223a
Pri tejto slávnosti (Sacris solémniis) 223a
[pri sv. omši]
Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958)

 1. Pri tejto slávnosti
  s vrúcnosťou plesajme
  a plní radosti
  Pánovi spievajme:
  [:doba prešla stará,
  nastala obnova
  duše, skutkov,
  tak aj slova.:]

 2.  Poznáme Poslednej večere pamiatku,
  kde Kristus,
  jak známe,
  chystal sa ku sviatku;
  [:pri stole rozdával
  chlieb, víno v poriadku,
  jak to v Zákone
  Boh kázal.:]


 3. Baránka už zjedli
  sviatočnom pri stole
  a potom utíchli
  v najväčšej pokore.
  [:Jak šťastné bolo si,
  Cedronské údolie,
  plné radosti a hrôzy.:]

 4. Dal sa nám za pokrm,
  telo dal nehodným,
  krv svoju predrahú
  za nápoj trúchlivým:
  [:»Hľa, kalich spasenia«,
  tak Ježiš vravel im:
  »pite z kalicha mučenia!«:]

 5. Tú obeť preslávnu
  Pán Je­žiš založil
  a službu jej hlavnú
  len kňazom uložil,
  [:by ju tí konali
  a jak im naložil,
  iným prijímať dávali.:]

 6. Hľa, pokrm anjelský
  všetkým nám rozdáva,
  skrz ten chlieb nebeský,
  dávny znak prestáva.
  [:Tu je Chlieb výborný,
  ktorý dnes dostáva
  núdzny sluha a pokorný.:]

 7. Ó Bože, jediný,
  skloň sa k nám z výsosti
  a navštív hlbiny
  verných sŕdc v milosti;
  [:ukáž nám tú cestu,
  ktorou nám ísť sluší
  k tebe večnému ku mestu.:]

JKS 1947 223a