušu a bude nad sneh belšia.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k VII. zastaveniu.státie
VII. zastavenie – Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom (Nár 3, 1-2 a 9 a 16)
zastavenie 07
zastavenie passion male 07

Nár 3, 1-2: Ja som muž, [Zvláštny medzi prorokami, ktorý nielen nešťastie predpovedal, ale ho i videl a zkúsil.] ktorý videl chudobu svoju, v metle hnevu jeho. Mňa hnal a viedol ma do tmy a nie na svetlo.

Nár 3, 9: Zatvoril cesty moje štvorhrannými kameňami, zmiatol chodníky moje. [Učiml ich neschopnými aj prekážkami nepremožiteľnými, tak že je celému návalu nešťastia vystavený.]

Nár 3, 16: A polámal do posledného zuby moje; kŕmil ma popolom. [Dal mi jesť ako kremeň tvrdý chlieb. Na znamenie najvyššieho smútku je akoby v popole zahrabaný.]

Rozjímať o umučení (JKS 181)

8. A keď došiel k mestskej bráne,
— Ježiš padol druhý raz,
— tvoj hriech vždy mu sily láme,
— i keby ťa žehnal zas.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

8. Vidí, ako Syn milený
— dokonáva opustený,
— [:dušu Bohu poručil.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

7. Keď do brány prišiel,
— upadol tam znovu,
— posmieva sa zlý svet
— v prachu ležiacemu.
— Ten pád Krista
— pýcha spôsobila,
— tá ho neľútostne
— na zem povalila.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

8. Po druhý raz už Ježiša
— k zemi tlačí ťarcha kríža,
— na zem padá zomdlený,
— slzou jeho zrak sa kalí
— a z jeho rán krv sa valí,
— ach, celý je strápený.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
8. Vidit suum dulcem Natum
— Moriéndo desolátum,
— Dum emísit spiritum.
 

8. Zrie, jak Syn jej premilený
— dokonáva opustený
— a jak dušu vypustil.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Ježišove bolesti zväčšil jeho druhý pád po krížom. Naše opakované hriechy ich zväčšujú ešte viac.

Modlime sa.
Milostivý Ježišu, veľa ráz si nám už odpustil a my sme ťa, bohužiaľ, znova urazili. Prosíme ťa, pre zásluhy tohto druhého pádu nás posilni, aby sme zotrvali v tvojej milosti a viac neupadli do predchádzajúcich hriechov.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k VIII. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pri druhom Ježišovom páde uvažuj o jeho bolestiach, ktoré viac obnovuješ ty novými hriechami, ako ich obnovil druhý pád pod krížom.

Modlime sa.
Milostivý Ježišu, veľa ráz si mi už odpustil a, bohužiaľ, ja som Ťa znovu obrazil. Pre zásluhy tohto druhého padnutia Ťa prosím, posilni ma, aby som v Tvojej milosti zotrval a do predošlých hriechov viac neupadol.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k VIII. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. — Znova klesá pod ťarchou kríža, lebo ťažké je drevo, na ktorom sa rodilo spasenie sveta. — Nemilosrdní kati ho bijú a oddychu mu nedajú.

Modlime sa.
Ó, Ježišu, moje stále sa opakujúce hriechy boly príčinou Tvojho druhého pádu. Opätovne a bez prestania ľutujem! Pomôž mi, aby som používal všetky prostriedky ku spaseniu, žeby som do hriechu nikdy viac neupadol.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k VIII. zastaveniu.státie
VIII. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy (Lk 23, 27-31)
zastavenie 08
zastavenie passion male 08

