Nedeľa I. Umučenia. Smrtná nedeľa

Dominica I. Passionis

Júdica me

Štácia u sv. Petra / Statio ad S. Petrum O štáciách


 

Podľa misálu:   Kód:
T05-CAA-RR6-001-YU5
Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
330-334 254-258 118-119

Náš Veľkňaz obetoval sa na oltári Kríža. - Touto nedeľou sa začína tzv. čas Umučenia (Tempus Passionis). Dosiaľ liturgia sa len výnimočne zaoberala Umučením Kristovým, ododnes sa mu venuje výlučne. Stredom liturgie je Veľkňaz a jeho obetný oltár, Kríž. Kríž je zahalený, aby sa naznačovalo jeho tajomstvo, ktoré učeníci nepochopili a svet ho ani dnes nechápe. Cirkev ešte viac ukrýva bohoslužobné ozdoby: vynecháva žalm 42. zo stupňovej modlitby, lebo sa uvádza v introite. Táto zásada prešla aj na feriálne a zádušné omše, hoci introit je v nich iný. Vynechávame aj chváloslovie (Sláva Otca) z Asperges a po Lavabo.

Odporúčané čítanie:
dokument O liturgickom čase umučenia
dokument Meditácia In: Körper, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948.

Partibus de S. Missa. Časti sv. omše

Interaktívne záložky
I. Predomša slova. Omša katechumenov
Príprava: Asperges me - Pokrop ma [bez „Glória Patri“] | Introitus - Pristup - Vstup |
Bohoslužba modlitbová: Kýrie, eléison - Gospodi, pomiluj - Pane, zmiluj sa | Gloria in excelsis Deo - Slava va višńich Bogu - Sláva Bohu na výsostiach | Oratio - Molitva - Modlitba |
Bohoslužba poučná: Lectio - Čtenje - Čítanie | Graduale - Stepennaja - Stupňový spev | Traktus - Vlěkomaja - Traktus | Sequéntia sancti Evangélii - Poslědovanje svetago Evangelija - Stať zo svätého Evanjelia | Credo in unum Deum - Věruju v jedinago Boga - Verím v jedného Boha |

II. Omša obety
Obetná príprava: Offertorium - Prinos - Obetovanie | Orate Fratres - Modlite sa bratia | Secreta - Tajnaja - Tichá modlitba |
Obetný úkon: Prefatio - Prědslovje - Prefácia | Sanctus, sanctus, sanctus - Svet, svet, svet - Svätý, svätý, svätý | Canon Misæ - Pravilo Misi - Omšové pravidlo |
Obetná hostina: Pater Noster - Otče naš - Otče náš | Agnus Dei - Aganče boži - Baránok Boží | Confíteor - I spovědaju se - Vyznávam | Dómine, non sum dignus - Gospodi, něsam dostojan - Pane, nie som hodný | Communio - Pričešćenje - K prijímaniu | Postcommunio - Popričešćenje - Po prijímaní |
Záver: Ite, missa est - Iděte, Misa jest - Iďte, prepúšťam vás | Ultimum Evangelium - Začelo svetago Evangelja ot Ivana - Posledné evanjelium | Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ | Mariánska antifóna: Ave Regína cælórum. Zdravas Kráľovná nebeská (pôstna)

Proprium Missæ. Menlivé časti sv. omše

Podľa liturgického obdobia a svätých
Proprium de tempore sviatok I. triedy T05 De tempore quadragesimali
T0501 Tempus Passionis
Téma sv. Evanjelia: Kristus sa osvedčuje pred Židmi
Int. Lect. Grad. Tract. Evan. Ofer. Com.
Ž 43, 1-2; 3 Hebr 9, 11-15 Ž 143, 9-10; 18, 48-49 Ž 129, 1-4 Jn 8, 46-59 Ž 119, 17; 107 1 Kor 11, 24-25
Ps 42, 1-2; 3 Hebr 9, 11-15 Ps 142, 9; 10; Ps17, 48-49 Ps 128, 1-4 Ioann 8, 46-59 Ps 118, 17; 107 1 Cor 11, 24; 25

