Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria v1.0
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Na troch malých zrnkách pokračujeme v modlení sa preddesiatku anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase jednu z troch prosieb takto:

Salute angelorum
Gaudiosa petitiones
 Anjelske pozdravenie
s preddesiatkovými prosbami radostného ruženca

V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Gap. qui adaugeat nobis fidem.
2Gap. qui corroboret nobis spem.
3Gap. qui perficiat in nobis charitatem.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Gap. ktorý nech rozmnožuje vieru našu.
2Gap. ktorý nech posilňuje nádej našu.
3Gap. ktorý nech roznecuje lásku našu.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Na desiatich malých zrnkách modlíme sa 1. až 5. desiatok radostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase jedno tajomstvo, a to takto:
Salute angelorum
Mysteria Gaudiosa

 Anjelske pozdravenie
s tajomstvami radostného ruženca

V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Ga. quem, o Virgo, de Spiritum Sanctum concepisti. (Matt 1, 18, Luc 1, 26-38)
2Ga. quem, o Virgo, visitando Elisabeth portasti. (Luc 1, 39-45)
3Ga. quem, o Virgo, in Betlehem peperisti. (Luc 2, 6-12)
4Ga.
quem, o Virgo, in templo praesentasti. (Luc 2, 25-32)
5Ga. quem, o Virgo, in templo invenisti. (Luc 2, 41-50)
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Ga. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. (Mt 1, 18; Lk 1, 26-38)
2Ga. ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.
(Lk 1, 39-45)
3Ga. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
(Lk 2, 6-12)
4Ga. ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
(Lk 2, 25-32)
5Ga. ktorého si, Panna, v chráme našla.
(Lk 2, 41-50)
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Na troch malých zrnkách pokračujeme v modlení sa preddesiatku anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase jednu z troch prosieb takto:

Salute angelorum
 Dolorosa petitiones
 Anjelske pozdravenie
s preddesiatkovými prosbami bolestného ruženca

V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Dop. qui intellectum nostrum illumminet.
2Dop. qui voluntatem nostram perficiat.
3Dop. qui memoriam nostram roboret.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Dop. ktorý nech osvecuje rozum náš.
2Dop. ktorý nech upevňuje vôľu našu.
3Dop. ktorý nech posilňuje pamäť našu.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Na desiatich malých zrnkách modlíme sa 1. až 5. desiatok bolestného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase jedno tajomstvo, a to takto:
Salute angelorum
Mysteria Dolorosa

 Anjelske pozdravenie
s tajomstvami bolestného ruženca

V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Do. qui pro nobis sanguinem sudavit. (Luc 22, 39-46)
2Do. qui pro nobis flagellatus est. (Matt 27, 26; Marc 15, 6-15, Ioann 19, 1)
3Do. qui pro nobis spinis coronatus est. (Ioann 19, 1-8)
4Do.
qui pro nobis Crucem bajulavit. (Ioann 19, 16-22)
5Do. qui pro nobis crucifixus est. (Ioann 19, 25-30)
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Do. ktorý sa pre nás krvou potil. (Lk 22, 39-46)
2Do. ktorý pre nás bičovaný bol.
(Mt 27, 26; Mk 15, 6-15, Jn 19, 1)
3Do. ktorý pre nás tŕním korunovaný bol.
(Jn 19, 1-8)
4Do. ktorý pre nás kríž niesol.
(Jn 19, 16-22)
5Do. ktorý pre nás ukrižovaný bol.
(Jn 19, 25-30)
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Na troch malých zrnkách pokračujeme v modlení sa preddesiatku anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase jednu z troch prosieb takto:

Salute angelorum
Gloriosa petitiones
 Anjelske pozdravenie
s preddesiatkovými prosbami slávnostného ruženca

V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Glp. qui cogitationes dirigat.
2Glp. qui verba moderetur.
3Glp. qui gubernet opera.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Glp. ktorý nech usporaduje myšlienky naše.
2Glp. ktorý nech riadi slová naše.
3Glp. ktorý nech spravuje skutky naše.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Na desiatich malých zrnkách modlíme sa 1. až 5. desiatok slávnostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase jedno tajomstvo, a to takto:
Salute angelorum
Mysteria Gloriosa

 Anjelske pozdravenie
s tajomstvami slávnostného ruženca

V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Gl. qui resurrexit a mortuis. (Marc 16, 1-7)
2Gl. qui in coelum ascendit. (Luc 24, 46-53)
3Gl. qui nobis Spiritum Sanctum misit. (Acta 2, 1-7)
4Gl.
qui te, o Virgo, in caelum assumsit. (Ps 16, 10)
5Gl. qui te, o Virgo, in caelis coronavit. (Apoc 12, 1)
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Gl. ktorý slávne zmŕtvych vstal. (Mk 16, 1-7)
2Gl. ktorý slávne na nebesia vstúpil.
(Lk 24, 46-53)
3Gl. ktorý nám Ducha Svätého soslal.
(Sk 2, 1-7)
4Gl. ktorý ťa, Panna, do neba vzal.
16, 10)
5Gl. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
(Zjv 12, 1)
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Poučenie

Za starodávnych čias bolo obyčajou pliesť z krásnych a voňavých ruží veniec a darovať ho významným osobám, aby sa im preukázala zvláštna česf. Ba víťazom v bojoch a zápasoch položili vavrínový veniec na hlavu a tak kráčali v slávnostnom sprievode mestom. Tak isto patrí najčistejšej a najvznešenejšej Panne - Matke Márii po Bohu najväčšia česť, lebo ona priniesla na svet najväčšieho víťaza, víťaza nad hriechom, diablom a smrťou. Sluší sa teda, aby sme aj jej uplietli a darovali víťazný veniec. Veniec, ktorý uplietame na čest P. Márie, nie je z obyčajných prirodzených kvetov a ruží, ale je složený z najkrajškh a najlúbeznejších ruží duchovných, t. j. z najutešenejších modlitieb, ktorými najlepšie ctíme Pannu Máriu. Tento veniec sa volá ružový veniec či ruženec.

Ruženec sa podobá Dávidovmu žaltáru, ktorý pozostáva zo 150 žalmov. Tak aj v ruženci opakuje sa 150 Zdravasov. Preto sa ruženec volá aj Mariánskym žaltárom.

Pátričky
V prvých časoch kresťanstva pustovníci a vôbec tí, čo nevedeli čítať, sa namiesto 150 Dávidových žalmov modlievali toľko Otčenášov. Počet pomodlených Otčenášov označovali klinčekami, ktoré si po jednom pripínali na pás za každým Otčenášom, alebo označovali ich počet malými kamienkami. Spomínané klinčeky na páse ako aj kamienky, ktoré postupom času sväzovali na šnúročku, dostaly podľa latinského slova „Pater noster“, t. j. „Otče náš“, meno pátričky.

Spôsob označovania pomodlených Otčenášov namiesto žalmov od dávnych pustovníkov prešiel aj do mariánskeho ružtenca. A tak sa tento náboženský predmet zamieňavo volá pátričkami alebo ružencom. - Pretože celý veľký ruženec podľa 15 tajomstiev delíme na 3 samostatné malé ružence, každý s 5 desiatkami, ku ktorým sa pripája jeden preddesiatok, sú aj pátričky sostavené len pre malý ruženec s 50 guľkami na označenie Zdravasov za každou 10. guľkou vkladá sa väčšia guľka na označenie Otčenášov. Podobne sú zadelené guľky pre preddesiatok, ktorý pozostáva z 1 Otčenáša a 3 Zdravasov. Do ružencových desiatkov sa vkladajú tajomstvá vtelenia, umučenia a oslávenia Ježiša Krista, ktorého najvýraznejším odznakom (symbolom) je kríž; preto je aj na pátričky pripätý krížik.

Až donedávna poznali sme pátričky len ako guľôčky, natiahnuté na šnúročke. Dnes je však všeobecným zvykom spájať pátričkové guľôčky kovovou retiazkou.

Každý kresťan katolík má mať svoje pátričky. Pátričky posviaca každý kňaz. Posvätenie pátričiek spojené s odpustkami, môže vykonať len splnomocnený kňaz. Pátričky strácajú odpustky, keď sa predajú inému. Nestrácajú však, keď ich inému darujeme, alebo keď sa na nich iný modlí ruženec. Pre získanie odpustkov máme držať pátričky v ruke. Avšak podľa výnosu sv. Stolice A. A. S. 25.502 aj vtedy získame odpustky, keď z rozumného dôvodu nemôžeme ich držať v ruke (pri nejakej práci vo vlaku), ale ich máme pri sebe. Pri spoločnej modlitbe ruženca stačí na získanie odpustkov, keď jeden má pátričky. - Pátričky nestrácajú odpustkové posvätenie, keď sa menšia čiastka guliek nahradí novými.

Pôvod svätého ruženca
Pôvod sv. ruženca nie je historicky známy. Základom jeho je modlenie sa dávnych pustovníkov, ktorí namiesto 150 žalmov odriekali 150 Otčenášov. Tak aj sv. Albert Krešpínsky a Peter pustovník, ktorí žili dávno pred sv. Dominikom, keďže nevedeli čítať, namiesto 150 žalmov modlievali sa 150 Otčenášov a Zdravasov. Ústne podanie spojuje s touto pobožnostou meno sv. Dominika, ktorý bol neohroženým obrancom katolíckej viery proti albigenským bludárom, ktorí napádali aj úctu P. Márie. Keďže zpočiatku márne kázal proti týmto bludárom, v modlitbách prosil P. Máriu o radu a pomoc. Spisovateľ Ľudovít Fanfáni O. P.: De rosario B. Mariae V. - Rím, 1930. píše, že svätec dostal od P. Márie túto odpoveď: „Nečuduj sa, že doteraz je tak skromné ovocie z tvojej práce. Sial si do neúrodnej, doteraz rosou milosti Božej nezavlaženej pôdy. Keď Boh chcel obnoviť tvár zeme, soslal na ňu úrodný dážď anjelského pozdravenia. Káž teda môj ruženec složený zo 150 Zdravasov a 15 Otčenášov a budeš sa radovať hojnej žatve.“

Iné ústne podanie hovorí, že raz pri modlitbe videl v duchu P. Máriu vo veľkej sláve a velebnosti, ako kráľovnú neba i zeme. Okolo nej stály tri ženské osoby: jedna v bielom, druhá v červenom a tretia v zlatom rúchu. Každú z nich nasledovalo 50 panien. Sv. Dominik si vrúcne žiadal vedieť, čo znamená toto radostné videnie? Bl. Panna mu vysvetlila, že tri ženské osoby znamenajú trojnásobný ruženec: 50 panien znamená 50 Zdravasov, z ktorých každý jeden pozostáva z týchto troch ružencov. - Biela farba znamená ruženec radostný, červená ruženec bolestný a zlatá ruženec víťazný čiže slávnostný. Bl. Panna mu povedala, že toto je ten najľúbeznejší veniec, na ktorom sú zelené listy, bodlavé tŕne a voňavé kvety, čím sa naznačuje to isté: zelené listy znamenajú ruženec radostný, tŕne ruženec bolestný a ruže ruženec slávnostný.

Od toho času svätec všade hlásal túto pobožnosť a prostredníctvom nej priviedol mnohých bludárov do Cirkvi a verných nadchol k prehĺbeniu vnútorného života. A tak sv. Dominika nielen ústne podanie, ale aj pápeži označujú za pôvodcu a prvého rozširovateľa sv. ruženca; touto modlitbou všade, kde pôsobil, priviedol k rozkvetu kresťanský život.

Podstatné časti ruženca
V breviári čítame na deň presvätého ruženca, 7. októbra. „Ruženec je modlitbová formula, ktorá pozostáva z 15 desiatkov Anjelského pozdravenia, ktoré sa od seba rozdeľujú 15 Otčenášmi: k jednotlivým desiatkom sa pripája rozličné rozjímanie o 15 tajomstvách nášho vykúpenia. Podstatnými časťami ruženca je teda len 15 Otčenášov, 150 Zdravasov a rozjímanie o 15 tajomstvách vykúpenia. Na odbavovanie týchto podstatných častí sú udelené odpustky. V smysle canonu 934, § 2. neslobodno hocičo pridávať k týmto podstatným častiam, lebo tým sa strácajú odpustky. Medzi ružencové desiatky možno pripojiť len také vložky, ktoré podporujú rozjímanie o sv. tajomstvách; také sú rozjímania, zodpovedné modlitby a piesne. Neslobodno teda k ružencu pripájať modlitby ako Desaťtisíc ráz nech ťa chvália..., ani šiesty desiatok; to nesmeruje k tajomstvám ruženca.

Rozdelenie ruženca a význam opakovaných modlitieb
Celý - či veľký ruženec sa skladá z 15 desiatkov. Pretože tajomstvá, čiže pravdy našej viery, ktoré sa vkladajú do Zdravasov po slove Ježiš, sú radostné, bolestné a slávnostné, preto aj ruženec delíme na tri malé ružence: radostný, bolestný a slávnostný. Ku každému malému ružencu sa na začiatku pripojuje a) úvod, pozostávajúci z Verím v Boha a Sláva Otcu..., b) Preddesiatok, pozostávajúci z Otčenáša, 3 Zdravasov a Sláva Otcu. Do týchto Zdravasov sa po slove „Ježiš“ vkladajú tri rozličné prosby, ktoré sú pri všetkých troch ružencoch iné a iné. Preddesiatok nepatrí k podstatnej časti ruženca. Ak sa cez ruženoc spieva pieseň, spieva sa jej prvý verš medzi úvodom a Preddesiatkom.

Desiatok sa skladá z Otčenáša, z 10 Zdravasov, do ktorých sa vkladajú tajomstvá po slove „Ježiš“ a z jedného Sláva Otcu.