Lk 23, 27-31: I šiel za ním veľký zástup ľudu i žien, ktoré horekovaly a nariekaly nad ním. Ale Ježiš obrátil sa k nim a riekol: Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. [T. j. blahoslavené ženy, ktoré nemajú detí, lebo nebudú musieť ich oplakávať. Starí-mladí zahynú totiž v tom súžení.] Lebo, hľa, prijdú dni, v ktorých povedia: Blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodily, a prse, ktoré nenadájaly. [T. j. blahoslavené ženy, ktoré nemajú detí, lebo nebudú musieť ich oplakávať. Starí-mladí zahynú totiž v tom súžení.] Vtedy počnú hovoriť horám: Spadnite na nás, a vŕškom: Prikryte nás. [Od strachu budú sa ľudia skrývať v horských jaskyniach a v dierach. A nevidiac sa ani tam v bezpečnosti, budú si priať náhlu smrť. Celá reč znamená to, že neslýchaný strach a zúfanie bude panovať vtedy] Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? [Keď svätý a spravedlivý podrobený je takému trápeniu, čo majú očakávať zlostní a bezbožní? 1 Pt, 4, 17]

Rozjímať o umučení (JKS 181)

9. Za bránou žien zástup celý
plače v smutnom záchvate.
Nie mňa, vraví Kristus, deti
svoje oplakávajte.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

9. Matka, plná žalosťami,
obdaruj ma milosťami,
[:ach, veď s tebou nariekam.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

8. Za bránou s Ježišom
ženy sa stretali,
nad mukami jeho,
prehorko plakali,
vidiac jeho,
krvou sfarbeného,
od katov ukrutných
na smrť vedeného.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

9. Ježiš zasa sily zbiera,
vstáva s krížom a pozerá
ta na ženy plačúce:
Nad mojimi bolesťami
neplačte, lež nad svojimi
synmi slzte kajúcne!


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
9. Eja, Mater, fons amóris,
— Me sentíre vim dolóris
— Fac, ut tecum lúgeam.
 

9. Dajže, Matka, lásky studňa,
— žiaľ nech cítim, čo ta putná,
— kiež by aj mňa zachvátil.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Pán Ježiš vraví ženám: „Neplačte nado mnou, ale samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“ Učme sa od neho, že aj my máme radšej oplakávať svoje viny, ako žialiť nad jeho mukami, ktoré sme sami zapríčinili.

Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, daruj nám milosť, aby sme sa pri pohľade na tvoje utrpenie rozpamätali na svoje hriechy a oplakávali ich slzami ľútosti.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k IX. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Rozjímaj nad tým, ako vraví Pán Ježiš ženám: Neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi dietkami. Uč sa od svojho Pána, že i ty radšej máš oplakávať svoje viny, ako trúchliť nad jeho mukami, ktorých príčinou si ty sám.

Modlime sa.
Najbolestnejší Ježišu, dožič mi milosti, aby som sa pri pohľade na Tvoje muky rozpamätal na hriechy svoje a ľútostnými slzami ich oplakal.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k IX. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pán Ježiš napomína jeruzalemské ženy. — I ženy a deti sprevádzaly Krista na Golgotu. Keď ho zazrely strýzneného, plakaly nad ním. Kristus ich sústrasť prijíma, ale ich aj napomína: Neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi.

Modlime sa.
Ó, Ježišu, ako sa Ti odvďačiť za Tvoju lásku, ktorá zabudla na svoj bôľ a zaoberala sa naším bôľom? Poteš milosrdenstvom Tvojím i moju dušu, obmäkči srdce moje, aby som slzami pravej ľútosti svoje viny smyl a tak svoje svedomie uspokojil a stratenú milosť nadobudol.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k IX. zastaveniu.státie
IX. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom (Nár 3, 27-32)
zastavenie 09
zastavenie passion male 09

Nár 3, 27-32: Bude sedieť samotný a mlčať; lebo položil ho [Jarmo Pánovo.] na neho. Položí do prachu ústa svoje; azda je ešte nádej. [Pokorí sa pod mocnou rukou Pánovou bez reptania.] Podáva líce tomu, ktorý ho bije, nasýti sa pohanením. Lebo nezaženie Pán na večnosť. [Toho, ktorý sa úprimne k nemu obráti a polepšiť sa hľadí.] Lebo keď zavrhne, i smiluje sa podľa množstva sľutovaní svojich.

