Votívna omša prosebných dní I. [сez rok]

Missa Votiva Rogationum

Exaudívit


 

Časové verzie formulára:

Podľa misálu:   Kód:
V03-TBA-XR6-000-BK8
Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
598-601 617-620 347-349

Kristus sa modlí s nami. - Približujeme sa k chrámu a oltáru s pevným presvedčením, že naše prosby budú vyslyšané (intr.). S nami sa modlí Kristus ako druhý Eliáš (lekcia). Naša modlitba má spočívať na láske Otca nebeského k nám, na spoločenstve veriacich a na prostredníctve modlitieb a obety Kristovej. Plní dôvery očakávame nášho Prostredníka (ofert.), aby sme mali v ňom oporu pri našich modlitbách (kom.).

Odporúčané čítanie:
dokument Prosebné (krížové) dni. Svätenie ozimín. Feriae Rogationum

Partibus de S. Missa. Časti sv. omše

Interaktívne záložky
I. Predomša slova. Omša katechumenov
Príprava: Asperges me - Pokrop ma | Introitus - Pristup - Vstup |
Bohoslužba modlitbová: Kýrie, eléison - Gospodi, pomiluj - Pane, zmiluj sa | Gloria in excelsis Deo - Slava va višńich Bogu - Sláva Bohu na výsostiach | Oratio - Molitva - Modlitba |
Bohoslužba poučná: Lectio - Čtenje - Čítanie | Graduale - Stepennaja - Stupňový spev | Sequéntia sancti Evangélii - Poslědovanje svetago Evangelija - Stať zo svätého Evanjelia | Credo in unum Deum - Věruju v jedinago Boga - Verím v jedného Boha |

II. Omša obety
Obetná príprava: Offertorium - Prinos - Obetovanie | Orate Fratres - Modlite sa bratia | Secreta - Tajnaja - Tichá modlitba |
Obetný úkon: Prefatio - Prědslovje - Prefácia | Sanctus, sanctus, sanctus - Svet, svet, svet - Svätý, svätý, svätý | Canon Misæ - Pravilo Misi - Omšové pravidlo |
Obetná hostina: Pater Noster - Otče naš - Otče náš | Agnus Dei - Aganče boži - Baránok Boží | Confíteor - I spovědaju se - Vyznávam | Dómine, non sum dignus - Gospodi, něsam dostojan - Pane, nie som hodný | Communio - Pričešćenje - K prijímaniu | Postcommunio - Popričešćenje - Po prijímaní |
Záver: Benedicámus Dómino - Dobrorečme Pánovi [Namiesto „Ite, missa est“] | Ultimum Evangelium - Začelo svetago Evangelja ot Ivana - Posledné evanjelium | Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ | Mariánska antifóna: Regína cæli lætáre. Raduj sa nebies Kráľovná (veľkonočná)

Proprium Missæ. Menlivé časti sv. omše

Podľa liturgického obdobia a svätých
Proprium de tempore votívna II. triedy
T0602 Tempus Rogationum
Téma sv. Evanjelia: Podobenstvo o neodbytnom priateľovi a modlitba s dôverou
Int. Lect. Grad. Evan. Ofer. Com.
Ž 18, 7; Ž 18, 2-3 Jak 5, 16-20 Ž 44, 8-9; Ž 79, 9-10 Lk 11, 5-13 Ž 109, 30-31 Lk 11, 9-10
Ps 17, 7; Ps 17, 2-3 Iac 5, 16-20 Ps 43, 8-9; Ps 78, 9-10 Luc 11, 5-13 Ps 108, 30-31 Luc 11, 9-10

Ordinarium Missæ. Ordinárium sv. omše

Spevy gregoriánskeho chorálu podľa Rímskeho graduálu
In feriis Adventus et Quadragesimæ, in vigiliis, feriis IV temporum et in Missa Rogationum. Na spomienky Adventu a Veľkého pôstu, vo vigílie, na kántrové a prosebné dni)
Odporúčané zostavy podľa Kyriále z r. 1961:
Kyr. Glo. Cre. San. Agn. Ite Ben.
XVIII. Deus Genitor alme (KYR18) - -
Spevy podľa ľubovôle (1961):
Zobraz zoznam spevov podľa ľubovôle

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ Krížová cesta. Via Crucis

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


I. Vstup. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠
‡ Ⰲⱔⱀⰻⰴⱆ ⰽⱔ ⱁⰾⱔⱅⰰⱃⱓ Ⰱⱁⰶⰻⱓ. Vnidu k oltarju Božiju ‡ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠
‡ Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱓ ⱄⰵ. Ispovjadaju se ‡ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠
‡ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱅⰻ ⱁⰱⱃⰰⱌⱔ ⱄⰵ. Bože, ti obrać se ‡ klacanie