Apoštolské vyznanie viery. Celkom správne začíname modliť sa ruženec modlitbou Verím v Boha, lebo viera je základom, na ktorom musíme stavať všetky svoje modlitby, ak chceme, aby sa Bohu páčily a nám boly užitočné. I touto modlitbou ctíme P. Máriu, keďže ňou vyznávame, že sme služobníkmi jej Syna, J. Krista.

Modlitbu Pána - Otčenáš naučil nás modliť sa sám Syn Boží. Tu nám On sám naznačil, že podľa vôle Božej máme prosiť o to, čo smeruje ku cti Božej, čo je potrebné pre spásu našej duše a úžitku nášho tela.

Anjelské pozdravenie - Zdravas Mária sa v ruženci opakuje 150 ráz. Robíme tak po príklade svätých v nebi, ktorí bez prestania opakujú pieseň „Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.“ Touto modlitbou preukazujeme väčšiu česť P. Márii, než anjelom a svätým. Keď sa ju modlíme, ctíme v nej P. Máriu slovami, ktoré pochádzajú od Boha, ktorými ju pozdravil anjel Gabriel, sv. Alžbeta a ktorými jej Cirkev bez prestania úctu preukazuje a jej prímluve sa odporúča. „Zdravas“ je teda podľa svojho pôvodu najkrajším pozdravením P. Márie.

Ružencové tajomstvá predstavujú nám chvíľky a skutky nášho Spasiteľa od narodenia až po jeho oslávenie, ako aj po oslávenie jeho Matky. Pri radostnom ruženci rozjímame o radostných tajomstvách, ktoré nám pripomínajú vtelenie Syna Božieho. V bolestnom ruženci rozjímame o hrozných mukách a smrti Kristovej, ktorou sme boli vykúpení. V slávnostnom ruženci rozjímame o sláve Ježiša Krista, o oslávení jeho sv. Matky, ktoré Spasiteľ aj nám pripravil. Keď sa súkromne a potichu modlíme ruženec, nie je potrebné vysloviť patričné tajomstvá, stačí len rozjímať o nich. Keď sa však modlíme verejne a nahlas spoločne, je potrebné tajomstvá aj vyslovovať. Keď sa modleník predmodlieva, musí tak hlasne a jasne vypovedať tajomstvo, žeby ho všetci počuli. (Kongregácia odpustkov, 1. iúl 1839). Nakoľko rozjímanie o tajomstvách je veľmi dôležitou časťou ruženca, pred každým desiatkom možno odriekať malú modlitbu, rozjímanie, alebo spievať pleseň, ktorá nás povzbudí k rozjímaniu o tajomstve patričného desiatku.

Zakončenie desiatku. Každý desiatok a jeho rozjímanle zakončujeme malým chválospevom: Sláva Otcu i Synu i Duchu Sv., čím oslavujeme Najsv. Trojicu. Keď sa však ruženec modlíme za duše v očistci, desiatok zakončujeme modlitbou za mŕtvych: Odpočinutie večné daj dušiam, Pane...

Zakončenie ruženca. Všeobecne obvyklým zakončením ruženca sú litánie loretánske, modlltba: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, ako aj iné modlitby s krátkymi prosbami k P. Márii a k sv. Dominikovi. Tak isto pred úvodom ruženca, keď ss verejne modiíme ruženec, odbavuje sa prípravná modlitba, ktorá pozostáva z krátkych prosieb a troch modlitieb. Viď osnovu ružencových modlitieb.
Iné ružencové formy
Pre verejné bohoslužby a pobožnosti (pri ktorých účinkuje kňaz) je schválený jedine tento ruženec. Okrem toho boly síce schválené aj iné formy ružencové, ako je ruženec o Sviatosti oltárnej, ruženec Sedembolestnej P. Márii a pod., ale len pre súkromnú pobožnosť veriacich, ktorí sa takéto ružence môžu modliť aj spoločne nahlas v kostole. Sv. Stolica - Kongregácia Sv. Offícia 26. V. 1937 v smysle can. 1259, 1261, 1279 zakázala rozširovanie a odporúčanie nových foriem ružencových, ako napr. ruženec o slzách P. Márie, k piatim ranám Kristovým a pod. Hoci by sa nám aj páčil taký novosostavený ruženček, predsa od neho ustúpme, lebo Sv. Otec taký spôsob neschválil. Musí byť zachovaná aj jednotnosť v modlení. Pri takých neschválených modlitbách dopúšťajú sa veriaci mnohých bludov, čím dávajú možnosť inovercom k výsmechom a napádaniam na katolícku Cirkev. Máme krásny ruženec, len ten sa dôkladne modlime a dostatočne uctíme P. Máriu.

Kedy sa modliť ktorý ruženec?
Celý ruženec predstavuje nám trojité tajomstvá života, smrti a oslávenia Pána Ježiša, ktorých máme rozjímať v každom čase. Nakoľko sa však ružencové tajomstvá delia na tri samostatné malé ružence a kresťanský svet zvykol sa ich modliť oddelene jeden od druhého, Kongregácia odpustkov 7. júla 1893 pre jednotnosť ustálila, ktorý ruženec sa máme modliť v ten či onen deň pri verejných ružencových pobožnostiach. Radostný ruženec sa máme modliť v pondelok a vo štvrtok; bolestný ruženec v utorok a v piatok a ruženec slávnostný v stredu, v sobotu a v nedeľu.

Zvykom sa však zaviedlo, že za doby adventnej a vianočnej, t. j. od I. nedele adventnej až do I. nedele deviatnikovej, sa v nedeľu modlievame ruženec radostný. V dobe pôstnej, t. j. od I. nedele deviatnikovej až po Veľký piatok, v nedeľu sa modlievame ruženec bolestný.

Význam ruženca
Sv. Ruženec, milý kresťan, ak sa ho náležite modlíš, je veľmi užitočný. Ruženec, ktorý tvojej duši dáva na premýšľanie také vznešené veci, ako sú tajomstvá tvojho vykúpenia, veľmi sa hodí k spoločnej pobožnosti a tak a) nemálo slúži pre tvoje duchovné vzdelanie, b) činí ťa pobožným a Bohu milým, c) podvracia blud a neveru d) a vydobýva ti v rozličných tvojich duchovných a telesných potrebách pomoc Božiu, a to na orodovanie P. Márie. Na ruženec môžeme vzťahovať slová kardinála Bertrama: „Kde sa uctieva Mária, tam panuje viera v Božstvo Ježišovo. Lebo kto Syna P. Márie uznáva za Boha, musí mať úctu pred jeho najsv. Matkou. Kde sa však kolená nezohýbajú pred Kristom Bohom, tam nezaznieva ani Zdravas.“ - Slávny hudobný skladateľ Jozef Hayden hovorieval, že najlepšou prípravou na skladanie hudobých diel bola mu modlitba sv. ruženca. - Tyrolský hrdina proti Napoleonovi Andrej Hofer sa so svojimi domácimi po večeri vždy modlieval ruženec. Od toho neupustil ani vtedy, keď mal hosťov, ktorým vždy povedal: „Jedli ste s nami, teraz sa môžte s nami aj pomodliť.“ - Francúzsky lekár Dr. Recamier napísal, že keď pri liečení chorých nepomáhala jeho lekárska veda a lieky, tam iste pomohla modlitba sv. ruženca, ktorý sa modlieval vtedy, keď išiel ku chorým, lebo inokedy nemal času. - Mnohí pápeži boli členmi Bratstva sv. ruženca: menovite: Inocent V., Benedikt XI., Pius V., Gregor XIII.. Pavol V., Alexander VII., Kliment IX., Benedikt XIII., Pius VII. Pp. Bonifác VIII. dal tajomstvá sv. ruženca vymaľovať na hodváb a žiadal, aby tieto obrazy boly s ním položené do hrobu na znamenie jeho veľkej úcty voči ružencu. - Všetci biskupi vykonali ružencovú pobožnosť horlive a kňazom i veriacim ju vrelo odporúčali. - Sv. František Salezský sa sľubom zaviazal, že sa bude denne modliť ruženec. - Sv. Karol Boromejský ružencovú pobožnosť zaviedol do všetkých seminárov. - Zakladatelia rehôľ a apoštolskí misionári po príklade sv. Dominika odporúčali ruženec svojim rehoľným bratom a neúnavne ho kázavali na misiách. - I najslávnejší európski panovnici predchádzali príkladom svojim poddaným. Cisár Karol V. nijakou dôležitou prácou nedal sa zdržať od pomodlenia sa ruženca. - Cisár Fridrich III. vlastnoručne zapísal seba, svoju manželku a svojho syna Maximiliána do Bratstva sv. ruženca. - Portugalský kráľ Henrich I. dal vytlačiť svoje rozjímania o 15 ružencových tajomstvách. - Poľský kráľ Kazimír III. napísal generálovi dominikánskej rehole: Prosím, pošlite mi ružencových kazateľov, lebo títo sú najpôsobnejšími obnovovateľmi môjho rudu. - Rakúska arcikňažná Anna svojho syna Ľudovíta XIV. dala zapísať do Bratstva sv. ruženca, keď ešte bol v kolíske. Jeden dominikán sa pritom zaviazal, že za nemluvňa sa on bude denne modlievať ruženec. Ľudovít XIV. aj zostal verným tejto modlitbe. Kňaz Delarue raz zastihol kráľa modliac sa na veľkých pátričkách. Ked Delarue vyslovil nad tým svoje podivenie a radosť, kráľ mu odpovedal: „Nedivte sa; ja si pokladám za česť modliť sa ruženec; je to zbožný obyčaj, ktorý som zdedil po svojej matke, veľmi by ma bolelo, keby som ho len jedinký deň vynechal.“ - Nehanbi sa teda ani ty, kresťan, modliť sa tento ruženec, ktorý je obdarený toľkými odpustkami. - Kto by mohol vypočítať všetkých iných ctiteľov a ctiteľky P. Márie, ktorú pozdravujú sv. ružencom. Veď nemožno spočítať ani len kostoly, kaplnky a oltáre, vystavené na vykonávanie tejto pobožnosti.

Milý kresťan, súc toľkými vznešenými príkladmi oduševnený a o spasiteľnom účinkovaní sv. ruženca presvedčený, horlive vykonávaj pobožnosť sv. ruženca. Vstúp do Živého ruženca, plný tej sladkej nádeje, že splníš všetko, čo sa vyžaduje od pravého ctiteľa P. Márie. Ona i tebe vyprosí milosť u svojho Syna, Ježiša Krista, aby si sa mohol sprotivif každému pokušeniu, vyvarovať sa každého hriechu a tak niekedy dosiahnuť večnú slávu.

Modlitba ruženca je pre každého. Je taká ľahká, že ju i dieťa porozumie, a je taká obsažná, že aj najučenejší človek nájde v nej hlboké myšlienky. Medzitým, čo ústa vyslovujú najkrajšie modlitby, ponoruje sa duša a srdce do hĺbok tajomstva božského života Ježiša Krista a čerpá z nich zbožnosť, pevnú vieru, istú nádej, vrúcnu lásku a sv. horlivosť. Ruženec je štítom proti peklu a svetu. Chceš premôcf pýchu života, vhĺb sa do tajomstiev radostného ruženca, ako sa Boh snižuje z nebies trónu k materskému lonu Márie, ktorá pokorne volá: Hľa, dievka Pánova... Chceš prekonať žiadosť tela, pozri tajomstvá bolestného ruženca, koľko Kristus trpí na svojom tele od Getsemanskej záhrady až po Golgotu, človeče, pre teba a pre smyslov tvojich zlobu. Chceš prekonať žiadosť očú? Krása sveta pominie ako poľná tráva. Zrak tvoj sa zakalí. Len večnou krásou ostane to, čo ti Ježiš pripravil v sláve Otcovej, do ktorej sám tak slávne vošiel i so svojou Matkou. Pozri slávnostný ruženec.

Dejiny sv. ruženca nám jasne ukazujú, že pre modlitbu sv. ruženca Prebl. P. Mária veľa ráz vyprosila svojim dietkam zvláštnu milosť Božiu. Misionári s ružencom v ruke kázavali a obracali bludovercov na Kristovu vieru. Keď zaľahol na krajiny mor a hlad, zase posledným prostriedkom odstránenia biedy bol ruženec; tak sa to stalo v mestách: Pávia, Bologna, Benátky, Kolín. Azda októbrovým ružencovým pobožnostiam, ktoré sa od r. 1883 stále konajú, môžeme pripísať, že katolícka Europa bola zachránená od hroznej pliagy komunizmu, ktorý úplne zničil ruský národ, ktorý sa nachádzal v pravoslavizme, teda odtrhnutý od pravej Cirkvi Kristovej. Pp. Pius XI. encyklikou „Ingravescentibus malis“ 29. sept. 1937 potvrdil, že P. Mária je našou najistejšou ochranou, aby sme ju len s dôverou uctievali, najmä októbrovým ružencom.

Odpustky pre všetkých veriacich
1. Veriaci, ktorí sa pomodlia aspoň jednu tretinu veľkého ruženca. t. j. 5 desiatkov, dosiahnu odp. 5 rokov.

2. Ak ruženec, t. j. 5 desiatkov, odbavia spolu s inými verejne alebo súkromne, dosiahnu raz denne odp. 10 rokov. Pln. odp. dosiahnu každý mesiac v poslednú nedeľu, ak pristúpia ku sv. spovedi, ku sv. prijímaniu, navštívia kostol alebo verejnú kaplnku a ak každý týždeň v tom istom mesiaci aspoň tri razy s inými odbavili ruženec, t. j. 5 desiatkov.

