Strana 1 z 15

Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ | v2.1

Invalid Input
O sviatosti pokánia

Svätá spoveď je veľké Božie dobrodenie. Nie je síce príjemné sťažovať sa na seba, ale to, čo si človek zo sv. spovede odnáša — odpustenie hriechov, opätovné zmierenie sa s Bohom a pokoj v duši, stojí za trochu tej námahy, spojenej so spytovaním svedomia, a za tú chvíľku pokory pri vyznaní.

Svätá spoveď je súd. A to znamená žalovať sa na seba a nič nezamlčovať. Vedome zamlčaný ťažký hriech je svätokrádež, a to je horšie ako nespovedať sa vôbec. Je potrebné vyznať jednotlivo všetky ťažké hriechy. Každý hriech je nové, úplne vedomé prestúpenie Božích či cirkevných prikázaní v nejakej dôležitej veci. Ťažko hriešnym je nielen skutok, ale aj reč a myšlienka, rovnako ako aj zanedbaná povinnosť. Hriech je v rozhodnutí vôle, ktorá privolí k pokušeniu. Pri ťažkých hriechoch sa musí uviesť počet, druh hriechov a okolnosti, ktoré hriech menia. V prípade pochybností, či je niečo ťažkým alebo ľahkým hriechom, sa na to opýtaj kňaza a všetko mu úprimne priblíž.

O spytovaní svedomia

Spytovať svedomie znamená vážne premýšľať, ktorých hriechov si sa dopustil od poslednej platnej spovede. Pri generálnej spovedi spytujeme svoje svedomie za celý doterajší život alebo za dobu od poslednej generálnej spovede.

Spytovaniu svedomia — ako veľmi dôležitej veci — venuj čo najviac starostlivosti. Nebuď v tom povrchný, pretože konáš dielo svojho spasenia; nebuď ale ani príliš úzkostlivý, lebo sa od teba nežiada nič nemožné.

Aby sme seba mohli dobre spoznať a činiť pravé pokánie, je potrebné prosiť o pomoc Ducha Svätého.

Modlitba pred spytovaním svedomia

Duchu Svätý, darca milosti, osvieť moju dušu nebeským svetlom, aby som spoznal všetky svoje hriechy, ich počet a okolnosti. Zažeň každú temnotu srdca môjho, aby som sám seba náležite spoznal a neoklamal seba ľahkomyseľným ospravedlňovaním. Pohni tiež mojou vôľou, aby som svoje hriechy srdečne ľutoval, úprimne sa z nich vyspovedal, zadosťučinil za ne a skutočne sa polepšil. Amen.

Oratio Dominica
  Modlitba Pána
Pater noster,
qui es in caelis,
— sanctificetur nomen tuum.
— Adveniat regnum tuum.
— Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
— et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
— Et ne nos inducas in tentationem,
— sed libera nos a malo. Amen.
 

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
— posväť sa meno tvoje,
— príď kráľovstvo tvoje,
— buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
— Chlieb náš každodenný daj nám dnes
— a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
— a neuveď nás do pokušenia,
— ale zbav nás zlého. Amen


Salute angelorum   Anjelske pozdravenie
V. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus,
R. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae. Amen.
 

V. Zdravas, Mária, milosti plná,
— Pán s Tebou,
— požehnaná si medzi ženami
— a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
R. Svätá Mária, Matka Božia,
— pros za nás hriešnych teraz
— i v hodinu smrti našej. Amen.