✠ ✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 17, 7; Ps 17, 2-3
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 18, 7; Ž 18, 2-3
Exaudívit de templo sancto suo vocem meam, allelúja: et clamor meus in conspéctu ejus introivit in aures ejus.Díligam te, Dómine, virtus mea: Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus.
yle="color: #dc2a1b;">℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.yle="color: #dc2a1b;">
yle="color: #dc2a1b;">℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Exaudívit de templo sancto suo vocem meam, allelúja: et clamor meus in conspéctu ejus introivit in aures ejus, allelúja, allelúja.
  Z chrámu svojho počul On môj hlas, aleluja, a k jeho ušiam došlo moje volanie.
Milujem teba, Pane, moja sila, Pane, tvŕdza moja, útočište moje, osloboditeľ môj.yle="color: #dc2a1b;">
yle="color: #dc2a1b;">℣. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.yle="color: #dc2a1b;">
yle="color: #dc2a1b;">℟. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Z chrámu svojho počul On môj hlas, aleluja, a k jeho ušiam došlo moje volanie, aleluja, aleluja.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XVIII. Deus Genitor alme) ✠ statie
》 Alebo spev Kýrie ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane, zmiluj sa.

℣. Kriste, zmiluj sa.
℟. Kriste, zmiluj sa.
℣. Kriste, zmiluj sa.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa.


✠ ✘ Anjelský chválospev „Sláva na výsostiach Bohu“ sa vynecháva ✠ statie

I. Oratio Späť   I. Modlitba III. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
yle="color: #dc2a1b;">℣. Dóminus vobíscum.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus, ut qui in afflictióne nostra de tua pietáte confídimus, contra advérsa ómnia, tua semper protectióne muniámur.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.yle="color: #dc2a1b;">
yle="color: #dc2a1b;">℟. Amen.
  yle="color: #dc2a1b;">℣. Pán s vami.
yle="color: #dc2a1b;">℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Dopraj, prosíme, všemohúci Bože, aby my, ktorí v svojich súženiach dôverujeme v tvoju dobrotivosť, proti všetkým protivenstvám boli sme vždy ochránení tvojou záštitou.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.yle="color: #dc2a1b;">
yle="color: #dc2a1b;">℟. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ statieViac
Odporúčané cez rok (po sviatku Očišťovania bl. P. Márie, od 3. februára po Popolcovú stredu a od 1. nedele po Turícach po Advent):
II.: (V6C) Za orodovanie svätých
III.: ľubovoľná

Lectio Späť
Iac 5, 16-20
  Čítanie IV. Čítanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac sedenie
Jak 5, 16-20
Léctio Epístolæ beáti Jacóbi Apóstoli.
Caríssimi: Confitémini altérutrum peccáta vestra, et oráte pro ínvicem, ut salvémini: multum enim valet deprecátio justi assídua. Elías homo erat símilis nobis passíbilis: et oratióne orávit, ut non plúeret super terram, et non pluit annos tres, et menses sex. Et rursum orávit: et cælum dedit plúviam, et terra dedit fructum suum. Fratres mei, si quis ex vobis erráverit a veritáte, et convérterit quis eum: scire debet, quóniam qui convérti fécerit peccató-rem ab erróre viæ suæ, salvábit ánimam ejus a morte, et opériet multitúdinem peccatórum.
yle="color: #dc2a1b;">℣. Verbum Domini.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Deo gratias.
  Čítanie z listu sv. Jakuba apoštola.
Drahí bratia! Vyznávajte sa druh druhovi z hriechov a druh za druha sa modlite, aby ste ozdraveli! Mnoho zmôže a veľmi je účinná modlitba spravodlivého! Eliáš bol človek slabý ako my, ale veľmi sa modlil, aby nepršalo na zemi, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil, a nebesá daly dážď a zem priniesla úrodu. Bratia moji, ak by niekto z vás zblúdil od pravdy, a iný ho obráti, nech vie, že kto obráti hriešnika s jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.
yle="color: #dc2a1b;">℣. Slovo Pánovo.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Bohu vďaka.

Graduale Gregoriánsky chorál Späť
Ps 43, 8-9; Ps 78, 9-10
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 44, 8-9; Ž 79, 9-10
Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos, qui nos odérunt, confudísti.
yle="color: #dc2a1b;">℣. In Deo laudábimur tota die: et in nómine tuo confitébimur in sǽcula.
Allelúia, allelúia.
yle="color: #dc2a1b;">℣. Propítius esto, Dómine, peccátis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eórum?
Allelúia.
  Ty si zachránil nás pred našimi odporcami, Pane, a tých, ktorí nenávidia nás, si zahubil.
yle="color: #dc2a1b;">℣. My v Bohu sme sa honosili v každý čas a tvoje meno zvelebovali sme jednostaj.
Aleluja, aleluja.
yle="color: #dc2a1b;">℣. Vysloboď nás, Pane, a odpusť naše hriechy: Aby snáď neriekali medzi národami: Kde je Boh ich?

✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Luc 11, 5-13
  Evanjelium V. Evanjelium. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
Lk 11, 5-13
yle="color: #dc2a1b;">℣. Dóminus vobíscum.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia yle="color: #dc2a1b;">✠ sancti Evangélii secúndum Lucam.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Quis vestrum habébit amicum, et ibit ad ilIum média nocte, et dicet illi: Amíce, cómmoda mihi tres panes, quóniam amícus meus venit de via ad me, et non hábeo quod ponam ante illum: et ille deíntus respóndens, dicat: Noli mihi moléstus esse, jam óstium clausum est, et púeri mei mecum sunt in cubíli, non possum súrgere, et dare tibi. Et si ille perseveráverit pulsans: dico vobis, etsi non dabit illi surgens, eo quod amícus ejus sit, propter improbitátem tamen ejus surget, et dabit illi, quotquot habet necessários. Et ego dico vobis: Pétite, et dábitur vobis: quǽrite, et inveniétis: pulsáte, et aperiétur vobis. Om-
yle="color: #dc2a1b;">℣. Verbum Domini.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Laus tibi, Christe!
yle="color: #dc2a1b;">S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  yle="color: #dc2a1b;">℣. Pán s vami.
yle="color: #dc2a1b;">℟. I s duchom tvojím.
Stať yle="color: #dc2a1b;">✠ zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak niekto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo mi priateľ prišiel s cesty, a nemám mu čo dať. A keby mu ten znútra odpovedal: Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté, a moje deti sú so mnou v posteli. Nemôžem teda vstať a dať ti. No ak ten neprestane klopať, vravím vám, ak aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, jednako pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, koľko potrebuje. Ale aj ja vám hovorím: Pýtajte si, a dajú vám; hľadajte, a nájdete; klopte, a otvoria vám. Lebo každý, kto si pýta, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak voľakoho z vás (ako otca) syn poprosí o chlieb, či mu podá kameň? alebo o rybu, či mu miesto ryby podá hada? alebo ak poprosí o vajce, či mu podá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o koľko skôr váš Otec nebeský dá Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia.
yle="color: #dc2a1b;">℣. Slovo Pánovo.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Chvála Tebe, Kriste!
yle="color: #dc2a1b;">S. Nech slovami evanjeliu sú zahladené naše hriechy.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 108, 30-31
  Obetovanie VII. Obetovanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac klacanie
Ž 109, 30-31
yle="color: #dc2a1b;">℣. Dóminus vobíscum.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Confitébor Dómino nimis in ore meo: et in médio multórum laudábo eum, qui ástitit a dextris paúperis: ut salvam fáceret a persequéntibus ánimam meam.
  yle="color: #dc2a1b;">℣. Pán s vami.
yle="color: #dc2a1b;">℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Svojimi ústami ja veľmi budem oslavovať Pána a v strede mnohých chváliť ho; lebo stál po pravici chudáka, aby pred prenasledovateľmi zachránil moju dušu.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ ✘ Okiadzanie obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich sa vynecháva ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠
Späť klacanie
℣. Oráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.
℟. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. Amen.
℣. Modlite sa bratia:
aby moja i vaša obeta bola príjemná Bohu Otcu všemohúcemu.
℟. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na česť a slávu svojho mena, na úžitok tak nám ako aj celej svojej svätej Cirkvi. Amen.

I. Secreta Späť   I. Tichá modlitba klacanie
Hæc múnera, quǽsumus, Dómine, et víncula nostræ pravitátis absólvant, et tuæ nobis misericórdiæ dona concílient.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Amen.
  Tieto dary, prosíme, Pane, nech rozviažu aj putá našej prevrátenosti aj získajú nám dary tvojho zľutovania.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac
Odporúčané cez rok (po sviatku Očišťovania bl. P. Márie, od 3. februára po Popolcovú stredu a od 1. nedele po Turícach po Advent):
II.: (V6C) Za orodovanie svätých
III.: ľubovoľná

℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Sursum corda.
℟. Habemus ad Dominum.
℣. Gratias agamus Domino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pán s vami.

℟. I s duchom tvojím.

℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

VIII. Prefácia. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Præfatio Paschalis. Prefácia veľkonočná III. [in hoc potíssimum] ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XVIII.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Sanctus ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis. 
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.
Plné sú nebesia a zem slávy tvojej.
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach.

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

IX. Pozdvihovanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

X. Spomienka. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie
Nobis quoque peccatóribus fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem áliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non æstimátor mériti, sed véniæ, quaesumus, largítor admítte. Per Christum, Dóminum nostrum.   Aj nám, svojim hriešnym služobníkom, ktorí dúfame v hojnosť tvojich zľutovaní, ráč darovať nejakú účasť a spoločenstvo so svojimi svätými Apoštolmi a Mučeníkmi: s Jánom, