Litaniæ sanctórum. Litánie o všetkých svätých | v1.0

tit vsetci svati
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Podľa Graduale Romanum 1961
Dvaja speváci kľačia pred hlavným oltárom a intonujú invokácie, zhromaždenie odpovedá:

I. Supplicatio ad Deum
(Invocationes sequentes non duplicantur)
 
I. Prosba k Bohu
(Invokácie sa nezdvojujú)


litaniae 01 kyrie eleison 1961
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
 Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
litaniae 02 pater de caelis 1961
Pater de cælis, Deus,
℟. miserére nobis.
Fíli Dei, Redemptor mundi, Deus,
℟. miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus,
℟. miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus,
℟. miserére nobis.
 Otče z nebies, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.

II. Invocatio Sanctorum
 
II. Vzývanie svätých
litaniae 03 sancta maria 1961
Sancta María,
℟. ora pro nobis.
 Svätá Mária,
℟. oroduj za nás.
Surgunt omnes et ordinatim procedunt, Litanias prosquentes: Všetci sa postavia, vysluhovateľ pokračuje v litániách:
litaniae 04 sancta dei genitrix 1961
Sancta Dei Génetrix,
℟. ora pro nobis.
Sancta Vírgo vírginum,
℟. ora pro nobis.
Sancte Michaël,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gábriel,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ráphaël,
℟. ora pro nobis.
 Svätá Božia Rodička,
℟. oroduj za nás.
Svätá Panna panien,
℟. oroduj za nás.
Svätý Michal,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gabriel,
℟. oroduj za nás.
Svätý Rafael,
℟. oroduj za nás.
litaniae 06 sancte joannes 1961
Omnes sancti Angeli et Archángeli,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti beatórum Spírituum órdines,
℟. oráte pro nobis.
 Všetci svätí anjeli a archanjeli,
℟. orodujte za nás.
Všetky sv. zbory blahoslavených duchov,
℟. orodujte za nás.

Patriarchae et Prophetae
 
Patriarchovia a proroci
litaniae 06 sancte joannes 1961
Sancte Joánnes Baptísta,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joseph,
℟. ora pro nobis.
 Svätý Ján Krstiteľ,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jozef,
℟. oroduj za nás.
litaniae 07 omnes sancti patriarchae 1961
Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ,
℟. oráte pro nobis.
 Všetci svätí patriarchovia a proroci,
℟. orodujte za nás.

Apostoli er Discipuli
 
Aspoštoli a učeníci
litaniae 08 sancte petre 1961
Sancte Petre,
℟. ora pro nobis.
Sancte Paule,
℟. ora pro nobis.
Sancte Andréa,
℟. ora pro nobis.
Sancte Jacóbe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joánnes,
℟. ora pro nobis.
Sancte Thoma,
℟. ora pro nobis.
Sancte Jacóbe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Philíppe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bartholomǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Matthǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Simon,
℟. ora pro nobis.
Sancte Thaddǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Matthía,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bárnaba,
℟. ora pro nobis.
Sancte Luca,
℟. ora pro nobis.
Sancte Marce,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Discípuli Dómini,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Peter,
℟. oroduj za nás.
Svätý Pavol,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ondrej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jakub,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján,
℟. oroduj za nás.
Svätý Tomáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jakub,
℟. oroduj za nás.
Svätý Filip,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bartolomej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Matúš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Šimon,
℟. oroduj za nás.
Svätý Tadeáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Matej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Barnabáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Lukáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Marek,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí apoštoli a evanjelisti,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učeníci Pána,
℟. orodujte za nás.

Martyres
 
Mučeníci
Omnes sancti Innocéntes,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Stéphane,
℟. ora pro nobis.
Sancte Laurénti,
℟. ora pro nobis.
Sancte Vincénti,
℟. ora pro nobis.
Sancti Fabiáne et Sebastiáne,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Joánnes et Paule,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Cosma et Damiáne,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Gervási et Protási,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mártyres,
℟. oráte pro nobis.
 Všetky sväté neviniatka,
℟. orodujte za nás.
Svätý Štefan,
℟. oroduj za nás.
Svätý Laurinec,
℟. oroduj za nás.
Svätý Vincent,
℟. oroduj za nás.
Svätý Fabián a Sebastián,
℟. orodujte za nás.
Svätý Ján a Pavol,
℟. orodujte za nás.
Svätý Kozma a Damián,
℟. orodujte za nás.
Svätý Gerváz a Protáz,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mučeníci,
℟. orodujte za nás.

Episcopi et Doctores
 
Biskupi a učitelia Cirkvi
Sancte Silvéster,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gregóri,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ambrósi,
℟. ora pro nobis.
Sancte Augustíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Hierónyme,
℟. ora pro nobis.
Sancte Martíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Nicolǽ,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Pontífices et Confessóres,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Doctóres,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Silvester,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gregor,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ambróz,
℟. oroduj za nás.
Svätý Augustín,
℟. oroduj za nás.
Svätý Hieronym,
℟. oroduj za nás.
Svätý Martin,
℟. oroduj za nás.
Svätý Mikuláš,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí biskupi a vyznávači,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učitelia,
℟. orodujte za nás.

Presbyteri et Religiosi
 
Kňazi a rehoľníci
Sancte Antóni,
℟. ora pro nobis.
Sancte Benedícte,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bernárde,
℟. ora pro nobis.
Sancte Dominíce,
℟. ora pro nobis.
Sancte Francísce,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mónachi et Eremítæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Anton,
℟. oroduj za nás.
Svätý Benedik,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bernard,
℟. oroduj za nás.
Svätý Dominik,
℟. oroduj za nás.
Svätý František,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí kňazi a posvätení služobníci Pána,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mnísi a pustovníci,
℟. orodujte za nás.

Sanctae Dei
 
Svätice Božie

Sancta María Magdaléna,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agatha,
℟. ora pro nobis.
Sancta Lúcia,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agnes,
℟. ora pro nobis.
Sancta Cæcília,
℟. ora pro nobis.
Sancta Catharína,
℟. ora pro nobis.
Sancta Anastásia,
℟. ora pro nobis.
Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ,
℟. ora pro nobis.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei,
℟. intercédite pro nobis.
 Svätá Mária Magdaléna,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agáta,
℟. oroduj za nás.
Svätá Lucia,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agnesa,
℟. oroduj za nás.
Svätá Cecília.
℟. oroduj za nás.
Svätá Katarína,
℟. oroduj za nás.
Svätá Anastázia,
℟. oroduj za nás.
Všetky sväté panny a vdovy,
℟. orodujte za nás.

Všetci svätí a sväté Božie
℟. prihovárajte sa za nás.

III. Invocatio ad Christum
 
III. Vzývanie Krista
litaniae 09 propitius esto 1961
Propítius esto,
℟. parce nobis, Dómine.

Propítius esto,
℟. exaudi nos, Dómine.

Ab omni malo,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab omni peccáto,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab ira tua,
℟. líbera nos, Dómine.
A subitánea et improvísa morte,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab insídiis diáboli,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab ira, et ódio, et omni mala voluntáte,
℟. líbera nos, Dómine.
A spíritu fornicatiónis,
℟. líbera nos, Dómine.
A fúlgure et tempestáte,
℟. líbera nos, Dómine.
A flagéllo terræmótus,
℟. líbera nos, Dómine.
A peste, fame et bello,
℟. líbera nos, Dómine.
A morte perpétua,
℟. líbera nos, Dómine.
Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Advéntum tuum,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Nativitátem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Baptísmum et sanctum Jejúnium tuum,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Crucem et Passiónem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Mortem et Sepultúram tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per sanctam Resurrectiónem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per admirábilem Ascensiónem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti,
℟. líbera nos, Dómine.
In die judicii,
℟. líbera nos, Dómine.
 Buď nám milostivý,
℟. odpusť nám, Pane.

Buď nám milostivý,
℟. vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od každeho hriechu,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hnevu Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od náhlej a nepredvídanej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od úkladov diablových,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a všetkej zlej vôle,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od ducha smilného,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hromobitia a búrky,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od zemetrasenia,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od moru, hladu a vojny,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od večnej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze tajomstvo svätého vtelenia Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze narodenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze krst a svätý pôst Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze kríž a utrpenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze smrť a pochovanie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze slávne vzkriesenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze predivné nanebevstúpenie Tvoje.
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Utešiteľa Ducha Svätého,
℟. vysloboď nás, Pane.
V deň súdny,
℟. vysloboď nás, Pane.

IV. Supplicatio pro variis necessitatibus
 
IV. Prosby za rozličné potreby
litaniae 10 peccatores solesmes 1961
Peccatóres,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis parcas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis indúlgeas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ad veram pœniténtiam nos perdúcere dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Ecclésiam tuam sanctam * régere et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Domnum Apostólicum et omnes ecclesiásticos órdines * in sancta religióne conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut inimícos sanctas Ecclésiæ *  humiliáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut régibus et princípibus christiánis * pacem et veram concórdiam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut cuncto pópulo christiáno * pacem et unitátem largíri dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnes errántes ad unitátem Ecclésiæ revocáre, * et infidéles univérses ad Evangélii lumen perdúcere dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio * confortáre et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut mentes nostras * ad cæléstia desidéria érigas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ómnibus benefactóribus nostris * sempitérna bona retríbuas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ánimas nostras, * fratrum, propinquórum et benefactórum nostrórum * ab ætérna damnatióne erípias,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnibus fidélibus defúnctis * réquiem ætérnam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nos exaudíre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Fíli Dei,
℟. te rogámus, audi nos.

 My hriešnici,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám odpustiť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám milostivý byť račil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás k pravému pokániu priviesť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si svätú Cirkev svoju * spravovať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si námestníka svojho, pápeža, a všetok duchovný stav * v svätom náboženstve zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nepriateľov svätej Cirkvi * pokoriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si kresťanským panovníkom a kniežatám * pokoja a pravej svornosti dať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si celému kresťanskému ľudu * pokoja a jednoty uštedriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých blúdiacich nazad k jednote s Cirkvou povolať * a všetkých pohanov k svetlu evanjelia priviesť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vo svätej službe svojej * posilniť a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si mysle naše * k nebeským žiadostiam pozdvihnúť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých našich dobrodincov * večnými dobrami odmeniť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si duše naše, * duše našich bratov, príbuzných a dobrodincov * od večného zatratenia zachrániť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si úrodu zemskú * dať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkým zomrelým veriacim * večné odpočinutie udeliť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vyslyšať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Synu Boží,

℟. Teba prosíme, uslyš nás.

V. Conclusio
 
V. Záver
litaniae 11 agnus dei 1961
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. miserére nobis.

Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
 Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.
℟. odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Podľa Graduale Romanum 1961
Dvaja speváci kľačia pred hlavným oltárom a intonujú invokácie, zhromaždenie odpovedá:

I. Supplicatio ad Deum
(Invocationes sequentes non duplicantur)
 
I. Prosba k Bohu
(Invokácie sa nezdvojujú)


litaniae 01 kyrie eleison 1961
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
 Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
litaniae 02 pater de caelis 1961
Pater de cælis, Deus,
℟. miserére nobis.
Fíli Dei, Redemptor mundi, Deus,
℟. miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus,
℟. miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus,
℟. miserére nobis.
 Otče z nebies, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.

II. Invocatio Sanctorum
 
II. Vzývanie svätých
litaniae 03 sancta maria 1961
Sancta María,
℟. ora pro nobis.
 Svätá Mária,
℟. oroduj za nás.
Surgunt omnes et ordinatim procedunt, Litanias prosquentes: Všetci sa postavia, vysluhovateľ pokračuje v litániách:
litaniae 04 sancta dei genitrix 1961
Sancta Dei Génetrix,
℟. ora pro nobis.
Sancta Vírgo vírginum,
℟. ora pro nobis.
Sancte Michaël,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gábriel,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ráphaël,
℟. ora pro nobis.
 Svätá Božia Rodička,
℟. oroduj za nás.
Svätá Panna panien,
℟. oroduj za nás.
Svätý Michal,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gabriel,
℟. oroduj za nás.
Svätý Rafael,
℟. oroduj za nás.
litaniae 06 sancte joannes 1961
Omnes sancti Angeli et Archángeli,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti beatórum Spírituum órdines,
℟. oráte pro nobis.
 Všetci svätí anjeli a archanjeli,
℟. orodujte za nás.
Všetky sv. zbory blahoslavených duchov,
℟. orodujte za nás.

Patriarchae et Prophetae
 
Patriarchovia a proroci
litaniae 06 sancte joannes 1961
[Sancte Abraham,
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Móyses,
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Elía,
℟. ora pro nobis.
]
Sancte Joánnes Baptísta,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joseph,
℟. ora pro nobis.
 [Svätý Abrahám,
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Mojžiš,
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Elijáš,
℟. oroduj za nás.
]
Svätý Ján Krstiteľ,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jozef,
℟. oroduj za nás.
litaniae 07 omnes sancti patriarchae 1961
Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ,
℟. oráte pro nobis.
 Všetci svätí patriarchovia a proroci,
℟. orodujte za nás.

Apostoli er Discipuli
 
Aspoštoli a učeníci
litaniae 08 sancte petre 1961
Sancte Petre,
℟. ora pro nobis.
Sancte Paule,
℟. ora pro nobis.
Sancte Andréa,
℟. ora pro nobis.
Sancte Jacóbe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joánnes,
℟. ora pro nobis.
Sancte Thoma,
℟. ora pro nobis.
Sancte Jacóbe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Philíppe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bartholomǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Matthǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Simon,
℟. ora pro nobis.
Sancte Thaddǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Matthía,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bárnaba,
℟. ora pro nobis.
Sancte Luca,
℟. ora pro nobis.
Sancte Marce,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Discípuli Dómini,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Peter,
℟. oroduj za nás.
Svätý Pavol,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ondrej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jakub,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján,
℟. oroduj za nás.
Svätý Tomáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jakub,
℟. oroduj za nás.
Svätý Filip,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bartolomej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Matúš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Šimon,
℟. oroduj za nás.
Svätý Tadeáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Matej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Barnabáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Lukáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Marek,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí apoštoli a evanjelisti,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učeníci Pána,
℟. orodujte za nás.