3. Keď tretinu ruženca, t. j. 5 desiatkov, zbožne odbavia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou alebo pred bohostánkom, zakaždým získajú pln. odp., ak ešte pristúpia ku sv. spovedi a ku sv. prijímaniu. Tieto odpustky veriaci získajú, i keď pri ruženci nepoužívajú pátričiek.

4. Veriaci, keď pri modlení ruženca používajú pátričky, posvätené od kňaza rehole dominikánov, alebo od iného na to oprávneného kňaza, získajú okrem spomínaných ešte aj iné odpustky. Keď sa predmodleník modlí na odpustkových pátričkách, odpustky získajú všetci, čo sa s ním spolumodlia. Odbavovanie ruženca môžeme pretrhnúť na jednotlivé desiatky. K získaniu odpustkov je však potrebné, aby sme celý ruženec, t. j. všetkých 5 desiatkov odbavili v tenže deň. PPO 360.

5. V mesiaci októbri za každý verejne alebo súkromne zbožne odbavený ruženec (5 desiatkov) získame každý deň odp. 7 rokov - Pln. odpustky získame na sviatok sv. Ruženca (7. okt.) a cez jeho oktávu, ak odbaviac ruženec pristúpime ku sv. spovedi, ku sv. prijímaniu a navštívime kostol alebo verejnú kaplnku. - Po oktáve sviatku sv. ruženca pln. odp. zlskajú za týchže podmienok aj tí, ktorí aspoň cez 10 dní odbavia ruženec. PPO 363.


Citované podľa: Radlinský, A.: Nábožné výlevy. Poučná a obradná modlitebná kniha s jednotným cirkevným spevníkom pre katolíckeho kresťana na používanie v kostole i doma. Spolok sv. Vojtecha, Trnava: 1945, s. 963-994.
Signum Crucis
 Prežehnanie sa
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
 V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Psalmus
 Žalm
V. Deus in adiutorium meum intende.
R. Domine ad adiuvandum me festina.
 V. Bože, hľaď mi byť na pomoci.
R. Pane, pospiechaj mi pomáhať.

Doxologia Minor
 Chváloslovie
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
R. Sicut erat in principio,
et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R.
Ako bolo na počiatku,
— tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.

Requiem aeternam
 Odpočinutie večné

V. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine.
R. Et lux perpetua luceat ei (eis).
V. Requiescat (-ant) in pace.
R. Amen.

 V. Odpočinutie večné daj mu (jej, im), Pane.
R. A svetlo večné nech mu (jej, im) svieti.
V. Nech odpočíva(jú) v pokoji.
R. Amen.
Pre ružencové spolky
V. Učiň ma hodným chváliť teba, Panna presvätá.
R. Daj mi sily proti nepriateľom tvojim.

Modlime sa.
Milostivý Bože, vyslyš prosby služobníkov svojich, ktorí sa schádzame v Bratstve presvätého ruženca Panny a Rodičky Božej, aby sme boli na jej prímluvu zo všetkých nebezpečenstiev vytrhnutí.
Skrze Krista, Pána nášho.
R. Amen.
Úmysel
Za povýšenie Cirkvi kresťansko-katolíckej, za svornosť a jednotu kresťanských panovníkov, za obrátenie hriešnikov a nevercov k Bohu, za navrátenie kacírov a rozkolníkov do Cirkvi katolíckej.

Na kríži ruženca, modlíme sa:

Symbolum Apostolorum
  Apoštolské vyznanie viery
V. Credo in Deum Patrem omnipotentem,
— Creatorem caeli et terrae.
— Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
— qui conceptus est de Spiritu Sancto,
— natus ex Maria Virgine,
— passus sub Pontio Pilato,
— crucifixus, mortuus, et sepultus,
— descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis,
— ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
— inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
R. Credo in Spiritum Sanctum,
— sanctam Ecclesiam catholicam,
— sanctorum communionem, remissionem peccatorum,
— carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.
 V. Verím v Boha, Otca všemohúceho,
— Stvoriteľa neba i zeme:
— i v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho,
— ktorý sa počal z Ducha Svätého,
— narodil sa z Márie Panny,
— trpel pod Pontským Pilátom,
— ukrižovaný umrel i pochovaný bol,
— sostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal zmŕtvych,
— vstúpil na nebesia, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho,
— odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
R. Verím v Ducha Svätého,
— v svätú Cirkev všeobecnú,
— v svätých obcovanie, v hriechov odpustenie.
— v tela zmŕtvychvzkriesenie a v život večný. Amen.
Doxologia Minor
 Chváloslovie
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
R. Sicut erat in principio,
et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R.
Ako bolo na počiatku,
— tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.

Requiem aeternam
 Odpočinutie večné

V. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine.
R. Et lux perpetua luceat ei (eis).
V. Requiescat (-ant) in pace.
R. Amen.

 V. Odpočinutie večné daj mu (jej, im), Pane.
R. A svetlo večné nech mu (jej, im) svieti.
V. Nech odpočíva(jú) v pokoji.
R. Amen.

Teraz sa môže zaspievať niektorá z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408d)
Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec,
— ktorý v pobožnom modlení
— chceme viť tu shromaždení.
— Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec.
jks408d
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409a)
1. Tys' Matka Božia odveká,
— ty Boha Syna človeka
— si svetu k spáse zrodila,
— nuž zazni, pieseň rozmilá.
jks409a
Milostive pozri na nás
Milostive pozri na nás,
ó, Mária Panna.
— Pre lásku
svoju uslyš nás,
ty naša ochrana.
— Chceme krásny uviť
veniec,
z tvojich radostí ruženec,
— Panna milostivá.

Teraz sa môže zaspievať niektorá z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408e)
Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec,
— ktorý v pobožnom modlení
— chceme viť tu shromaždení.
— Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec.
jks408e
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409b)
1. Tys' Matka Božia odveká,
— tys' Boha Syna človeka
na kríži zrela žalostná,
— nuž zazni, pieseň bolestná!
jks409b
Milostive pozri na nás
Milostive pozri na nás,
— ó, Mária Panna.
— Pre lásku svoju uslyš nás,
— naša ty ochrana.
— Chceme krásny uviť veniec,
— z tvojich bolestí ruženec,
— Matka prebolestná.

Teraz sa môže zaspievať niektorá z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408f)
Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný ruženec,
— ktorý v pobožnom modlení
— chceme viť tu shromaždení.
— Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný ruženec.
jks408f
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409c)
1. Tys' Matka Božia odveká,
— tys' Boha Syna človeka
— videla v sláve radostná,
— nuž zazni, pieseň slávnostná.
jks409c
Milostive pozri na nás
Milostive pozri na nás,
— ó, Mária Panna.
— Pre lásku svoju uslyš nás,
— naša ty ochrana.
— Chceme krásny uviť veniec,
— z tvojich blahostí ruženec,
— Kráľovná nebeská!

Na prvom veľkom zrnku začíname sa modliť preddesiatok radostný:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na troch nasledovných malých zrnkách pokračujeme v modlení sa preddesiatku anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase jednu z troch prosieb takto:

Salute angelorum
 Anjelske pozdravenie
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Gap. qui adaugeat nobis fidem.
2Gap. qui corroboret nobis spem.
3Gap. qui perficiat in nobis charitatem.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Gap. ktorý nech rozmnožuje vieru našu.
2Gap. ktorý nech posilňuje nádej našu.
3Gap. ktorý nech roznecuje lásku našu.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Na prvom veľkom zrnku začíname sa modliť preddesiatok bolestný:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na troch nasledovných malých zrnkách pokračujeme v modlení sa preddesiatku anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase jednu z troch prosieb takto:

Salute angelorum
 Anjelske pozdravenie
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Dop. qui intellectum nostrum illumminet.
2Dop. qui voluntatem nostram perficiat.
3Dop. qui memoriam nostram roboret.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Dop. ktorý nech osvecuje rozum náš.
2Dop. ktorý nech upevňuje vôľu našu.
3Dop. ktorý nech posilňuje pamäť našu.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Na prvom veľkom zrnku začíname sa modliť preddesiatok slávnostný:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na troch nasledovných malých zrnkách pokračujeme v modlení sa preddesiatku anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase jednu z troch prosieb takto:

Salute angelorum
 Anjelske pozdravenie
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Glp. qui cogitationes dirigat.
2Glp. qui verba moderetur.
3Glp. qui gubernet opera.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Glp. ktorý nech usporaduje myšlienky naše.
2Glp. ktorý nech riadi slová naše.
3Glp. ktorý nech spravuje skutky naše.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.

Doxologia Minor
 Chváloslovie
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
R. Sicut erat in principio,
et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R.
Ako bolo na počiatku,
— tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.

Requiem aeternam
 Odpočinutie večné

V. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine.
R. Et lux perpetua luceat ei (eis).
V. Requiescat (-ant) in pace.
R. Amen.

 V. Odpočinutie večné daj mu (jej, im), Pane.
R. A svetlo večné nech mu (jej, im) svieti.
V. Nech odpočíva(jú) v pokoji.
R. Amen.

Pred 1. desiatkom radostného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408d)
1. Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec,
Počalas' z Ducha Svätého
— Ježiša, Syna Božieho.
— Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec!
jks408d
Tys' Matka Božia odveká
2. Do Nazaretu archanjel
— s pozdravom s neba priletel
— a hlavu sklonil skrúšene,
— ctil svoju Kráľovnú v tebe.
jks409a
Vďaka tebe, ó Rodička
Vďaka tebe, ó Rodička,
— Spasenia ľudského,
— že prijala si, Matička,
— slova anjelského.
— Ty si požehnaná žena,
— Duchom Svätým zatienená,
— Panna milostivá.

Pred 1. desiatkom bolestného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408e)
1. Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec,
By nás tvoj Syn vyslobodil,
— bolestne sa krvou potil.
— Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec!
jks408e
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409b)
2. Syn Boží k zemi sklonený
— a krvopotom skropený
— modli sa vrúcne; „Kalich múk
— prijímam, Otče, z tvojich rúk.“
jks409b
Pán na Olivovom vrchu
Pán na Olivovom vrchu
— na nebesia hľadí,
— cíti bôľov veľkých more,
— roní pot krvavý.
— Kvapkami tohto potu
— prebuď duše k životu,
— Matka prebolestná.

Pred 1. desiatkom slávnostného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408f)
1. Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný uženec,
Tvoj Syn, diabla Premožiteľ,
— zmŕtvych vstal náš Vykupiteľ.
— Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec!
jks408f
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409c)
2. Víťazne Syn tvoj z hrobu vstal
— a moci smrti odolal;
— aj my povstaňme k životu,
— nechajme bludu temnotu.
jks409c
Premenila sa už bolesť
Premenila sa už bolesť
— v radosť nevýslovnú,
keď si sveta zrela blahosť
v hodinu tú slávnu.
— keď víťazne znely hlasy:
— „Pán vstal z hrobu, darca slávy!“
— Kráľovná nebeská.

Pred 1. desiatkom radostného ruženca môžno takto rozjímať:

Poďme v duchu do malej izbičky v Nazarete. Pozorujme Pannu Máriu, ako je pohrúžená do vrúcnej a zbožnej modlitby! Vtom ju pozdravuje od Boha poslaný anjel: Zdravas, Mária, milosti plná, čistá Panna, budeš matkou Božieho Syna, z vôle Boha najvyššieho a z milosti Ducha Svätého. — Mária pokorne a poslušne odpovedá: „Ajhľa, dievka Pána, staň sa mi podľa slova tvojho.“ — V tej chvíľke Večné Slovo stalo sa telom, t. j. Syn Boží z Márie Panny vzal na seba podobu človeka, prebýval medzi nami plný milosti a pravdy. — Od P. Márie nauč sa byť čistým, pokorným a odovzdaným do vôle Božej. — „Ponižuj sa vo všetkých veciach a nájdeš milosť pred Bohom.“ (Sir 3, 20)

Pred 1. desiatkom bolestného ruženca môžno takto rozjímať:

Ježiš po poslednej večeri vyšiel s apoštolmi do Getsemanskej záhrady. Keď prešli potok Cedron, nechal niektorých apoštolov na kraji záhrady. Kázal im posedieť si a modliť sa. S Petrom, Jakubom a Jánom pustil sa hlbšie do záhrady až k Olivovému vrchu.Tu sa začína strašná noc. Spasiteľovu dušu obklopuje nevýslovná samota a opustenosť. „Smutná je duša moja až na smrť.“ Apoštolom rečie: „Počkajte tu, bedlite a modlite sa.“ Sám však oddialil sa na dohodenie kameňa. Tu klesol k zemi; ruky má sopäté, hlavu na skale opretú. Pred sebou vidí, čo sa na ňom splní: zradu Judášovu, odsúdenie, bičovanie, tŕním korunovanie, krížovú cestu, kalváriu. Ale umrieť za pravdu, nie je pre neho to najhroznejšie. Bôľnejšie mu je, že pre tak mnohých nadarmo umrie. „Otče, ak je možno, vezmi tento kalich odomňa; však nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“ — V smrteľnej úzkosti sa valí krvavý pot po jeho tvári. Hľadá, kto by mu pomohol? Apoštolovia spia. Šimon, spíš? Nevedel si byť chvíľku so mnou hore? Judáš, ten bdie! Kristus prijmúc posilnenie od anjela, navrátil sa k učeníkom, zobudil ich: „Vstaňte a poďme! Hľa, približuje sa ten, ktorý ma zradí!“ dnes jeho verní — katolíci — veľa ráz spia spánkom ľahostajnosti a vlažnosti. Neverní sa posmievajú jeho nekonečnej láske. Vtedy videl i nás! Bol mu náš život v Getsemanskej záhrade útechou, či mukou? Ježiš nemal príčiny rmútiť sa pre seba, chcel zármutok cítiť pre nás.