Kedy kňaz nemôže udeliť rozhrešenie?
 • Tomu, kto odpadol od Cirkvi a nebol do nej znovu prijatý.
 • Kto uzavrel manželstvo pred nekatolíckym duchovným alebo kto žije v tzv. civilnom manželstve, nemôže v spovedi dostať rozhrešenie, pokiaľ chybu nenapravil. Toto neplatné manželstvo sa musí obnoviť pred farárom a dvoma svedkami (bez ohlášok).
 • Pokiaľ jeden z manželov túto obnovu (pred farárom a dvoma svedkami) vykonať nechce, môže druhý, ak chce pristúpiť k sv. spovedi, požiadať, aby jeho manželstvo bolo vyhlásené za platné (sanatio in radice).
 • Ak je však katolícke manželstvo nemožné (napr. pretože jeden z manželov bol skôr platne zosobášený s inou osobou a je len civilne rozvedený), nemôžu títo v neplatnom manželstve dostať pri spovedi rozhrešenie, kým sa nerozídu.
 • Kto nechal deti pokrstiť alebo vychovávať v inom náboženstve, musí najprv chybu napraviť a až tak môže pristúpiť k sv. spovedi.
 • Kto je členom spolku slobodomurárov, komunistickej strany a podobných protikatolíckych združení, musí pred spoveďou z týchto združení vystúpiť.
 • Kto žije v trvalom konkubináte alebo ho trpí druhým vo svojej domácnosti, musí ho najprv ukončiť.
 • Kto sa nechce zriecť akéhokoľvek ťažkého hriechu či neprejavuje ľútosť nad spáchanými ťažkými hriechmi, ťažké hriechy považuje za plánovanú súčasť svojho života, nie je riadne uspôsobený.
Ktorí sa neplatne spovedajú?
 • Ktorí zamlčali z hanby alebo zo strachu alebo z ľahkomyseľnosti nejaký ťažký hriech alebo vedome znížili počet ťažkých hriechov alebo neudali dôležité okolnosti hriechu alebo sa nespovedali z niektorých hriechov zo zavinenej nevedomosti alebo z veľkej ľahkovážnosti.
  Poznámka: Kto chcel hriech vyznať, no pri spovedi naň zabudol, toho spoveď je platná; keď si naň spomenie, musí ho, samozrejme, dodatočne uviesť v najbližšej spovedi.
 • Tí, ktorí sa spovedali bez náležitého spytovania svedomia a vstupovali do nebezpečenstva tým, že nejaký ťažký hriech pri spovedi vynechajú.
 • Tí, ktorí sa spovedali bez skutočnej ľútosti a bez pevného predsavzatia vyvarovať sa nielen ťažkých hriechov, ale aj blízkej príležitosti k hriechu.
 • Tí, ktorí v blízkej príležitosti k ťažkému hriechu často zhrešili, aj keď blízku príležitosť mohli a mali zanechať, a nechcú tak učiniť.
 • Tí, ktorí vynechali nejakú dôležitú povinnosť, napr. náhradu spôsobenej škody na cti alebo majetku blížneho, hoci ju mohli vykonať.
 • Tí, ktorí sa skutočne nesnažili zmieriť sa s nepriateľmi.
 • Tí, ktorí sa pri spovedi nechceli zriecť zakázaného spolku alebo čítania Cirkvou zakázaných, ateistických, bludných a nemravných spisov a naďalej ich u seba uchovávali.
 • Tí, ktorí náročky vyhľadávali takého spovedníka, ktorý im ľahko dával rozhrešenie, hoci zotrvávali v dobrovoľnej blízkej príležitosti k hriechu alebo sa dopúšťali zo zlého návyku ťažkých hriechov a nesnažili sa o ich nápravu.
 • Tí, ktorí sa síce spovedali a dostávali rozhrešenie, ale nepoznali tie pravdy, ktoré každý katolícky kresťan musí vedieť a vyznávať ich, alebo dobrovoľne zotrvávali v hrubej nevedomosti o svojich náboženských a spoločenských povinnostiach.

  Poznámka: Kto sa spovedal s pravou ľútosťou a so skutočným predsavzatím vyvarovať sa hriechov a poznal dobre svoje povinnosti, ale bez neuvedomenia si vlastnej viny vynechal vo svojich spovediach, koľkokrát sa každého ťažkého hriechu dopustil, toho spovede boli platné. Akonáhle si ale uvedomí tento nedostatok svojich spovedí, je ho povinný pri najbližšej spovedi napraviť.

Poučenie o fungovaní a diskrétnosti tejto aplikácie
 • Účelom aplikácie nie je penitentovi niečo zľahčovať, zaiste si my, hriešnici, zaslúžime, aby sme zostali s výčitkami svojho svedomia na okamih sami. A práve tomu má táto aplikácia napomôcť v dobe, ktorá je tak uponáhľaná. Pomôže nám vyrátať hriechy, resp. si ich vytlačiť, aby sme potom následne mali viac času tieto hriechy úprimne ľutovať a zbožne sa vyspovedať.
 • Po úplnom načítaní tejto aplikácie sa môžete odpojiť od internetového pripojenia. Aplikácia je schopná fungovať ďalej bez internetového pripojenia.
 • Máte tak úplnú istotu, že nič zo spytovania Vášho svedomia nie je ďalej odosielané.
 • Na konci spytovania svedomia Vám aplikácia vypíše aj v offline režime súhrn Vašich hriechov, ktorý vidíte iba Vy.
 • Na konci spytovania je možné stiahnuť si vygenerovaný zoznam hriechov v súbore .pdf vhodnom pre tlač. Na tento úkon však musíte byť pripojený k internetu. Súbor je zaheslovaný a heslo sa jednorazovo zobrazí na obrazovke. Heslo k súboru nie je možné obnoviť, preto si ho uchovajte. Zaheslované súbory sú pravidelne z nášho serveru vymazávané a po istej bezpečnostnej dobe nie je možné sa k nim už viac dostať.
 • Ani pri generovaní zoznamu hriechov server neuchováva žiadne Vaše osobné informácie, na základe ktorých by bolo možné Vás identifikovať. Preto nie je možné odoslať si vygenerovaný zoznam hriechov na e-mail.
 • Spoveď prostredníctvom internetu nemôže byť nikdy platná. Vždy vyhľadajte platne ordinovaného kňaza.
 • Aplikáciu používajte na dôkladnú prípravu na sviatosť pokánia. Iba v nevyhnutnom prípade hriechy prečítajte pri spovedi z aplikácie alebo z vytlačených podkladov.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
I. JA SOM PÁN, BOH TVOJ, NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA, ABY SI SA IM KLAŇAL
Invalid Input
II. NEVEZMEŠ MENO BOŽIE NADARMO
Invalid Input
III. SPOMEŇ SI, ABY SI DEŇ SVIATOČNÝ SVÄTIL
Invalid Input
IV. CTI OTCA SVOJHO I MATKU SVOJU
Invalid Input
V. NEZABIJEŠ
Invalid Input
VI. NEZOSMILNÍŠ
IX. NEPOŽIADAŠ MANŽELKU BLÍŽNEHO SVOJHO
Invalid Input
Invalid Input
VII. NEPOKRADNEŠ!
X. NEPOŽIADAŠ MAJETKU BLÍŽNEHO SVOJHO!