Rozjímať o umučení (JKS 181)

10. A v tom veľkom umučení
jak vosk v ohni mäkne sval,
padá Ježiš premilený,
kat ho kope, aby vstal.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

10. Vždy mi srdce láskou planie,
— veď sa k tebe, Kriste Pane,
— [:aj v žalostiach utiekam.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

9. K hore Kalvárii
— keď sa priblížili,
— už viacej Pán Ježiš
— v sebe nemal sily,
— po tretí raz
— tu padol zomdlený,
— tým najbolestnejším
— pádom dorazený.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

10. Pozbavený všetkej sily,
— po tretí raz Ježiš milý
— k zemi klesá skalnatej
— hľa, človeče, naše zlosti
— bremenom sú tej ťažkosti,
— vinou krvi vyliatej.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
10. Fac, ut írdeat cor meum
— In amándo Christum Deum,
— Ut sibi compláceam.
 

10. Kiež aj moje srdce vzplanie,
— Krista ľúbiť neprestane,
— by som sa mu zapáčil.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Pán Ježiš je stále viac zoslabnutý a pri vrchole Kalvárie pod ťarchou kríža tretí raz padá na zem. Príčinou tohto pádu je aj naša krehkosť a nestálosť v dobrom.

Modlime sa.
Ježišu, ty nevyčerpateľný prameň všetkých milostí, len pre nás si tak zoslabol. Posilňuj nás v našich slabostiach, aby sme premáhali všetky pokušenia, vyhýbali sa hriešnym príležitostiam, neustávali v konaní dobra a až do smrti ostali ti verní.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k X. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Nábožne uvažuj, ako Pán Ježiš vždy viac silu tratí a pri vrchole Kalvárie pod ťarchou kríža tretí raz na zem padá, čoho príčinou je tvoja krehkosť a nestálosť v dobrom.

Modlime sa.
Ó, Ježišu, nevyčerpateľný prameň všetkých milostí, len pre mňa si tak zoslabol, posilni ma v mojej slabosti, aby som všetky pokušenia premohol, hriešnym príležitostiam vyhýbal, v konaní dobrého nikdy neustával a mravný až do smrti zotrval.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k X. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. — Bolo to neďaleko od popravného miesta. Posledný raz padá, ale najťažší pád. Kristus krížom pritlačený, tvárou k zemi leží.

Modlime sa.
Najdobrotivejší Ježišu, hoci si muka mi a bolestnou cestou vysilený tretí raz padol, predsa znova vstávaš, len aby si splnil vôľu Otcovu. Posilni aj mňa, aby som sa vždy podroboval najsvätejšej vôli Tvojej, aby som verne plnil sväté príkazy Tvoje, a pri všetkých ťažkostiach, aby nepadla moja myseľ, lež aby som podľa Tvojho príkladu na ceste spasenia vytrval.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k X. zastaveniu.státie
X. zastavenie – Pána Ježiša zvliekajú zo šiat (Jn 19, 23-24)
zastavenie 10
zastavenie passion male 10

Jn 19, 23-24: A vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali [Dľa rímského práva rúcho odpraveného patrilo katom.] jeho šaty a spravili štyri časti, každému vojakovi časť, i svrchník. No svrchník bol nesošívaný, od vrchu všetok voskrz utkaný. Tu riekli si jeden druhému: Neroztrhajme [V tomto svrchníku sv. otcovia vidia obraz Cirkvi, ktorú nesvobodno trhať.] ho, ale hoďme oň kôstku, čí bude. Aby sa vyplnilo Písmo, ktoré hovorí: Podelili si moje šaty a o môj odev hodili kôstku. A vojaci to i urobili.

