223b
Pri tejto slávnosti (Sacris solémniis)
[na procesiu sviatku Božieho Tela pri I. oltáriku]

Pri tejto slávnosti 223a
Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958)
 
Sacris solémniis 223a
S. Thomas Aquinas (1227-1274)
 1. Pri tejto slávnosti s vrúcnosťou plesajme
  a plní radosti Pánovi spievajme:
  doba prešla stará, nastala obnova
  duše, skutkov, tak aj slova.

 2. Konáme Poslednej večere pamiatku,
  kde Kristus, jak známe, chystal sa ku sviatku;
  pri stole rozdával chlieb, víno v poriadku,
  jak to v Zákone Boh kázal.

 3. Baránka už zjedli sviatočnom pri stole
  a potom utíchli v najväčšej pokore.
  Jak šťastné bolo si, Cedronské údolie,
  plné radosti a hrôzy.

 4. Dal sa nám za pokrm, telo dal nehodným,
  krv svoju predrahú za nápoj trúchlivým:
  »Hľa, kalich spasenia«, tak Ježiš vravel im:
  »pite z kalicha mučenia!«

 5. Tú obeť preslávnu Pán Je­žiš založil
  a službu jej hlavnú len kňazom uložil,
  by ju tí konali a jak im naložil,
  iným prijímať dávali.

 6. Hľa, pokrm anjelský všetkým nám rozdáva,
  skrz ten chlieb nebeský, dávny znak prestáva.
  Tu je Chlieb výborný, ktorý dnes dostáva
  núdzny sluha a pokorný.

 7. Ó Bože, jediný, skloň sa k nám z výsosti
  a navštív hlbiny verných sŕdc v milosti;
  ukáž nám tú cestu, ktorou nám ísť sluší
  k tebe večnému ku mestu.
 
 1. Sacris solémniis juncta sint gáudia,
  Et ex præcórdiis sonent præcónia:
  Recédant vétera, nova sint ómnia,
  Corda, voces et ópera.

 2. Noctis recólitur cœna novíssima,
  Qua Christus créditur agnum et ázyma
  Dedísse frátribus, juxta legítima
  Priscis indúlta pátribus.

 3. Post agnum týpicum, explétis épulis,
  Corpus Domínicum dátum discipulis,
  Sic totum ómnibus, quod totum síngulis,
  Ejus fatémur mánibus.

 4. Dedit fragílibus córporis férculum,
  Dedit et trístibus sánguinis póculum,
  Dicens: Accípite quod trado vásculum,
  O mnes ex eo bíbite.

 5. Sic sacrifícium istud instítuit,
  Cujus offícium commítti vóluit
  Solis presbýteris, quibus sic cóngruit,
  Ut sumant, et dent céteris.

 6. Panis angélicus fit panis hóminum;
  Dat panis cǽlicus figúris términum:
  O res mirábilis!
  mandúcat Dóminum Pauper servus et húmilis.

 7. Te, trina Déitas únaque, póscimus,
  Sic nos tu vísita, sicut te cólimus:
  Per tuas sémitas duc nos quo téndimus.
  Ad lucem, quam inhábitas. Amen.

Všetci si kľaknú, a diakon so subdiakonom, alebo v opačnom prípade samotný vysluhovateľ, sa postaví smerom k Velebnej Sviatosti a spieva:
 
Tunc omnes flectunt genua; et Diaconus cum Subdiacono, vel, in defectu horum Officians ipse, stans versus Ss. Sacramentum, cantat:
℣. Kŕmil ich drieňom pšeničným, aleluja.
℟. A nasýtil ich medom zo skaly, aleluja.
 ℣. Cibávit eos ex ádipe fruménti, allelúja.
℟. 
Et de petra melle saturávit eos, allelúja.

Posvätné slávnosti (1943)
In: Hymny Rímskeho Breviára. časť I., Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1943.
Janko Silan (1914-1984)
 1. Posvätné slávnosti
  nech radosť prinesú,
  vy, srdca miestnosti,
  chvejte sa od plesu;
  starý kal, ustúp v diaľ,
  nech dnes už nové sú
  srdcia, reči a robota.

 2. Večere poslednej
  pamiatku svätíme,
  v tej chvíli posvätnej
  Kristus, jak veríme,
  sám bratom podával
  baránka, chlieb dľa tej
  rady, čo Boh prv otcom dal.

 3. Baránka, predobraz
  pojedli za stolom
  a včuľ Pán Ježiš, kňaz,
  sýti ich pokrmom
  vlastného tela, hľa:
  celé ho jedincom,
  celé všetkým ho podáva.

 4. Požívať telo dal
  krehkým a skľúčeným
  tak isto podával
  piť pohár s krvavým
  nápojom: Prijmite
  môj kalich s mokom tým,
  všetci z neho sa napite.

 5. Tak nám tú obetu
  Kristus Pán založil,
  jej službu presvätú
  len kňazom naložil
  konať, nuž patrí im,
  by každý jedol, pil
  z nich a dával aj ostatným.

 6. Svätý chlieb anjelský
  je už chlieb ľudí, náš;
  vzácny chlieb nebeský,
  ty rušíš predobraz;
  divná vec: výborný
  Pánov chlieb v každý čas
  sluha núdzny je, pokorný.

 7. Ó, Bože jediný
  v Trojici, prosíme:
  navštív nás nevinný,
  keď ťa tak chválime:
  po svojich cestách nás
  veď tam, kam túžime dôjsť,
  kde obývaš svetlý jas. Amen.

JKS 1947 223a

Graduale Romanum, Solesmes, 1961 223a