➂ Sv. Atanáza, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Athanasii, episcopi, confessoris et ecclesiae doctor

On 02.05.2024
Posted by Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Prenasledovaný, ale nepremožený. - Narodil sa v Alexandrii r. 328. Stal sa biskupom v svojom rodisku. Pre vernosť k zásadám snemu nicejského na podnet ariánov bol päťkrát vo vyhnanstve. Jeho štyridsaťšesťročné biskupské účinkovanie je nekrvavým mučeníctvom za pravú vieru; neraz len zázrakom unikol istej smrti. Bol vynikajúcim učencom Cirkvi. Zomrel r. 373 v Alexandrii. Benátčania zachránili i jeho pozostatky a uložili ich v kostole sv. Kríža v Benátkach. Sv. omša hovorí o jeho víťaznom utrpení.

Event repeats

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.