Rozjímať o umučení (JKS 181)

11. Pozri, ako na Golgote
driapu šaty z Ježiša.
Smilstvo páchaš osamote?
Moc ťa stresce najvyššia.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

11. Svätá Matka, Krista rany,
— ktorými bol doráňaný,
— [:hlboko mi v srdce vtlač.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

10. Keď prišli na horu,
na Krista hneď siahli,
a z tela mu odev
razom dolu stiahli,
všetky jeho
rany obnovili
a vyzlečeného
žlčou napájali.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

11. Už sa cesta dokonáva,
— nová muka zas nastáva,
— keď mu rúcho zvliekajú,
— lebo s hroznou ukrutnosťou
— a katanskou násilnosťou
— zaschlé rany trhajú.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
11. Sancta Mater, istud agas,
— Crucifíxi fige plagas
— Cordi meo válide.
 

11. Svätá Matka, Krista rany,
— ktoré dostal križovaný,
— hlboko mi v srdce vtlač.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Skončila sa cesta s krížom. Teraz zo svätého tela Pána Ježiša násilne a nehanebne strhli rúcho. Zaschnuté rany sa opäť otvorili a bolesti sa obnovili.

Modlime sa.
Ježišu, ty si pre hriešne žiadosti nášho tela a za naše hriechy nečistoty musel zniesť bolestné a necudné stŕhanie svojich šiat. Daj nám milosť, aby sme premáhali všetky hanebné myšlienky a žiadosti a až do smrti viedli čistý a mravný život.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XI. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Rozjímaj: Koniec cestovaniu pod krížom; násilne a nehanebne strhali rúcho so svätého tela Pána; zaschnuté rany sú rozodrané a bolesti obnovené.

Modlime sa.
Ó, najčistejší Ježišu, ktorý si pre hriešne žiadosti nášho tela a za naše hriechy nečistoty tak bolestné a necudné strhanie svojich šiat zniesť musel, daj mi tej milosti, aby som všetky hanebné myšlienky a žiadosti premohol a čistý i mierny život až do smrti viedol.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XI. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pána Ježiša zo šiat vyzliekajú. — Nemilosrdne strhali s neho rúcho. Nová bolesť, lebo rany sú obnovené. No väčšie však potupenie a pohanenie, keď sväté telo jeho bolo obnažené.

Modlime sa.
Najčistejší Ježišu, ktorý si toto svoje zahanbenie za mňa obetoval, zbav ma hriešnej žiadosti a daj, aby len čistá láska k Tebe spravovala všetky myšlienky, žiadosti, reči a skutky moje.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XI. zastaveniu.státie
XI. zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž (Lk 23, 33-34)
zastavenie 11
zastavenie passion male 11

Lk 23, 33-34: A keď prišli na miesto, ktoré sa volá Kalvária [T. j. miesto umrlčích hláv, čili miesto popravné.], tam ho ukrižovali, i lotrov, jedného zprava a druhého zľava. [Mt 27, 33; Mt 15, 22.] Ježiš však riekol: Otče, odpusť im lebo nevedia, čo činia. I rozdelili jeho šaty a hádzali losy.

Rozjímať o umučení (JKS 181)

12. Klin, čo trhá kosti, svaly,
tupo vbíja kladivo,
rany pália, krv sa valí,
ľuďom v srdci je clivo.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

12. Tvojho Syna premilého,
— za nás hriešnych mučeného,
— [:bolesť so mnou deliť ráč.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

11. Krista strápeného
na kríž položili,
ruky mu a nohy
klincami pribili.
Ach, akú to
preukrutnú bolesť,
ó, človeče, musel
Kristus pre tvoj hriech niesť.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

12. Ježiš z rúcha vyzlečený
— a na kríži rozostrený
— ťažké muky skusuje,
— jeho ruky, nohy jeho,
— Baránka, ach, nevinného,
— rana klincov katuje.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
12. Tui Nati vulneráti,
— Tam dignáti pro me pati,
— Pœnas mecum dívide.
 

12. Svojho Syna raneného,
— za mňa z lásky trpiaceho,
— muky so mnou deliť ráč.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Ježiš prežíval nepredstaviteľné bolesti, keď jeho doráňané telo vystreli na kríž a pribili ho naň železnými klincami.