Premýšľaj o tom, či by si niečo, niekomu, nejakým spôsobom mal vrátiť alebo nahradiť, lebo tento hriech sa neodpustí, pokiaľ cudzí majetok nenahradíš. Ak to nemôžeš urobiť hneď, musíš mať aspoň skutočné predsavzatie to nahradiť akonáhle budeš môcť.

Invalid Input
VIII. NEPRERIEKNEŠ KRIVÉHO SVEDECTVA PROTI BLÍŽNEMU SVOJMU
Invalid Input
HRIECHY PROTI CIRKEVNÝM PRIKÁZANIAM
Invalid Input
CUDZIE HRIECHY
Invalid Input
SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV
Invalid Input
Invalid Input
V spovednici
Kňaz má na sebe fialovú štólu, ktorú, ak je to možné, pobozkáme pred vstupom do spovednice. Kňaz je mriežkami je oddelený od spovedajúcich sa. Pri vstupe do spovednice sa kresťansky pozdravíme:

Salutatio Pozdrav
V. Laudetur Iesus Christus!
R. In saecula saeculorum! Amen!
 V. Pochválen buď Ježiš Kristus!
R. Naveky! Amen!

Pokiaľ niesme vážne telesne indisponovaní, kľakneme si. Následne nám kňaz udelí požehnanie, pri ktorom skloníme hlavu:
Benedictio
 Požehnanie
Dóminus sít in corde tuo et in lábiis tuis, ut ríte confiteáris omnia peccáta tua. Pán nech je v tvojom srdci a v tvojich ústach, aby si sa mohol náležite vyspovedať zo všetkých svojich hriechov.

Teraz sa spolu s kňazom prežehnáme:
In nómine  Patris et Fílii et Spíritus Sancti. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Confessio peccatorum Vyznanie hriechov
Po tom, čo spovedník udelí požehnanie, povedz, kedy si sa naposledy spovedal „Naposledy som sa spoveda-l/-a: , a pokiaľ nie si spovedníkovi známy, udaj či si slobodný, ženatý alebo osoba zasvätená Bohu. Teraz povedz: „A tak sa spovedám Pánu Bohu, i Vám, dôstojný otče, že od poslednej spovede som spáchal tieto hriechy.“

Vyznaj všetky svoje ťažké hriechy, udaj ich druh, počet a okolnosti: Ak nemôžeš pri niektorých smrteľných hriechoch udať presný počet, udaj počet približný. Pri hriechoch, ktorých si sa dopúšťal zo zvyku alebo v blízkej príležitosti, udaj, ako dlho si v tom zvyku alebo príležitosti zotrvával, ako často asi si za tú dobu (rok, mesiac, týždeň) hrešil.

Ľahké hriechy vyznaj súhrnne, hlavne hriechy návykové, či hriechy závažnejšie ľahko vedúce k ťažkým hriechom.

Ak si s niečím nevieš poradiť, spýtaj sa bez obáv spovedníka, ktorý ti ochotne poradí a pomôže.

Pokiaľ sa ťa spovedník vypytuje na hriechy, odpovedaj mu krátko, slušnými a počestnými slovami a na koniec mu povedz, čo ťa prípadne ešte znepokojuje. Na záver v krátkosti vyjadri ľútosť a prosbu za odpustenie.

Ak si po vykonanej spovedi ešte spomenieš na nejaký ťažký hriech, vzbuď nad hriechom ľútosť a predsavzatie a vyspovedaj sa z neho pri najbližšej riadnej sv. spovedi. Ale k sv. prijímaniu smieš pristupovať, pretože neúmyselne opomenuté hriechy sú odpustené.

Výpis mojich hriechov

Proti 1. Božiemu prikázaniu:
.

Proti 2. Božiemu prikázaniu:
.

Proti 3. Božiemu prikázaniu:
.