Martyres
 
Mučeníci
Omnes sancti Innocéntes,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Stéphane,
℟. ora pro nobis.
[Sancte Ignáti (Antiochéne),
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Polycárpe,
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Iustíne,
℟. ora pro nobis.
]
Sancte Laurénti,
℟. ora pro nobis.
[Sancte Cypriáne,
℟. oráte pro nobis.
]
[Sancte Bonifáti,
℟. ora pro nobis.
]
[Sancte Stanisláe,
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Thoma (Becket),
℟. ora pro nobis.]
[Sancti Ioánnes (Fisher) et Thoma (More),
℟. oráte pro nobis.]
[Sancte Paule (Miki),
℟. ora pro nobis.]
[Sancti Ioánnes (de Brébeuf) et Isaac (Jogues),
℟. oráte pro nobis.]
[Sancte Petre (Chanel),
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Cárole (Lwanga),
℟. ora pro nobis.
]
Sancte Vincénti,
℟. ora pro nobis.
Sancti Fabiáne et Sebastiáne,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Joánnes et Paule,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Cosma et Damiáne,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Gervási et Protási,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mártyres,
℟. oráte pro nobis.
 Všetky sväté neviniatka,
℟. orodujte za nás.

Svätý Štefan,
℟. oroduj za nás.

[Svätý Ignác (Antiochijský),
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Polykarp,
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Justín,
℟. oroduj za nás.
]
Svätý Laurinec,
℟. oroduj za nás.
[Svätý Cyprián,
℟. orodujte za nás.
]
[Svätý Bonifác,
℟. oroduj za nás.
]
[Svätý Stanislav,
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Tomáš (Becket),
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Ján (Fisher) a Tomáš (More),
℟. orodujte za nás.]
[Svätý Pavol (Miki),
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Ján (Brebeuf) a Izák (Jogues),
℟. orodujte za nás.]
[Svätý Peter (Chanel),
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Karol (Lwanga),
℟. oroduj za nás.
]
Svätý Vincent,
℟. oroduj za nás.
Svätý Fabián a Sebastián,
℟. orodujte za nás.
Svätý Ján a Pavol,
℟. orodujte za nás.
Svätý Kozma a Damián,
℟. orodujte za nás.
Svätý Gerváz a Protáz,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mučeníci,
℟. orodujte za nás.

Episcopi et Doctores
 
Biskupi a učitelia Cirkvi
Sancte Silvéster,
℟. ora pro nobis.
[Sancte Leo,
℟. ora pro nobis.
]
Sancte Gregóri,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ambrósi,
℟. ora pro nobis.
Sancte Augustíne,
℟. ora pro nobis.
[Sancte Athanási,
℟. ora pro nobis.]
[Sancti Basíli et Gregóri (Nazianzéne),
℟. orate pro nobis.]
[Sancte Ioánnes Chrysóstome,
℟. ora pro nobis.
]
Sancte Hierónyme,
℟. ora pro nobis.
Sancte Martíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Nicolǽ,
℟. ora pro nobis.
[Sancte Patríci,
℟. ora pro nobis.]
[Sancti Cyrílle et Methódi,
℟. oráte pro nobis.]
[Sancte Cárole (Borromeo),
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Francísce (de Sales),
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Pie (Decime),
℟. ora pro nobis.
]
Omnes sancti Pontífices et Confessóres,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Doctóres,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Silvester,
℟. oroduj za nás.
[Svätý Lev,
℟. oroduj za nás.
]
Svätý Gregor,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ambróz,
℟. oroduj za nás.
Svätý Augustín,
℟. oroduj za nás.
[Svätý Atanáš,
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Bazil a Gregor (Nazianský),
℟. orodujte za nás.]
[Svätý Ján Chryzostom,
℟. oroduj za nás.
]
Svätý Hieronym,
℟. oroduj za nás.
Svätý Martin,
℟. oroduj za nás.
Svätý Mikuláš,
℟. oroduj za nás.

[Svätý Patrik,
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Cyril a Metod,
℟. orodujte za nás.]
[Svätý Karol (Boromejský),
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Fratnišek (Saleský),
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Pius (X.),
℟. oroduj za nás.
]
Všetci svätí biskupi a vyznávači,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učitelia,
℟. orodujte za nás.

Presbyteri et Religiosi
 
Kňazi a rehoľníci
Sancte Antóni,
℟. ora pro nobis.
Sancte Benedícte,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bernárde,
℟. ora pro nobis.
Sancte Francísce,
℟. ora pro nobis.]
Sancte Dominíce,
℟. ora pro nobis.

[Sancte Thoma (de Aquino),
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Ignáti (de Loyola),
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Francísce (Xavier),
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Vincénti (de Paul),
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Joánnes María (Vianney),
℟. ora pro nobis.]
[Sancte Joánnes (Bosco),
℟. ora pro nobis.
]
Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mónachi et Eremítæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Anton,
℟. oroduj za nás.
Svätý Benedik,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bernard,
℟. oroduj za nás.
Svätý František,
℟. oroduj za nás.]
Svätý Dominik,
℟. oroduj za nás.

[Svätý Tomáš (Akvinský),
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Ignác (z Loyoly),
℟. oroduj za nás.]
[Svätý František (Xaverský),
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Vincent (de Paul),
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Ján Mária (Vianney),
℟. oroduj za nás.]
[Svätý Ján (Bosco),
℟. oroduj za nás.
]
Všetci svätí kňazi a posvätení služobníci Pána,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mnísi a pustovníci,
℟. orodujte za nás.

Sanctae Dei
 
Svätice Božie

Sancta María Magdaléna,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agatha,
℟. ora pro nobis.
Sancta Lúcia,
℟. ora pro nobis.
[Sanctae Perpétua et Felícitas,
℟. oráte pro nobis.
]
Sancta Agnes,
℟. ora pro nobis.
[Sancta María (Goretti),
℟. ora pro nobis.
]
Sancta Cæcília,
℟. ora pro nobis.
Sancta Catharína,
℟. ora pro nobis.
[Sancta Terésia (de Avila),
℟. ora pro nobis.
]
[Sancta Rose (de Lima),
℟. ora pro nobis.
]
Sancta Anastásia,
℟. ora pro nobis.
[Sancta Mónica,
℟. ora pro nobis.
[Sancta Elísabeth (Hungariæ),
℟. ora pro nobis.
Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ,
℟. ora pro nobis.
[Sancte Ludovíce,
℟. ora pro nobis.]
Omnes Sancti et Sanctæ Dei,
℟. intercédite pro nobis.
 Svätá Mária Magdaléna,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agáta,
℟. oroduj za nás.
Svätá Lucia,
℟. oroduj za nás.
[Svätá Perpetua and Felicita,
℟. orodujte za nás.
]
Svätá Agnesa,
℟. oroduj za nás.
[Svätá Mária (Goretti),
℟. oroduj za nás.
]
Svätá Cecília.
℟. oroduj za nás.
Svätá Katarína,
℟. oroduj za nás.
[Svätá Terézia (Avilská),
℟. oroduj za nás.
]
[Svätá Ružena (Limská),
℟. oroduj za nás.
]
Svätá Anastázia,
℟. oroduj za nás.
[Svätá Monika,
℟. oroduj za nás.]
[Svätá Alžbeta (Uhorská),
℟. oroduj za nás.
]
Všetky sväté panny a vdovy,
℟. orodujte za nás.
[Svätý Ľudovít,
℟. oroduj za nás.
]
Všetci svätí a sväté Božie
℟. prihovárajte sa za nás.

III. Invocatio ad Christum
 
III. Vzývanie Krista
litaniae 09 propitius esto 1961
Propítius esto,
℟. parce nobis, Dómine.

Propítius esto,
℟. exaudi nos, Dómine.

Ab omni malo,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab omni peccáto,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab ira tua,
℟. líbera nos, Dómine.
A subitánea et improvísa morte,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab insídiis diáboli,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab ira, et ódio, et omni mala voluntáte,
℟. líbera nos, Dómine.
A spíritu fornicatiónis,
℟. líbera nos, Dómine.
A fúlgure et tempestáte,
℟. líbera nos, Dómine.
A flagéllo terræmótus,
℟. líbera nos, Dómine.
A peste, fame et bello,
℟. líbera nos, Dómine.
A morte perpétua,
℟. líbera nos, Dómine.
Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Advéntum tuum,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Nativitátem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Baptísmum et sanctum Jejúnium tuum,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Crucem et Passiónem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Mortem et Sepultúram tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per sanctam Resurrectiónem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per admirábilem Ascensiónem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti,
℟. líbera nos, Dómine.
In die judicii,
℟. líbera nos, Dómine.
 Buď nám milostivý,
℟. odpusť nám, Pane.

Buď nám milostivý,
℟. vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od každeho hriechu,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hnevu Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od náhlej a nepredvídanej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od úkladov diablových,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a všetkej zlej vôle,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od ducha smilného,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hromobitia a búrky,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od zemetrasenia,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od moru, hladu a vojny,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od večnej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze tajomstvo svätého vtelenia Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze narodenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze krst a svätý pôst Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze kríž a utrpenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze smrť a pochovanie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze slávne vzkriesenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze predivné nanebevstúpenie Tvoje.
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Utešiteľa Ducha Svätého,
℟. vysloboď nás, Pane.
V deň súdny,
℟. vysloboď nás, Pane.

IV. Supplicatio pro variis necessitatibus
 
IV. Prosby za rozličné potreby
litaniae 10 peccatores solesmes 1961
Peccatóres,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis parcas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis indúlgeas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ad veram pœniténtiam nos perdúcere dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Ecclésiam tuam sanctam * régere et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Domnum Apostólicum et omnes ecclesiásticos órdines * in sancta religióne conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut inimícos sanctas Ecclésiæ *  humiliáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut régibus et princípibus christiánis * pacem et veram concórdiam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut cuncto pópulo christiáno * pacem et unitátem largíri dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnes errántes ad unitátem Ecclésiæ revocáre, * et infidéles univérses ad Evangélii lumen perdúcere dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio * confortáre et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut mentes nostras * ad cæléstia desidéria érigas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ómnibus benefactóribus nostris * sempitérna bona retríbuas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ánimas nostras, * fratrum, propinquórum et benefactórum nostrórum * ab ætérna damnatióne erípias,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnibus fidélibus defúnctis * réquiem ætérnam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nos exaudíre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Fíli Dei,
℟. te rogámus, audi nos.

 My hriešnici,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám odpustiť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám milostivý byť račil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás k pravému pokániu priviesť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si svätú Cirkev svoju * spravovať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si námestníka svojho, pápeža, a všetok duchovný stav * v svätom náboženstve zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nepriateľov svätej Cirkvi * pokoriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si kresťanským panovníkom a kniežatám * pokoja a pravej svornosti dať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si celému kresťanskému ľudu * pokoja a jednoty uštedriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých blúdiacich nazad k jednote s Cirkvou povolať * a všetkých pohanov k svetlu evanjelia priviesť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vo svätej službe svojej * posilniť a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si mysle naše * k nebeským žiadostiam pozdvihnúť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých našich dobrodincov * večnými dobrami odmeniť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si duše naše, * duše našich bratov, príbuzných a dobrodincov * od večného zatratenia zachrániť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si úrodu zemskú * dať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkým zomrelým veriacim * večné odpočinutie udeliť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vyslyšať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Synu Boží,

℟. Teba prosíme, uslyš nás.

V. Conclusio
 
V. Záver
litaniae 11 agnus dei 1961
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. miserére nobis.

Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
 Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.
℟. odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Podľa Graduale Romanum 1961
Dvaja speváci kľačia pred hlavným oltárom a intonujú invokácie, zhromaždenie odpovedá:

I. Supplicatio ad Deum
(Invocationes sequentes non duplicantur)
 
I. Prosba k Bohu
(Invokácie sa nezdvojujú)


Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.

Pater de cælis, Deus,
℟. miserére nobis.
Fíli Dei, Redemptor mundi, Deus,
℟. miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus,
℟. miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus,
℟. miserére nobis.
 Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.

Sancta María,
℟. ora pro nobis.
 
Svätá Mária,
℟. oroduj za nás.
Surgunt omnes et ordinatim procedunt, Litanias prosquentes: Všetci sa postavia, vysluhovateľ pokračuje v litániách:

II. Invocatio Sanctorum
 
II. Vzývanie svätých
Sancta Dei Génetrix,
℟. ora pro nobis.
Sancta Vírgo vírginum,
℟. ora pro nobis.
Sancte Michaël,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gábriel,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ráphaël,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Angeli et Archángeli,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti beatórum Spírituum órdines,
℟. oráte pro nobis.
 Svätá Božia Rodička,
℟. oroduj za nás.
Svätá Panna panien,
℟. oroduj za nás.
Svätý Michal,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gabriel,
℟. oroduj za nás.
Svätý Rafael,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí anjeli a archanjeli,
℟. orodujte za nás.
Všetky sv. zbory blahoslavených duchov,
℟. orodujte za nás.

Patriarchae et Prophetae
 
Patriarchovia a proroci
Sancte Joánnes Baptísta,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joseph,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Ján Krstiteľ,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jozef,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí patriarchovia a proroci,
℟. orodujte za nás.

