Biela sobota I. Liturgia svetla [časť večerná]

Sabbatum Sanctum I. [lucernare]

Deus, qui per Fílium

Štácia u sv. Jána v Lateráne / Statio ad S. Joannem in Laterano O štáciách


 

Podľa misálu:   Kód:
T05-SBB-UW5-001-7OB
Misál latinsko-slovenský. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1952. Nihil obstat, die 29 Septembris 1952. Episcopus tit. Appianus Ambrosius   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
452-498 385-436 182-215

Z tmy smrti prechádzame do svetla zmŕtvychvstania. - Liturgia dnešného dňa je veľkou vigíliou veľkonočnou, ktorá sa začínala v sobotu večer, trvala cez celú noc a zakončila sa omšou vigílie v nedeľu ráno. Aleluja sa spievala len v nedeľu ráno, keď Spasiteľ slávne vstal z hrobu. Všetkých veriacich viazala povinnosť pod ťažkým hriechom sa zúčastniť na tejto vigílii, od ktorej pochádza aj náš názov „Veľká noc“.

Liturgia sa začala „post Nonam“, teda večer po odbavení cirkevnej modlitby, predpísanej na deviatu hodinu (našu tretiu popoludní). Koncom stredoveku ju posunuli na popoludnie Bielej soboty, na pamiatku toho sa nám zachovaly nešpory vo sv. omši. Konečne prešla na predpoludnie, ako ju aj dnes máme. Delí sa na časť večernú (Lucernare), nočnú (Vigillia) a rannú (Baptismale), po ktorej nasleduje omša vigílie.

Svätenie nového ohňa a piatich tymiánových hrúd

V predsieni chrámovej sa svätí oheň, vykresaný z kremeňa, ktorý je symbolom Krista ako Svetla sveta, a päť hrúd tymiánu, naznačujúcich jeho päť svätých rán. Sprievod sa potom pohne k oltáru. Svetlo sa roznecuje. Diakon zapaľuje tri sviece trojitého svietnika s istou slávnostnou gradáciou: v predsieni, v lodi a v svätyni. Spieva vždy vyšším hlasom „Lumen Christi“. Všetci kľaknú a odpovedajú „Deo gratias“. Trojdielne svetlo naznačuje Božstvo Ježiša Krista, ktoré prebýva v najsv. Trojici. Pri oltári o tomto Svetle spieva diakon „praeconium paschale“ čiže veľkonočný hymnus „Exsulteť“. Z posvätného svetla sa zapáli veľkonočná svieca (cereus paschalis), obraz osláveného Krista, a konečne všetky lampy, takže kostol je zaplavený slávnostným svetlom. Takto zaplavil Kristus celý svet svojím svetlom po svojom zmŕtvychvstaní a teraz zaplavuje svoju Cirkev, ktorú zobrazuje kostol.


info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ Krížová cesta. Via Crucis

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY

Tabuľka vnorených prvkov:

Kňaz, odetý do fialového rúcha, sa modlí:


De Benedictione Novi Ignis   Svätenie nového ohňa Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Deus, qui per Fílium tuum, angulárem scílicet lápidem, claritátis tuæ ignem fidélibus contulísti: prodúctum e sílice, nostris profutúrum úsibus, novum hunc ignem sanctí fica: et concéde nobis, ita per hæc festa paschália cœléstibus desidériis inflammári; ut ad perpétuæ claritátis, puris méntibus, valeámus festa pertíngere.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum.
℟. Amen.

Orémus.
Dómine Deus, Pater omnípotens, lumen indefíciens, qui es cónditor ómnium lúminum: béne dic hoc lumen, quod a te sanctificátum atque benedíctum est, qui illuminásti omnem mundum: ut ab eo lúmine accendámur, atque illuminémur igne claritátis tuæ: et sicut illuminásti Móysen exeúntem de Ægýpto, ita illúmines corda, et sensus nostros; ut ad vitam et lucem ætérnam perveníre mereámur.
Per Christum Dóminum nostrum.
℟. Amen.