Modlime sa.
Ukrižovaný Ježišu, muky ukrižovania za naše hriechy si znášal len z lásky k nám. Naplň naše srdcia odporom voči hriechu a láskou k tebe. Sebazapieraním chceme seba samých križovať a všetky protivenstvá z lásky k tebe trpezlivo znášať.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XII. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Súcitne uvažuj o nevýslovných bolestiach Ježišových, ktoré cítil, keď jeho ranami posypané telo na kríž vystreli a železnými klinami naň pribili.

Modlime sa.
Ukrižovanv Ježišu, muky ukrižovania za moje hriechy len z lásky ku mne si znášal, naplň srdce moje ošklivosťou oproti hriechom a láskou k Tebe, aby som sebazapieraním sám seba ukrižoval a všetky protivenstvá, Teba milujúc, trpezlivo znášal.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XII. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pána Ježiša na kríž pribíjajú. — Obnažené telo Kristovo položili na tvrdé lôžko kríža. — Údery kladiva zaznievajú — to sväté údy Spasiteľove na drevo pribíjajú.

Modlime sa.
Ó, Ježišu, ukrižovaná moja láska, ktorý si pre moje hriechy na kríž pribitý bol a mňa drahou krvou svojich rán z otroctva diabla si vykúpil, daj mi milosti, aby som rany Tvoje vždy ctil, v čas pokušenia v nich útočište hľadal a telo svoje kresťanským sebazapieraním križoval.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XII. zastaveniu.státie
XII. zastavenie – Pán Ježiš umiera na kríži (Lk 23, 44-46)
zastavenie 12
zastavenie passion male 12

Lk 23, 44-46: I bolo okolo šiestej hodiny, a tu nastala tma po celej zemi, až do deviatej hodiny [Vtedy hodiny záčínaly sa čítať o našej šiestej ráno, a preto tu označený čas trval od poludnia až do tretej popoludní.]; a slnko sa zatmilo a opona chrámová roztrhla sa napoly. A Ježiš volal veľkým hlasom a riekol: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, vypustil dušu.

Rozjímať o umučení (JKS 181)

13. A včuľ zdvihnú s ním kríž hore,
rany sa mu otvoria
krv kríž farbí jak svit zore,
v zberbe hnev, zlosť zahoria.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

13. S tebou cítim tvoju bolesť,
— tým chcem svoju dušu povzniesť,
— [:umučenie precítiť.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

12. A potom do výšky
— kríž s Ježišom zdvihli,
— až pre veľkú ťarchu
— pukali v ňom žily,
— tak rozpiaty
— visel tri hodiny
— nebeského Otca
— Syn milý, jediný.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

13. Ach, už je Pán sveta, žitia,
— plný bôľu, krvi, bitia,
— na kríži povýšený,
— Otcu ducha odovzdáva,
— tak svoj úrad dokonáva,
— aby svet bol spasený.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
13. Fac me tecum pie flere,
— Crucifíxo condolére,
— Donec ego víxero.
 

13. Daj, nech s tebou zbožne kvílim,
— s Križovaným sústrasť cítim,
— kým len budem tuná žiť.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Zadívajme sa na ukrižovaného Pána Ježiša. Na kríži vyzdvihnutý medzi nebom a zemou tri hodiny trpí v mori múk a bolestí. Svoju dušu odovzdáva Otcovi, nakláňa hlavu a za nás zomiera.

Modlime sa.
Ukrižovaný Ježišu, ty si zomrel takou trpkou smrťou, len aby si uľahčil našu smrť a zaistil nám večný život. Daj, aby sme žili len pre teba a aby sme sa po smrti, ktorú prijmeme poslušne ako trest za hriechy, dostali do večnosti spásy.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XIII. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Poď a podívaj sa na Pána Ježiša: s krížom vyzdvihnutý, medzi nebom a zemou tri hodiny visí v mori múk a bolestí; svoju dušu Otcu odovzdáva, hlavu nakloňuje a za nás zomiera.