Ordinarium Missæ. Ordinárium sv. omše

Spevy gregoriánskeho chorálu podľa Rímskeho graduálu
In Dominicis Adventus et Quadragesimæ. V nedele Adventu a Veľkého pôstu
Odporúčané zostavy podľa Kyriále z r. 1961:
Kyr. Glo. Cre. San. Agn. Ite Ben.
XVII. Kyrie Salve (KYR17)+(KAL11) ♬+♪ - - -
Spevy podľa ľubovôle (1961):
Zobraz zoznam spevov podľa ľubovôle

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ Krížová cesta. Via Crucis

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


I. Vstup. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu bez Glória Patri a žalmu Iúdica me, Deus ✠
‡ Ⰲⱔⱀⰻⰴⱆ ⰽⱔ ⱁⰾⱔⱅⰰⱃⱓ Ⰱⱁⰶⰻⱓ. Vnidu k oltarju Božiju ‡ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠
‡ Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱓ ⱄⰵ. Ispovjadaju se ‡ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠
‡ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱅⰻ ⱁⰱⱃⰰⱌⱔ ⱄⰵ. Bože, ti obrać se ‡ klacanie

✠ Ordo incensationis altaris. Obrad incenzácie (okiadzania) oltára ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 42, 1-2; 3
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 43, 1-2; 3
Júdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab homine iníquo et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus et fortitúdo mea.
Emítte lucem tuam et veritátem tuam: ipsa me de duxérunt et adduxérunt in montem sanctum tuum et in tabernácula tua.
Júdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab homine iníquo et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus et fortitúdo mea.
  Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor proti nesvätému ľudu, vysloboď ma od človeka nestatočného a podvodného, veď ty si, Bože, moja sila.
Sošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov.
Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor proti nesvätému ľudu, vysloboď ma od človeka nestatočného a podvodného, veď ty si, Bože, moja sila.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XVII.) ✠ statie
》 Alebo spev Kýrie ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane, zmiluj sa.

℣. Kriste, zmiluj sa.
℟. Kriste, zmiluj sa.
℣. Kriste, zmiluj sa.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa.


✠ ✘ Anjelský chválospev „Sláva na výsostiach Bohu“ sa vynecháva ✠ statie

I. Oratio Späť   I. Modlitba III. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Quǽsumus, omnípotens Deus, familiam tuam propítius réspice: ut, te largiénte, regátur in córpore; et, te servánte, custodiátur in mente.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Prosíme, všemohúci Bože, milostivý shliadni na svoju rodinu: aby zo svojej štedrosti ty si ju viedol v tele; a zo svojej záštity ty ochraňoval si ju na mysli.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ statieViac
Odporúčané v čase Umučenia, cez oktávu veľkonočnú a turíčnu:
II.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža
III.: nepridáva sa

Lectio Späť
Hebr 9, 11-15
  Čítanie IV. Čítanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac sedenie
Hebr 9, 11-15
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebraeos.
Fratres: Christus assístens Pontifex futurórum bonórum, per ámplius et perféctius tabernáculum non manufáctum, id est, non huius creatiónis: neque per sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per próprium sánguinem introívit semel in Sancta, ætérna redemptióne invénta. Si enim sanguis hircórum et taurórum, et cinis vítulæ aspérsus, inquinátos sanctíficat ad emundatiónem carnis: quanto magis sanguis Christi, qui per Spíritum Sanctum semetípsum óbtulit immaculátum Deo, emundábit consciéntiam nostram ab opéribus mórtuis, ad serviéndum Deo vivénti? Et ideo novi Testaménti mediátor est: ut, morte intercedénte, in redemptiónem eárum prævaricatiónum, quæ erant sub prióri Testaménto, repromissiónem accípiant, qui vocáti sunt ætérnæ hereditátis, in Christo Iesu, Dómino nostro.
℣. Verbum Domini.
℟. Deo grátias.
  Čítanie z listu sv. Pavla apoštola Židom.
Bratia! Kristus, Veľkňaz budúcich požehnaní, cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, nepochádzajúci totižto z tohto sveta, vošiel raz navždy do svätyne, obetujúc nie kozľaciu a teľaciu krv, ale svoju vlastnú. Tak vydobyl (ľuďom) večné vykúpenie. Lebo keď kozľacia a býčia krv a popol z jalovice pokropením posväcujú poškvrnených a robia obradne čistými, o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha seba samého priniesol Bohu ako bezúhonnú obetu, očisti nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu! A on je Prostredníkom novej smluvy, pretože podstúpil smrť, aby vykúpil z priestupkov, spáchaných za prvej smluvy, tých, ktorí, súc povolaní, dostali prísľub večného dedičstva v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.
℣. Slovo Pánovo.
℟. Bohu vďaka.