Orémus.
Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: benedicéntibus nobis hunc ignem in nómine tuo, et unigéniti Fílii tui, Dei ac Dómini nostri Jesu Christi, et Spíritus Sancti, cooperári dignéris; et ádjuva nos contra igníta tela inimíci, et illústra grátia cœlésti:
Qui vivis et regnas cum eódem Unigénito tuo, et Spíritu Sancto, Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Bože, ktorý skrze Syna svojho, uhlový kameň totiž, udelil si veriacim oheň svojej jasnosti: tento nový oheň, vykresaný z kremeňa nám na úžitok, po sväť: a dopraj nám týmito veľkonočnými slávnosťami nebeskými túžbami roznietiť sa tak, aby s čistým srdcom mohli sme dospieť k sviatkom večnej jasnosti.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista.
℟. Amen.

Modlime sa.
Pane Bože, Otče všemohúci, nehasnúce svetlo, ktorý si pôvodcom všetkých svetiel: po žehnaj toto svetlo, ktoré si ty, osvietiteľ celého sveta, posvätil a požehnal, aby nás toto svetlo zapálilo a osvietilo ohňom tvojej jasnosti: a ako osvietil si Mojžiša, vychádzajúceho z Egypta, tak osvieť naše srdcia aj mysle: aby zaslúžili sme si dôjsť do večného života a svetla.
Skrze Krista, Pána nášho.
℟. Amen.

Modlime sa.
Pane svätý, Otče všemohúci, večný Bože: ráč spoluúčinkovať s nami, svätiacimi tento oheň v mene tvojom a jednorodeného Syna tvojho, Boha a Pána nášho Ježiša Krista, a Ducha Svätého: a pomáhaj nám proti ohnivým šípom nepriateľa a osvecuj nás nebeskou milosťou:
Ktorý žiješ a kráľuješ s týmže Jednorodeným svojím a Duchom Svätým, Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Teraz incenzuje päť tymiánových hrúd a kropí ich svätenou vodou. Potom od posväteného ohňa zapáli sa svieca. Diakon odloží fialové kajúce rúcho, oblečie sa, ako veľkonočný posol, do bieleho slávnostného rúcha, dalmatiky, s trojitého svietnika vezme do ruky sviecu, rozdelenú na tri ramená. Táto trojramenná svieca je symbolom najsv. Trojice: Kristus, svetlo sveta, priviedol nás k jej poznaniu; pravda, toto tajomstvo ohlasovalo sa ľuďom len pomaly, ale vždy dôraznejšie a hlasnejšie. Toto je smysel nasledujúceho obradu. V procesii sa ide do kostola. Diakon (kde niet asistencie, robí to kňaz) pri dverách kostola z posväteného ohňa zažne jednu sviecu trojramenného svietnika, pričom kľakne a zaspieva; všetci kľačia:


Benedictione quinque grana   Svätenie piatich tymiánových hrúd pre veľkonočnú sviecu Späť
Véniat, quǽsumus, omnípotens Deus, super hoc incénsum larga tuæ bene dictiónis infúsio: et hunc noctúrnum splendórem invisíbilis regenerátor accénde; ut non solum sacrifícium, quod hac nocte litátum est, arcána lúminis tui admixtióne refúlgeat; sed in quocúmque loco ex hujus sanctificatiónis mystério aliquid fúerit deportátum, expúlsa diabólicæ fraudis nequítia, virtus tuæ majestátis assístat.
Per Christum, Dóminum nostrum.
℟. Amen.

*** Pri dverách kostola spieva: ***

℣. Lumen Christi.
℟. Deo grátias.

*** V strede kostola zapáli druhú sviecu a spieva vyšším hlasom: ***

℣. Lumen Christi.
℟. Deo grátias.