Apostoli er Discipuli
 
Aspoštoli a učeníci
Sancte Petre,
℟. ora pro nobis.
Sancte Paule,
℟. ora pro nobis.
Sancte Andréa,
℟. ora pro nobis.
Sancte Jacóbe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joánnes,
℟. ora pro nobis.
Sancte Thoma,
℟. ora pro nobis.
Sancte Jacóbe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Philíppe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bartholomǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Matthǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Simon,
℟. ora pro nobis.
Sancte Thaddǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Matthía,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bárnaba,
℟. ora pro nobis.
Sancte Luca,
℟. ora pro nobis.
Sancte Marce,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Discípuli Dómini,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Peter,
℟. oroduj za nás.
Svätý Pavol,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ondrej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jakub,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján,
℟. oroduj za nás.
Svätý Tomáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jakub,
℟. oroduj za nás.
Svätý Filip,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bartolomej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Matúš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Šimon,
℟. oroduj za nás.
Svätý Tadeáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Matej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Barnabáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Lukáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Marek,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí apoštoli a evanjelisti,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učeníci Pána,
℟. orodujte za nás.

Martyres
 
Mučeníci
Omnes sancti Innocéntes,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Stéphane,
℟. ora pro nobis.
Sancte Laurénti,
℟. ora pro nobis.
Sancte Vincénti,
℟. ora pro nobis.
Sancti Fabiáne et Sebastiáne,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Joánnes et Paule,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Cosma et Damiáne,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Gervási et Protási,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mártyres,
℟. oráte pro nobis.
 Všetky sväté neviniatka,
℟. orodujte za nás.
Svätý Štefan,
℟. oroduj za nás.
Svätý Laurinec,
℟. oroduj za nás.
Svätý Vincent,
℟. oroduj za nás.
Svätý Fabián a Sebastián,
℟. orodujte za nás.
Svätý Ján a Pavol,
℟. orodujte za nás.
Svätý Kozma a Damián,
℟. orodujte za nás.
Svätý Gerváz a Protáz,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mučeníci,
℟. orodujte za nás.

Episcopi et Doctores
 
Biskupi a učitelia Cirkvi
Sancte Silvéster,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gregóri,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ambrósi,
℟. ora pro nobis.
Sancte Augustíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Hierónyme,
℟. ora pro nobis.
Sancte Martíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Nicolǽ,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Pontífices et Confessóres,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Doctóres,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Silvester,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gregor,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ambróz,
℟. oroduj za nás.
Svätý Augustín,
℟. oroduj za nás.
Svätý Hieronym,
℟. oroduj za nás.
Svätý Martin,
℟. oroduj za nás.
Svätý Mikuláš,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí biskupi a vyznávači,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učitelia,
℟. orodujte za nás.

Presbyteri et Religiosi
 
Kňazi a rehoľníci
Sancte Antóni,
℟. ora pro nobis.
Sancte Benedícte,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bernárde,
℟. ora pro nobis.
Sancte Dominíce,
℟. ora pro nobis.
Sancte Francísce,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mónachi et Eremítæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Anton,
℟. oroduj za nás.
Svätý Benedik,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bernard,
℟. oroduj za nás.
Svätý Dominik,
℟. oroduj za nás.
Svätý František,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí kňazi a posvätení služobníci Pána,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mnísi a pustovníci,
℟. orodujte za nás.

Sanctae Dei
 
Svätice Božie

Sancta María Magdaléna,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agatha,
℟. ora pro nobis.
Sancta Lúcia,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agnes,
℟. ora pro nobis.
Sancta Cæcília,
℟. ora pro nobis.
Sancta Catharína,
℟. ora pro nobis.
Sancta Anastásia,
℟. ora pro nobis.
Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ,
℟. ora pro nobis.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei,
℟. intercédite pro nobis.
 Svätá Mária Magdaléna,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agáta,
℟. oroduj za nás.
Svätá Lucia,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agnesa,
℟. oroduj za nás.
Svätá Cecília.
℟. oroduj za nás.
Svätá Katarína,
℟. oroduj za nás.
Svätá Anastázia,
℟. oroduj za nás.
Všetky sväté panny a vdovy,
℟. orodujte za nás.

Všetci svätí a sväté Božie
℟. prihovárajte sa za nás.

III. Invocatio ad Christum
 
III. Vzývanie Krista
Propítius esto,
℟. parce nobis, Dómine.

Propítius esto,
℟. exaudi nos, Dómine.

Ab omni malo,
℟. libera nos, Dómine.
Ab omni peccáto,
℟. libera nos, Dómine.
Ab ira tua,
℟. libera nos, Dómine.
A subitánea et improvísa morte,
℟. libera nos, Dómine.
Ab insídiis diáboli,
℟. libera nos, Dómine.
Ab ira, et ódio, et omni mala voluntáte,
℟. libera nos, Dómine.
A spíritu fornicatiónis,
℟. libera nos, Dómine.
A fúlgure et tempestáte,
℟. libera nos, Dómine.
A flagéllo terræmótus,
℟. libera nos, Dómine.
A peste, fame et bello,
℟. libera nos, Dómine.
A morte perpétua,
℟. libera nos, Dómine.
Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ,
℟. libera nos, Dómine.
Per Advéntum tuum,
℟. libera nos, Dómine.
Per Nativitátem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per Baptísmum et sanctum Jejúnium tuum,
℟. libera nos, Dómine.
Per Crucem et Passiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per Mortem et Sepultúram tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per sanctam Resurrectiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per admirábilem Ascensiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti,
℟. libera nos, Dómine.
In die judicii,
℟. libera nos, Dómine.
 Buď nám milostivý,
℟. odpusť nám, Pane.

Buď nám milostivý,
℟. vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od každeho hriechu,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hnevu Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od náhlej a nepredvídanej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od úkladov diablových,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a všetkej zlej vôle,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od ducha smilného,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hromobitia a búrky,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od zemetrasenia,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od moru, hladu a vojny,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od večnej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze tajomstvo svätého vtelenia Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze narodenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze krst a svätý pôst Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze kríž a utrpenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze smrť a pochovanie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze slávne vzkriesenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze predivné nanebevstúpenie Tvoje.
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Utešiteľa Ducha Svätého,
℟. vysloboď nás, Pane.
V deň súdny,
℟. vysloboď nás, Pane.

IV Supplicatio pro variis necessitatibus
 
IV. Prosby za rozličné potreby
Peccatóres,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis parcas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis indúlgeas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ad veram pœniténtiam nos perdúcere dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Ecclésiam tuam sanctam * régere et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnes ecclesiásticos órdines * in sancta religióne conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut inimícos sanctas Ecclésiæ *  humiliáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut régibus et princípibus christiánis * pacem et veram concórdiam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut cuncto pópulo christiáno * pacem et unitátem largíri dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnes errántes ad unitátem Ecclésiæ revocáre, * et infidéles univérses ad Evangélii lumen perdúcere dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio * confortáre et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut mentes nostras * ad cæléstia desidéria érigas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ómnibus benefactóribus nostris * sempitérna bona retríbuas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ánimas nostras, * fratrum, propinquórum et benefactórum nostrórum * ab ætérna damnatióne erípias,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnibus fidélibus defúnctis * réquiem ætérnam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nos exaudíre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Fíli Dei,
℟. te rogámus, audi nos.

 My hriešnici,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám odpustiť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám milostivý byť račil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás k pravému pokániu priviesť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si svätú Cirkev svoju * spravovať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetok duchovný stav * v svätom náboženstve zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nepriateľov svätej Cirkvi * pokoriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si kresťanským panovníkom a kniežatám * pokoja a pravej svornosti dať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si celému kresťanskému ľudu * pokoja a jednoty uštedriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých blúdiacich nazad k jednote s Cirkvou povolať * a všetkých pohanov k svetlu evanjelia priviesť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vo svätej službe svojej * posilniť a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si mysle naše * k nebeským žiadostiam pozdvihnúť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých našich dobrodincov * večnými dobrami odmeniť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si duše naše, * duše našich bratov, príbuzných a dobrodincov * od večného zatratenia zachrániť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si úrodu zemskú * dať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkým zomrelým veriacim * večné odpočinutie udeliť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vyslyšať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Synu Boží,

℟. Teba prosíme, uslyš nás.

V. Conclusio
 
V. Záver
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. miserére nobis.

Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
 Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.
℟. odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Podľa Graduale Romanum 1961
Dvaja speváci kľačia pred hlavným oltárom a intonujú invokácie, zhromaždenie odpovedá:

I. Supplicatio ad Deum
(Invocationes sequentes non duplicantur)
 
I. Prosba k Bohu
(Invokácie sa nezdvojujú)


Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.

Pater de cælis, Deus,
℟. miserére nobis.
Fíli Dei, Redemptor mundi, Deus,
℟. miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus,
℟. miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus,
℟. miserére nobis.
 Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.

Sancta María,
℟. ora pro nobis.
 
Svätá Mária,
℟. oroduj za nás.
Surgunt omnes et ordinatim procedunt, Litanias prosquentes: Všetci sa postavia, vysluhovateľ pokračuje v litániách:

II. Invocatio Sanctorum
 
II. Vzývanie svätých
Sancta Dei Génetrix,
℟. ora pro nobis.
Sancta Vírgo vírginum,
℟. ora pro nobis.
Sancte Michaël,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gábriel,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ráphaël,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Angeli et Archángeli,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti beatórum Spírituum órdines,
℟. oráte pro nobis.
 Svätá Božia Rodička,
℟. oroduj za nás.
Svätá Panna panien,
℟. oroduj za nás.
Svätý Michal,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gabriel,
℟. oroduj za nás.
Svätý Rafael,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí anjeli a archanjeli,
℟. orodujte za nás.
Všetky sv. zbory blahoslavených duchov,
℟. orodujte za nás.

Patriarchae et Prophetae
 
Patriarchovia a proroci
Sancte Joánnes Baptísta,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joseph,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Ján Krstiteľ,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jozef,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí patriarchovia a proroci,
℟. orodujte za nás.

Apostoli er Discipuli
 
Aspoštoli a učeníci
Sancte Petre,
℟. ora pro nobis.
Sancte Paule,
℟. ora pro nobis.
Sancte Andréa,
℟. ora pro nobis.
Sancte Jacóbe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joánnes,
℟. ora pro nobis.
Sancte Thoma,
℟. ora pro nobis.
Sancte Jacóbe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Philíppe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bartholomǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Matthǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Simon,
℟. ora pro nobis.
Sancte Thaddǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Matthía,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bárnaba,
℟. ora pro nobis.
Sancte Luca,
℟. ora pro nobis.
Sancte Marce,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Discípuli Dómini,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Peter,
℟. oroduj za nás.
Svätý Pavol,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ondrej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jakub,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján,
℟. oroduj za nás.
Svätý Tomáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jakub,
℟. oroduj za nás.
Svätý Filip,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bartolomej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Matúš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Šimon,
℟. oroduj za nás.
Svätý Tadeáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Matej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Barnabáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Lukáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Marek,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí apoštoli a evanjelisti,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učeníci Pána,
℟. orodujte za nás.

Martyres
 
Mučeníci
Omnes sancti Innocéntes,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Stéphane,
℟. ora pro nobis.
Sancte Laurénti,
℟. ora pro nobis.
Sancte Vincénti,
℟. ora pro nobis.
Sancti Fabiáne et Sebastiáne,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Joánnes et Paule,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Cosma et Damiáne,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Gervási et Protási,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mártyres,
℟. oráte pro nobis.
 Všetky sväté neviniatka,
℟. orodujte za nás.
Svätý Štefan,
℟. oroduj za nás.
Svätý Laurinec,
℟. oroduj za nás.
Svätý Vincent,
℟. oroduj za nás.
Svätý Fabián a Sebastián,
℟. orodujte za nás.
Svätý Ján a Pavol,
℟. orodujte za nás.
Svätý Kozma a Damián,
℟. orodujte za nás.
Svätý Gerváz a Protáz,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mučeníci,
℟. orodujte za nás.

Episcopi et Doctores
 
Biskupi a učitelia Cirkvi
Sancte Silvéster,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gregóri,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ambrósi,
℟. ora pro nobis.
Sancte Augustíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Hierónyme,
℟. ora pro nobis.
Sancte Martíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Nicolǽ,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Pontífices et Confessóres,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Doctóres,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Silvester,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gregor,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ambróz,
℟. oroduj za nás.
Svätý Augustín,
℟. oroduj za nás.
Svätý Hieronym,
℟. oroduj za nás.
Svätý Martin,
℟. oroduj za nás.
Svätý Mikuláš,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí biskupi a vyznávači,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učitelia,
℟. orodujte za nás.

Presbyteri et Religiosi
 
Kňazi a rehoľníci
Sancte Antóni,
℟. ora pro nobis.
Sancte Benedícte,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bernárde,
℟. ora pro nobis.
Sancte Dominíce,
℟. ora pro nobis.
Sancte Francísce,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mónachi et Eremítæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Anton,
℟. oroduj za nás.
Svätý Benedik,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bernard,
℟. oroduj za nás.
Svätý Dominik,
℟. oroduj za nás.
Svätý František,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí kňazi a posvätení služobníci Pána,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mnísi a pustovníci,
℟. orodujte za nás.

Sanctae Dei
 
Svätice Božie

Sancta María Magdaléna,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agatha,
℟. ora pro nobis.
Sancta Lúcia,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agnes,
℟. ora pro nobis.
Sancta Cæcília,
℟. ora pro nobis.
Sancta Catharína,
℟. ora pro nobis.
Sancta Anastásia,
℟. ora pro nobis.
Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ,
℟. ora pro nobis.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei,
℟. intercédite pro nobis.
 Svätá Mária Magdaléna,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agáta,
℟. oroduj za nás.
Svätá Lucia,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agnesa,
℟. oroduj za nás.
Svätá Cecília.
℟. oroduj za nás.
Svätá Katarína,
℟. oroduj za nás.
Svätá Anastázia,
℟. oroduj za nás.
Všetky sväté panny a vdovy,
℟. orodujte za nás.

Všetci svätí a sväté Božie
℟. prihovárajte sa za nás.

III. Invocatio ad Christum
 
III. Vzývanie Krista
Propítius esto,
℟. parce nobis, Dómine.

Propítius esto,
℟. exaudi nos, Dómine.

