226
Večný náš Kráľ a Najvyšší (Ætérne Rex altíssime)
[na procesiu sviatku Božieho Tela pri IV. oltáriku]

Večný náš Kráľ a Najvyšší 224
Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958) (1. a 8. strofa)

 
Ætérne Rex altíssime 224
S. Aurelius Ambrosius (340-397) (1.-4. sloha, zvyšok z 5. storočia) 
 1. Večný náš Kráľ a Najvyšší
  Spasiteľ verných najdrahší,
  ty si pre­mohol smrť ukrutnú
  [:a žiješ slávou ve­čitou.:]
  a žiješ slávou večitou.

 2. Už vystupuješ v hviezdny kraj,
  kde Otec tvoj ťa zavolal,
  bys’ nie jak človek, lež jak Boh
  nad vecmi vládol všetkými:

 3. Korí sa ríša trojitá,
  i na nebi i na zemi
  i pod zemou už chváli ťa,
  poslušná zhýba kolená.

 4. Veľmi sa divia anjeli,
  keď vykúpenie zazreli:
  Hreší telo, zmýva telo,
  vládne Boh Syn, Božie Telo.

 5. Ty sám buď našou radosťou,
  odmena v nebi ukrytá,
  ty vládneš sveta sústavou,
  premáhaš zemské prelesti.

 6. Nuž prosíme ťa pokorne,
  hriechy nám všetky odpusti
  a srdcia dvihni k výšine
  zdvíhadlom svojej milosti.

 7. Keď v jasnom oblaku sám raz
  zjavíš sa náhle súdiť nás,
  odpusti tresty za viny
  a vráť nám dávne koruny.


 8. Ježiš, ty nebies veleba,
  víťazne stúpils´ do neba,
  kde s Bohom Otcom panuješ
  [:i s Duchom Svätým kraľuješ.:]

 
 1. Ætérne Rex altíssime,
  Redémptor et fidélium,
  Cui mors perémpta détulit
  Summæ triúmphum glóriæ.

 2. Ascéndis orbes síderum,
  Quo te vocábat cǽlitus
  Colláta, non humánitus,
  Rerum potéstas ómnium.

 3. Ut trina rerum máchina,
  Cæléstium, terréstrium,
  Et inferórum cóndita,
  Flectat genu jam súbdita.

 4. Tremunt vidéntes Angeli
  Versam vicem mortálium:
  Peccat caro, mundat caro,
  Regnat Deus Dei caro.

 5. Sis ipse nostrum gáudium,
  Manens olýmpo prǽmium.
  Mundi regis qui fábricam,
  Mundána vincens gáudia.

 6. Hinc te precántes quǽsumus,
  Ignósce culpis ómnibus,
  Et corda sursum súbleva
  Ad te supérna grátia.

 7. Ut cum repénte cœperis
  Clarére nube júdicis,
  Pœnas repéllas débitas,
  Reddas corónas pérditas.

 8. Jesu, tibi sit glória,
  Qui victor in cælum redis,
  Cum Patre, et almo Spíritu,
  In sempitérna sǽcula. Amen.

Všetci si kľaknú, a diakon so subdiakonom, alebo v opačnom prípade samotný vysluhovateľ, sa postaví smerom k Velebnej Sviatosti a spieva:
 
Tunc omnes flectunt genua; et Diaconus cum Subdiacono, vel, in defectu horum Officians ipse, stans versus Ss. Sacramentum, cantat:
℣. Vyveď chlieb zo zeme, aleluja.
℟. A víno nech obveseľuje srdce človeka, aleluja.
 ℣. Edúcas panem de terra, allelúja.
℟. 
Et vinum lætíficet cor hóminis, allelúja.

Ó, večný Kráľu najvyšší (1943)
In: Hymny Rímskeho Breviára. časť I., Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1943.
Janko Silan (1914-1984)
 1. Ó, večný Kráľu najvyšší
  a Vykupiteľ veriacich,
  smrť premožená dala ti
  triumf slávy ozaj najväčšej:

 2. Už vystupuješ v hviezdny kraj,
  kde Otec tvoj ťa zavolal,
  bys’ nie jak človek, lež jak Boh
  nad vecmi vládol všetkými:

 3. Korí sa ríša trojitá,
  i na nebi i na zemi
  i pod zemou už chváli ťa,
  poslušná zhýba kolená.

 4. Veľmi sa divia anjeli,
  keď vykúpenie zazreli:
  Hreší telo, zmýva telo,
  vládne Boh Syn, Božie Telo.

 5. Ty sám buď našou radosťou,
  odmena v nebi ukrytá,
  ty vládneš sveta sústavou,
  premáhaš zemské prelesti.

 6. Nuž prosíme ťa pokorne,
  hriechy nám všetky odpusti
  a srdcia dvihni k výšine
  zdvíhadlom svojej milosti.

 7. Keď v jasnom oblaku sám raz
  zjavíš sa náhle súdiť nás,
  odpusti tresty za viny
  a vráť nám dávne koruny.

 8. Buď sláva tebe, Ježišu,
  ktorý sa vraciaš do neba,
  aj Otcu, Duchu živnému
  teraz i večné na veky. Amen.

JKS 1947 226

Graduale Romanum, Solesmes, 1961 226