Proti 4. Božiemu prikázaniu:
.

Proti 5. Božiemu prikázaniu:
.

Proti 6. a 9. Božiemu prikázaniu:
..

Proti 7. a 10. Božiemu prikázaniu:
.

Proti 8. Božiemu prikázaniu:
.

Proti Cirkevným prikázaniam:
.

Cudzie hriechy:
.

Sedem hlavných hriechov:
.


Poenitentiae impositio Uloženie pokánia
Na záver vyznávania hriechov pridáme „A na viac hriechov sa už nepamätám,“ čo je pre kňaza signálom, aby pristúpil ku kňazskému napomenutiu, poučeniu či k povzbudeniu a následne k uloženiu pokánia slovami: „Za pokutu sa pomodlite/vykonajte...“ Uložené pokánie vykonaj po sv. spovedi bez zbytočných odkladov a neodkladaj ho zbytočne na neskôr.

Teraz nás kňaz vyvzve, aby sme oľutovali svoje hriechy. Zaiste je dôležité si v daný moment vzbudiť úprimnú ľútosť nad našimi hriechmi. Avšak pre krátkosť času nie je vždy možné, aby sa človek dostal do stavu úprimnej ľútosti, a preto je veľmi dôležité vzbudiť si úprimnú ľútosť pred spoveďou, už po vykonanom spytovaní si svedomia. Vtedy je potrebné vykonať najväčšiu duševnú prácu.


V spovednici nám k ľútosti pomôže napr. táto modlitba:

Oratio compunctionis Modlitba ľútosti
Bože môj, celým srdcom Ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som Ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

Spolu s tebou sa kňaz modlí:
Misereátur tui omnípotens Deus, et dimíssis peccátis tuis, perdúcat te ad vitam aetérnam. Amen. Nech sa zmiluje nad tebou všemohúci Boh a nech fa po odpustení hriechov vovedie do života večného. Amen.

Teraz kňaz pozdvihuje pravicu, aby nám dal rozhrešenie:
Absolutio Rozhrešenie
Indulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem peccatórum tuórum tríbuat tibi omnípotens, et miséricors Dóminus. Arnen.

Dóminus noster Jesus Christus te absólvat: et ego auctoritáte ipsíus te absólvo ab omni vínculo excommunicatiónis (suspensiónis) et interdícti, in quantum possum, et tu indiges.
 Zmilovanie, rozhrešenie a odpustenie tvojich hriechov nech ti udelí všemohúci a milosrdný Pán. Amen.

Nech Ťa rozhreší náš Pán, Ježiš Kristus, a ja v jeho mene rozhrešujem ťa od každého trestu vyobcovania (suspenzie) a interdiktu, nakoľko môžem a nakoľko ti je to potrebné.

Kým kňaz nad nami, skúšenými, na kolenách a so sklonenou hlavou, rukou robí znamenie kríža, prežehnáme sa.
Deinde ego te absólvo a peccátis tuis, in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen A tak rozhrešujem ťa od tvojich hriechov, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Kňaz môže ešte pridať:
Pássio Dómini nostri Jesu Christi, mérita beátae Mariae Virginis, et ómnium Sanctórum, quidquid boni féceris, et mali sustinúeris, sint tibi in remissiónem peccatórum, augméntum grátiae, et praémium vitae aetérnae. Amen. Umučenie Pána nášho Ježiša Krista, zásluhy preblahoslavenej Márie Panny a všetkých svätých, čokoľvek dobrého učiníš a zlého pretrpíš, nech ti slúži na odpustenie hriechov, na zveľadenie milosti a na večnú odmenu. Amen.

V spovediach častejších a kratších kňaz užíva len hlavnú formulu absolúcie:
 Dóminus noster Jesus Christus te absólvat: et ego auctoritáte ipsíus te absólvo ab omni vínculo excommunicatiónis (suspensiónis) et interdícti, in quantum possum, et tu indiges. Deinde ego te absólvo a peccátis tuis, in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen Nech Ťa rozhreší náš Pán, Ježiš Kristus, a ja v jeho mene rozhrešujem ťa od každého trestu vyobcovania (suspenzie) a interdiktu, nakoľko môžem a nakoľko ti je to potrebné. Deinde ego te absólvo a peccátis tuis, in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen

V prípade veľmi súrnom, v nebezpečenstve života stačí, keď kňaz hovorí:
Ego te absólvo ab ómnibus censúris et peccátis, in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen. Rozhrešujem ťa od všetkých cirkevných trestov a hriechov, v mene  Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
   
Nastavenie zobrazenia a tlače modlitieb ľútosti a modlitieb po sv. spovedi
Pred spoveďou
Invalid Input
Vzbudenie ľútosti

Keď sme starostlivo spytovali svoje svedomie, vzbuďme úprimnú ľútosť nad svojimi hriechmi a spravme pevné predsavzatie; lebo pri svätej spovedi záleží viac na ľútosti než na spytovaní svedomia a vyznaní hriechov. Ľútosť je bolesť a zármutok duše nad spáchanými hriechmi, spojená s predsavzatím v budúcnosti nehrešiť. Človek rozumom poznáva, že hriech je najväčšie zlo a najväčšie nešťastie. Preto hriech zavrhuje a nenávidí; svojou vôľou sa od neho odvracia a praje si, aby sa hriechu nebol nikdy dopustil. Musíme ľutovať všetky svoje ťažké hriechy. Keď sa spovedáme len zo všedných hriechov, pre platnosť stačí, keď ľutujeme aspoň jeden z nich.

S ľútosťou musí byť nerozlučne spojené skutočné predsavzatie. Predsavzatie je pevné rozhodnutie v budúcnosti nehrešiť. Pred spoveďou si musíme zaumieniť: S pomocou Božou sa nechcem už nikdy žiadneho ťažkého hriechu dopustiť. Keď sa spovedáme len zo všedných hriechov, stačí vôľa chrániť sa aspoň jedného všedného hriechu. Vo vážnom predsavzatí musí byť nutne obsiahnuté aj rozhodnutie, že sa budeme varovať blízkej príležitosti k hriechu (knihy, miesta, osoby, spoločnosti, internetu, zaháľania), že využijeme vhodné prostriedky, aby sme sa pred hriechom ubránili (modlitby, častejšie prijímanie sv. sviatostí, rozumné zamestnanie alebo čo poradí spovedník), že nahradíme spôsobenú škodu, či napravíme dané pohoršenie.


Aby si ľahšie vzbudil ozajstnú ľútosť, spomeň si:
Aký veľký, vznešený a svätý je Boh! Anjeli nebeskí hlboko sa mu klaňajú a prespevujú: Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov! Plné sú nebesia i zem jeho slávy! Nekonečná Božia vznešenosť nesmieme nenávidí každý, aj najmenší hriech - a ty, prach a popol, opovážil si sa nie raz, ale často sa hriechu dopustiť, vzbúriť sa proti jedinému svojmu Pánovi a vyhlásiť mu neposlušnosť!

Uvedom si, aký dobrý a láskavý je Pán Boh náš! Od neho máš všetky dobrá, čo si, čo máš, čo mať budeš: „Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel“ (Jak 1, 17). Od neho máš telo so všetkým jeho obdivuhodným ústrojenstvom, dušu so všetkými krásnymi vlohami, zdravie, silu a telesnú krásu, pozemské statky, čestné miesto v spoločnosti. To sú dary prirodzené. Oveľa drahocennejšíe sú dary nadprirodzené. Pri sv. krste ťa prijal za dieťa a za dediča svojho kráľovstva na nebesiach: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (Jn 3,1). Dáva ti účasť na najdrahšej obeti svätej omše a na svätých sviatostiach; toľkokrát ťa osvietil svojou milosťou a povzbudzoval k dobrému, aby si žil ako sa patrí na Božie dieťa. A ako si sa mu za to všetko odvďačil? Urazil si svojho najväčšieho dobrodinca, najlepšieho otca; aj jeho dary si zneužil k jeho urážkam. Koľká nevďačnosť, aké nedôstojné zaobchádzanie!

Uvedom si, aký spravodlivý je Boh! On nielenže odmeňuje dobrých podľa zásluh, ale aj trestá zlých, a to tu na zemi a na onom svete: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.“ A zasa: „Pán bude súdiť svoj ľud. Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.“ (Žid. 10, 30-31). Za ťažké hriechy Boh trestá neľutujúceho hriešnika vo večnosti nekonečnými mukami v pekelnom ohni; za všedné hriechy nevýslovnými bolesťami v očistci. Hľa, aký ohavný je hriech, keď ho absolútne spravodlivý Boh tak prísne trestá! - Hľa, čo si si zaslúžil za svoje prehrešky!

Ó, padni na kolená a v horkosti svojej duše vzbudzuj ľútosť nad spáchanými hriechmi a pevne si zaumieň, že sa budeš varovať nielen hriechov ako takých, ale aj blízkych príležitostí k hriechu
.

Invalid Input
Modlitba ľútosti
Milosrdný nebeský Otče! Hľa, k Tvojim nohám pokľaká biedny hriešnik, ktorý veľa hrešil myšlienkami, slovami a skutkami.

Aj keď som sa Ti toľkokrát stal neverným, Ty si vo svojej zhovievavosti a v milosrdenstve svojom mňa zachoval nažive. Doposiaľ som zneužíval silu a schopnosti svojho ducha, zmyslov a údov svojho tela, aby som Ti všetky milosti a všetky dobrodenia odplácal-len nevďačnosťou. Ty si ma od večnosti miloval a ja som Ťa od svojho detstva urážal. Ty si ma stvoril, aby som Ti slúžil, a ja som sa oddal službe hriechu.