Ab omni malo,
℟. libera nos, Dómine.
Ab omni peccáto,
℟. libera nos, Dómine.
Ab ira tua,
℟. libera nos, Dómine.
A subitánea et improvísa morte,
℟. libera nos, Dómine.
Ab insídiis diáboli,
℟. libera nos, Dómine.
Ab ira, et ódio, et omni mala voluntáte,
℟. libera nos, Dómine.
A spíritu fornicatiónis,
℟. libera nos, Dómine.
A fúlgure et tempestáte,
℟. libera nos, Dómine.
A flagéllo terræmótus,
℟. libera nos, Dómine.
A peste, fame et bello,
℟. libera nos, Dómine.
A morte perpétua,
℟. libera nos, Dómine.
Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ,
℟. libera nos, Dómine.
Per Advéntum tuum,
℟. libera nos, Dómine.
Per Nativitátem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per Baptísmum et sanctum Jejúnium tuum,
℟. libera nos, Dómine.
Per Crucem et Passiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per Mortem et Sepultúram tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per sanctam Resurrectiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per admirábilem Ascensiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti,
℟. libera nos, Dómine.
In die judicii,
℟. libera nos, Dómine.
 Buď nám milostivý,
℟. odpusť nám, Pane.

Buď nám milostivý,
℟. vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od každeho hriechu,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hnevu Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od náhlej a nepredvídanej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od úkladov diablových,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a všetkej zlej vôle,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od ducha smilného,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hromobitia a búrky,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od zemetrasenia,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od moru, hladu a vojny,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od večnej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze tajomstvo svätého vtelenia Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze narodenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze krst a svätý pôst Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze kríž a utrpenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze smrť a pochovanie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze slávne vzkriesenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze predivné nanebevstúpenie Tvoje.
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Utešiteľa Ducha Svätého,
℟. vysloboď nás, Pane.
V deň súdny,
℟. vysloboď nás, Pane.

IV Supplicatio pro variis necessitatibus
 
IV. Prosby za rozličné potreby
Peccatóres,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis parcas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis indúlgeas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ad veram pœniténtiam nos perdúcere dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Ecclésiam tuam sanctam * régere et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Domnum Apostólicum et omnes ecclesiásticos órdines * in sancta religióne conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut inimícos sanctas Ecclésiæ *  humiliáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut régibus et princípibus christiánis * pacem et veram concórdiam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut cuncto pópulo christiáno * pacem et unitátem largíri dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnes errántes ad unitátem Ecclésiæ revocáre, * et infidéles univérses ad Evangélii lumen perdúcere dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio * confortáre et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut mentes nostras * ad cæléstia desidéria érigas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ómnibus benefactóribus nostris * sempitérna bona retríbuas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ánimas nostras, * fratrum, propinquórum et benefactórum nostrórum * ab ætérna damnatióne erípias,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.

Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.

Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.

Ut omnibus fidélibus defúnctis * réquiem ætérnam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nos exaudíre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Fíli Dei,
℟. te rogámus, audi nos.

 My hriešnici,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám odpustiť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám milostivý byť račil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás k pravému pokániu priviesť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si svätú Cirkev svoju * spravovať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si námestníka svojho, pápeža, a všetok duchovný stav * v svätom náboženstve zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nepriateľov svätej Cirkvi * pokoriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si kresťanským panovníkom a kniežatám * pokoja a pravej svornosti dať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si celému kresťanskému ľudu * pokoja a jednoty uštedriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých blúdiacich nazad k jednote s Cirkvou povolať * a všetkých pohanov k svetlu evanjelia priviesť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vo svätej službe svojej * posilniť a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si mysle naše * k nebeským žiadostiam pozdvihnúť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých našich dobrodincov * večnými dobrami odmeniť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si duše naše, * duše našich bratov, príbuzných a dobrodincov * od večného zatratenia zachrániť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si úrodu zemskú * dať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.

Aby si úrodu zemskú * dať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.

Aby si úrodu zemskú * dať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.

Aby si všetkým zomrelým veriacim * večné odpočinutie udeliť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vyslyšať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Synu Boží,

℟. Teba prosíme, uslyš nás.

V. Conclusio
 
V. Záver
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. miserére nobis.

Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
 Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.
℟. odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Pater noster secreto usque:
 
Otčenáš potichu:
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,

ad:
 
po:
℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
℟. Sed líbera nos a malo. Amen.
 ℣. A neuvoď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého. Amen.
℣. Domine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.

℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Pietátem tuam, quǽsumus omnípotens Deus, ut has primítias creatúræ tuæ, quas áëris et plúviæ temperaménto nutríre dignátus es, bene dictiónis tuae imbre perfúndas; et fructus terræ usque ad maturitátem perdúcas. Tríbuas quoque pópulo tuo, de tuis munéribus tibi semper grátias ágere, ut a fertilitáte terræ, esuriéntium ánimas bonis affluéntibus répleas, et egénus, et pauper laudent nomen glóriæ.
Per Christum, Dóminum nostrum.

℟. Amen.
 ℣. Pane, vyslyš modlitbu moju.
℟. A volanie moje nech dôjde ku Tebe.

℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, prosíme dobrotu Tvoju, polej prúdom svojho po žehnania tieto prvotiny Tvojich plodín, ktoré si striedaním slnka a dažďa oživoval, a daj, aby dozrela zemská úroda. Dožič tiež svojmu ľudu, aby Tebe za Tvoje dary ustavične vďaky vzdával; z plodnosti zeme nasycuj hladných hojnými svojimi dobrodeniami, aby núdzny a chudobný zveleboval slávne meno Tvoje.
Skrze Krista, Pána nášho.

℟. Amen.
Podľa Graduale Romanum 1961
Dvaja speváci kľačia pred hlavným oltárom a intonujú invokácie, zhromaždenie odpovedá:

I. Supplicatio ad Deum
(Invocationes sequentes non duplicantur)
 
I. Prosba k Bohu
(Invokácie sa nezdvojujú)


Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.

Pater de cælis, Deus,
℟. miserére nobis.
Fíli Dei, Redemptor mundi, Deus,
℟. miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus,
℟. miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus,
℟. miserére nobis.
 Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.

Sancta María,
℟. ora pro nobis.
 
Svätá Mária,
℟. oroduj za nás.
Surgunt omnes et ordinatim procedunt, Litanias prosquentes: Všetci sa postavia, vysluhovateľ pokračuje v litániách:

II. Invocatio Sanctorum
 
II. Vzývanie svätých
Sancta Dei Génetrix,
℟. ora pro nobis.
Sancta Vírgo vírginum,
℟. ora pro nobis.
Sancte Michaël,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gábriel,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ráphaël,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Angeli et Archángeli,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti beatórum Spírituum órdines,
℟. oráte pro nobis.
 Svätá Božia Rodička,
℟. oroduj za nás.
Svätá Panna panien,
℟. oroduj za nás.
Svätý Michal,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gabriel,
℟. oroduj za nás.
Svätý Rafael,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí anjeli a archanjeli,
℟. orodujte za nás.
Všetky sv. zbory blahoslavených duchov,
℟. orodujte za nás.

Patriarchae et Prophetae
 
Patriarchovia a proroci
Sancte Joánnes Baptísta,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joseph,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Ján Krstiteľ,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jozef,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí patriarchovia a proroci,
℟. orodujte za nás.

Apostoli er Discipuli
 
Aspoštoli a učeníci
Sancte Petre,
℟. ora pro nobis.
Sancte Paule,
℟. ora pro nobis.
Sancte Andréa,
℟. ora pro nobis.
Sancte Jacóbe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joánnes,
℟. ora pro nobis.
Sancte Thoma,
℟. ora pro nobis.
Sancte Jacóbe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Philíppe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bartholomǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Matthǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Simon,
℟. ora pro nobis.
Sancte Thaddǽe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Matthía,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bárnaba,
℟. ora pro nobis.
Sancte Luca,
℟. ora pro nobis.
Sancte Marce,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Discípuli Dómini,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Peter,
℟. oroduj za nás.
Svätý Pavol,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ondrej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jakub,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján,
℟. oroduj za nás.
Svätý Tomáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jakub,
℟. oroduj za nás.
Svätý Filip,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bartolomej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Matúš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Šimon,
℟. oroduj za nás.
Svätý Tadeáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Matej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Barnabáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Lukáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Marek,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí apoštoli a evanjelisti,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učeníci Pána,
℟. orodujte za nás.

Martyres
 
Mučeníci
Omnes sancti Innocéntes,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Stéphane,
℟. ora pro nobis.
Sancte Laurénti,
℟. ora pro nobis.
Sancte Vincénti,
℟. ora pro nobis.
Sancti Fabiáne et Sebastiáne,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Joánnes et Paule,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Cosma et Damiáne,
℟. oráte pro nobis.
Sancti Gervási et Protási,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mártyres,
℟. oráte pro nobis.
 Všetky sväté neviniatka,
℟. orodujte za nás.
Svätý Štefan,
℟. oroduj za nás.
Svätý Laurinec,
℟. oroduj za nás.
Svätý Vincent,
℟. oroduj za nás.
Svätý Fabián a Sebastián,
℟. orodujte za nás.
Svätý Ján a Pavol,
℟. orodujte za nás.
Svätý Kozma a Damián,
℟. orodujte za nás.
Svätý Gerváz a Protáz,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mučeníci,
℟. orodujte za nás.

Episcopi et Doctores
 
Biskupi a učitelia Cirkvi
Sancte Silvéster,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gregóri,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ambrósi,
℟. ora pro nobis.
Sancte Augustíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Hierónyme,
℟. ora pro nobis.
Sancte Martíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Nicolǽ,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Pontífices et Confessóres,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Doctóres,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Silvester,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gregor,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ambróz,
℟. oroduj za nás.
Svätý Augustín,
℟. oroduj za nás.
Svätý Hieronym,
℟. oroduj za nás.
Svätý Martin,
℟. oroduj za nás.
Svätý Mikuláš,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí biskupi a vyznávači,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učitelia,
℟. orodujte za nás.

Presbyteri et Religiosi
 
Kňazi a rehoľníci
Sancte Antóni,
℟. ora pro nobis.
Sancte Benedícte,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bernárde,
℟. ora pro nobis.
Sancte Dominíce,
℟. ora pro nobis.
Sancte Francísce,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mónachi et Eremítæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Anton,
℟. oroduj za nás.
Svätý Benedik,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bernard,
℟. oroduj za nás.
Svätý Dominik,
℟. oroduj za nás.
Svätý František,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí kňazi a posvätení služobníci Pána,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mnísi a pustovníci,
℟. orodujte za nás.

Sanctae Dei
 
Svätice Božie

Sancta María Magdaléna,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agatha,
℟. ora pro nobis.
Sancta Lúcia,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agnes,
℟. ora pro nobis.
Sancta Cæcília,
℟. ora pro nobis.
Sancta Catharína,
℟. ora pro nobis.
Sancta Anastásia,
℟. ora pro nobis.
Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ,
℟. ora pro nobis.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei,
℟. intercédite pro nobis.
 Svätá Mária Magdaléna,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agáta,
℟. oroduj za nás.
Svätá Lucia,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agnesa,
℟. oroduj za nás.
Svätá Cecília.
℟. oroduj za nás.
Svätá Katarína,
℟. oroduj za nás.
Svätá Anastázia,
℟. oroduj za nás.
Všetky sväté panny a vdovy,
℟. orodujte za nás.

Všetci svätí a sväté Božie
℟. prihovárajte sa za nás.

III. Invocatio ad Christum
 
III. Vzývanie Krista
Propítius esto,
℟. parce nobis, Dómine.

Propítius esto,
℟. exaudi nos, Dómine.

Ab omni malo,
℟. libera nos, Dómine.
Ab omni peccáto,
℟. libera nos, Dómine.
Ab ira tua,
℟. libera nos, Dómine.
A subitánea et improvísa morte,
℟. libera nos, Dómine.
Ab insídiis diáboli,
℟. libera nos, Dómine.
Ab ira, et ódio, et omni mala voluntáte,
℟. libera nos, Dómine.
A spíritu fornicatiónis,
℟. libera nos, Dómine.
A fúlgure et tempestáte,
℟. libera nos, Dómine.
A flagéllo terræmótus,
℟. libera nos, Dómine.
A peste, fame et bello,
℟. libera nos, Dómine.
A morte perpétua,
℟. libera nos, Dómine.
Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ,
℟. libera nos, Dómine.
Per Advéntum tuum,
℟. libera nos, Dómine.
Per Nativitátem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per Baptísmum et sanctum Jejúnium tuum,
℟. libera nos, Dómine.
Per Crucem et Passiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per Mortem et Sepultúram tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per sanctam Resurrectiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per admirábilem Ascensiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti,
℟. libera nos, Dómine.
In die judicii,
℟. libera nos, Dómine.
 Buď nám milostivý,
℟. odpusť nám, Pane.

Buď nám milostivý,
℟. vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od každeho hriechu,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hnevu Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od náhlej a nepredvídanej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od úkladov diablových,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a všetkej zlej vôle,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od ducha smilného,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od hromobitia a búrky,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od zemetrasenia,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od moru, hladu a vojny,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od večnej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze tajomstvo svätého vtelenia Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze narodenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze krst a svätý pôst Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze kríž a utrpenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze smrť a pochovanie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze slávne vzkriesenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze predivné nanebevstúpenie Tvoje.
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Utešiteľa Ducha Svätého,
℟. vysloboď nás, Pane.
V deň súdny,
℟. vysloboď nás, Pane.

IV Supplicatio pro variis necessitatibus
 
IV. Prosby za rozličné potreby
Peccatóres,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis parcas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis indúlgeas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ad veram pœniténtiam nos perdúcere dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Ecclésiam tuam sanctam * régere et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnes ecclesiásticos órdines * in sancta religióne conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut inimícos sanctas Ecclésiæ *  humiliáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut régibus et princípibus christiánis * pacem et veram concórdiam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut cuncto pópulo christiáno * pacem et unitátem largíri dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnes errántes ad unitátem Ecclésiæ revocáre, * et infidéles univérses ad Evangélii lumen perdúcere dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio * confortáre et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut mentes nostras * ad cæléstia desidéria érigas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ómnibus benefactóribus nostris * sempitérna bona retríbuas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ánimas nostras, * fratrum, propinquórum et benefactórum nostrórum * ab ætérna damnatióne erípias,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.

Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.

Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.

Ut omnibus fidélibus defúnctis * réquiem ætérnam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nos exaudíre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Fíli Dei,
℟. te rogámus, audi nos.

 My hriešnici,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám odpustiť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám milostivý byť račil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás k pravému pokániu priviesť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si svätú Cirkev svoju * spravovať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetok duchovný stav * v svätom náboženstve zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nepriateľov svätej Cirkvi * pokoriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si kresťanským panovníkom a kniežatám * pokoja a pravej svornosti dať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si celému kresťanskému ľudu * pokoja a jednoty uštedriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých blúdiacich nazad k jednote s Cirkvou povolať * a všetkých pohanov k svetlu evanjelia priviesť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vo svätej službe svojej * posilniť a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si mysle naše * k nebeským žiadostiam pozdvihnúť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých našich dobrodincov * večnými dobrami odmeniť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si duše naše, * duše našich bratov, príbuzných a dobrodincov * od večného zatratenia zachrániť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si úrodu zemskú * dať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.

Aby si úrodu zemskú * dať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.

Aby si úrodu zemskú * dať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.

Aby si všetkým zomrelým veriacim * večné odpočinutie udeliť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vyslyšať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Synu Boží,

℟. Teba prosíme, uslyš nás.

V. Conclusio
 
V. Záver
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. miserére nobis.

Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
 Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.
℟. odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Pater noster secreto usque:
 
Otčenáš potichu:
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,

ad:
 
po:
℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
℟. Sed líbera nos a malo. Amen.
 ℣. A neuvoď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého. Amen.
℣. Domine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.

℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Pietátem tuam, quǽsumus omnípotens Deus, ut has primítias creatúræ tuæ, quas áëris et plúviæ temperaménto nutríre dignátus es, bene dictiónis tuae imbre perfúndas; et fructus terræ usque ad maturitátem perdúcas. Tríbuas quoque pópulo tuo, de tuis munéribus tibi semper grátias ágere, ut a fertilitáte terræ, esuriéntium ánimas bonis affluéntibus répleas, et egénus, et pauper laudent nomen glóriæ.
Per Christum, Dóminum nostrum.

℟. Amen.
 ℣. Pane, vyslyš modlitbu moju.
℟. A volanie moje nech dôjde ku Tebe.

℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, prosíme dobrotu Tvoju, polej prúdom svojho po žehnania tieto prvotiny Tvojich plodín, ktoré si striedaním slnka a dažďa oživoval, a daj, aby dozrela zemská úroda. Dožič tiež svojmu ľudu, aby Tebe za Tvoje dary ustavične vďaky vzdával; z plodnosti zeme nasycuj hladných hojnými svojimi dobrodeniami, aby núdzny a chudobný zveleboval slávne meno Tvoje.
Skrze Krista, Pána nášho.

℟. Amen.
Podľa Graduale Romanum 1961
Dvaja speváci kľačia pred hlavným oltárom a intonujú invokácie, zhromaždenie odpovedá:

I. Supplicatio ad Deum
(Invocationes sequentes non duplicantur)
 
I. Prosba k Bohu
(Invokácie sa nezdvojujú)


Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.

Pater de cælis, Deus,
℟. miserére nobis.
Fíli Dei, Redemptor mundi, Deus,
℟. miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus,
℟. miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus,
℟. miserére nobis.
 Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.

Sancta María,
℟. ora pro nobis.
 
Svätá Mária,
℟. oroduj za nás.
Surgunt omnes et ordinatim procedunt, Litanias prosquentes: Všetci sa postavia, vysluhovateľ pokračuje v litániách:

II. Invocatio Sanctorum
 
II. Vzývanie svätých
Sancta Dei Génetrix,
℟. ora pro nobis.
Sancta Vírgo vírginum,
℟. ora pro nobis.
Sancte Michaël,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gábriel,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ráphaël,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Angeli et Archángeli,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti beatórum Spírituum órdines,
℟. oráte pro nobis.
 Svätá Božia Rodička,
℟. oroduj za nás.
Svätá Panna panien,
℟. oroduj za nás.
Svätý Michal,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gabriel,
℟. oroduj za nás.
Svätý Rafael,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí anjeli a archanjeli,
℟. orodujte za nás.
Všetky sv. zbory blahoslavených duchov,
℟. orodujte za nás.

Patriarchae et Prophetae
 
Patriarchovia a proroci
Sancte Joánnes Baptísta,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joseph,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Ján Krstiteľ,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jozef,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí patriarchovia a proroci,
℟. orodujte za nás.

Apostoli er Discipuli
 
Aspoštoli a učeníci
Sancte Petre,
℟. ora pro nobis.
Sancte Paule,
℟. ora pro nobis.
Sancte Andréa,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joánnes,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Discípuli Dómini,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Peter,
℟. oroduj za nás.
Svätý Pavol,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ondrej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján,
℟. oroduj za nás.

Všetci svätí apoštoli a evanjelisti,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učeníci Pána,
℟. orodujte za nás.

Martyres
 
Mučeníci
Sancte Stéphane,
℟. ora pro nobis.
Sancte Laurénti,
℟. ora pro nobis.
Sancte Vincénti,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Mártyres,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Štefan,
℟. oroduj za nás.
Svätý Laurinec,
℟. oroduj za nás.
Svätý Vincent,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí mučeníci,
℟. orodujte za nás.

Episcopi et Doctores
 
Biskupi a učitelia Cirkvi
Sancte Silvéster,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gregóri,
℟. ora pro nobis.
Sancte Augustíne,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Pontífices et Confessóres,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Doctóres,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Silvester,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gregor,
℟. oroduj za nás.
Svätý Augustín,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí biskupi a vyznávači,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učitelia,
℟. orodujte za nás.

Presbyteri et Religiosi
 
Kňazi a rehoľníci
Sancte Antóni,
℟. ora pro nobis.
Sancte Benedícte,
℟. ora pro nobis.
Sancte Dominíce,
℟. ora pro nobis.
Sancte Francísce,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mónachi et Eremítæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Anton,
℟. oroduj za nás.
Svätý Benedik,
℟. oroduj za nás.
Svätý Dominik,
℟. oroduj za nás.
Svätý František,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí kňazi a posvätení služobníci Pána,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mnísi a pustovníci,
℟. orodujte za nás.

Sanctae Dei
 
Svätice Božie

Sancta María Magdaléna,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agatha,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agnes,
℟. ora pro nobis.
Sancta Cæcília,
℟. ora pro nobis.
Sancta Anastásia,
℟. ora pro nobis.
Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ,
℟. ora pro nobis.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei,
℟. intercédite pro nobis.
 Svätá Mária Magdaléna,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agáta,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agnesa,
℟. oroduj za nás.
Svätá Cecília.
℟. oroduj za nás.
Svätá Anastázia,
℟. oroduj za nás.
Všetky sväté panny a vdovy,
℟. orodujte za nás.

Všetci svätí a sväté Božie
℟. prihovárajte sa za nás.

III. Invocatio ad Christum
 
III. Vzývanie Krista
Propítius esto,
℟. parce nobis, Dómine.

Propítius esto,
℟. exaudi nos, Dómine.

Ab omni malo,
℟. libera nos, Dómine.
Ab omni peccáto,
℟. libera nos, Dómine.
A morte perpétua,
℟. libera nos, Dómine.
Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ,
℟. libera nos, Dómine.
Per Advéntum tuum,
℟. libera nos, Dómine.
Per Nativitátem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per Baptísmum et sanctum Jejúnium tuum,
℟. libera nos, Dómine.
Per Crucem et Passiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per Mortem et Sepultúram tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per sanctam Resurrectiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per admirábilem Ascensiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti,
℟. libera nos, Dómine.
In die judicii,
℟. libera nos, Dómine.
 Buď nám milostivý,
℟. odpusť nám, Pane.

Buď nám milostivý,
℟. vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od každeho hriechu,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od večnej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze tajomstvo svätého vtelenia Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze narodenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze krst a svätý pôst Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze kríž a utrpenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze smrť a pochovanie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze slávne vzkriesenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze predivné nanebevstúpenie Tvoje.
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Utešiteľa Ducha Svätého,
℟. vysloboď nás, Pane.
V deň súdny,
℟. vysloboď nás, Pane.

IV Supplicatio pro variis necessitatibus
 
IV. Prosby za rozličné potreby
Peccatóres,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis parcas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Ecclésiam tuam sanctam * régere et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Domnum Apostólicum et omnes ecclesiásticos órdines * in sancta religióne conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut inimícos sanctas Ecclésiæ *  humiliáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut régibus et princípibus christiánis * pacem et veram concórdiam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio * confortáre et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ómnibus benefactóribus nostris * sempitérna bona retríbuas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnibus fidélibus defúnctis * réquiem ætérnam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nos exaudíre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
 My hriešnici,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám odpustiť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si svätú Cirkev svoju * spravovať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si námestníka svojho, pápeža, a všetok duchovný stav * v svätom náboženstve zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nepriateľov svätej Cirkvi * pokoriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si kresťanským panovníkom a kniežatám * pokoja a pravej svornosti dať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vo svätej službe svojej * posilniť a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých našich dobrodincov * večnými dobrami odmeniť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si úrodu zemskú * dať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkým zomrelým veriacim * večné odpočinutie udeliť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vyslyšať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.

V. Conclusio
 
V. Záver
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. miserére nobis.

Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
 Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.
℟. odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Podľa Graduale Romanum 1961
Dvaja speváci kľačia pred hlavným oltárom a intonujú invokácie, zhromaždenie odpovedá:

I. Supplicatio ad Deum
(Invocationes sequentes non duplicantur)
 
I. Prosba k Bohu
(Invokácie sa nezdvojujú)


Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.

Pater de cælis, Deus,
℟. miserére nobis.
Fíli Dei, Redemptor mundi, Deus,
℟. miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus,
℟. miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus,
℟. miserére nobis.
 Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.

Sancta María,
℟. ora pro nobis.
 
Svätá Mária,
℟. oroduj za nás.
Surgunt omnes et ordinatim procedunt, Litanias prosquentes: Všetci sa postavia, vysluhovateľ pokračuje v litániách:

II. Invocatio Sanctorum
 
II. Vzývanie svätých
Sancta Dei Génetrix,
℟. ora pro nobis.
Sancta Vírgo vírginum,
℟. ora pro nobis.
Sancte Michaël,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gábriel,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ráphaël,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Angeli et Archángeli,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti beatórum Spírituum órdines,
℟. oráte pro nobis.
 Svätá Božia Rodička,
℟. oroduj za nás.
Svätá Panna panien,
℟. oroduj za nás.
Svätý Michal,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gabriel,
℟. oroduj za nás.
Svätý Rafael,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí anjeli a archanjeli,
℟. orodujte za nás.
Všetky sv. zbory blahoslavených duchov,
℟. orodujte za nás.

Patriarchae et Prophetae
 
Patriarchovia a proroci
Sancte Joánnes Baptísta,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joseph,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Ján Krstiteľ,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jozef,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí patriarchovia a proroci,
℟. orodujte za nás.

Apostoli er Discipuli
 
Aspoštoli a učeníci
Sancte Petre,
℟. ora pro nobis.
Sancte Paule,
℟. ora pro nobis.
Sancte Andréa,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joánnes,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Discípuli Dómini,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Peter,
℟. oroduj za nás.
Svätý Pavol,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ondrej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján,
℟. oroduj za nás.

Všetci svätí apoštoli a evanjelisti,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učeníci Pána,
℟. orodujte za nás.

Martyres
 
Mučeníci
Sancte Stéphane,
℟. ora pro nobis.
Sancte Laurénti,
℟. ora pro nobis.
Sancte Vincénti,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Mártyres,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Štefan,
℟. oroduj za nás.
Svätý Laurinec,
℟. oroduj za nás.
Svätý Vincent,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí mučeníci,
℟. orodujte za nás.

Episcopi et Doctores
 
Biskupi a učitelia Cirkvi
Sancte Silvéster,
℟. ora pro nobis.
Sancte Gregóri,
℟. ora pro nobis.
Sancte Augustíne,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Pontífices et Confessóres,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Doctóres,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Silvester,
℟. oroduj za nás.
Svätý Gregor,
℟. oroduj za nás.
Svätý Augustín,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí biskupi a vyznávači,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí učitelia,
℟. orodujte za nás.

Presbyteri et Religiosi
 
Kňazi a rehoľníci
Sancte Antóni,
℟. ora pro nobis.
Sancte Benedícte,
℟. ora pro nobis.
Sancte Dominíce,
℟. ora pro nobis.
Sancte Francísce,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Mónachi et Eremítæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Anton,
℟. oroduj za nás.
Svätý Benedik,
℟. oroduj za nás.
Svätý Dominik,
℟. oroduj za nás.
Svätý František,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí kňazi a posvätení služobníci Pána,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí mnísi a pustovníci,
℟. orodujte za nás.

Sanctae Dei
 
Svätice Božie

Sancta María Magdaléna,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agatha,
℟. ora pro nobis.
Sancta Agnes,
℟. ora pro nobis.
Sancta Cæcília,
℟. ora pro nobis.
Sancta Anastásia,
℟. ora pro nobis.
Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ,
℟. ora pro nobis.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei,
℟. intercédite pro nobis.
 Svätá Mária Magdaléna,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agáta,
℟. oroduj za nás.
Svätá Agnesa,
℟. oroduj za nás.
Svätá Cecília.
℟. oroduj za nás.
Svätá Anastázia,
℟. oroduj za nás.
Všetky sväté panny a vdovy,
℟. orodujte za nás.