Graduale Gregoriánsky chorál Späť
Ps 142, 9; 10; Ps17, 48-49
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 143, 9-10; 18, 48-49
Eripe me, Dómine, de inimícis meis: doce me fácere voluntátem tuam
℣. Liberátor meus, Dómine, de géntibus iracúndis: ab insurgéntibus in me exaltábis me: a viro iníquo erípies me.
  Od mojich nepriateľov vytrhni ma, Pane, nauč ma plniť tvoju vôľu.
℣. Zbavil si ma, Pane, zúrivých nepriateľov a vyvýšil si ma nad mojich odporcov, od násilného muža si ma vytrhol.

Tractus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 128, 1-4
  Traktus Viac statie sedenie
Ž 129, 1-4
Sæpe expugnavérunt me a iuventúte mea.
℣. Dicat nunc Israël: sæpe expugnavérunt me a iuventúte mea.
℣. Etenim non potuérunt mihi: supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres.
℣. Prolongavérunt iniquitátes suas: Dóminus iustus cóncidit cervíces peccatórum.
  Veľa sa od mladosti mojej na mňa nadorážili.
℣. Nech vraví Izrael: Veľa sa od mladosti na mňa nadorážali.
℣. Ale ma neprevládali: orali na chrbáte mojom hriešnici.
℣. Dlho páchali svoje neprávosti, no spravodlivý Pán zlomil šije hriešnikom.

✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Ioann 8, 46-59
  Evanjelium V. Evanjelium. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
Jn 8, 46-59
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem.
℟. Gloria tibi, Domine!
℣. In illo témpore: Dicébat Iesus turbis Iudæórum: Quis ex vobis árguet me de peccáto? Si veritátem dico vobis, quare non créditis mihi? Qui ex Deo est, verba Dei audit. Proptérea vos non audítis, quia ex Deo non estis. Respondérunt ergo Iudaei et dixérunt ei: Nonne bene dícimus nos, quia Samaritánus es tu, et dæmónium habes? Respóndit Iesus: Ego dæmónium non hábeo, sed honorífico Patrem meum, et vos inhonorástis me. Ego autem non quæro glóriam meam: est, qui quærat et iúdicet. Amen, amen, dico vobis: si quis sermónem meum serváverit, mortem non vidébit in ætérnum. Dixérunt ergo Iudaei: Nunc cognóvimus, quia dæmónium habes. Abraham mórtuus est et Prophétæ; et tu dicis: Si quis sermónem meum serváverit, non gustábit mortem in ætérnum. Numquid tu maior es patre nostro Abraham, qui mórtuus est? et Prophétæ mórtui sunt. Quem teípsum facis? Respóndit Iesus: Si ego glorífico meípsum, glória mea nihil est: est Pater meus, qui gloríficat me, quem vos dícitis, quia Deus vester est, et non cognovístis eum: ego autem novi eum: et si díxero, quia non scio eum, ero símilis vobis, mendax. Sed scio eum et sermónem eius servo. Abraham pater vester exsultávit, ut vidéret diem meum: vidit, et gavísus est. Dixérunt ergo Iudaei ad eum: Quinquagínta annos nondum habes, et Abraham vidísti? Dixit eis Iesus: Amen, amen, dico vobis, antequam Abraham fíeret, ego sum. Tulérunt ergo lápides, ut iácerent in eum: Iesus autem abscóndit se, et exívit de templo.
℣. Verbum Domini.
℟. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Stať zo svätého evanjelia podľa Jána.
℟. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času povedal Ježiš zástupom židovským: Kto z vás usvedčí ma z hriechu? Prečo mi (teda) neveríte, keď vám pravdu hovorím? Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy ich nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Židia mu odpovedali: Či nevravíme dobre, že si Samaritán a diablom posadlý? Ježiš (im) hovoril: Nie som diablom posadlý, ale ctím si Otca, vy ma však zneucťujete. Nehľadám svoju slávu, ale je, kto ju hladí a kto súdi. Veru, veru, hovorím vám, kto zachováva moje slová, neuvidí smrti naveky! Židia mu vraveli: Teraz vieme, že si diablom posadlý! Abrahám umrel i proroci, a ty tvrdíš: Kto zachováva moje slová, neokúsi smrti naveky! Vari si ty väčší ako náš otec Abrahám, ktorý umrel? I proroci umreli! Kýmže sa robíš? Ježiš odpovedal: Ak sa sám oslavujem, moja sláva nestojí za nič! Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy tvrdíte, že je vaším Bohom. Vy ste ho nepoznali, ale ja ho poznám! A keby som povedal, že ho nepoznám, bol by som luhárom ako vy. Ale ja ho poznám a zachovávam jeho slová. Váš otec Abrahám plesal (v nádeji), že uzrie môj deň; uzrel a zaradoval sa! Židia sa ho teda pýtali: Ani päťdesiat rokov nemáš, a Abraháma by si bol videl? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, ja som skôr, ako sa narodil Abrahám! I zdvihli kamene, aby hádzali na neho, no Ježiš sa skryl (medzi ľuďmi) a vyšiel z chrámu.
℣. Slovo Pánovo.
℟. Chvála Tebe, Kriste!
S. Nech slovami evanjeliu sú zahladené naše hriechy.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