Ó, milostivý nebeský Otče, zhliadni milostivo na mňa, úbohého hriešnika, a netrestaj ma podľa množstva mojich neprávosti. Z celej duše mi je ľúto, že som Ťa znova urážal a hneval Teba, ktorý si bol vždy ku mne taký láskavý a chcel ma spraviť šťastným teraz aj vo večnosti.

Ó, ako túžim po tom, aby som Teba, svojho najlepšieho dobrodinca, svoje jediné pravé dobro, nebol nikdy urazil! Neviem, čo by som za to dal, keby som svoje hriechy mohol odčiniť, akoby sa nestali.

Synu Boží, Spasiteľu a Vykupiteľu môj, Ty si z lásky ku mne prelial svoju predrahú krv. Za skutočne preveľkú cenu si vykúpil moju dušu. Preto Ťa milujem z celého srdca, lebo si toľko trpel z lásky ku mne, a pretože Ťa milujem, je mi úprimne ľúto, že som tak často nohami šliapal predrahú Tvoju krv. Z lásky k Tebe ľutujem z celého srdca všetky svoje hriechy a som pevne odhodlaný nielen sa už nedopustiť žiadneho ťažkého hriechu, ale všemožne sa varovať aj každého dobrovoľného všedného hriechu. Chcem sa tiež vystríhať všelijakej blízkej príležitosti ku hriechu. Dávam si tiež predsavzatie, že nahradím spôsobenú škodu, nakoľko to len bude v mojich silách, a že svedomite budem konať svoje povinnosti.

Bože môj, prispej mi dobrotivo svojou pomocou, aby som svoj úmysel naozaj splnil.

Ó, najsvätejšia Panna Mária, Ty si moje útočisko. V Tvoj príhovor skladám celú svoju nádej; vypros mi milosť pravej ľútosti a dar zotrvania v milosti Božej až do konca. Amen.
Invalid Input
Modlitba sv. Alfonza k Panne Márii za odpustenie hriechov
Vzhliadni, ó, Božia Matka, na biedneho hriešnika pri Tvojich nohách, ktorý prepadol peklu a utieka sa k Tebe a v Teba skladá svoju nádej! Nezasluhujem si ani, aby si ma obdarila jediným pohľadom; viem však, ako vrúcne si žiadaš pomáhať hriešnikom, keďže Tvoj božský Syn zomrel, aby ich spasil.

Ó, Matka milosrdenstva, pohliadni na moju biedu a zľutuj sa nado mnou! Počujem, ako Ťa všetci nazývajú útočiskom hriešnikov, nádejou zúfajúcich, pomocou opustených. Buď teda i mojím útočiskom, nádejou, pomocou!

Od Tvojho orodovania závisí moja spása. Prispej mi z lásky k Ježišovi Kristovi; podaj svoju ruku mne biednemu, keď som padol a teraz sa Tebe odporúčam. Viem, akú máš radosť, keď môžeš hriešnikovi pomôcť. Pomôž teraz i mne, keď mi pomôcť môžeš. Svojimi hriechmi som stratil Božiu milosť a svoju dušu priviedol do záhuby. Teraz sa odovzdávam do Tvojich rúk. Povedz mi, čo mám spraviť, aby som opäť získal Božiu milosť a hneď to urobím.

Boh sám ma k Tebe posiela, aby si mi prispela k pomoci, a chce, aby som sa utiekal k Tvojmu milosrdenstvu, aby mi nielen zásluhy Tvojho Syna, ale i Tvoje prosby dopomohli k večnému spaseniu. K Tebe sa teda utiekam, ó, Mária; za mnohých sa prihováraš, prihovor sa u Ježiša aj za mňa! Povedz, aby mi odpustil a iste mi odpustí, povedz, že si praješ, aby som bol spasený a určite budem spasený.

Preukáž aj mne tie veľké dobrodenia, ktoré udeľuješ tým, ktorí v Teba dôverujú. Amen. Tak dúfam, tak nech sa stane!.
Invalid Input
Žalm kajúceho kráľa Dávida
Psalmus 50
  Žalm 51
Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuarum: * dele iniquitátem meam.

Amplius lava me ab iniquitáte mea: * et a peccáto meo munda me.

Quóniam iniquitátem meam ego cognósco: * et peccátum meum contra me est semper.

Tibi soli peccávi, et malum coram te feci: * ut justificiéris in sermonibus tuis, et vincas cum judicáris.

Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum: * et in peccátis concépit me mater mea.

Ecce enim veritátem dilexísti: * incérta et occúlta sapientiae tuae manifestasti mihi.

Aspérges me hyssópo, et mundábor: * lavábis me, et super nivem dealbábor.

Auditui tuo dabis gaúdium et laetítiam: * et exultábunt ossa humiliáta.

Averte fáciem a peccátis meis: * et omnes iniquitátes meas dele.