Pred 1. desiatkom slávnostného ruženca môžno takto rozjímať:

Jozef z Arimatie a Nikodém pochovali telo Kristovo do skalného hrobu. Ale na tretí deň ešte pred svitaním sa duša Ježišova znovu spojila s najsvätejším telom. A Ježiš ako víťaz nad smrťou vstal živýa slávny z neotvoreného hrobu. Anjel len potom odvalil kameň, vyčkal ženy, ktoré prišly pomazať telo Pánovo a zvestoval im: „Nebojte sa, viem, že hľadáte Ježiša ukrižovaného; niet ho tu. Vstal, ako predpovedal.“ — Zmŕtvychvstalý Kristus ukázal sa už len svojim verným, najmä apoštolom a svojej predrahej Matke, ktorá v radosti so žalmistom mohla povedať: „Ó, Bože, podľa množstva mojich bolestí v mojom srdci tvoje potešenia obveselily mi dušu. (Ž 93, 19) — Povstaňme aj my k životu, lebo „ako Kristus vstal zmŕtvych skrze slávu Otca, tak máme aj my chodiť v novom živote.“ (Rim 7, 4)

Pred 1. desiatkom radostného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, daj nám ducha Kristovej pokory a pokory Márie, Matky našej.
R. Amen.
B)
V. Ó, Ježišu, ktorý si sa vtelením svojim pre naše spasenie nekonečne ponížiť ráčil, udeľ nám skrze sväté vtelenie Tvoje ducha pokory, aby sme sa Tebe zaživota páčili a v hodinu smrti k Tebe povýšení boli.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Ó, najsvätejšia Panna, primlúvaj sa za nás u svojho Syna, aby ako teba Otec nebeský za svoju dcéru prijal pre hlbokú pokoru tvoju, tak aj nás za svoje dietky prijať ráčil.
R. Amen.

Pred 1. desiatkom bolestného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)

V. Ó, Bože, daj nám pravej skrúšenosti, ktorou neopovrhuješ, a to až do konca života nášho, lebo kto vytrvá do konca, bude spasený.
Skrze Krista, Pána nášho.
R. Amen.

B)
V. Ó, Ježišu, ktorý si sa pre naše hriechy v Getsemanskej záhrade krvou potil, udeľ nám milostive nadprirodzenej ľútosti, aby sme hodne mohli oplakávať hriechy svoje, a učiň, aby ani za jedného nebola nadarmo vyliata predrahá krv Tvoja.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Svätá Mária, Matka Spasiteľa nášho, ktorá si vo svojom srdci cítila všetky bolesti Syna svojho, vypros nám u neho, aby sme za svoje neprávosti srdečne ľutovali a nikdy viac sa k nim nevrátili.
R. Amen.

Pred 1. desiatkom slávnostného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)

V. Ó, Bože, daj nám vstať zmŕtvych: tu z hriechov k pokániu a tam v deň súdny k životu večnému.
Skrze Krista a Máriu, Matku našu.
R. Amen.

B)
V. Pane, Ježišu Kriste, udeľ nám pre svoje zmŕtvychvstanie tej milosti, aby sme s Tebou k novému životu povstali, len s Tebou a v Tebe žili a slávy večnej účastnými sa stali.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Svätá Mária, útočište hriešnikov, Syna svojho pros, aby bleskom svojej milosti všetkých nepriateľov pravdy premohol, ako premohol Šavla na ceste do Damašku, že by sme zo sna hriechov povstali a v posledný deň k večnému životu vzkriesení boli.
R. Amen.

Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po troch malých zrnkách anjelského pozdravenia preddesiatku, otvárame prvý desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 1. desiatku radostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 1. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
I. Mysteria Gaudiosa
(Matt 1, 18, Luc 1, 26-38)

 Anjelske pozdravenie
s 1. tajomstvom radostného ruženca
(Mt 1, 18; Lk 1, 26-38)

V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Ga. quem, o Virgo, de Spiritum Sanctum concepisti.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Ga. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po troch malých zrnkách anjelského pozdravenia preddesiatku, otvárame prvý desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 1. desiatku bolestného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 1. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
I. Mysteria Dolorosa
(Luc 22, 39-46)
 Anjelske pozdravenie
s 1. tajomstvom bolestného ruženca
(Lk 22, 39-46)
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Do. qui pro nobis sanguinem sudavit.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Do. ktorý sa pre nás krvou potil.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po troch malých zrnkách anjelského pozdravenia preddesiatku, otvárame prvý desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 1. desiatku slávnostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 1. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
I. Mysteria Gloriosa
(Marc 16, 1-7)
 Anjelske pozdravenie
s 1. tajomstvom slávnostného ruženca
(Mk 16, 1-7)
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
1Gl. qui resurrexit a mortuis.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
1Gl. ktorý slávne zmŕtvych vstal.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.

Doxologia Minor
 Chváloslovie
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
R. Sicut erat in principio,
et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R.
Ako bolo na počiatku,
— tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.


Na záver desiatka, modlíme sa:

Oratio Fatima
 Fatimská modlitba
O mi Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
libera nos ab igne inferni,
conduc in caelum omnes animas,
praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.
 

Ó, Ježišu,
odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Requiem aeternam
 Odpočinutie večné

V. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine.
R. Et lux perpetua luceat ei (eis).
V. Requiescat (-ant) in pace.
R. Amen.

 V. Odpočinutie večné daj mu (jej, im), Pane.
R. A svetlo večné nech mu (jej, im) svieti.
V. Nech odpočíva(jú) v pokoji.
R. Amen.

Na záver desiatka, modlíme sa:

Oratio Fatima
 Fatimská modlitba
O mi Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
libera nos ab igne inferni,
conduc in caelum omnes animas,
praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.
 

Ó, Ježišu,
odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.


Pred 2. desiatkom radostného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408d)
2. Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec,
— Plod v živote si nosila,
— Alžbetu si navštívila.
— Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec!
jks408d
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409a)
3. Bys' lásky dala obetu,
— ideš navštíviť Alžbetu:
tá Matku Pána v tebe ctí
— a pokorne ťa uhostí.
jks409a
Do Hebronu si spiechala
Do Hebronu si spiechala
k príbuznej Alžbete,
— tá s plesaním ťa vítala,
—- svätú Matku nášho Pána.
-—Teba víta a velebí
— tvorstvo na zemi, na nebi,
— Panna milostivá.

Pred 2. desiatkom bolestného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408e)
2. Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec,
— Tvoj Syn k stĺpu priviazaný,
— celý hrozne zbičovaný.
— Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec!
jks408e
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409b)
3. Pri stĺpe zo šiat strhaný
— Syn tvoj prudko je šľahaný;
— aj my si telo križujme
— a vášne svoje skrocujme.
jks409b
Do Hebronu si spiechala
Keď noc hrozná prešla v ráno,
„Ukrlžuj ho!“ kričia:
— telo Pána predrahého
bičmi strašne mučia.
Pre to Pána bičovanie,
— nauč nás činiť pokánie,
— Matka prebo]estná.

Pred 2. desiatkom slávnostného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408f)
2. Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný ruženec,
— Tvoj Syn pekla moc oblúpil.
— na nebesia slávne vstúpil.
— Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec!
jks408f
Tys' Matka Božie odveká (JKS 409c)
3. Keď smrťou nás bol vykúpil,
— do neba slávne vystúpil;
— v nebi kraľuje u Otca
— a je náš večný zástanca.
jks409c
Ako duša tvoja plesá
Ako duša tvoja plesá,
— keď Pán na oblaku
— slávne vstúpil na nebesia,
— zmizol ľudí zraku.
— Celá radosťou jatá si,
— hľadiac k bráne večnej spásy,
— Kráľovná nebeská.

Pred 2. desiatkom radostného ruženca môžno takto rozjímať:

Keď sa P. Mária od anjela dozvedela, že jej tetka Alžbeta stala sa zas matkou Spasiteľovho predchodcu, Jána Krstiteľa, ponáhľala sa do judského mesta Hebronu navštívit Alžbetu, ktorá naplnená Duchom Sv. pozná tajomstvo Máriino a srdečne ju pozdravuje: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho! Ach, aká mi je to len česť, že Matka môjho Pána prišla ku mne?! Blahoslavená si, že si uverila, lebo sa stane, čo ti bolo predpovedané od Pána.“ P. Mária v radosti, že je Matkou Pánovou, zvelebuje Boha chválospevom: „Velebí duša moja Pána...“ Pri Alžbete ostala tri mesiace, posluhujúc jej a naplnila Zachariášov dom Božou milosťou. — Nauč sa i ty od nej láske a pokore v styku s bližnými, najmä chorými, v šťastí sa s nimi raduj, v potrebách im ochotne pomôž. — „Keď niekto povie, že miluje Boha a nenávidí svojho brata, je luhár.“ (1 Jn 4, 20)

Pred 2. desiatkom bolestného ruženca môžno takto rozjímať:

Hrozný obraz! Židovský ľud krikom neústupne žiada smrť Ježišovu. Pilát v hriešnej bezradnosti chcejúc utíšiť zúrivosť ľudu a pohnúť ho k poľutovaniu, dá Spasiteľa bičovať: Strhajú mu rúcho, ruky priviažu k stĺpu a kati ho nemilosrdne bičujú. Jeho telo je pokryté ranami a je zaliate krvou, ako to predpovedal Izaiáš; „Videli sme ho a nebolo na čo pohliadnuť; stratená bola jeho krása a podobnosti nebolo na ňom; je pohanený a potupený ako najopovrhnutejší z ľudí. Pokuty za naše hriechy on vzal na seba a bolesti, ktoré sme právom zaslúžili, on znášal. Ranený je pre naše neprávosti, a strýznený pre naše hriechy. Jeho sinkami sme uzdravení.“ —- Ó, s akou nesmiernou láskou hľadal nás ten premilostný Spasiteľ sveta. A predsa sme ho nepochopili. Nemravnosť a nahota sa posmieva čistote. Rozvášnenou žiadostivosťou šliapaná je nevinnosť, čnosť, česť a právo. Aj synovia Cirkvi trhajú z jeho najsv. tela.— Ó, svätá Krv, očisť naše hriešne duše svojou ružovou rosou. Zbičovaný Spasiteľu, odvráť od nás biče spravodlivosti.

Pred 2. desiatkom slávnostného ruženca môžno takto rozjímať:

Ježiš po zmŕtvychvstaní za 40 dní s apoštolmi obcoval a ich vyučoval. Keď prišiel čas k odchodu k Otcovi, rozlúčiac sa s Matkou, vyšiel s nimi na Olivetský vrch, dal im posledný rozkaz: „Choďte a učte všetky národy...“, požehnal ich a pred ich očami vyzdvihol sa k nebesiam. — Trpké je keď odchádza dobrý človek. Odchádza najlepší Syn človeka. Ako boli asi apoštolovia smutní, keď túžobne za ním hľadeli. No, Pán ich neopustil úplne, lebo im poslal anjelov útechy, ktorí im riekli: „Mužovia Galilejskí, čo tu stojíte, hľadiac do neba? Ten Ježiš, ktorý je od vás vzatý do neba, zase príde...“ — Je to zároveň aj útecha pre nás, lebo sa v Kristu raz všetci uvidíme.

Pred 2. desiatkom radostného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. O Bože, daj nám lásku k bližnému, ktorú od nás žiadaš, pre lásku Ježiša a Márie Panny k tebe a k nám.
R. Amen.
B)
V. Synu Boží, ktorý si z lásky k hriešnym ľuďom v panenskom živote prebývať ráčil, naplň srdcia naše úprimnou láskou k bližným, aby sme tu na zemi k učeníkom Tvojim a tam v nebi k vyvoleným Tvojim pripočítaní boli.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Ó, najmilosrdnejšia Panna, vypros nám láskavé srdce k bližným našim, aby sme vykonávaním skutkov milosrdenstva, a najmä staraním sa o spasenie bližného, dostali sa za tebou, kde večná láska všetkých spojuje.
R. Amen.

Pred 2. desiatkom bolestného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, daj nám kajúcnosťou sotrieť dlhy hriechov našich a nashromaždiť poklad zásluh k večnému životu podľa srdca Ježišovho.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.
B)
V. Ó, Ježišu, ktorý si sa za naše hriechy, najmä nečistoty, z lásky k nám dal bičovať, vzbuď v našich srdciach pravú kajúcnosť a čisté srdce, aby sme u Teba milosrdenstva dosiahli a od spravodlivosti Tvojej potrestaní neboli.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Svätá Mária, Matka ubičovaného Ježiša, pros za nás, hoci sme ťa obrazili, keď sme Syna tvojho svojimi hriechami zbičovali, aby sme úprimné pokánie činili a odpustenie všetkých hriechov dosiahli.
R. Amen.

Pred 2. desiatkom slávnostného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, daj nám odtrhnúť sa od tunajšieho márnivého sveta a pozdvihnúť k Tebe srdcia svoje, ako Ježiš Kristus a Mária, Matka naša.
R. Amen.
B)
V. Ó, Ježišu Kriste, ktorý si na nebesia vystúpil, aby si nám u Otca útulok pripravil, prosíme Ťa, vzbuď v srdciach našich úprimnú túžbu po nebi, aby sme Teba na zemi nasledovali, za Tebou sa do slávy dostali a tam s Tebou večne prebývali.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Ó, najslávnejšia Matička, Mária, vypros nám u Syna svojho, aby sme i my po nebi tak túžili, ako túžilo srdce tvoje po tvojom Synovi, keď na nebesia vstúpil; a aby sme si to, po čom túžime, životom svojim aj zaslúžili.
R. Amen.

Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 1. desiatka, otvárame druhý desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 2. desiatku radostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 2. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
II. Mysteria Gaudiosa

(Luc 1, 39-45)
 Anjelske pozdravenie
s 2. tajomstvom radostného ruženca
(Lk 1, 39-45)

V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
2Ga. quem, o Virgo, visitando Elisabeth portasti.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
2Ga. ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 1. desiatka, otvárame druhý desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 2. desiatku bolestného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 2. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
II. Mysteria Dolorosa

(Matt 27, 26; Marc 15, 6-15, Ioann 19, 1)
 Anjelske pozdravenie
s 2. tajomstvom bolestného ruženca
(Mt 27, 26; Mk 15, 6-15, Jn 19, 1)
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
2Do. qui pro nobis flagellatus est.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
2Do. ktorý pre nás bičovaný bol.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 1. desiatka, otvárame druhý desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 2. desiatku slávnostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 2. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
II. Mysteria Gloriosa

(Luc 24, 46-53)
 Anjelske pozdravenie
s 2. tajomstvom slávnostného ruženca
(Lk 24, 46-53)
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
2Gl. qui in coelum ascendit.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
2Gl. ktorý slávne na nebesia vstúpil.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.

Doxologia Minor
 Chváloslovie
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
R. Sicut erat in principio,
et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R.
Ako bolo na počiatku,
— tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.


Na záver desiatka, modlíme sa:

Oratio Fatima
 Fatimská modlitba
O mi Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
libera nos ab igne inferni,
conduc in caelum omnes animas,
praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.
 

Ó, Ježišu,
odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Requiem aeternam
 Odpočinutie večné

V. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine.
R. Et lux perpetua luceat ei (eis).
V. Requiescat (-ant) in pace.
R. Amen.

 V. Odpočinutie večné daj mu (jej, im), Pane.
R. A svetlo večné nech mu (jej, im) svieti.
V. Nech odpočíva(jú) v pokoji.
R. Amen.

Na záver desiatka, modlíme sa:

Oratio Fatima
 Fatimská modlitba
O mi Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
libera nos ab igne inferni,
conduc in caelum omnes animas,
praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.
 

Ó, Ježišu,
odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.


Pred 3. desiatkom radostného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408d)
3. Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec,
— Pokorou si zaslúžila,
— bys´ Ježiša porodila.
— Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec!
jks408d
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409a)
4. Toho, čo stvoril nebo, zem,
— objíma nízky Betlehem;
— v chudobe si ho zrodila,
— oddane jemu slúžila.
jks409a
Tys' kňažná nebies preslávna
Tys' kňažná nebies preslávna
— Krista porodila,
— sľúbeného nám oddávna.
— Ty si nestratila
-— panenstva Bohu vzácneho,
— to divom Ducha Svätého,
— Panna milostivá.

Pred 3. desiatkom bolestného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408e)
3. Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec,
—  Hoc' bol Syn tvoj Synom Božím,
— mučili ho tŕním, hložím.
— Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec!
jks408e
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409b)
4. Má hlavu krvou skropenú,
— potupne tŕním zdobenú,
by srdcia naše pokoril
— a pýchu našu vyhojil.
jks409b
Tys' kňažná nebies preslávna
Kati na hlavu Kristovu,
— jej sa nebo klania
— kladú korunu tŕňovú,
— hrozne ju ňou rania.
— Skrz to Pána poníženie
— pros nám tela umŕtvenie,
 — Matka prebolestná.

Pred 3. desiatkom slávnostného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408f)
3. Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný ruženec,
Tvoj Syn podľa sľubu svojho
— soslal Ducha nám Svätého.
— Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný ruženec!
jks408f
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409c)
4. Od Otca Boha večného
— poslal nám Ducha Svätého,
— pravdu, svetlo, Učiteľa,
— v utrpení Tešitel'a.
jks409c
Aká radosť blaží teba
Aká radosť blaží teba,
— keď na Syna vôľu
— Duch na apoštolov s neba
— v ohni stúpil dolu.
— Pre radosť tej blahej chvíle
— na pomoc nám prispej mile,
— Kráľovná nebeská.

Pred 3. desiatkom radostného ruženca môžno takto rozjímať:

Za rímskeho cisára Augusta a vladára Cyrína každý sa musel dostaviť k popisu ľudu a to do mesta, z ktorého pochádzal. A tak aj Jozef s Máriou musel odísť z Nazaretu do Dávidovho mesta Betlehema, lebo bol z pokolenia Dávidovho. Keďže pre nával ľudu v meste nenašli hospodu, prenocovali za mestom v jednej maštali. Priblížil sa však čas, aby Mária porodila prvorodeného Syna, ktorého plienkami ovinula a do jasieľ položila. Anjeli nebeskí zjavili sa pastierom, čo držali stráž nad svojím stádom. Jeden im oznámil: „Nebojte sa! Hľa, zvestujem vám veľkú radosť. Narodil sa vám Spasiteľ, Kristus Pán, v Betleheme, v meste Dávidovom.“ Ostatní spievali: „Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Pastieri odbehli poklonu vzdať Spasiteľovi. A navrátiac sa k svojmu stádu, velebili Boha za všetko, čo videli a počuli. — Ponáhľajme sa s pastiermi k jasličkám! Chudoba je v jaskyni. P. Mária neprejavuje ani slova trpkosti. Chce činiť pokánie za prepych sveta. Sláva patrí len Bohu na výsostiach, a Božia sláva je prameňom pokoja ľudstva. Kto hľadá slávu Božiu, nájde pokoj pre svoju dušu. — Naučme sa hľadať slávu Božiu a milovať chudobu. „Blahoslavení chudobní, lebo ich je kráľovstvo Božie.“ (Lk 6, 20)

Pred 3. desiatkom bolestného ruženca môžno takto rozjímať:

Vojaci po bičovaní vtlačili Ježišovi na hlavu tŕňovú korunu, obliekli šarlátový plášť a do rúk podali trstinu ako kráľovskú berlu. Posmešne pred ním kľakali a volali: „Zdravý buď, kráľ židovský!“ Iní na neho pľuvali, zauchá mu dávali a trstinou po hlave bili. — Pilát, keď mu ho takto zohaveného predviedli, predstavil ho shromaždenému ľudu slovami: „Ajhľa, človek!“ Dav však neľútostne kričal: „Preč s ním, ukrižuj ho!“ — Kráľ neba i zeme potupený a posmievaný ako blázon. — Ježišu, prečo to trpíš? Jedným slovom môžeš všetkých zničiť! Prečo mlčíš? „Chcem činiť pokánie za tvoju pýchu. Za to, že sa ty vyvyšuješ nad iných, ja skláam hlavu pod tŕňovú korunu. Za to, že ty pohŕdaš inými, i ja som pohŕdaný. Za to, že ty iných tupíš, haníš a sa im posmievaš, i ja som tupený, hanený a posmievaný.“— Ježišu, buď milostivý mne hriešnemu, znič a zahanbi moju pýchu a márnivú ctibažnosť.

Pred 3. desiatkom slávnostného ruženca môžno takto rozjímať:

Neodchádzajte z Jeruzalema. A ja vám pošlem Utešiteľa Ducha Svätého. Tak prikazoval Kristus apoštolom pred svojím odchodom. Apoštolovia 10 dní túžobne na modlitbách očakávali prisľúbenie Majstrovo. A keď boli všetci vovedne i s Máriou Matkou, sostúpil Duch Pravdy v podobe ohnivých jazykov, ktoré sa zjavily nad hlavami apoštolov. To je ten Duch, ktorý nielen v apoštoloch, ale i v každej duši rozohňuje iskru Božej lásky, žiari celému svetu, zapudzuje bludy, a tí, ktorí ho prijmú, sú poučení v smýšľaní, povzbudení v konaní a posvätení ohňom Božej milosti. Príď, ó Bože, Duchu Svätý a naplň aj nás ohňom svojej lásky.

Pred 3. desiatkom radostného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, daj nám ducha chudoby, za čo Ježiš sľúbil nebo; daj nám trpezlivosti v telesnom nedostatku podľa príkladu Ježiša Krista a Márie Panny.
R. Amen.
B)
V. Synu Boží, ktorý nás svojím v chudobe sa narodeným napomínaš, aby sme odporovali žiadostiam po zemských pokladoch, dožič, aby sme si almužnou a dobrými skutkami večne trvajúce poklady v nebesiach zaslúžili.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Ó, najčistotnejšia Panna, vypros nám svojou chudobou tú milosť, aby sme si dočasnú chudobu zamilovali, bohatstvo krásnych čností si prisvojili a tak odmeny chudobných duchom účastnými sa stali.
R. Amen.

Pred 3. desiatkom bolestného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, daj nám umŕtviť rozličné neprávosti srdca nášho a vštep do duše našej každú Ježišovi a Márii milú čnosť.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.
B)
V. Ó, drahý, pre nás tŕním korunovaný Spasiteľu, dožič nám tej milosti, aby nás ani strach ľudského pohanenia, ani ctižiadosť, ani samoláska, ani túžba zapáčiť sa ľuďom od cesty zákona Tvojho neodviedla.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Svätá Mária, pros za nás Syna svojho, pri korunovaní ktorého i tvoje srdce krvácalo, aby nám k úplnému umŕtveniu všetkých neprávostí v srdciach našich pomoc udelil a voľakedy korunu života večného nám pripravil.
R. Amen.

Pred 3. desiatkom slávnostného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, daj nám Ducha Svätého, aby nás priviedol ku všetkému dobrému a ochránil nás od všetkého zlého; ale nauč nás aj poslúchať, ako poslúchal Ježiš Kristus a Mária, Matka naša.
R. Amen.
B)
V. Duchu Svätý, ktorý si Duch sily a tichosti, daj nám obe tieto čnosti, aby sme v boji proti zlému zvit'azili, protivenstvá tichosťou premáhali a stálym premáhaním zlého do života večného sa dostali.
R. Amen.
C)
V. Ó, najblahoslavenejšia Panna Mária, ty učiteľka a príklad všetkých čností, vypros nám u Boha, aby sme sa v tichosti tebe podobnými stali a proti všetkým pokušeniam čistotu sŕdc svojich si zachovali.
R. Amen.

Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 2. desiatka, otvárame tretí desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 3. desiatku radostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 3. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
III. Mysteria Gaudiosa

(Luc 2, 6-12)
 Anjelske pozdravenie
s 3. tajomstvom radostného ruženca
(Lk 2, 6-12)

V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
3Ga. quem, o Virgo, in Betlehem peperisti.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
3Ga. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 2. desiatka, otvárame tretí desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 3. desiatku bolestného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 3. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
III. Mysteria Dolorosa

(Ioann 19, 1-8)
 Anjelske pozdravenie
s 3. tajomstvom bolestného ruženca
(Jn 19, 1-8)
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
3Do. qui pro nobis spinis coronatus est.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
3Do. ktorý pre nás tŕním korunovaný bol.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 2. desiatka, otvárame tretí desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 3. desiatku slávnostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 3. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
III. Mysteria Gloriosa

(Acta 2, 1-7)
 Anjelske pozdravenie
s 3. tajomstvom slávnostného ruženca
(Sk 2, 1-7)
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
3Gl. qui nobis Spiritum Sanctum misit.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
3Gl. ktorý nám Ducha Svätého soslal.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.

Doxologia Minor
 Chváloslovie
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
R. Sicut erat in principio,
et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R.
Ako bolo na počiatku,
— tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.


Na záver desiatka, modlíme sa:

Oratio Fatima
 Fatimská modlitba
O mi Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
libera nos ab igne inferni,
conduc in caelum omnes animas,
praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.
 

Ó, Ježišu,
odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Requiem aeternam
 Odpočinutie večné

V. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine.
R. Et lux perpetua luceat ei (eis).
V. Requiescat (-ant) in pace.
R. Amen.

 V. Odpočinutie večné daj mu (jej, im), Pane.
R. A svetlo večné nech mu (jej, im) svieti.
V. Nech odpočíva(jú) v pokoji.
R. Amen.

Na záver desiatka, modlíme sa:

Oratio Fatima
 Fatimská modlitba
O mi Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
libera nos ab igne inferni,
conduc in caelum omnes animas,
praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.
 

Ó, Ježišu,
odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.


Pred 4. desiatkom radostného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408d)
4. Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec,
Plod svoj niesla si do chrámu,
— obetovať jeho Pánu.
— Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec!
jks408d
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409a)
5. Ó, Panna panien presvätá,
— veľká je tvoja obeta;
-— očísteniu sa poddávaš,
— nám Syna svojho oddávaš.
jks409a
Do chrámu nieslas' k obeti
Do chrámu nieslas' k obeti
— Boha vteleného,
— jeho meno nech sa svätí.
— Zjav nám Syna svojho!
— Obetovať ráč nás
— a otvor nám nebies bránu,
— Panna milostivá.

Pred 4. desiatkom bolestného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408e)
4. Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec,
Tvoj Syn pre nás kríž svoj niesol,
— pre nás trikrát pod ním klesol.
— Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec!
jks408e
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409b)
5. Pod ťarchou kríža znížený
— Syn Boží kráča zronený;
— aj my si kríž svoj znášajme
— za ním v pokání kráčajme.
jks409b
Videla si svojho Syna
Videla si svojho Syna,
— keď kríž ťažký niesol;
— aby zmizla naša vina,
— bôľne pod ním klesol.
— Pre bolesti tejto cesty,
— odvráť od nás hriech, neresti,
— Matka prebolestná.

Pred 4. desiatkom slávnostného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408f)
4. Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný ruženec,
— Tvoj Syn z toho sveta teba
— k večnej slasti vzal do neba.
— Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný ruženec!
jks408f
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409c)
5. Ten, ktorémus' ty na zemi
— slúžila, Matka v trápení,
— do neba slávne teba vzal,
— za Kráľovnú korunoval.
jks409c
Keďs' pozemskej púti, Svätá
Keďs' pozemskej púti, Svätá,
— dokonalas' cestu,
— slávne si od Syna vzatá
z hrobu k nebies mestu.
— Prosby bola nám od Pána
— milosť šťastnej smrti daná,
— Kráľovná nebeská.