*** Pred oltárom zapáli tretiu sviecu a spieva ešte vyšším hlasom: ***

℣. Lumen Christi.
℟. Deo grátias.
  Nech sostúpi, prosíme, všemohúci Bože, hojný prúd tvojho po žehnania na toto kadidlo: a ty, neviditeľný obroditeľ, zapáľ tento nočný jas, aby tajomným prispením tvojho svetla zažiarila nielen obeta, prinesená tejto noci, ale aby na každom mieste, kam zanesie sa niečo z tajomstva tohto posvätenia, po zažehnaní diabolskej lesti pomáhala nám moc tvojej velebnosti.
Skrze Krista, Pána nášho.
℟. Amen.

*** Pri dverách kostola spieva: ***

Svetlo Kristovo.
℟. Vďaka Bohu.

*** V strede kostola zapáli druhú sviecu a spieva vyšším hlasom: ***

Svetlo Kristovo.
℟. Vďaka Bohu.

*** Pred oltárom zapáli tretiu sviecu a spieva ešte vyšším hlasom: ***

Svetlo Kristovo.
℟. Vďaka Bohu.

K spevu veľkonočného chválospevu diakon si prosí požehnanie od kňaza: Ráč, pane, požehnať a dostáva ho slovami:


De Benedictione Cerei Paschalis   Svätenie Veľkonočnej sviece Späť
Dóminus sit in corde tuo et in labiis tuis: ut digne et competénter annúnties suum paschále præcónium: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.   Nech je Pán v tvojom srdci a na tvojich perách, aby si dôstojne a náležite ohlasoval jeho veľkonočný chválospev v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Diakon spieva:


Exúltet   Exúltet. Plesaj Späť
Exsúltet jam Angélica turba cœlórum: exsúltent divína mystéria: et pro tanti Regis victória tuba ínsonet salutáris. Gáudeat et tellus tantis irradiáta fulgóribus: et ætérni Regis splendóre illustráta, totíus orbis se séntiat amisísse calíginem. Lætétur et mater Ecclésia, tanti lúminis adornáta fulgóribus: et magnis populórum vócibus hæc aula resúltet. Quaprópter astántes vos, fratres caríssimi, ad tam miram hujus sancti lúminis claritátem, una mecum, quæso, Dei omnipoténtis misericórdiam invocáte. Ut, qui me non meis méritis intra Levitárum númerum dignatus est aggregáre: lúminis sui claritátem infúndens, Cérei huius laudem implére perfíciat.
Per Dominum nostrum Jesum Christum, Fílium suum: qui cum eo vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: Per omnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  Plesaj už nebeský sbor anjelov! Plesajte, božské tajomstvá! A k víťazstvu vznešeného Kráľa nech zahlaholí trúba spásy. Raduj sa, zem, ožiarená toľkým leskom, osvietená žiarou večného Kráľa, pozoruj, že mrákavy zmizly s tvojho povrchu. Raduj sa, matka Cirkev, ozdobená leskom prejasného svetla. A nech ozýva sa tento chrám mohutným plesaním ľudu. Preto prosím aj vás, najdrahší bratia, ako svedkov prepodivnej jasnosti tohto svätého svetla, vzývajte spolu so mnou milosrdenstvo všemohúceho Boha. On, ktorý ma ráčil bez mojich zásluh pripočítať ku sboru Levítov, nech naplní ma jasom svojho svetla a urobí ma hodným spievať chválu o tejto Svieci.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna svojho, ktorý s ním žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, Boh.
℟. Amen.

Prefatio   Prefácia Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum Spíritu tuo.