Modlime sa.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý si tak trpkou smrťou zomrel, len aby si moju smrť osladil a mne život večný zaistil, daj, aby som len Tebe žil, a po smrti, ktorú ako trest za hriechy vďačne prijmem, do večného spasenia sa dostal.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XIII. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pán Ježiš na kríži umiera. — Dokonáva! Vyplnil vôľu nebeského Otca, hlavu nakloňuje a dušu svoju mu oddáva.

Modlime sa.
Ukrižovaný Ježišu, svojou smrťou posvätil si moju smrť. Zmiluj sa nado mnou v poslednej mojej hodine, daj mi milosti, aby som i ja pre zásluhy Tvojej smrti dostal sa do počtu vyvolených Tvojich. Pane, už teraz Ti porúčam dušu svoju.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XIII. zastaveniu.státie
XIII. zastavenie – Pána Ježiša skladajú z kríža (Mt 27, 54-55)
zastavenie 13
zastavenie passion male 13

Mt 27, 54-55: Tu stotník a tí, ktorí boli s ním strážiť Ježiša, keď videli zemetrasenie a to, čo sa robilo, veľmi sa poľakali a riekli: Opravdu, toto bol Syn Boží. A boly tam opodiaľ mnohé ženy [Gr.: A bolo tam mnoho žien zďaleka sa dívajúcich, ktoré prišly za Ježišom z Galilejska, aby mu posluhovaly.], ktoré prišly za Ježišom z Galilejska a posluhovaly mu...

Rozjímať o umučení (JKS 181)

14. Skonal. Z kríža sňali telo,
dali Matke do lona.
Nezhreje ho, zmeravelo,
hoc' vrelo ho objíma.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

14. S tebou, Matka bolestivá,
— duša moja vierou živá
— [:pod krížom chce žalostiť.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

13. Mŕtveho Ježiša
už z kríža zložili,
do lona bolestnej
Matky položili;
ó, aký žiaľ
jej srdce cítilo,
pováž, keď ľúbala
Syna mŕtve telo.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

14. Ježišovo sväté telo,
— čo za nás na kríži pnelo,
— z kríža dolu skladajú,
— v Máriino sväté lono,
— kde spočinúť malo ono
— so žiaľom ho vkladajú.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
14. Juxta Crucem tecum stare
— Et me tibi sociáre
— In planctu desídero.
 

14. Pod krížom stáť s tebou v bôli,
— túžim, aby sme tak mohli
— spolu lkať a žalostiť.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Nikodém a Jozef z Arimatey zložili z kríža Ježišovo telo a vložili ho do lona Panny Márie. Plná bolesti ho drží v náručí a s láskou ho objíma.

Modlime sa.
Bolestná Matka Božia, v lone držíš mŕtve telo toho, ktorý zomrel za nás. Pre bolesť tvojho srdca ťa prosíme, vezmi aj nás do svojho materinského náručia, aby sme zostali pod tvojou ochranou v živote i v hodine smrti a tak dosiahli spásu.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XIV. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Rozjímaj nad tým, ako Nikodém a Jozef Arimatejský složili s kríža Ježišovo telo a vložili ho do lona Panny Márie, ktorá plná bolesti na rukách ho drží a láskou objíma.

Modlime sa.
Bolestná Matka Božia, ktorá v lone držíš mŕtve telo toho, ktorý za mňa zomrel, pre bolesť srdca tvojho ťa prosím, vezmi i mňa na materinské ruky svoje, aby som v živote i po smrti pod ochranou tvojou zostal a tak spasenie duše svojej dosiahol.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XIV. zastaveniu.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pána Ježiša s kríža skladajú. — Mária, Matka bolesti prijíma do náručia mŕtve telo svojho Syna, objíma ho a vinie ku svojmu krvácajúcemu srdcu.