Pred 4. desiatkom radostného ruženca môžno takto rozjímať:

Štyridsiateho dňa bl. Matka, Panna Mária, i s Jozefom podľa zákona zaniesla Ježiška do chrámu, aby ho obetovala Pánovi a darovala za neho obetný dar dvoch holúbkov. V chráme bol kňaz, staručký Simeon, ktorému Boh sľúbil, že nezomrie, kým neuvidí Mesiáša. A keď ho teraz zazrel, vzal ho do náručia a vrúcne prosil Pána: „Bože, prepusť ma z tohto sveta a povolaj ma k sebe, lebo som už videl Spasiteľa, svetlo národov a slávu Izraela.“ Keď blahoslavená Matka počula túto chválu na Božieho Syna, vďačne ho dáva za obeť, ktorá sa na kríži dokoná. Simeon aj jej dáva za odmenu predpoveď: „A tvoju dušu prerazí meč bolesti, lebo tvoj Syn je položený na pád a povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému sa bude protirečit.“ Uč sa aj ty obetavosti v službe Božej. Poslušne a verne plň prikázania Božie, cirkevné i svetské. „Ak chceš vojsť do života, zachovaj prikázania.“ (Mt 19, 17)

Pred 4. desiatkom bolestného ruženca môžno takto rozjímať:

Bezbožní Židia sa tešili, keď im Pilát vydal Ježiša, aby ho ukrižovali. Na plecia mu naložili preťažký kríž, ktorý muža bolesti až k zemi tlačí. Trir azy padá, o kamene sa zraňuje. Krikom, posmechom a bitkou nútia ho vojaci, aby šiel ďalej. Smutne sa obzerá. Niet však nikoho, kto by sa zmiloval, iba jeruzalemské ženy, čo ronia slzy. Tie Kristus teší: Neplačte nado mnou... — Aby však na ceste nezomrel, prinútili vojaci Šimona, že by mu pomohol niesť kríž. — Kristus kráčal bolestnou cestou ďalej. Kráča pod ťarchou kríža ľudského hriechu aj dnes. Stretá i teba! Kam ideš, Pane? pýtaš sa. „Idem, aby som sa ešte raz dal pribiť na kríž za teba. Poď aj ty, vezmi svoj kríž a nasleduj ma! Ja ti pomôžem!“ — Pane, idem za tebou!

Pred 4. desiatkom slávnostného ruženca môžno takto rozjímať:

Svätý Ján Damascenský píše, že okolo zomierajúcej bl. Panny Márie stáli apoštolovia i veriaci, že podľa cirkevného ústneho podania jedni anjeli odprevádzali do neba vstupujúcu dušu Márie Panny, iní jej sv. telo obkľučovali, iní však slyšateľnými spevmi oslavovali Rodičku Božiu. Apoštolovia odniesli sv. telo Matky Pána na svojich pleciach do Getsemanskej záhrady a tam ho úctive pochovali. Na tretí deň však, keď už nebolo slyšať anjelských spevov, apoštolovia otvoriac hrob, našli ho prázdny, a len ľúbezná vôňa vystupovala z neho. A tak sv. Cirkev, poučená apoštolmi, stále radostne spieva: „Mária je vzatá do neba, plesajú anjeli a zvelebujú Pána.“ Matka Ježišova vystupovala s ním na Kalváriu v premnohej bolesti, preto Syn Boží hneď vzal nielen jej dušu, ale aj telo k večnej blaženosti. Jej hrob ostal prázdny a hlása nám: „Blahoslavení mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi. Nech si odpočinú od svojich námah, lebo ich skutky sú s nimi.“

Pred 4. desiatkom radostného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, učiň, aby sme boli poslušni Tebe, Cirkvi svätej a všetkým duchovnými svetským vrchnostiam v duchu Ježiša Krista a Márie Panny.
R. Amen.
B)
V. Pane, Ježišu Kriste, prosíme Ťa pre svätú poslušnosť Tvoju, ráč nám udeliť milosti a lásky k Tebe, aby sme sa odriekali vlastnej vôle a plnili vôľu Božiu, ktorú nám zákonité vrchnosti predkladaju.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Ó, najposlušnejšia Panna, primlúvaj sa za nás u svojho Syna, aby nás posilňoval v plnení Božieho zákona. My volíme si radšej umrieť, ako sa spustiť svätej poslušnosti, ktorú sme podlžní jemu a jeho námestníkovi na zemi.
R. Amen.

Pred 4. desiatkom bolestného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, daj nám v našom kríži tak pokorne sa chovať, ako Kristus, ktorý je cesta naša, a ako Mária, milá Matka naša.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.
B)
V. Ó, Ježišu, ktorý si ako Baránok ticho a trpezlive niesol kríž za spasenie naše, udeľ nám milosti, aby sme všetky ťažkosti svojho povolania trpezlivosťou posvätili a v tichom znášaní krížov vždy dokonalejší boli.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Svätá Matka, Mária, pre tú bolesť, ktorá prenikla srdce tvoje, keď si videla premilého Syna preťažký kríž niesť, vypros nám sily, aby sme trpezlivým znášaním bolesti a krížov hodnými nasledovníkmi tvojimi sa stali.
R. Amen.

Pred 4. desiatkom slávnostného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, daj nám šťastne dokončiť beh tunajšieho života, ako ho skončili Ježiš Kristus a Panna Mária, aby sme k nim prísť a Teba večne velebiť mohli.
R. Amen.
B)
V. Bože, ktorý si skryl hodinu i chvíľu smrti našej, učiň, aby sme všetky dni života svojho v spravodlivosti a svätosti prežili a v láske Tvojej s tohto sveta raz vykročili.
Skrze Krista, Pána nášho.
R. Amen.
C)
V. Ó, Mária, Matka naša, ktorá si bola po skončení pozemského života od anjelov s telom i dušou vzatádo neba, pros za nás, aby sme i my za spravodlivý a čnostný život raz po smrti k tebe do neba vzatí boli.
R. Amen.

Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 3. desiatka, otvárame štvrtý desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 4. desiatku radostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 4. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
IV. Mysteria Gaudiosa

(Luc 2, 25-32)
 Anjelske pozdravenie
so 4. tajomstvom radostného ruženca
(Lk 2, 25-32)

V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
4Ga. quem, o Virgo, in templo praesentasti.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
4Ga. ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 3. desiatka, otvárame štvrtý desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 4. desiatku bolestného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 4. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
IV. Mysteria Dolorosa

(Ioann 19, 16-22)
 Anjelske pozdravenie
so 4. tajomstvom bolestného ruženca
(Jn 19, 16-22)
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
4Do. qui pro nobis Crucem bajulavit.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
4Do. ktorý pre nás kríž niesol.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 3. desiatka, otvárame štvrtý desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 4. desiatku slávnostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 4. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
IV. Mysteria Gloriosa

(Ps 16, 10)
 Anjelske pozdravenie
so 4. tajomstvom slávnostného ruženca
(Ž 16, 10)
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
4Gl. qui te, o Virgo, in caelum assumsit.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
4Gl. ktorý ťa, Panna, do neba vzal.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.

Doxologia Minor
 Chváloslovie
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
R. Sicut erat in principio,
et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R.
Ako bolo na počiatku,
— tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.


Na záver desiatka, modlíme sa:

Oratio Fatima
 Fatimská modlitba
O mi Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
libera nos ab igne inferni,
conduc in caelum omnes animas,
praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.
 

Ó, Ježišu,
odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Requiem aeternam
 Odpočinutie večné

V. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine.
R. Et lux perpetua luceat ei (eis).
V. Requiescat (-ant) in pace.
R. Amen.

 V. Odpočinutie večné daj mu (jej, im), Pane.
R. A svetlo večné nech mu (jej, im) svieti.
V. Nech odpočíva(jú) v pokoji.
R. Amen.

Na záver desiatka, modlíme sa:

Oratio Fatima
 Fatimská modlitba
O mi Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
libera nos ab igne inferni,
conduc in caelum omnes animas,
praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.
 

Ó, Ježišu,
odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.


Pred 4. desiatkom radostného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408d)
5. Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec,
Ty si našla strateného
— Syna v chráme premilého.
— Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec!
jks408d
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409a)
6. Syn v chráme Písmo vykladal,
— na púti starosť keď ti dal.
— Ó, Panna, s tebou pôjdeme
— a v chráme ho zas nájdeme.
jks409a
Keď si ho v chráme videla
Keď si ho v chráme videla
— medzi učiteľmi,
— s ním domov si sa vrátila,
— radujúc sa veľmi.
— Pros, aby sme s Kristom žili,
— milosť jeho nestratili,
— Panna milostivá.

Pred 4. desiatkom bolestného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408e)
5. Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec,
Ježiš, Syn tvoj milovaný,
— ukrutne je križovaný.
— Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec!
jks408e
Tys' Matka Božia odveká (409b)
6. Pod krížom stála Mária,
— prekrásna biela Ľalia.
— jej srdce meč ťal sedmorý,
— k nej láska naša nech horí!
jks409b
Na kríži pnel Pán náš svätý
Na kríži pnel Pán náš svätý
— pre našu zlosť, viny
— v hroznom bôli rozopätý
— dlhé tri hodiny.
— Pre to jeho usmrtenie
— vypros hriechov odpustenie,
— Matka prebolestná.

Pred 4. desiatkom slávnostného ruženca možno zaspievať niektorú z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408f)
5. Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný ruženec,
— Tvoj Syn teba odmeňoval,
— keď ťa slávne korunoval.
— Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný ruženec!
jks408f
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409c)
6. Ty si nad ľuďmi Kráľovná,
— nad anjelmi Cisárovná,
— tvojmu sa panstvu koríme,
— o pomoc tvoju prosíme.
jks409c
Syn tvoj zdobil ťa korunou
Syn tvoj zdobil ťa korunou
— vznešenosti, krásy,
— nebo i zem slávu spieva
— ti po všetky časy.
— Doveď i nás v smrti chvíľu
— ku Synovi, duše cieľu.
— Kráľovná nebeská..

Pred 5. desiatkom radostného ruženca môžno takto rozjímať:

Keď mal Ježiš 12 rokov, Mária a Jozef vzali ho so sebou do Jeruzalema na veľkonočnú slávnosť. Po skončení slávnosti Ježiš ostal v Jeruzaleme, čo nezbadal pestún ani matka. Domnievali sa, že ide so známymi alebo príbuznými. Jozef a Mária s bolesťou ho hľadali až do večera, a navrátiac sa do Jeruzalema, na tretí deň ho našli v chráme medzi učiteľmi, ktorí sa divili jeho múdrosti. Matka nemôžuc utajiť bolesť svojho srdca, povedala mu: „Synu, prečo si nám to urobil? Hľa, otec tvoj a ja s bolesťou sme ťa hľadali.“ Ježiš však vľúdne povedal:„Prečo ste ma hľadali, či ste nevedeli, že musím byť v tom, čo je môjho otca?“ — Syn Boží ako 12-ročný prvý raz zasvietil lúčom vychádzajúceho slnka. Bolo to predzvesťou, že o sebe povie: „Ja som cesta, pravda a život.“ Ale skôr, ako by slovom začal kázať, všetko chcel skutkom dokázať. Preto ponáhľa sa s Máriou a Jozefom do Nazaretu, kde je im poslušný a poddaný. Desať ráz dlhšie účinkoval skryte ako verejne.

Pred 5. desiatkom bolestného ruženca môžno takto rozjímať:

Presmutné divadlo na Kalvárii. Vojaci dávali Ježišovi piť myrhové víno, smiešané so žlčou, aby sa mu umŕtvily nervy, žeby necítil toľko bolesti. Ježiš okúsil horký nápoj, ale ho nepil, lebo chcel vedome trpieť a zomrieť. — Šaty s neho strhali, na kríž pribili, s krížom k nebu vyzdvihli a to všetko v prítomnosti jeho svätej Matky. Nebolo dosť posmievania a rúhania zákoníkov, postavili k nemu i dvoch lotrov. Ustrňte, nebesia! Ježiš ešte i na kríži v bolestiach modlí sa za svojich križovateľov: „Otče, odpusť im...“ Jánovi Matku svoju venuje. Jána i s nami Matke odporúča. A keď dotrpel, zavolal k svojmu Otcovi: „Otče, do Tvojich rúk porúčam ducha svojho.“ Dokonal — zomrel! Slnko zhaslo a celá príroda bôľne oznamuje, že Ježiš je mŕtvy. Ešte aj pohan-stotník doznáva: Tak človek neumiera. „Iste. Syn Boží bol tento!“ — Kľaknime i my kajúcne pod kríž a vďačne zvolajme: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe, lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.