℣. Sursum corda.
℟. Habémus ad Dóminum.
℣. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

Vere dignum et justum est invisibilem Deum Patrem omnipoténtem Filiúmque ejus unigénitum, Dominum nostrum Jesum Christum, toto cordis ac mentis afféctu et vocis ministério personáre. Qui pro nobis ætérno Patri Adæ débitum solvit: et véteris piáculi cautiónem pio cruóre detérsit. Hæc sunt enim festa paschália, in quibus verus ille Agnus occíditur, cujus sánguine postes fidelium consecrántur. Hæc nox est, in qua primum patres nostros, fílios Israël edúctos de Ægýpto, Mare Rubrum sicco vestígio transire fecísti. Hæc ígitur nox est, quæ peccatórum ténebras colúmnæ illuminatióne purgávit. Hæc nox est, quæ hódie per univérsum mundum in Christo credéntes, a vítiis sǽculi et calígine peccatórum segregátos, reddit grátiæ, sóciat sanctitáti. Hæc nox est, in qua, destrúctis vínculis mortis, Christus ab ínferis victor ascéndit. Nihil enim nobis nasci prófuit, nisi rédimi profuísset. O mira circa nos tuæ pietátis dignátio! O inæstimábilis diléctio caritátis: ut servum redimeres, Fílium tradidísti! O certe necessárium Adæ peccátum, quod Christi morte delétum est! O felix culpa, quæ talem ac tantum méruit habére Redemptórem! O vere beáta nox, quæ sola méruit scire tempus et horam, in qua Christus ab ínferis resurréxit! Hæc nox est, de qua scriptum est: Et nox sicut dies illuminábitur: Et nox illuminátio mea in delíciis meis. Hujus ígitur sanctificátio noctis fugat scélera, culpas lavat: et reddit innocéntiam lapsis et mæstis lætítiam. Fugat ódia, concórdiam parat et curvat impéria.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

Naozaj je dôstojné a správne s celou vrúcnosťou srdca a mysle plným hlasom velebiť neviditeľného Boha, Otca všemohúceho, a jeho jednorodeného Syna, Pána nášho Ježiša Krista, ktorý za nás splatil večnému Otcovi dlh Adamov a svätou krvou sotrel úpis starého hriechu. Lebo toto sú veľkonočné sviatky, keď bol zabitý ten opravdivý Baránok, ktorého krv posväcuje dveraje veriacich. Toto je tá noc, v ktorú kedysi našim otcom, synom izraelským, pomohol si prejsť suchou nohou cez Červené more, keď si ich vyviedol z Egypta. Áno, toto je tá noc, ktorá ohnivým stĺpom rozohnala tmy hriechov. Toto je tá noc, ktorá dnes všetkých, ktorí veria v Krista, vyvádza z nepravosti sveta a z tmy hriechov, navracia milosti a zasnubuje so svätosťou. Toto je tá noc, v ktorej Kristus zlámal okovy smrti a ako víťaz vystúpil z pekiel. Veď nič by nám nebolo osožilo, že sme sa narodili, keby nám nebola prišla pomoc vykúpenia. Ó prepodivná blahovôľa tvojej dobroty! Ó neoceniteľná dobrota lásky! Vydal si Syna, aby si vykúpil otroka. Ó ozaj ptrebný hriech Adamov, sotretý smrťou Kristovou! Ó šťastná vina, ktorá si zaslúžila tak veľkého a tak vznešeného Vykupiteľa. Ó vskutku blažená noc, ktorá jediná bola hodna poznať čas a hodinu, v ktorú Kristus vstal zmŕtvych. Toto je tá noc, o ktorej je napísané: Noc bude jasná ako deň a noc mi bude svetlom v rozkošiach mojich. Veru, posvätnosť tejto noci zaháňa hriechy, smýva viny, vracia nevinnosť padlým a radosť zarmúteným. Zaháňa nenávisť, pripravuje svornosť a ohýba mocnosti.

Diakon zasadí do veľkonočnej sviece tymiánové hrudy v podobe kríža a potom pokračuje:


In hujus ígitur noctis   V túto milostivú noc Späť
In hujus ígitur noctis grátia, súscipe, sancte Pater, incénsi hujus sacrifícium vespertínum: quod tibi in hac Cérei oblatióne sollémni, per ministrórum manus de opéribus apum, sacro sancta reddit Ecclési a. Sed jam colúmnæ hujus præconia nóvimus, quam in honórem Dei rútilans ignis accéndit.   V túto milostivú noc prijmi teda, svätý Otče, večernú obetu tohto kadidla, ktorú presvätá Cirkev podáva tebe rukami svojich sluhov slávnostným obetovaním tejto Sviece z diela včeličiek. Už poznáme chválu tohto ohnivého stĺpu, ktorý na česť Božiu zapaľuje plápolajúci plameň.