Cor mundum crea in me Deus: * et spíritum rectum ínnova in viscéribus meis.

Ne projícias me a fácie tua: * et Spíritum sanctum tuum ne aúferas a me.

Redde mihi laetítiam salutáris tui: * et Spíritu principáli confírma me.

Docébo iniquos vias tuas * et ímpii ad te converténtur.

Líbera me de sanguínibus Deus, Deus salútis meae: * et exultábit lingua mea justítiam tuam.

Dómine, lábia mea apéries: * et os meum annuntiábit laudem tuam.

Quóniam si voluisses sacrifícium, dedíssem útique: * holocaústis non delectáberis.

Sacrifícium Deo spíritus contríbulátus: * cor contrítum et humiliátum Deus non despícies.

Benígne fac Dómine in bona voluntáte tua Sion: * ut aedificéntur murí Jerúsalem.

Tunc acceptábis sacríficium justítiae, oblatiónes, et holocaústa: * tunc imponent super altare tuum vitulos.
  Zmiluj sa, Bože, nado mnou podľa Tvojho milosrdenstva, * znič podľa množstva zľutovaní Tvojich moju neprávosť.

Od môjho previnenia naskrze ma umy * a očisti ma z môjho hriechu.

Veď ja sám vedomý som neprávosti svojej, * a hriech môj stále je predo mnou.

Jedine proti Tebe samému som zhrešil * a napáchal som, čo je v Tvojich očiach zlé.

aby si ukázal sa spravodlivý v Tvojom výroku, * nestranný v Tvojom súde.

Hľa, zrodil som sa vo vine * a v hriechu počala ma moja mať.

Hľa, Ty máš zaľúbenie v srdci úprimnom * a múdrosti ma učíš vo vnútri.

Pokrop ma hyzopom a budem čistý, * umy ma, a stanem sa belší ako sneh.

Daj, aby radosť počul som a veselosť * nech zaplesajú kosti, ktoré si Ty skrúšil.

Od hriechov mojich odvráť svoju tvár * a všetky moje viny znič.

Mne čisté srdce, Bože, stvor * a obnov v mojom vnútri ducha pevného.

Zpred Tvojej tvári neodvrhuj ma * a neodním mi ducha Tvojho svätého.

Navráť mi radosť Tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkomyseľným.

Vyučím Tvojim cestám nešľachetníkov * a hriešnici sa k Tebe obrátia.

Od krvnej viny osloboď ma, Bože, Bože, Spasiteľ môj, * aby môj jazyk jasal z Tvojej spravodlivosti.

Otvor mi, Pane, moje pery, * a moje ústa budú Tvoju chválu hlásať.

Veď nemáš zaľúbenie na žertve, * a keby som dal obeť zápalnú, Ty neprijal by si.

Skrúšený duch je, Bože, moja obeta, * Ty nepohŕdneš, Bože srdcom skrúšeným a uponiženým.

Nakladal dobrotivo, Pane, so Sionom v svojej blahovôli, * aby si vybudoval múry jeruzalemské.

Potom Ty prijmeš riadne obety, zápalné obety a žertvy celostné, * potom Ti budú na oltári Tvojom obetovať juncov.
Invalid Input
Kajúce povzdychy
Najsladší Ježiš, nebuď mi Sudcom, ale Spasiteľom. Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Milovaný môj Ježiš, z vďačnosti k tebe, a aby som napravil svoje nevernosti, darujem Ti svoje srdce a úplne sa Ti zasväcujem a s Tvojou pomocou si dávam predsavzatie, že už nebudem hrešiť.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, darujem sa Ti skrze Pannu Máriu.

Všetko pre Teba, Najsvätejšie Srdce Ježišovo.

Do Tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.

Ó, Mária, daj, nech žijem v Bohu, s Bohom a pre Boha.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď mojou spásou.

Matka moja, ochraňuj ma od smrteľného hriechu.

Chráň ma ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí.

Nauč ma, Pane, plniť Tvoju vôľu, lebo Ty si môj Boh.

V Teba verím, v Teba dúfam, Teba milujem, Tebe sa klaniam, Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nado mnou teraz i v hodinu smrti mojej a spas ma.

Ty si moja Matka, Panna Mária, ochraňuj ma, aby som nikdy neurazil Tvojho najmilšieho Syna, a daj, nech má vo mne vždy zaľúbenie.

Panna Nepoškvrnená, útočisko hriešnikov, Ty si sa zmierila so smrťou svojho Božského Syna, aby si napravila urážky spôsobené Bohu, a zlo, ktoré bolo spôsobené človeku hriechom; buď k nám vždy milostivá a pokračuj v nebi, kde kraľuješ v sláve, vo svojom diele horlivosti a lásky v náš prospech. Chceme byť Tvojimi deťmi; ukáž tiež, že si našou matkou.