Pred 5. desiatkom slávnostného ruženca môžno takto rozjímať:

Keď najsv. Rodička Božia vstupovala do nebies, všetci nebešťania prišli jej v ústrety a s plesaním a chválospevom sprevádzali ju k trónu Božej velebnosti. Božský jej Syn ju s láskou prijal, predstavil Otcu Večnému i Duchu Svätému a korunoval ju za Kráľovnú nebies i zeme. — Ktože je táto, ktorá prišla z pustatiny a plná je slasti? Je povýšená nad všetky sbory anjelské! Kto vypovie jej vznešenú slávu? Zaslúžila si tento stupeň slávy pre čnosti, skrze ktoré sa stala Matkou Syna Božieho. — Ucti i ty Kráľovnú neba, vkladaj v ňu dôveru, lebo „kto chce obsiahnuť milosť, nech ju hľadá skrze Máriu.“ — Všetky koruny moci, bohatstva, pôžitkov a svetskej slávy padnú, ostáva len „koruna spravodlivosti“, ktorou je sám Boh. Duša ľudská, hľadaj túto korunu večnej slávy, nehynúcej lásky a krásy. Čo pomôže človekovi, keby celý svet získal, ale na svojej duši škodu utrpel?“

Pred 5. desiatkom radostného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, daj nám, aby sme lačneli po Kristovi, ktorý je chlebom, čo má preľúbeznú chuť všetkých čností, a tak sa dostali s Máriou, Matkou našou, do večného chrámu Tvojho.
R. Amen.
B)
V. Najsladší Spasiteľu, ktorý si nás hľadal, keď sme sa odvrátili od Teba, nezavrhni nás teraz, keď celým srdcom túžime po Tebe, a buď s nami po všetky dni až do skončenia života nášho.
Ktorý žiješa  kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Ó, najstarostlivejšia Matka, ktorá si bolestne hľadala strateného Syna svojho, vymôž nám u Boha mocnou primluvou svojou, aby sme Syna Tvojho, ak sme ho pre naše hriechy zo srdca stratili, úzkostlive hľadali a aj s radosťou našli.
R. Amen.

Pred 5. desiatkom bolestného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, daj nám milovať Ježiša, lásku našu, a Máriu, nádej našu, takým srdcom, akým Ty sám ich miluješ.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.
B)
V. Ó, predrahý Spasiteľu, ktorý si z nekonečnej lásky k nám nehodným muky kríža podstúpil a da lsi nám za matku predrahú Rodičku svoju, spoj večne naše srdcia so Srdcom Tvojim a so srdcom predrahej Matky Tvojej.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
C)
V. Svätá Mária, Matka naša, pre trpké bolesti, ktoré si pretrpela pri smrti milovaného Syna svojho, vypros nám milosti u Boha, aby sme v láske k Vykupiteľovi až do konca vytrvali a teba nikdy milovať neprestali.
R. Amen.

Pred 5. desiatkom slávnostného ruženca možno sa pomodliť niektorú z týchto doplnkových modlitieb:

A)
V. Ó, Bože, daj nám, aby sme sa vždy utiekali k Matke, ktorú nám dal Ježiš Kristus, že by nám vyprosila u neho i u Teba to, čo potrebujeme, hoci nezasluhujeme.
R. Amen.
B)
V. Pane, prosíme Ta, ráč služobníkom svojim dať milosti, aby sme v Panne Márii, ktorú si za Kráľovnú nebies korunoval, dôveru skladať nikdy neprestali a na jej prímluvu spasení boli.
Skrze Krista,Pána nášho.
R. Amen.
C)
V. Ó, najslávnejšia Kráľovná celého sveta, ktorá si takej veľkej slávy v nebi dosiahla nevysloviteľnými zásluhami svojimi, shliadni milostive na našu biedu, spravuj a veď nás svojou ochranou k blaženej odmene v nebi.
R. Amen.

Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 4 desiatka, otvárame piaty desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 5. desiatku radostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 5. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
V. Mysteria Gaudiosa

(Luc 2, 41-50)
 Anjelske pozdravenie
s 5. tajomstvom radostného ruženca
(Lk 2, 41-50)

V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
5Ga. quem, o Virgo, in templo invenisti.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
5Ga. ktorého si, Panna, v chráme našla.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 4 desiatka, otvárame piaty desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 5. desiatku bolestného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 5. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
V. Mysteria Dolorosa

(Ioann 19, 25-30)
 Anjelske pozdravenie
s 5. tajomstvom bolestného ruženca
(Jn 19, 25-30)
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
5Do. qui pro nobis crucifixus est.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
5Do. ktorý pre nás ukrižovaný bol.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.


Teraz na veľkom zrnku nasledujúcom po desiatich malých zrnkách anjelského pozdravenia 4 desiatka, otvárame piaty desiatok modlitbou Pána:

Oratio Dominica
 Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Na nasledujúcich desiatich malých zrnkách pokračujeme v modlení sa 5. desiatku slávnostného ruženca anjelským pozdravením, kde za meno „Ježiš“ vkladáme postupne pri každom Zdravase 5. tajomstvo, a to takto:

Salute angelorum
V. Mysteria Gloriosa

(Apoc 12, 1)
 Anjelske pozdravenie
s 5. tajomstvom slávnostného ruženca
(Zjv 12, 1)
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
5Gl. qui te, o Virgo, in caelis coronavit.
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
5Gl. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.

Doxologia Minor
 Chváloslovie
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
R. Sicut erat in principio,
et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R.
Ako bolo na počiatku,
— tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.


Na záver desiatka, modlíme sa:

Oratio Fatima
 Fatimská modlitba
O mi Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
libera nos ab igne inferni,
conduc in caelum omnes animas,
praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.
 

Ó, Ježišu,
odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Requiem aeternam
 Odpočinutie večné

V. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine.
R. Et lux perpetua luceat ei (eis).
V. Requiescat (-ant) in pace.
R. Amen.

 V. Odpočinutie večné daj mu (jej, im), Pane.
R. A svetlo večné nech mu (jej, im) svieti.
V. Nech odpočíva(jú) v pokoji.
R. Amen.

Na záver desiatka, modlíme sa:

Oratio Fatima
 Fatimská modlitba
O mi Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
libera nos ab igne inferni,
conduc in caelum omnes animas,
praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.
 

Ó, Ježišu,
odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.


Teraz sa môže zaspievať niektorá z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408d)
Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec,
ktorý sme tu shromaždení
— vili v pobožnom modleni.
— Prijmi, Matka, veniec,
— radostný ruženec.
jks408d
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409a)
Česť tebe Božia rodička
— chválime Syna človeka
— v uvitom venci ruženca
— znej vždycky pieseň radostná.
jks409a
Milostive pozri na nás
Ruženec tvojich radostí
zbožne už končíme,
— vypros nám zaň tej milosti,
— vrúcne ťa prosíme:
— by sme boli tvojich slastí
— účastní vo večnej vlasti,
— Panna milostivá.

Teraz sa môže zaspievať niektorá z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408e)
Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec,
— ktorý sme tu shromaždení
— vili v pobožnom modlení.
— Prijmi, Matka, veniec,
— bolestný ruženec.
jks408e
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409b)
Cesť tebe, Božia Rodička,
— chválime Syna človeka
— v uvitom venci ruženca
— znej vždycky pieseň bolestná.
jks409b
Milostive pozri na nás
Ruženec tvojich bolestí
zbožne už končíme,
— vypros nám zaň tej milosti,
— vrúcne ťa prosíme:
by pre tvojho Syna rany
— bol nám večný život daný,
— Matka prebolestná.

Teraz sa môže zaspievať niektorá z týchto piesní:

Prijmi, Matka, veniec (JKS 408f)
Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný ruženec,
— ktorý sme tu shromaždení
— vili v pobožnom modlení.
— Prijmi, Matka, veniec,
— slávnostný ruženec.
jks408f
Tys' Matka Božia odveká (JKS 409c)
Cesť tebe, Božia Rodička,
— chválime Syna človeka
— v uvitom venci ruženca
— znej vždycky pieseň slávnostná.
jks409c
Milostive pozri na nás
Ruženec tvojich slávností
zbožne už končíme,
— vypros nám zaň tej milosti,
— vrúcne ťa prosíme:
— by sme, ktorí ctíme teba,
— prišli za tebou do neba,
— Kráľovná nebeská.
Záverečné poďakovanie

V. Ďakujeme Tebe, všemohúci Bože, za všetky dobrodenia Tvoje, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.

V. Po pôrode, Panna, neporušenou si ostala.
R. Rodička Božia, primlúvaj sa za nás.

Modlime sa.
Bože, ktorého jednorodený Syn skrze život, smrť a vzkriesenie svoje nám odmenu večného spasenia vydobyl, daj, prosíme, aby sme, ktorí presvätým ružencom preblahoslavenej Panny Márie tieto tajomstvá ctíme a o nich rozjímame, to, čo obsahujú, nasledovali, a čo prisľubujú, obsiahli.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.

Litaniae Lauretanae
 Litánie loretánske
Kyrie, eleison.
R. Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Christe, audi nos.
R. Christe, exáudi nos.

Pater de caelis, Deus,
R. miserére nobis.

Fili, Redemptor mundi, Deus
R. Miserere nobis.

Spíritus Sancte Deus.
R. Miserere nobis.

Sancta Trínitas, unus Deus.
R. Miserere nobis.

Sancta María.
R. Ora pro nobis.

Sancta Dei Génetrix.
R. Ora pro nobis.

Sancta Virgo vírginum.
R. Ora pro nobis.

Mater Christi.
R. Ora pro nobis.


Mater Divinae grátiae.
R. Ora pro nobis.

Mater puríssima.
R. Ora pro nobis.

Mater castíssima.
R. Ora pro nobis.

Mater invioláta.
R. Ora pro nobis.

Mater intemeráta.
R. Ora pro nobis.

Mater amábilis.
R. Ora pro nobis.

Mater admirábilis.
R. Ora pro nobis.

Mater boni Consílii.
R. Ora pro nobis.

Mater Creatóris.
R. Ora pro nobis.

Mater Salvatóris.
R. Ora pro nobis.

Virgo prudentíssima.
R. Ora pro nobis.

Virgo veneránda.
R. Ora pro nobis.

Virgo praedicánda.
R. Ora pro nobis.

Virgo potens.
R. Ora pro nobis.

Virgo clemens.
R. Ora pro nobis.

Virgo fidélis.
R. Ora pro nobis.

Spéculum iustítiae.
R. Ora pro nobis.

Sedes sapiéntiae.
R. Ora pro nobis.

Causa nostrae laetítiae.
R. Ora pro nobis.

Vas spirituále.
R. Ora pro nobis.

Vas honorábile.
R. Ora pro nobis.

Vas insígne devotiónis.
R. Ora pro nobis.

Rosa mýstica.
R. Ora pro nobis.

Turris Davídica.
R. Ora pro nobis.

Turris ebúrnea.
R. Ora pro nobis.

Domus áurea.
R. Ora pro nobis.

Foéderis arca.
R. Ora pro nobis.

Jánua caeli.
R. Ora pro nobis.

Stella matutína.
R. Ora pro nobis.

Salus infirmórum.
R. Ora pro nobis.

Refúgium peccatórum.
R. Ora pro nobis.

Consolátrix afflictórum.
R. Ora pro nobis.

Auxílium Chrístianórum.
R. Ora pro nobis.

Regína Angelórum.
R. Ora pro nobis.

Regina Patriarchárum.
R. Ora pro nobis.

Regina Prophetárum.
R. Ora pro nobis.

Regina Apostolórum.
R. Ora pro nobis.

Regina Mártyrum.
R. Ora pro nobis.

Regina Confessórum.
R. Ora pro nobis.

Regína Vírginum.
R. Ora pro nobis.

Regína Sanctórum omnium.
R. Ora pro nobis.

Regína sine labe origináli concépta.
R. Ora pro nobis.

Regína Sanctíssimi Rosárii.
R. Ora pro nobis.

Regína pacis.
R. Ora pro nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
R. Parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.
R. Exáudi nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.
R. Miserére nobis.

V. Ora pro nobis, Dei Génitrix.
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Oremus.
Concéde nos fámulos tuos, quaésumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére: et gloriósa beátae Mariae semper Vírginis intercessióne, a praesénti liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia.
Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.
 Pane, zmiluj sa nad nami.
R. Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.
R. Kriste, vyslyš nás.

Otče s nebies, Bože.
R. Zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože.
R. Zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, Bože.
R. Zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Bože.
R. Zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária.
R. Oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička.
R. Oroduj za nás.

Svätá Panna Panien.
R. Oroduj za nás.

Matka Kristova.
R. Oroduj za nás.


Matka Božej milosti.
R. Oroduj za nás.

Matka najčistejšia.
R. Oroduj za nás.

Matka najčistotnejšia.
R. Oroduj za nás.

Matka nepoškvrnená.
R. Oroduj za nás.

Matka neporušená.
R. Oroduj za nás.

Matka premilá.
R. Oroduj za nás.

Matka predivná
R. Oroduj za nás.

Matka dobrej rady.
R. Oroduj za nás.

Matka Stvoriteľa.
R. Oroduj za nás.

Matka Spasiteľa.
R. Oroduj za nás.

Panna najmúdrejšia
R. Oroduj za nás.

Panna ctihodná,
R. Oroduj za nás.

Panna chválitebná.
R. Oroduj za nás.

Panna mocná.
R. Oroduj za nás.

Panna dobrotivá.
R. Oroduj za nás.

Panna verná.
R. Oroduj za nás.

Zrkadlo spravodlivosti.
R. Oroduj za nás.

Stolica múdrosti.
R. Oroduj za nás.

Príčina našej radosti.
R. Oroduj za nás.

Nádoba duchovná.
R. Oroduj za nás.

Nádoba počestná.
R. Oroduj za nás.

Výborná nádoba pobožností.
R. Oroduj za nás.

Ruža duchovná.
R. Oroduj za nás.

Veža Dávidova.
R. Oroduj za nás.

Veža zo slonovej kasti.
R. Oroduj za nás.

Dom zlatý.
R. Oroduj za nás.


Archa úmluvy.
R. Oroduj za nás.

Brána nebeská.
R. Oroduj za nás.

Hviezda ranná.
R. Oroduj za nás.

Uzdravenie nemocných.
R. Oroduj za nás.

Útočište hriešnikov.
R. Oroduj za nás.

Potešenie zarmútených.
R. Oroduj za nás.