Tu diakon zapaľuje veľkonočnú sviecu s trojramenného svietnika, čím sa naznačuje vzkriesenie Kristovo, keď jeho Božská moc znovu oživila jeho telo.


Qui licet sit divísus   A hoci sa delí Späť
Qui licet sit divísus in partes, mutuáti tamen lúminis detriménta non novit. Alitur enim liquántibus ceris, quas in substántiam pretiósæ hujus lámpadis, apis mater edúxit.   A hoci sa delí na čiastky, predsa neubúda sdielaného svetla, lebo sýti sa roztopeným voskom, ktorý vyrobila plodná včela na živenie tohto drahocenného svetla.

Teraz zapália večné svetlo a ostatné svetlá v kostole. Svetlo zmŕtvychvstalého Krista naplní svet.


O vere beáta nox   Ó vskutku blažená noc Späť
O vere beáta nox, quæ exspoliávit Ægýptios, ditávit Hebrǽos! Nox, in qua terrénis cœléstia, humánis divína jungúntur. Orámus ergo te, Dómine: ut Céreus iste in honórem tui nóminis consecrátus, ad noctis hujus calíginem destruéndam, indefíciens persevéret. Et in odórem suavitátis accéptus, supérnis lumináribus misceátur. Flammas ejus lúcifer matutínus invéniat. Ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum. Ille, qui regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit. Precámur ergo te, Dómine: ut nos fámulos tuos, omnémque clerum, et devotíssimum pópulum: una cum beatíssimo Papa nostro N., et Antístite nostro N., quiéte témporum concéssa, in his paschalibus gáudiis, assídua protectióne régere, gubernáre et conserváre digneris.

*** Tu sa predtým spieval úsek za rímskeho cisára: Réspice étiam ad devotíssimum/electum Imperatórem nostrum N. . . ., cujus tu, Deus, desidérii vota prænóscens, ineffábili pietátis et misericórdiæ tuæ múnere, tranquíllum perpétuæ pacis accómmoda: et cœléstem victóriam cum omni pópulo suo. ***

Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  Ó vskutku blažená noc, ktorá olúpila Egypťanov, a obohatila Hebrejov. Noc, ktorá spája nebo so zemou a Boha s ľuďmi. Preto prosíme teba, Pane, nech táto Svieca, posvätená na slávu tvojho mena, neprestáva zaháňať temnoty tejto noci. Prijmi ju sťa ľúbeznú vôňu, jej svit nech spojí sa so svetlami nebeských výšin. Nech jej jas zastihne ešte ranná zornica, tá zornica, ktorá nikdy nezapadá. Tá, ktorá vstala zmŕtvych a jasne zažiarila ľudskému pokoleniu. Prosíme teda teba, Pane, ráč nám, svojim sluhom, všetkému duchovenstvu a nábožnému ľudu, spolu s našim preblahoslaveným Otcom M. a naším biskupom M. dožičiť pokojné časy a ráč nás v tejto veľkonočnej radosti stálou ochranou riadiť, spravovať a zachovávať.

*** Tu sa predtým spieval úsek za rímskeho cisára: Réspice étiam ad devotíssimum/electum Imperatórem nostrum N. . . ., cujus tu, Deus, desidérii vota prænóscens, ineffábili pietátis et misericórdiæ tuæ múnere, tranquíllum perpétuæ pacis accómmoda: et cœléstem victóriam cum omni pópulo suo. ***

Skrze tohože Pána nášho, Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kráľuje spolu v jednote Ducha Svätého, Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

 


Pre https://misal.tradi.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.