Všetci svätí a sväté Božie
℟. prihovárajte sa za nás.

III. Invocatio ad Christum
 
III. Vzývanie Krista
Propítius esto,
℟. parce nobis, Dómine.

Propítius esto,
℟. exaudi nos, Dómine.

Ab omni malo,
℟. libera nos, Dómine.
Ab omni peccáto,
℟. libera nos, Dómine.
A morte perpétua,
℟. libera nos, Dómine.
Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ,
℟. libera nos, Dómine.
Per Advéntum tuum,
℟. libera nos, Dómine.
Per Nativitátem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per Baptísmum et sanctum Jejúnium tuum,
℟. libera nos, Dómine.
Per Crucem et Passiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per Mortem et Sepultúram tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per sanctam Resurrectiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per admirábilem Ascensiónem tuam,
℟. libera nos, Dómine.
Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti,
℟. libera nos, Dómine.
In die judicii,
℟. libera nos, Dómine.
 Buď nám milostivý,
℟. odpusť nám, Pane.

Buď nám milostivý,
℟. vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od každeho hriechu,
℟. vysloboď nás, Pane.
Od večnej smrti,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze tajomstvo svätého vtelenia Tvojho,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze narodenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze krst a svätý pôst Tvoj,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze kríž a utrpenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze smrť a pochovanie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze slávne vzkriesenie Tvoje,
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze predivné nanebevstúpenie Tvoje.
℟. vysloboď nás, Pane.
Skrze príchod Utešiteľa Ducha Svätého,
℟. vysloboď nás, Pane.
V deň súdny,
℟. vysloboď nás, Pane.

IV Supplicatio pro variis necessitatibus
 
IV. Prosby za rozličné potreby
Peccatóres,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nobis parcas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Ecclésiam tuam sanctam * régere et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnes ecclesiásticos órdines * in sancta religióne conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut inimícos sanctas Ecclésiæ *  humiliáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut régibus et princípibus christiánis * pacem et veram concórdiam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio * confortáre et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ómnibus benefactóribus nostris * sempitérna bona retríbuas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omnibus fidélibus defúnctis * réquiem ætérnam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nos exaudíre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
 My hriešnici,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám odpustiť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si svätú Cirkev svoju * spravovať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetok duchovný stav * v svätom náboženstve zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nepriateľov svätej Cirkvi * pokoriť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si kresťanským panovníkom a kniežatám * pokoja a pravej svornosti dať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vo svätej službe svojej * posilniť a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkých našich dobrodincov * večnými dobrami odmeniť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si úrodu zemskú * dať a zachovať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si všetkým zomrelým veriacim * večné odpočinutie udeliť ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nás vyslyšať ráčil,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.

V. Conclusio
 
V. Záver
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. miserére nobis.

Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
 Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.
℟. odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
℟. zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Pater noster secreto usque:
 
Otčenáš potichu:
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,

ad:
 
po:
℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
℟. Sed líbera nos a malo. Amen.
  ℣. A neuvoď nás do pokušenia.
℟.
Ale zbav nás zlého. Amen.

Psalmus LXIX
 
Žalm 69 (70)
litaniae 12 deus in adjutorium 1961
— Deus, in adjutórium meum inténde: * Dómine ad adjuvándum me festína.
— Confundántur, et revereántur, * qui quærunt ánimam meam.
— Avertántur retrórsum, et erubéscant, * qui volunt mihi mala.
— Avertántur statim erubescéntes, * qui dicunt mihi: Euge, euge.
— Exúltent et læténtur in te, omnes qui quaerunt te: * et dicant semper: Magnificétur Dóminus, qui díligunt salutáre tuum.
— Ego vero egénus et pauper sum: * Deus ádjuva me.
— Adjútor meus et liberátor meus es tu: * Dómine, ne moréris.
 — Bože, mne k vyslobodeniu prispej: * Pane, k pomoci mne sa ponáhľaj .
Nech sa zahanbia a zapýria tí, * čo kujú úklady životu môjmu;
Nech v hanbe zpäť uvrhnutí budú, * čo žiadajú si skynoženie moje.
Nech sa ti odvrátia pre hanbu svoju, * čo volajú: „hanba, hanba“!
Nech sa tešia tí, čo nachádzajú radosť v Tebe, všetci, čo hľadajú Teba: *
a túžia po spáse Tvojej a stále vravia: „Pán je veľký“.
Ja ale biedny som a chudobný: * Bože, ponáhľaj sa ku mne.
Ty si moja pomoc a osloboditeľ: * Pane, len nemeškaj.
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculorum. Amen.

℣. Salvos fac servos tuos.
℟. Deus meus, sperántes in te.

℣. Esto nobis, Dómine, turris fortitúdinis.
℟. A fácie inimíci.

℣. Nihil profíciat inimícus in nobis.
℟. Et fílius iniquitátis non appónat nocére nobis.

℣. Dómine, non secúndum peccáta nostra fácias nobis.
℟. Neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis.

℣. Orémus pro Pontífice nostro N.
℟. Dóminus consérvet eum, et vivifícet eum, et beátum fáciat eum in terra, * et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus.

℣. Orémus pro benefactóribus nostris.
℟. Retribúere dignáre, Dómine, ómnibus nobis bona faciéntibus propter nomen tuum, * vitam ætérnam. Amen.

℣. Orémus pro fidélibus defúnctis.
℟. Réquiem ætérnam dona eis, Dómine, * et lux perpétua lúceat eis.

℣. Requiéscant in pace.
℟. Amen.

℣. Pro frátribus nostris abséntibus.
℟. Salvos fac servos tuos, * Deus meus, sperántes in te.

℣. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto.
℟. Et de Sion tuére eos.

℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.

℣. Dominus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
 ℣. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému.
℟. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, * i vždycky i na veky vekov. Amen.

℣. Spas služobníkov svojich.
℟. Bože môj, ktorí dúfajú v Teba.

℣. Pane, buď nám vežou udatnosti.
℟. Proti nepriateľovi.

℣. Nepriateľ nech nič nezmôže proti nám.
℟. A syn neprávosti nech nám neuškodí.

℣. Pane, nezachádzaj s nami podľa hriechov našich.
℟. Ani nám neodplácaj podľa neprávostí našich. *

℣. Modlime sa za nášho Veľkňaza M.
℟. Pane, zachovaj ho, živ ho,  blahoslaveným ho učiň na zemi a nevydávaj ho do rúk nepriateľov jeho.

℣. Modlime sa za dobrodincov svojich.
℟. Pane, ráč odplatiť životom večným všetkým, ktorí nám dobre činia pre meno Tvoje.

℣. Modlime sa za zomrelých veriacich.
℟. Odpočinutie večné daj im, ó, Pane, * a svetlo večné nech im svieti.

℣. Nech odpočívajú v pokoji.
℟. Amen.

℣.
Za vzdialených našich bratov.
℟. Bože môj, spas služobníkov svojich, * ktorí dúfajú v Teba.

℣. Pane, sošli im pomoc zo svätyne.
℟. A so Siona ich ochraňuj.

℣. Pane, vyslyš modlitbu moju.
℟. A volanie moje nech dôjde ku Tebe.

℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculorum. Amen.

℣. Salvos fac servos tuos.
℟. Deus meus, sperántes in te.

℣. Esto nobis, Dómine, turris fortitúdinis.
℟. A fácie inimíci.

℣. Nihil profíciat inimícus in nobis.
℟. Et fílius iniquitátis non appónat nocére nobis.

℣. Dómine, non secúndum peccáta nostra fácias nobis.
℟. Neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis.

℣. Orémus pro benefactóribus nostris.
℟. Retribúere dignáre, Dómine, ómnibus nobis bona faciéntibus propter nomen tuum, * vitam ætérnam. Amen.

℣. Orémus pro fidélibus defúnctis.
℟. Réquiem ætérnam dona eis, Dómine, * et lux perpétua lúceat eis.

℣. Requiéscant in pace.
℟. Amen.

℣. Pro frátribus nostris abséntibus.
℟. Salvos fac servos tuos, * Deus meus, sperántes in te.

℣. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto.
℟. Et de Sion tuére eos.

℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.

℣. Dominus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
 ℣. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému.
℟. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, * i vždycky i na veky vekov. Amen.

℣. Spas služobníkov svojich.
℟. Bože môj, ktorí dúfajú v Teba.

℣. Pane, buď nám vežou udatnosti.
℟. Proti nepriateľovi.

℣. Nepriateľ nech nič nezmôže proti nám.
℟. A syn neprávosti nech nám neuškodí.

℣. Pane, nezachádzaj s nami podľa hriechov našich.
℟. Ani nám neodplácaj podľa neprávostí našich. *

℣. Modlime sa za dobrodincov svojich.
℟. Pane, ráč odplatiť životom večným všetkým, ktorí nám dobre činia pre meno Tvoje.

℣. Modlime sa za zomrelých veriacich.
℟. Odpočinutie večné daj im, ó, Pane, * a svetlo večné nech im svieti.

℣. Nech odpočívajú v pokoji.
℟. Amen.

℣.
Za vzdialených našich bratov.
℟. Bože môj, spas služobníkov svojich, * ktorí dúfajú v Teba.

℣. Pane, sošli im pomoc zo svätyne.
℟. A so Siona ich ochraňuj.

℣. Pane, vyslyš modlitbu moju.
℟. A volanie moje nech dôjde ku Tebe.

℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Orémus.

Deus, cui próprium est miseréri semper et párcere: súscipe deprecatiónem nostram; ut nos, et omnes fámulos tuos, quos delictórum caténa constríngit, miserátio tuæ pietátis cleménter absólvat.

Exáudi, quǽsumus, Dómine, súpplicum preces: et confiténtium tibi parce peccátis; ut páriter nóbis indulgéntiam tríbuas benígnus et pacem.

Ineffábilem nobis, Dómine misericórdiam tuam cleménter osténde: ut simul nos et a peccátis ómnibus éxuas, et a pœnis quas pro his merémur, erípias.

Deus, qui culpa offénderis, pænitentia placáris: preces pópuli tui supplicántis propítius réspice; et flagélla tuæ iracúndiæ, quæ pro peccátis nostris merémur, avérte.
 Modlime sa.

Bože, ktorý sa vždy zmilúvaš a odpúšťaš, vyslyš pokornú prosbu našu, aby nás i všetkých služobníkov Tvojich, ktorých putá hriechov tlačia, zmilovanie dobrotivosti Tvojej od nich rozviazalo.

Prosíme, Pane, vyslyš prosby pokorných a chváliacim Teba odpusť hriechy, aby sme od Teba mohli dostať i milostivého odpustenia i pokoja.

Pane, láskave nám preukáž nevysloviteľné milosrdenstvo Tvoje, zbav nás všetkých hriechov a od zaslúžených trestov nás osloboď.

Bože, ktorý hriechom rozhnevaný, ale pokáním usmierený bývaš, shliadni milostive na modlitbu skrúšeného ľudu Tvojho a odvráť biče svojho hnevu, ktoré sme si za svoje hriechy zaslúžili.
Omnípotens sempitérne Deus, miserére fámulo tuo Pontífici nostro N., et dírige eum secúndum tuam cleméntiam in viam salútis æternæ: ut, te donánte, tibi plácita cúpiat, et tota virtúte perfíciat. Všemohúci večný Bože, zmiluj sa nad služobníkom Tvojím, Veľkňazom naším M. spravuj ho podľa láskavosti svojej na ceste večného spasenia tak, aby z Tvojej štedrosti Tebe ľúbezné veci vyhľadával a so všetkou silou vykonával.
Deus, a quo sancta desidéria, recta, consília et iusta sunt ópera: da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mandátis tuis dédita, et, hóstium subláta formídine, témpora sint tua protectióne tranquílla.

Ure igne Sancti Spíritus renes nostros et cor nostrum, Dómine: ut tibi casto córpore serviámus, et mundo corde placeámus.

Fidélium, Deus ómnium Cónditor et Redémptor, animábus famulórum famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum: ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis supplicatiónibus consequántur.

Actiónes nostras, quǽsumus, Dómine, aspirándo prǽveni et adjuvándo proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat et per te cœpta finiátur.

Omnípotens sempitérne Deus, qui vivórum domináris simul et mortuórum, omniúmque miseréris, quos tuos fide et ópere futúros esse prænóscis: te sípplices exorámus; ut pro quibus effúndere preces decrévimus, quosque vel præsens sǽculum adhuc in carne rétinet vel futúrum jam exútos córpore suscépit, intercedéntibus ómnibus Sanctis tuis, pietátis tuæ cleméntia, ómnium delictórum suórum véniam consequántur.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, od ktorého pochádzajú sväté žiadosti, pravé rady a spravodlivé skutky, daj služobníkom svojim pokoja, ktorého svet dať nemôže, aby aj srdcia naše plneniu prikázaní Tvojich boly oddané a po odvrátení nepriateľského strachu i naše časy boly pod ochranou Tvojou pokojné.

Pane, zapáľ ohňom Ducha Svätého ľadviny i srdcia naše, aby sme Tebe nepoškvrneným telom slúžili a čistým srdcom sa Ti zaľúbili.

Bože, Stvoriteľu a Vykupiteľu všetkých veriacich, odpusť všetky hriechy dušiam služobníkov a služobníc svojich, aby odpustenie, po ktorom vždy túžili, pokornými prosbami obsiahli.

Prosíme, Pane, skutky naše svojím vnuknutím predchádzaj a svojou pomocou sprevádzaj, aby všetky naše modlitby a skutky od Teba sa vždy počínaly a počaté s Tebou sa aj končievaly.

Všemohúci večný Bože, ktorý panuješ nad živými a mŕtvymi a zmilúvaš sa nad všetkými, o ktorých predvídaš, že budú vierou i skutkom Tvoji, pokorne Ťa prosíme, aby tí, za ktorých prosby skladať sme si umienili a ktorí alebo ešte na tomto svete žijú, alebo sa už na druhý svet odobrali, na prímluvu všetkých svätých Tvojich z Tvojej milostivej dobrotivosti odpustenie všetkých hriechov svojich obsiahli.