VI. Krédo. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Credo. Vyznanie viery. Ad libitum. Podľa ľubovôle: Credo I. | Credo II. | Credo III. | Credo IV. | Credo V. | Credo VI. klacanie statie sedenie
Späť

℣. Credo in unum Deum,
℟. Patrem omnipoténtem,
- factórem cœli et terræ,
- visibílium ómnium
- et in visibílium.
- Et in unum Dóminum Jesum Christum,
- Fílium Dei unigénitum.
- Et ex Patre natum
- ante ómnia sæcula.
- Deum de Deo, lumen de lúmine,
- Deum verum de Deo vero.
- Génitum, non factum,
- consubstantiálem Patri:
- per quem ómnia facta sunt.
- Qui propter nos hómines
- et propter nostram salútem
- descéndit de cœlis.

》Et incarnátus est
- de Spíritu Sancto
- ex María Vírgine:
- Et homo factus est.

- Crucifíxus étiam pro nobis:

- sub Póntio Piláto
- passus, et sepúltus est.
- Et resurréxit tértia die,
- secúndum Scriptúras.
- Et ascéndit in cœlum:
- sedet ad déxteram Patris.
- Et íterum ventúrus est cum glória
- judicáre vivos et mórtuos:
- cujus regni non erit finis.
- Et in Spíritum Sanctum, Dóminum
- et vivificántem:
- qui ex Patre Filióque procédit.
- Qui cum Patre et Fílio
- simul adorátur
- et conglorificátur:
- qui locútus est per Prophétas.
- Et unam sanctam cathólicam
- et apostólicam Ecclésiam.
- Confíteor unum baptísma
- in remissiónem peccatórum.
- Et exspécto resurrectiónem mortuórum.
- Et vitam ventúri saeculi. Amen.

℣. Verím v jedného Boha,
℟. Otca všemohúceho,
- stvoriteľa neba i zeme,
- všetkých vecí viditeľných
- i neviditeľných.
- I v jedného Pána Ježiša Krista,
- jednorodeného Syna Božieho,
- zrodeného z Otca
- pred všetkými vekmi:
- Boha z Boha,
- Svetlo zo Svetla,
- pravého Boha z Boha pravého.
- Splodeného, nie stvoreného,
- jednej podstaty s Otcom,
- skrze ktorého bolo všetko stvorené;
- ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie
- sostúpil s nebies.