Modlime sa.
Bolestná Matka, keď stála si pod krížom, prijala si ma za svoje dieťa: od tej chvíle ty si mojou matkou. Pre nesmiernu bolesť, ktorá srdce tvoje pri umučení Syna tvojho svierala, prosím ťa, stoj pri mne po celý život môj a nadovšetko v čas pokušenia a v hodinu smrti mojej.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa a so spevom sa presunieme k XIV. zastaveniu.státie
XIV. zastavenie – Pána Ježiša pochovávajú (Mt 27, 57-60)
zastavenie 14
zastavenie passion male 14

Mt 27, 57-60: A keď bolo už neskoro; prišiel istý bohatý človek ž Arimatie, menom Jozef, ktorý i sám bol učeníkom Ježišovým; tento predstúpil pred Piláta, a pýtal si telo Ježišovo. Vtedy Pilát kázal vydať telo. A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistej plachty a uložil ho vo svojom, novom hrobe, ktorý bol vytesal do skaly. A privalil veľký kameň na dvere hrobové, a odišiel.

Rozjímať o umučení (JKS 181)

15. Neberte mi Syna z lona,
nedávajte do hrobu!
Hrobu patrí ten, kto skoná.
Zastav, Matka, žalobu!


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

15. Kriste, keď zo sveta vyjdem,
— nech skrz tvoju Matku prídem
— [:do víťazstva slávneho.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

14. Napokon Ježiša
— vložili do hrobu,
— tu pováž si, duša,
— pováž v túto dobu,
— k čomu ťa smrť
— Kristova vzbudzuje,
— k čomu obeť jeho
— teba zaväzuje.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

15. Vykúpenie dokonané,
— telo Krista pochované
— v novom skalnom hrobe je,
— ale v hrobe neostalo,
— na tretí deň slávne vstalo
— a jak slnko sa skveje.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
15. Virgo vírginum præclára,
— Mihi jam non sis amára:
— Fac me tecum plángere.
 

15. Panna panien prevznešená,
daj mi, ku mne naklonená,
nech vždy s tebou nariekam.


  
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
℟. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Rozjímajme:
Učeníci v posvätnej bázni položili Ježišovo telo do skalného hrobu, v ktorom odpočívalo do tretieho dňa, keď slávne vstalo z mŕtvych.

Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, vďaky ti vzdávame za všetky bolesti, ktoré si za nás pretrpel. Pre dôstojné pochovanie tvojho tela prosíme, daj, aby sme ťa dobre pripravení čím častejšie prijímali do čistého srdca v Oltárnej Sviatosti.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa k záverečnej modlitbe.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Rozjímaj, ako učeníci v svätej bázni a v úctivosti položili Ježišovo telo do skalného hrobu, v ktorom odpočívalo do tretieho dňa.

Modlime sa.
Najláskavejší Ježišu, vďaky Ti vzdávam za všetky bolesti, ktoré si pre nás trpel a pre dôstojné pochovanie tela Tvojho prosím, udeľ milostivé, aby som Ta vo Sviatosti Oltárnej so slušnou prípravou čím častejšie do čistého srdca prijímal a tak sebe slávne zmŕtvychvstanie zabezpečil.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa k záverečnej modlitbe.státie
Pred zastávkou si kľakneme a modlíme sa, potom ticho rozjímame a zasa sa nahlas modlíme:klacanie

℣. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe!
℟.Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.


Rozjímajme:
Pána Ježiša pochovávajú. — Pohrebný sprievod smutne sa uberá ku skalnému hrobu, v ktorom ešte nikto neležal. Spravodlivý muž Jozef z Arimatie mu ho daroval.

Modlime sa.
Kriste Ježišu, mŕtve telo Tvoje sväté niesli na posledný odpočinok, úctive ho položili do nového hrobu. To isté telo Tvoje, ale živé a oslávené pri svätom prijímaní mi je podávané. Daj, aby aj srdce moje bolo čisté. Chcem vstať z hrobu hriechov. Poznám však svoju slabosť, preto nespolieham sa na seba, ale na milosť Tvoju.

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
℟. Aj nad dušami v očistci.


Postavíme sa k záverečnej modlitbe.státie
Záverečná modlitba

Modlime sa.
Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvoje nekonečnej velebnosti obetujem(e) túto pobožnosť krížovej cesty. Chcem(e) sa ňou poďakovať za tvoje nevýslovné bolesti a potupnú smrť, chcem(e) si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov i pomoc pre duše v očistci. Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedopusť, žeby tvoja svätá krv bola za mňa(nás) vyliata zbytočne a žeby cena tvojej smrti bola pre mňa(nás) stratená. Ty ma(nás) spravuj na zemi, silou svojho umučenia vzkries ma(nás) k novému životu a voveď do večného života, kde ťa chcem chváliť a velebiť na veky vekov.
℟. Amen

Modlitba na úmysel sv. Otca

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Gloria Patri

 
Sláva Otcu

℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in saecula sæculórum. Amen.
 ℣. Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému.
℟. A
ko bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

℣. Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža M. M., svojho námestníka aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
℟. Amen.
Modlime sa.
Milostivý a milosrdný Ježišu, nekonečnej velebnosti Tvojej obetujeme túto pobožnosť krížovej cesty, ako poďakovanie za nevýslovné bolesti a prehorkú smrť Tvoju, a k dosiahnutiu odpustenia hriechov, zaslúžených pokút a k vyslobodeniu duší z očistca. Ó, Ježišu, môj Spasiteľu a Vykupiteľu, nedopusť, aby svätá krv Tvoja bola zbytočne pre nás vyliata a cena Tvojej smrti na nás stratená bola. Ty nás spravuj tu na zemi a mocou umučenia Tvojho voveď nás do života večného, kde Ťa chceme s Otcom i Duchom Svätým chváliť a zvelebovať na veky vekov.
℟. Amen.
Modlime sa.
Najdobrotivejší Ježišu, vrúcne Ti ďakujem za milosť a milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal na krížovej ceste Tvojej. Ako poďakovanie prijmi milostive odo mňa i túto pobožnosť Krížovej cesty a doplň ju zásluhami svojimi. Daj, aby osožila mne ku spaseniu, k úteche zomierajúcich a k vyslobodeniu duší z očistca, za ktoré obetujem odpustky s touto pobožnosťou spojené.
℟. Amen.
Modlitba na úmysel sv. Otca

Pater noster
 
Otče náš
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Ave Maria

 
Zdravas Mária
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
 Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Gloria Patri

 
Sláva Otcu

℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in saecula sæculórum. Amen.
 ℣. Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému.
℟. A
ko bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane Ježišu Kriste, vyslyš svätého Otca, pápeža M. M., námestníka Tvojho, aby dosiahol všetko to, čo prosí v mene Tvojom od nebeského Otca; ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Rozjímať o umučení (JKS 181)

16. Kto za spásu svojich bratov
všetko, čo má, venuje,
tomu Pán Boh žiarou zlatou
v nebi miesto daruje.


Stála Matka bolestivá (JKS 172)

16. A keď telo moje skoná,
— daj, nech duša moja spozná
— [:blaho žitia večného.:]


Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (JKS 178)

15. Skončila sa cesta
ku spaseniu sveta,
Syn Boží ju konal,
by ľudstvo zachoval
od večného
ohňa pekelného,
vďaku čaká vrelú
od sveta celého.


Kresťania, sem pospiechajte (JKS 179)

16. Ó, Ježišu milostivý,
— by sme boli večne živí,
— smrť si za nás podstúpil,
— daj, by plní povďačnosti
— kráčali sme cestou čnosti
— lebo si nás vykúpil.


Stabat Mater dolorosa Stála Matka bolestivá
16. Fac, ut portem Christi mortem,
— Passiónis fac consórtem
— Et plagas recólere.
 

16. Nech smrť Krista nosím verne,
— pomáham mu kríž niesť denne,
— rany jeho uctievam.