Vypros nám od Ježiša, božského Zmieriteľa, aby prisvojil našim dušiam ovocie svojho umučenia a svojej smrti a vyslobodil nás z pút našich neprávostí. Nech je nám On sám svetlom v temnotách, silou v slabostiach, podporou uprostred nebezpečenstva, a až nás posilní milosťou a láskou v tomto čase života, nech nám dopraje, aby sme ho milovali, videli a mohli nazývať svojím na veky.

Amen.
Po spovedi
Invalid Input
Modlitba sv. Alfonza po sv. spovedi
Ó, najmilší Ježišu, aký som Ti len vďačný! Verím, že mi teraz bolo odpustené zásluhou najsvätejšej Krvi Tvojej. Prijmi za to moju úprimnú vďaku! Dúfam, že prídem do neba, kde budem na veky velebiť Tvoje milosrdenstvo.

Bože môj, toľkokrát som Ťa stratil, ale od teraz Ťa už stratiť nechcem. Od dnes sa chcem skutočne polepšiť. Ty si hoden úplne celej lásky mojej; preto Ťa chcem úprimne milovať a nechcem sa už od Teba odlúčiť. Už som Ti to sľúbil a sľubujem to teraz znovu, že chcem radšej zomrieť, než opäť Ťa hriechom uraziť. Sľubujem Ti, že sa budem chrániť tiež všetkého, čo vedie k hriechu, a že použijem tento prostriedok (modlitbu, častejšie prijímanie sv. sviatostí...), aby som Ťa už nikdy neurazil.

Ó, Pane, Ty vieš, aký som slabý; daj mi preto milosť, aby som Ti zostal verný až do smrti, a aby som sa k Tebe utiekal o pomoc vždy, keď budem pokúšaný k hriechu.

Ó, najsvätejšia Panna Mária, pomáhaj mi! Ty si Matka vytrvalosti; do Teba vkladám celú svoju nádej!
Invalid Input
Modlitba sv. Alfonza k Panne Márii o milosť vytrvalosti
Ó, Kráľovná nebeská, bol som úbohým otrokom zlého ducha, ale teraz sa zasväcujem navždy Tvojej službe a sľubujem, že Ťa budem ctiť a Tebe slúžiť po celý svoj život. Prijmi ma a neodmietaj, aj keď by som si to zaslúžil.

Ó, Matka moja, do Teba som vložil celú svoju nádej, do Tvojich rúk kladiem všetko svoje šťastie. Velebím Boha a ďakujem Jeho milosrdenstvu, že mi dal túto dôveru v Teba, ktorú považujem za istú záruku svojho spasenia. Ach, ja úbohý, zhrešil som, pretože som sa neutiekal k Tebe! Teraz ale dúfam, že mi bolo odpustené pre zásluhy Ježiša Krista a na Tvoj príhovor. Ale opäť môžem stratiť Božiu milosť. Nebezpečenstvo nepominulo. Nepriatelia nespia a toľko nových pokušení na mňa čaká!

Ó, Kráľovná moja najsladšia, ochraňuj ma a nedaj, aby som im opäť podľahol! Stoj stále pri mne! Viem, že mi pomôžeš a že s Tvojou pomocou zvíťazím, ak sa budem len Tebe porúčať. Ale práve toho sa bojím, aby som v čase pokušenia nezabudol Tebe sa porúčať a nezahynul. Preto Ťa žiadam o milosť, aby som vo všetkých útokoch zlého nepriateľa hľadal pomoc u Teba a Teba vzýval volajúc:

Ó, Mária, pomôž mi. Ó, Matka moja, nedaj, aby som stratil Pána Boha! Amen.
Invalid Input
Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum. Amen.

  Duša Kristova, posväť ma;
Telo Kristovo, spas ma;
Krv Kristova, napoj ma;
voda z boku Kristovho, umy ma;
umučenie Kristovo, posilni ma;
ó dobrý Ježišu, vyslyš ma;
do svojich svätých rán skry ma;
nedaj mi odlúčiť sa od Teba;
pred zlým nepriateľom chráň ma;
v hodinu smrti mojej povolaj ma;
dožič mi prísť k Tebe,
aby som Ťa chválil s Tvojimi svätými
na veky vekov. Amen.
Invalid Input
Modlitba Pod Tvoju ochranu. Sub Tuum praesidium

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus (nostris), sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.
— Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra, tuo filio nos reconcilia, tuo filio nos commenda, tuo filio nos repræsenta. Amen.

  Pod tvoju ochranu utiekame sa, svätá Božia Rodička, prosbami našimi nepohŕdaj v potrebách (našich), ale z každého nebezpečenstva vysloboď nás vždy, ty slávna a požehnaná Panna.
— Pani naša, Prostrednica naša, Orodovnica naša, so Synom svojím nás smier, Synovi svojmu nás porúčaj a k Synovi svojmu nás priveď, ó sladká Panna Mária. Amen.