Skrze Pána nášho, Ježiša Krista, Syna Tvojho, ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, Boh na veky vekov.
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
℟. Amen.

℣. Exáudiat nos omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.

℣. Et fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace.
℟. Amen.
 ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
℟. Amen.

℣. Vyslyš nás, všemohúci a milosrdný Pane.
℟. Amen.

℣. A duše veriacich skrze milosrdenstvo Božie nech odpočívajú v pokoji.
℟. Amen.
Orémus.

Deus, cui próprium est miseréri semper et párcere: súscipe deprecatiónem nostram; ut nos, et omnes fámulos tuos, quos delictórum caténa constríngit, miserátio tuæ pietátis cleménter absólvat.

Exáudi, quǽsumus, Dómine, súpplicum preces: et confiténtium tibi parce peccátis; ut páriter nóbis indulgéntiam tríbuas benígnus et pacem.

Ineffábilem nobis, Dómine misericórdiam tuam cleménter osténde: ut simul nos et a peccátis ómnibus éxuas, et a pœnis quas pro his merémur, erípias.

Deus, qui culpa offénderis, pænitentia placáris: preces pópuli tui supplicántis propítius réspice; et flagélla tuæ iracúndiæ, quæ pro peccátis nostris merémur, avérte.
 Modlime sa.

Bože, ktorý sa vždy zmilúvaš a odpúšťaš, vyslyš pokornú prosbu našu, aby nás i všetkých služobníkov Tvojich, ktorých putá hriechov tlačia, zmilovanie dobrotivosti Tvojej od nich rozviazalo.

Prosíme, Pane, vyslyš prosby pokorných a chváliacim Teba odpusť hriechy, aby sme od Teba mohli dostať i milostivého odpustenia i pokoja.

Pane, láskave nám preukáž nevysloviteľné milosrdenstvo Tvoje, zbav nás všetkých hriechov a od zaslúžených trestov nás osloboď.

Bože, ktorý hriechom rozhnevaný, ale pokáním usmierený bývaš, shliadni milostive na modlitbu skrúšeného ľudu Tvojho a odvráť biče svojho hnevu, ktoré sme si za svoje hriechy zaslúžili.
Deus, a quo sancta desidéria, recta, consília et iusta sunt ópera: da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mandátis tuis dédita, et, hóstium subláta formídine, témpora sint tua protectióne tranquílla.

Ure igne Sancti Spíritus renes nostros et cor nostrum, Dómine: ut tibi casto córpore serviámus, et mundo corde placeámus.

Fidélium, Deus ómnium Cónditor et Redémptor, animábus famulórum famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum: ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis supplicatiónibus consequántur.

Actiónes nostras, quǽsumus, Dómine, aspirándo prǽveni et adjuvándo proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat et per te cœpta finiátur.

Omnípotens sempitérne Deus, qui vivórum domináris simul et mortuórum, omniúmque miseréris, quos tuos fide et ópere futúros esse prænóscis: te sípplices exorámus; ut pro quibus effúndere preces decrévimus, quosque vel præsens sǽculum adhuc in carne rétinet vel futúrum jam exútos córpore suscépit, intercedéntibus ómnibus Sanctis tuis, pietátis tuæ cleméntia, ómnium delictórum suórum véniam consequántur.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, od ktorého pochádzajú sväté žiadosti, pravé rady a spravodlivé skutky, daj služobníkom svojim pokoja, ktorého svet dať nemôže, aby aj srdcia naše plneniu prikázaní Tvojich boly oddané a po odvrátení nepriateľského strachu i naše časy boly pod ochranou Tvojou pokojné.

Pane, zapáľ ohňom Ducha Svätého ľadviny i srdcia naše, aby sme Tebe nepoškvrneným telom slúžili a čistým srdcom sa Ti zaľúbili.

Bože, Stvoriteľu a Vykupiteľu všetkých veriacich, odpusť všetky hriechy dušiam služobníkov a služobníc svojich, aby odpustenie, po ktorom vždy túžili, pokornými prosbami obsiahli.

Prosíme, Pane, skutky naše svojím vnuknutím predchádzaj a svojou pomocou sprevádzaj, aby všetky naše modlitby a skutky od Teba sa vždy počínaly a počaté s Tebou sa aj končievaly.

Všemohúci večný Bože, ktorý panuješ nad živými a mŕtvymi a zmilúvaš sa nad všetkými, o ktorých predvídaš, že budú vierou i skutkom Tvoji, pokorne Ťa prosíme, aby tí, za ktorých prosby skladať sme si umienili a ktorí alebo ešte na tomto svete žijú, alebo sa už na druhý svet odobrali, na prímluvu všetkých svätých Tvojich z Tvojej milostivej dobrotivosti odpustenie všetkých hriechov svojich obsiahli.

Skrze Pána nášho, Ježiša Krista, Syna Tvojho, ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, Boh na veky vekov.
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
℟. Amen.

℣. Exáudiat nos omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.

℣. Et fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace.
℟. Amen.
 ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
℟. Amen.

℣. Vyslyš nás, všemohúci a milosrdný Pane.
℟. Amen.

℣. A duše veriacich skrze milosrdenstvo Božie nech odpočívajú v pokoji.
℟. Amen.
Podľa Graduale Romanum 1974
 
Quoties in singulis partibus plures formulæ proponuntur litteris A et B distinctæ, una vel alia ad libitum seligi potest. In elencho Sanctorum aliqua nomina suis locis inseri possunt (ex. gr. Patronorum, Titularis ecclesiæ, Fundatorum, etc.) Item supplicationibus pro variis necessitatibus aliquæ invocationes addi possum, rerum et locorum adiunctis accommodatæ. Cognomina et cognomenta (v. g. Hungariæ) Sanctorum, inter parentheses posita, opportune omittuntur, quando litaniæ lingua Latina canuntur. K jednotlivým častiam litánií sú často ponúknuté dve formy označené písmenami A a B. Možno použiť jednu alebo obe formy zároveň, vždy podľa ľubovôle. Do zoznamu možno vložiť mená svätých na ich miestach (napr. patrónov, svätcov titulárnych kostolov, zakladateľov a pod.) Tiež možno pridať modlitby do časti prosieb za rozličné potreby. Priezviská či prívlastky svätých (ako napr. uhorská) ktoré sú uvedené v zátvorkách, je vhodné vynechať, keď sa spievajú litánie v latinčine.

I. Supplicatio ad Deum (A)

 
I. Prosba k Bohu (A)

Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.

Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
 Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.
℟. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.

I. Supplicatio ad Deum (B)
 
I. Prosba k Bohu (B)
Pater de cælis, Deus,
℟. miserére nobis.
Fíli Dei, Redémptor mundi, Deus,
℟. miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus,
℟. miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus,
℟. miserére nobis.
 Otec na nebesiach, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože,
℟. zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh,
℟. zmiluj sa nad nami.

II. Invocatio Sanctorum
 
II. Vzývanie svätých
Sancta María,
℟. ora pro nobis.

Sancta Dei Génetrix,
℟. ora pro nobis.
Sancta Vírgo vírginum,
℟. ora pro nobis.
Sancte Michaël, Gábriel et Ráphaël,
℟. oráte pro nobis.
Omnes sancti Angeli,
℟. oráte pro nobis.
 Svätá Mária,
℟. oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička,
℟. oroduj za nás.
Svätá Panna panien,
℟. oroduj za nás.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael,
℟. orodujte za nás.
Všetci svätí anjeli,
℟. orodujte za nás.

Patriarchae et Prophetae
 
Patriarchovia a proroci
Sancte Abraham,
℟. ora pro nobis.
Sancte Móyses,
℟. ora pro nobis.
Sancte Elía,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joánnes Baptísta,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joseph,
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Abrahám,
℟. oroduj za nás.
Svätý Mojžiš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Elijáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jozef,
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí patriarchovia a proroci,
℟. orodujte za nás.

Apostoli er Discipuli
 
Aspoštoli a učeníci
Sancti Petre et Paule,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Andréa,
℟. ora pro nobis.
Sancti Joánnes et Jacóbe,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Thoma,
℟. ora pro nobis.
Sancte Matthǽe,
℟. ora pro nobis.

Omnes sancti Apóstoli,
℟. oráte pro nobis.

Sancte Luca,
℟. ora pro nobis.

Sancte Marce,
℟. ora pro nobis.

Sancte Bárnaba,
℟. ora pro nobis.

Sancta María Magdaléna,
℟. ora pro nobis.

Omnes sancti Discípuli Dómini,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Peter a Pavol,
℟. orodujte za nás.
Svätý Ondrej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján a Jakub,
℟. orodujte za nás.
Svätý Tomáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Matej,
℟. oroduj za nás.

Všetci svätí apoštoli,
℟. orodujte za nás.

Svätý Lukáš,
℟. oroduj za nás.

Svätý Marek,
℟. oroduj za nás.

Svätý Barnabáš,
℟. oroduj za nás.

Svätá Mária Magdaléna,
℟. oroduj za nás.

Všetci svätí učeníci Pána,
℟. orodujte za nás.

Martyres
 
Mučeníci
Sancte Stéphane,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ignáti (Antiochéne),
℟. ora pro nobis.
Sancte Polycárpe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Iustíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Laurénti,
℟. ora pro nobis.
Sancte Cypriáne,
℟. oráte pro nobis.

Sancte Bonifáti,
℟. ora pro nobis.

Sancte Stanisláe,
℟. ora pro nobis.
Sancte Thoma (Becket),
℟. ora pro nobis.
Sancti Ioánnes (Fisher) et Thoma (More),
℟. oráte pro nobis.
Sancte Paule (Miki),
℟. ora pro nobis.
Sancti Ioánnes (de Brébeuf) et Isaac (Jogues),
℟. oráte pro nobis.
Sancte Petre (Chanel),
℟. ora pro nobis.
Sancte Cárole (Lwanga),
℟. ora pro nobis.
Sanctae Perpétua et Felícitas,
℟. oráte pro nobis.
Sancta Agnes,
℟. ora pro nobis.

Sancta María (Goretti),
℟. ora pro nobis.
Omnes sancti Mártyres,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Štefan,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ignác (Antiochijský),
℟. oroduj za nás.
Svätý Polykarp,
℟. oroduj za nás.
Svätý Justín,
℟. oroduj za nás.
Svätý Laurinec,
℟. oroduj za nás.
Svätý Cyprián,
℟. orodujte za nás.

Svätý Bonifác,
℟. oroduj za nás.

Svätý Stanislav,
℟. oroduj za nás.
Svätý Tomáš (Becket),
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján (Fisher) a Tomáš (More),
℟. orodujte za nás.
Svätý Pavol (Miki),
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján (Brebeuf) a Izák (Jogues),
℟. orodujte za nás.
Svätý Peter (Chanel),
℟. oroduj za nás.
Svätý Karol (Lwanga),
℟. oroduj za nás.
Svätá Perpetua and Felicita,
℟. orodujte za nás.
Svätá Agnesa,
℟. oroduj za nás.

Svätá Mária (Goretti),
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí mučeníci,
℟. orodujte za nás.

Episcopi et Doctores
 
Biskupi a učitelia Cirkvi
Sancte Leo et Gregóri,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Ambrósi,
℟. ora pro nobis.
Sancte Hierónyme,
℟. ora pro nobis.

Sancte Augustíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Athanási,
℟. ora pro nobis.
Sancti Basíli et Gregóri (Nazianzéne),
℟. orate pro nobis.
Sancte Ioánnes Chrysóstome,
℟. ora pro nobis.
Sancte Martíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Patríci,
℟. ora pro nobis.
Sancti Cyrílle et Methódi,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Cárole (Borromeo),
℟. ora pro nobis.
Sancte Francísce (de Sales),
℟. ora pro nobis.
Sancte Pie (Decime),
℟. ora pro nobis.
 Svätý Lev a Gregor,
℟. orodujte za nás.
Svätý Ambróz,
℟. oroduj za nás.
Svätý Hieronym,
℟. oroduj za nás.

Svätý Augustín,
℟. oroduj za nás.
Svätý Atanáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bazil a Gregor (Nazianský),
℟. orodujte za nás.
Svätý Ján Chryzostom,
℟. oroduj za nás.
Svätý Martin,
℟. oroduj za nás.
Svätý Patrik,
℟. oroduj za nás.
Svätý Cyril a Metod,
℟. orodujte za nás.
Svätý Karol (Boromejský),
℟. oroduj za nás.
Svätý Fratnišek (Saleský),
℟. oroduj za nás.
Svätý Pius (X.),
℟. oroduj za nás.

Presbyteri et Religiosi
 
Kňazi a rehoľníci
Sancte Antóni,
℟. ora pro nobis.
Sancte Benedícte,
℟. ora pro nobis.
Sancte Bernárde,
℟. ora pro nobis.
Sancte Francísce et Dominíce,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Thoma (de Aquino),
℟. ora pro nobis.
Sancte Ignáti (de Loyola),
℟. ora pro nobis.
Sancte Francísce (Xavier),
℟. ora pro nobis.
Sancte Vincénti (de Paul),
℟. ora pro nobis.
Sancte Joánnes María (Vianney),
℟. ora pro nobis.
Sancte Joánnes (Bosco),
℟. ora pro nobis.
Sancta Catharína,
℟. ora pro nobis.

Sancta Terésia (de Avila),
℟. ora pro nobis.
Sancta Rose (de Lima),
℟. ora pro nobis.
 Svätý Anton,
℟. oroduj za nás.
Svätý Benedik,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bernard,
℟. oroduj za nás.
Svätý František a Dominik,
℟. orodujte za nás.
Svätý Tomáš (Akvinský),
℟. oroduj za nás.
Svätý Ignác (z Loyoly),
℟. oroduj za nás.
Svätý František (Xaverský),
℟. oroduj za nás.
Svätý Vincent (de Paul),
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján Mária (Vianney),
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján (Bosco),
℟. oroduj za nás.
Svätá Katarína,
℟. oroduj za nás.