Pomocnica kresťanov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná anjelov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná patriarchov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná prorokov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná apoštolov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná mučeníkov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná vyznávačov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná panien.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná všetkých svätých.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná bez poškvrny dedičného hriechu počatá.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná presvätého ruženca.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná pokoja.
R. Oroduj za nás.


Baránku Boží, ktorý snimaš hriechy sveta.
R. Odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.
R. Vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.
R. Zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa.
Prosíme Ťa, Pane Bože, daj nám, služobníkom Tvojim, — stáleho zdravia tela i duše, aby sme na slávnu prímluvu blahoslavenej Márie, vždy Panny, od prítomného súženia oslobodení a večným potešením obveselení boli.
Skrze Krista, Pána nášho.
R. Amen.

Litaniae Lauretanae
 Litánie loretánske
Kyrie, eleison.
R. Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Christe, audi nos.
R. Christe, exáudi nos.

Pater de caelis, Deus,
R. miserére nobis.

Fili, Redemptor mundi, Deus
R. Miserere nobis.

Spíritus Sancte Deus.
R. Miserere nobis.

Sancta Trínitas, unus Deus.
R. Miserere nobis.

Sancta María.
R. Ora pro nobis.

Sancta Dei Génetrix.
R. Ora pro nobis.

Sancta Virgo vírginum.
R. Ora pro nobis.

Mater Christi.
R. Ora pro nobis.


Mater Divinae grátiae.
R. Ora pro nobis.

Mater puríssima.
R. Ora pro nobis.

Mater castíssima.
R. Ora pro nobis.

Mater invioláta.
R. Ora pro nobis.

Mater intemeráta.
R. Ora pro nobis.

Mater amábilis.
R. Ora pro nobis.

Mater admirábilis.
R. Ora pro nobis.

Mater boni Consílii.
R. Ora pro nobis.

Mater Creatóris.
R. Ora pro nobis.

Mater Salvatóris.
R. Ora pro nobis.

Virgo prudentíssima.
R. Ora pro nobis.

Virgo veneránda.
R. Ora pro nobis.

Virgo praedicánda.
R. Ora pro nobis.

Virgo potens.
R. Ora pro nobis.

Virgo clemens.
R. Ora pro nobis.

Virgo fidélis.
R. Ora pro nobis.

Spéculum iustítiae.
R. Ora pro nobis.

Sedes sapiéntiae.
R. Ora pro nobis.

Causa nostrae laetítiae.
R. Ora pro nobis.

Vas spirituále.
R. Ora pro nobis.

Vas honorábile.
R. Ora pro nobis.

Vas insígne devotiónis.
R. Ora pro nobis.

Rosa mýstica.
R. Ora pro nobis.

Turris Davídica.
R. Ora pro nobis.

Turris ebúrnea.
R. Ora pro nobis.

Domus áurea.
R. Ora pro nobis.

Foéderis arca.
R. Ora pro nobis.

Jánua caeli.
R. Ora pro nobis.

Stella matutína.
R. Ora pro nobis.

Salus infirmórum.
R. Ora pro nobis.

Refúgium peccatórum.
R. Ora pro nobis.

Consolátrix afflictórum.
R. Ora pro nobis.

Auxílium Chrístianórum.
R. Ora pro nobis.

Regína Angelórum.
R. Ora pro nobis.

Regina Patriarchárum.
R. Ora pro nobis.

Regina Prophetárum.
R. Ora pro nobis.

Regina Apostolórum.
R. Ora pro nobis.

Regina Mártyrum.
R. Ora pro nobis.

Regina Confessórum.
R. Ora pro nobis.

Regína Vírginum.
R. Ora pro nobis.

Regína Sanctórum omnium.
R. Ora pro nobis.

Regína sine labe origináli concépta.
R. Ora pro nobis.

Regína Sanctíssimi Rosárii.
R. Ora pro nobis.

Regína pacis.
R. Ora pro nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
R. Parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.
R. Exáudi nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.
R. Miserére nobis.

V. Ora pro nobis, Virgo Dolorosissima (alebo: Virgo Dolorosa).
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Oremus.
Concéde nos fámulos tuos, quaésumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére: et gloriósa beátae Mariae semper Vírginis intercessióne, a praesénti liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia.
Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.
 Pane, zmiluj sa nad nami.
R. Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.
R. Kriste, vyslyš nás.

Otče s nebies, Bože.
R. Zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože.
R. Zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, Bože.
R. Zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Bože.
R. Zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária.
R. Oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička.
R. Oroduj za nás.

Svätá Panna Panien.
R. Oroduj za nás.

Matka Kristova.
R. Oroduj za nás.


Matka Božej milosti.
R. Oroduj za nás.

Matka najčistejšia.
R. Oroduj za nás.

Matka najčistotnejšia.
R. Oroduj za nás.

Matka nepoškvrnená.
R. Oroduj za nás.

Matka neporušená.
R. Oroduj za nás.

Matka premilá.
R. Oroduj za nás.

Matka predivná
R. Oroduj za nás.

Matka dobrej rady.
R. Oroduj za nás.

Matka Stvoriteľa.
R. Oroduj za nás.

Matka Spasiteľa.
R. Oroduj za nás.

Panna najmúdrejšia
R. Oroduj za nás.

Panna ctihodná,
R. Oroduj za nás.

Panna chválitebná.
R. Oroduj za nás.

Panna mocná.
R. Oroduj za nás.

Panna dobrotivá.
R. Oroduj za nás.

Panna verná.
R. Oroduj za nás.

Zrkadlo spravodlivosti.
R. Oroduj za nás.

Stolica múdrosti.
R. Oroduj za nás.

Príčina našej radosti.
R. Oroduj za nás.

Nádoba duchovná.
R. Oroduj za nás.

Nádoba počestná.
R. Oroduj za nás.

Výborná nádoba pobožností.
R. Oroduj za nás.

Ruža duchovná.
R. Oroduj za nás.

Veža Dávidova.
R. Oroduj za nás.

Veža zo slonovej kasti.
R. Oroduj za nás.

Dom zlatý.
R. Oroduj za nás.


Archa úmluvy.
R. Oroduj za nás.

Brána nebeská.
R. Oroduj za nás.

Hviezda ranná.
R. Oroduj za nás.

Uzdravenie nemocných.
R. Oroduj za nás.

Útočište hriešnikov.
R. Oroduj za nás.

Potešenie zarmútených.
R. Oroduj za nás.

Pomocnica kresťanov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná anjelov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná patriarchov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná prorokov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná apoštolov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná mučeníkov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná vyznávačov.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná panien.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná všetkých svätých.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná bez poškvrny dedičného hriechu počatá.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná presvätého ruženca.
R. Oroduj za nás.

Kráľovná pokoja.
R. Oroduj za nás.


Baránku Boží, ktorý snimaš hriechy sveta.
R. Odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.
R. Vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.
R. Zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, Matka Sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa.
Prosíme Ťa, Pane Bože, daj nám, služobníkom Tvojim, — stáleho zdravia tela i duše, aby sme na slávnu prímluvu blahoslavenej Márie, vždy Panny, od prítomného súženia oslobodení a večným potešením obveselení boli.
Skrze Krista, Pána nášho.
R. Amen.

Intervéniat pro nobis, quaésumus, Dómine Jesu Christe
 Prosíme Ťa, Pane, Ježišu Kriste
Intervéniat pro nobis, quaésumus, Dómine Jesu Christe: nunc, et in hora mortís nostrae, apud tuam cleméntiam beáta Virgo María, Mater tuai cujus sacratíssimam ánimam in hora tuae passiónis dolóris gládius pertransívit:
Qui vivis.
R. Amen.
 Prosíme Ťa, Pane, Ježišu Kriste, nech oroduje za nás teraz a v hodinu smrti u Tvojej dobrotivosti blahoslavená Panna Mária, Tvoja matka, ktorej presvätú dušu v hodinu Tvojho umučenia prerazil meč bolesti.
Ktorý žiješ a panuješ čo Boh na večné veky.
R. Amen.
Deus, in cuius passióne secúndum Simeónis prophetiam
 Bože, pri umučení Tvojom, podľa Simeonovho proroctva
Deus, in cuius passióne secúndum Simeónis prophetiam, dulcíssímam ánimam gloriósae Vírginis et Matris Maríae dolóris gládius pertransívit: concéde propítius; ut, qui dolóres ejus venerándo recólimus, passiónis tuae efféctum felícem consequamur:
Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
R. Amen.
 Bože, pri umučení Tvojom, podľa Simeonovho proroctva, meč bolesti prenikol i najsladšiu dušu Panny a Matky Tvojej, Márie, daj nám milostive, aby sme aj my, ktorí zbožne ctíme iei bolesti, pocítili blahodarný účinok umučenia Tvojho.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
Sub tuum praesidium
 Pod Tvoju ochranu

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus (nostris), sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.
— Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra, tuo filio nos reconcilia, tuo filio nos commenda, tuo filio nos repræsenta. Amen.

 Pod tvoju ochranu utiekame sa, svätá Božia Rodička, prosbami našimi nepohŕdaj v potrebách (našich), ale z každého nebezpečenstva vysloboď nás vždy, ty slávna a požehnaná Panna.
— Pani naša, Prostrednica naša, Orodovnica naša, so Synom svojím nás smier, Synovi svojmu nás porúčaj a k Synovi svojmu nás priveď, ó sladká Panna Mária. Amen.
Ad s. Joseph
 K sv. Jozefovi

V. Ora pro nobis, beatissime Joseph,
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Sanctissimae Genítricis tuae Sponsi, quaésumus, Domine, méritis adiuvé-mur, ut quod possibílitas nostra non óbtinet, eiua nobis intercessióne donétur.
Qui vivis et regnas in saécula saeculórum.
R. Amen.

 V. Oroduj za nás, svätý Jozef,
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa.
Nech nám pomôžu, Pane, zásluhy ženícha najsvätejšej Rodičky Tvojej, a čo by sme sami dosiahnuť nemohli, daj nám milostive na jeho primlúvanie.
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.
R. Amen.
Memoráre
 Rozpamätaj sa

Memoráre, o pilíssima Virgo María, non esse audítum a saéculo, quemquam ad tua curréntem praesídia, tua implorántem auxília, tua peténtem sufrágia, esse derelícium. Ego tali animatus confidéntia, ad Te, Virgo vírginum, Mater curro, ad te venio, coram te gemens peccátor assísto, noli. Mater Verbi, verba mea despicere, sed audi propítia et exáudi.
R. Amen.

 Rozpamätaj sa, ó, najláskavejšia Panna Mária, že od rokov nebolo slýchal, žeby bol voľakto opustený, kto sa pod ochranu tvoju utiekal, teba o pomoc prosil alebo o prímluvu žiadal. — I ja touto dôverou povzbudený, k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam; k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem ja stejnajúci hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ich milostive vypočuj a vyslyš.
R. Amen.
Magne Pater sancte Dominice
 Veľký otče, svätý Dominik

Ant. Magne Pater sancte Dominice, mortis hora nos tecum suscipe, et hic semper nos pie respice.

V. Sancte Pater nostre Dominice ora pro nobis.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.
Deus, qui Ecclesiam tuam beati Dominici Confessoris tui Patris nostri illuminare dignatus es meritis et doctrinis: concede ut ejus intercessione, temporalibus non destituatur auxiliis et spiritualibus semper proficiat incrementis.
Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

 Ant. Veľký otče, svätý Dominik, tu vždy na nás láskave pozeraj a v hodinu našej smrti za nás sa primlúvaj.

V. Oroduj za nás, blahoslavený otec, Dominik.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa.
Bože, ktorý si Cirkev svoju zásluhamia učením svätého Dominika, vyznavača svojho, osvietiť ráčil, daj, aby Cirkev na jeho orodovanie časnou pomocou oplývala a v duchovnom rozkvete vždy napredovala.
Skrze Krista, Pána nášho.
R. Amen.
Salve Regína mater misericórdiæ Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva

Salve, Regína, mater misericórdiæ;
— vita, dulcédo et spes nostra, salve.
— Ad te clamámus éxsules fílii Hevæ.
— Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
— Eja ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculcs ad nos convérte.
— Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde.
— O clemens,
— o pia,
— o dulcis Virgo María.

 

Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva,
— život, sladkosť i nádej naša, zdravas.
— K tebe voláme, vyhnaní synovia Evy.
— K tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí.
— A preto, orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje,
— a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života svojho.
— Ó milostivá,
— ó dobrotivá,
— ó sladká Panna Mária.


V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

 V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Orémus.
Deus, cuius Unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeternae praemia comparavit, concede, quaesumus: ut haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur.
Per eúndem Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.

 

Modlime sa.
Bože, ktorého jednorodený Syn skrze život, smrť a vzkriesenie nám odmenu večného spasenia vydobyl, daj prosíme, aby sme, ktrorí presvätým ružencom preblahoslavenej Panny Márie tieto tajomstvá ctíme a o nich rozjímame, to, čo obsahujú, nasledovali, a čo prisľubujú, obsiahli.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.


Graduale Romanum

salve regina
Fine
 Zakľúčenie

V. Regina Sacratissimi Rosarii.
R. Ora pro nobis.

V. Regina Sacratissimi Rosarii.
R. Ora pro nobis.

V. Regina Sacratissimi Rosarii.
R. Ora pro nobis.

 V. Kráľovná presvätého ruženca.
R. Oroduj za nás.

V. Kráľovná presvätého ruženca.
R. Oroduj za nás.


V. Kráľovná presvätého ruženca.
R. Oroduj za nás.


V. So svojim milým Synom.
R. Nech nás požehná, Panna Mária.

Požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech sostúpi na nás skrze orodovanie Kráľovnej presvätého ruženca a ostane s nami vždycky.
R. Amen.