》A vtelil sa
- skrze Ducha Svätého
- z Márie Panny
- a človekom sa stal.《 

- Ukrižovaný bol tiež za nás,
- pod Pontským Pilátom
- trpel a bol pochovaný.
- A na tretí deň vstal zmŕtvych
- podľa Písem.
- A vstúpil do neba,
- sedí na pravici Otcovej.
- A zas príde v sláve súdiť
- živých i mŕtvych:
- jeho kráľovstvu nebude konca.
- I v Ducha Svätého,
- Pána a darcu života,
- ktorý vychádza z Otca i Syna;
- ktorému s Otcom a Synom
- sa spolu vzdáva poklona
- a sláva,
- ktorý hovoril skrze prorokov.
- I v jednu svätú katolícku
- a apoštolskú Cirkev.
- Vyznávam jeden krst
- na odpustenie hriechov.
- A očakávam vzkriesenie mŕtvych.
- A život budúceho veku. Amen.


Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 118, 17; 107
  Obetovanie VII. Obetovanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac klacanie
Ž 119, 17; 107
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo: retríbue servo tuo: vivam, et custódiam sermónes tuos: vivífica me secúndum verbum tuum, Dómine.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Budem oslavovať teba, Pane, celým svojim srdcom, dožič svojmu služobníkovi, aby žil, a tvoje slová zachovám. Dľa svojho slova zachovaj ma nažive, Pane.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými bez Glória Patri [v čase Umučenia a v zádušných omšiach] ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠
Späť klacanie
℣. Oráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.
℟. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. Amen.
℣. Modlite sa bratia:
aby moja i vaša obeta bola príjemná Bohu Otcu všemohúcemu.
℟. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na česť a slávu svojho mena, na úžitok tak nám ako aj celej svojej svätej Cirkvi. Amen.

I. Secreta Späť   I. Tichá modlitba klacanie
Hæc múnera, quǽsumus Dómine, ei víncula nostræ pravitátis absólvant, et tuæ nobis misericórdiæ dona concílient.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.
  Tieto obetné dary, prosíme, Pane, nech rozviažu aj putá našej neprávosti aj získajú nám dary milosrdenstva tvojho.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac
Odporúčané v čase Umučenia, cez oktávu veľkonočnú a turíčnu:
II.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža
III.: nepridáva sa

℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Sursum corda.
℟. Habemus ad Dominum.
℣. Gratias agamus Domino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pán s vami.

℟. I s duchom tvojím.

℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

VIII. Prefácia. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Præfatio de sancta Cruce. Prefácia o Kríži ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XVII.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Sanctus ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis. 
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.
Plné sú nebesia a zem slávy tvojej.
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach.

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

IX. Pozdvihovanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

X. Spomienka. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie
Nobis quoque peccatóribus fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem áliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non æstimátor mériti, sed véniæ, quaesumus, largítor admítte. Per Christum, Dóminum nostrum.   Aj nám, svojim hriešnym služobníkom, ktorí dúfame v hojnosť tvojich zľutovaní, ráč darovať nejakú účasť a spoločenstvo so svojimi svätými Apoštolmi a Mučeníkmi: s Jánom, Štefanom, Matejom, Barnabášom, Ignácom, Alexandrom, Marcelínom, Petrom, Felicitou, Perpétuou, Agatou, Luciou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou a so všetkými svojimi Svätými. Prosíme, pripusť nás do ich spoločnosti nie ako oceňovatel zásluhy, ale ako štedrý darca odpustenia. Skrze Krista, Pána nášho.

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


XI. Otčenáš. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

Orémus.
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutione formati audemus dicere:

- Pater noster, qui es in caelis,
- Sanctificetur nomen tuum.
- Adveniat regnum tuum.
- Fiat voluntas tua,
- sicut in coelo et in terra.

- Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
- Et dimitte nobis debita nostra,
- sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
- Et ne nos inducas in tentationem:
℟. Sed libera nos a malo. Amen.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Modlime sa.
Spasiteľnými prikázaniami napomenutí a božskou náukou poučení osmelujeme sa hovoriť:

- Otče náš, ktorý si na nebesiach,
- posväť sa meno tvoje,
- príď kráľovstvo tvoje,
- buď vôľa tvoja
- ako v nebi, tak i na zemi.

- Chlieb náš každodenný daj nám dnes
- a odpusť nám naše viny,
- ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
- a neuveď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého. Amen.


✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Pax Domini sit semper vobis cum.
℟. Et cum spiritu tuo.

  ℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
℟. I s duchom tvojím.


✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XVII.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Agnus Dei ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby kňaza pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť
- Confíteor Deo omnipoténti,
- beátæ Maríæ semper Vírgini,
- beáto Michaéli Archángelo,
- beáto Joánni Baptístæ,
- sanctis Apóstolis Petro et Paulo,
- ómnibus Sanctis,
- et tibi, pater:
- quia peccávi nimis
- cogitatióne, verbo et opere:

- Mea culpa,
- mea culpa,
- mea máxima culpa.

- Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem,
- beátum Michaélem Archángelum,
- beátum Joánnem Baptístam,
- sanctos Apóstolos Petrum et Paulum,
- omnes Sanctos,
- et te, pater,
- orare pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
℟. Amen.
℣. Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.
- Vyznávam všemohúcemu Bohu,
- blahoslavenej Márii vždy Panne,
- blahoslavenému Michalovi archanjelovi,
- blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi,
- svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi,
- všetkým svätým
- i tebe, otče,
- že som veľa zhrešil
- myšlienkami, slovami a skutkami.

- Moja vina,
- moja vina,
- moja preveľká vina!

- Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu,
- blahoslaveného Michala archanjela,
- blahoslaveného Jána Krstiteľa,
- svätých apoštolov Petra a Pavla,
- všetkých svätých
- i teba, otče,
- modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

℣. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a vovedie nás do života večného.
℟. Amen.
℣. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
℟. Amen.


XII. Prijímanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť
℣. Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit peccáta mundi.

℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

℣. Ajhľa, Baránok Boží, ajhľa, ktorý sníma hriechy sveta.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

[Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova – po tom, ako prijmeme Telo Kristovo] klacanie
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum. Amen.

  Duša Kristova, posväť ma;
Telo Kristovo, spas ma;
Krv Kristova, napoj ma;
voda z boku Kristovho, umy ma;
umučenie Kristovo, posilni ma;
ó dobrý Ježišu, vyslyš ma;
do svojich svätých rán skry ma;
nedaj mi odlúčiť sa od Teba;
pred zlým nepriateľom chráň ma;
v hodinu smrti mojej povolaj ma;
dožič mi prísť k Tebe,
aby som Ťa chválil s Tvojimi svätými
na veky vekov. Amen.

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
1 Cor 11, 24; 25
  K prijímaniu
1 Kor 11, 24-25
Hoc corpus, quod pro vobis tradétur: hic calix novi Testaménti est in meo sánguine, dicit Dóminus: hoc fácite, quotiescúmque súmitis, in meam commemoratiónem.   Toto je telo, ktoré sa za vás dáva, toto je kalich novej Smluvy v mojej krvi, hovorí Pán. Toto čiňte, kedykoľvek prijímate, na moju pamiatku.

I. Postcommunio Späť   I. Po prijímaní XIII. Po prijímaní. Súkromná omšová pobožnosť
S. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Adésto nobis, Dómine, Deus noster: et, quos tuis mystériis recreásti, perpétuis defénde subsidiis.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.
  S. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Ujmi sa nás, Pane, Bože náš: a tých, ktorých občerstvil si svojimi tajomstvami, ochraňuj ustavičnými podporami.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac
Odporúčané v čase Umučenia, cez oktávu veľkonočnú a turíčnu:
II.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža
III.: nepridáva sa

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XVII.) ✠ statie
Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Ite, Missa est.
℟. Deo gratias.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

℣. Iďte, prepúšťam vás.
℟. Bohu vďaka.

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica Svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

XIV. Koniec. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, Ad S. Michaël Archangele, Ad Cor Iesu Sacratissimum) ✠
✠ Oratio ad S. Michaël Archangele. Modlitba k sv. Michaelovi Archanjelovi (podľa Motu proprio Leva XIII. z 25. 09. 1888) ✠ klacanie
Späť

✠ Ave Regína cælórum. Zdravas Kráľovná nebeská (pôstna) ✠
311 - Zdravas', Kráľovná nebeská (311 - Zdravas', Kráľovná nebeská) statie
Späť

 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Tractus Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.tradi.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.