Svätá Terézia (Avilská),
℟. oroduj za nás.
Svätá Ružena (Limská),
℟. oroduj za nás.

Laici
 
Laici

Sancte Ludovíce,
℟. ora pro nobis.
Sancta Mónica,
℟. ora pro nobis.
Sancta Elísabeth (Hungariæ),
℟. ora pro nobis.
Omnes Sancti et Sanctæ Dei,
℟. oráte pro nobis.
 Svätý Ľudovít,
℟. oroduj za nás.
Svätá Monika,
℟. oroduj za nás.
Svätá Alžbeta (Uhorská),
℟. oroduj za nás.
Všetci svätí a sväté Božie
℟. orodujte sa za nás.

III. Invocatio ad Christum (A)

 
III. Vzývanie Krista (A)

Propítius esto,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab omni malo,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab omni peccáto,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab ira, et ódio, et omni mala voluntáte,
℟. líbera nos, Dómine.

A morte perpétua,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Incarnatiónis tuæ,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Nativitátem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Baptísmum et sanctum Jejúnium tuum,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Crucem et Passiónem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Mortem et Sepultúram tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per sanctam Resurrectiónem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per admirábilem Ascensiónem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per effusiónem Spíritus Sancti,
℟. líbera nos, Dómine.
Per gloriósum advéntum tuum,
℟. líbera nos, Dómine.
 Buď nám milostivý,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Od všetkého zlého,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Od každeho hriechu,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Od večnej smrti,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoje vtelenie,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoje narodenie,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoj krst a svätý pôst,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoj kríž a Tvoje umučenie,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoju smrť a Tvoje pochovanie,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoje sväté zmŕtvychvstanie,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoje zázračné nanebovstúpenie,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre zoslanie Ducha Svätého,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoj slávny príchod,
℟. ochraňuj nás, Pane.

III. Invocatio ad Christum (B)
 
III. Vzývanie Krista (B)
Christe, Fíli Dei vivi,
℟. miserére nobis.
Qui in hunc mundum venísti,
℟. miserére nobis.
Qui in cruce pependísti,
℟. miserére nobis.
Qui mortem propter nos accepísti,
℟. miserére nobis.
Qui in sepulcro jacuísti,
℟. miserére nobis.
Qui a mórtuis resurrexísti,
℟. miserére nobis.
Qui in cælos ascendísti,
℟. miserére nobis.
Qui Spíritum Sanctum in Apóstolos misísti,
℟. miserére nobis.
Qui sedes ad déxteram Patris,
℟. miserére nobis.
Qui venturus es iudicáre vivos et mórtuos,
℟. miserére nobis.
 Kriste, Syn živého Boha,
℟. zmiluj sa nad nami.
Ty si prišiel na tento svet,
℟. zmiluj sa nad nami.
Ty si visel na kríži,
℟. zmiluj sa nad nami.
Ty si pre nás podstúpil smrť,
℟. zmiluj sa nad nami.
Ty si ležal v hrobe,
℟. zmiluj sa nad nami.
Ty si vstal z mŕtvych,
℟. zmiluj sa nad nami.
Ty si vystúpil do neba,
℟. zmiluj sa nad nami.
Ty si poslal Ducha Svätého apoštolom,
℟. zmiluj sa nad nami.
Ty sedíš po pravici Otca,
℟. zmiluj sa nad nami.
Ty prídeš súdiť živých a mŕtvych,
℟. zmiluj sa nad nami.

IV. Supplicatio pro variis necessitatibus (A)

 
IV. Prosby za rozličné potreby (A)

Ut nobis parcas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ad veram pœniténtiam nos perdúcere dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio * confortáre et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.

Ut ómnibus benefactóribus nostris * sempitérna bona retríbuas,
℟. te rogámus, audi nos.

Ut fructus terræ * dare et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.

 Zľutuj sa, Pane, nad nami,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Priveď nás k pravému pokániu,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.
Posilni a zachovaj nás v Tvojej svätej službe,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.

Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.

Daj a zachovaj nám zemskú úrodu,
℟. Teba prosíme, uslyš nás.


IV. Supplicatio pro variis necessitatibus (B)
 
IV. Prosby za rozličné potreby (B)
Ut nobis indúlgeas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut mentes nostras * ad cæléstia desidéria érigas,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ánimas nostras, * fratrum, propinquórum et benefactórum nostrórum * ab ætérna damnatióne erípias,
℟. te rogámus, audi nos.

Ut ómnibus fidélibus defúnctis * réquiem ætérnam donáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.

Ut mundum a peste, fame et bello serváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut cunctis pópulis pacem et veram concórdiam donáre dignéris,

℟. te rogámus, audi nos.
 Buď nám, Pane, milostivý,
℟. prosíme Ťa, vyslyš nás.
Pozdvihni naše srdcia k túžbe po nebi,
℟. prosíme Ťa, vyslyš nás.
Zachráň nás a našich bratov, príbuzných a dobrodincov od večného zatratenia,
℟. prosíme Ťa, vyslyš nás.
Udeľ všetkým zosnulým veriacim * večnú blaženosť,
℟. prosíme Ťa, vyslyš nás.
Ochráň svet pred chorobami, hladom a vojnou,
℟. prosíme Ťa, vyslyš nás.
Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť,
℟. prosíme Ťa, vyslyš nás.
Ut Ecclésiam tuam sanctam * régere et conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut Domnum Apostólicum et omnes ecclesiásticos órdines * in sancta religióne conserváre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut ómnibus in Christum credéntibus unitátem largíri dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
Ut omne hómines ad Evangélii lumen perdúcere dignéris,

℟. te rogámus, audi nos.
 Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev,
℟. prosíme Ťa, vyslyš nás.
Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých zasvätených Tvojej službe,
℟. prosíme Ťa, vyslyš nás.
Zjednoť všetkých veriacich v Krista,
℟. prosíme Ťa, vyslyš nás.
Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia,
℟. prosíme Ťa, vyslyš nás.

V. Conclusio (A)

 
V. Záver (A)

Christe, audi nos.
℟. Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.
℟. Christe, exáudi nos.

 Kriste, uslyš nás.
℟. Kriste, uslyš nás.


Kriste, vyslyš nás.

℟. Kriste, vyslyš nás.

V. Conclusio (B)
 
V. Záver (B)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
℟. miserére nobis.


Christe, audi nos.
℟. Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.
℟. Christe, exáudi nos.


Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

 Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
℟. zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
℟. zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
℟. zmiluj sa nad nami.


Kriste, uslyš nás.
℟. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

℟. Kriste, vyslyš nás.


Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Orémus.
Deus, refúgium nostrum et virtus, adésto piis Ecclésiæ tuæ précibus, auctor ipse pietátis, et præsta, ut, quod fidéliter pétimus, efficáciter consequámur.
Per Chris tum Dominum nostrum.
℟. Amen.
 Modlime sa.
Bože, naše útočisko a sila, pôvodca nábožnosti, ujmi sa nábožných prosieb svojej Cirkvi a daj nám dosiahnuť, o čo s dôverou prosíme.
Skrze Krista, nášho Pána.
℟. Amen.
Orémus.
Deus, qui nos cónspicis ex nostra infirmitáte defícere, ad amórem tui nóminis nos misericórditer per sanctórum tuórum exémpla restáura.
Per Christum Dominum nostrum.
℟. Amen.
 Modlime sa.
Milosrdný Bože, Ty vieš, že sme krehkí a ľahko klesáme. Prosíme Ťa, zľutuj sa nad nami a príkladom svojich svätých posilni v nás lásku k Tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.
℟. Amen.
Podľa Graduale Romanum 1974
 
Canuntur litaniæ a duobus cantoribus, omnibus stantibus (proptertempus paschale) et respondentibus.

Si non adsunt baptizandi neque benedicendus est fons, omissis litaniis, statim proceditur ad benedictionem aquæ.

In elenchum Sanctorum aliqua nomina suis locis inseri possunt, præsertim vera Titularis ecclesia vel Patronorum loci et eorum qui sunt baptizandi. Cognomina et cognomenta Sanctorum, inter parentheses posita, opportune omittuntur, quando litania lingua latina canuntur.
 Litánie spievajú dvaja speváci, všetci stoja (v čase veľkonočnom).

Ak nikto nebude krstený, alebo nebude svätená krstiteľnica, potom sa vynechajú litánie a prejde sa k sväteniu vody.

Do zoznamu možno vložiť mená svätých na ich miestach, najmä svätcov titulárnych kostolov, patrónov miesta, ale aj patrónov tých, ktorí majú byť krstení ich menom. Priezviská či prívlastky svätých (ako napr. uhorská) ktoré sú uvedené v zátvorkách, je vhodné vynechať, keď sa spievajú litánie v latinčine.

I. Supplicatio ad Deum

 
I. Prosba k Bohu

Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.

Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
 Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.
℟. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.

II. Invocatio Sanctorum
 
II. Vzývanie svätých
Sancta María, Mater Dei,
℟. ora pro nobis.

Sancte Michaël,
℟. ora pro nobis.
Sancti Angeli Dei,
℟. oráte pro nobis.
 Svätá Mária, Matka Božia,
℟. oroduj za nás.

Svätý Michal,
℟. oroduj za nás.
Svätí anjeli Boží,
℟. orodujte za nás.
Sancte Joánnes Baptísta,
℟. ora pro nobis.
Sancte Joseph,
℟. ora pro nobis.
Sancti Petre et Paule,
℟. oráte pro nobis.

Sancte Andréa,
℟. ora pro nobis.
Sancti Joánnes,
℟. ora pro nobis.

Sancta María Magdaléna,
℟. ora pro nobis.

 Svätý Ján Krstiteľ,
℟. oroduj za nás.
Svätý Jozef,
℟. oroduj za nás.
Svätý Peter a Pavol,
℟. orodujte za nás.

Svätý Ondrej,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján,
℟. oroduj za nás.

Svätá Mária Magdaléna,
℟. oroduj za nás.

Sancte Stéphane,
℟. ora pro nobis.
Sancte Ignáti Antiochéne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Laurénti,
℟. ora pro nobis.
Sanctae Perpétua et Felícitas,
℟. oráte pro nobis.
Sancta Agnes,
℟. ora pro nobis.
 Svätý Štefan,
℟. oroduj za nás.
Svätý Ignác Antiochijský,
℟. oroduj za nás.
Svätý Laurinec,
℟. oroduj za nás.
Svätá Perpetua and Felicita,
℟. orodujte za nás.
Svätá Agnesa,
℟. oroduj za nás.

Sancte Leo et Gregóri,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Augustíne,
℟. ora pro nobis.
Sancte Athanási,
℟. ora pro nobis.
Sancti Basíli,
℟. ora pro nobis.
Sancte Martíne,
℟. ora pro nobis.
 Svätý Lev a Gregor,
℟. orodujte za nás.
Svätý Augustín,
℟. oroduj za nás.
Svätý Atanáš,
℟. oroduj za nás.
Svätý Bazil,
℟. oroduj za nás.
Svätý Martin,
℟. oroduj za nás.
Sancte Benedícte,
℟. ora pro nobis.
Sancte Francísce et Dominíce,
℟. oráte pro nobis.
Sancte Francísce (Xavier),
℟. ora pro nobis.
Sancte Joánnes María (Vianney),
℟. ora pro nobis.
Sancta Catharína (Senénsis),
℟. ora pro nobis.

Sancta Terésia (de Avila),
℟. ora pro nobis.
 Svätý Benedik,
℟. oroduj za nás.
Svätý František a Dominik,
℟. orodujte za nás.
Svätý František (Xaverský),
℟. oroduj za nás.
Svätý Ján Mária (Vianney),
℟. oroduj za nás.
Svätá Katarína (Sienská),
℟. oroduj za nás.

Svätá Terézia (Avilská),
℟. oroduj za nás.
Omnes Sancti et Sanctæ Dei,
℟. oráte pro nobis.
 Všetci svätí a sväté Božie
℟. orodujte sa za nás.

III. Invocatio ad Christum

 
III. Vzývanie Krista

Propítius esto,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab omni malo,
℟. líbera nos, Dómine.
Ab omni peccáto,
℟. líbera nos, Dómine.
A morte perpétua,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Incarnatiónem tuæ,
℟. líbera nos, Dómine.
Per Mortem et Resurrectiónem tuam,
℟. líbera nos, Dómine.
Per effusiónem Spíritus Sancti,
℟. líbera nos, Dómine.
 Buď nám milostivý,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Od všetkého zlého,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Od každeho hriechu,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Od večnej smrti,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoje vtelenie,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoju smrť a zmŕtvychvstanie;,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Pre zoslanie Ducha Svätého,
℟. ochraňuj nás, Pane.
Peccatóres,
℟. te rogámus, audi nos.
 My, hriešni,
℟. prosíme ťa, vyslyš nás.

Si adsunt baptizandi:
 
Berie sa, keď sa aj krstí:
Ut hos eléctos per grátiam Baptísmi regeneráre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
 Nech sa obnovia títo vyvolení skrz milosť krstu,
℟. prosíme ťa, vyslyš nás.

Si non adsunt baptizandi:
 
Berie sa, keď sa nekrstí:
Ut hunc fontem, regenerándis tibi fíliis, grátia tua sanctificáre dignéris,
℟. te rogámus, audi nos.
 Nech sa prostredníctvom tejto krstiteľnice obnovia synovia Tvoji milosťou Tvojou posväcujúcou,
℟. prosíme ťa, vyslyš nás.

Berie sa vždy:
Iesu, Fili Dei vivi,
℟. te rogámus, audi nos.
 Ježišu, Synu Boha živého,
℟. prosíme ťa, vyslyš nás.
Christe, audi nos.
℟. Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
℟. Christe, exáudi nos.

 Kriste, uslyš nás.
℟.  Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

℟. Kriste, vyslyš nás.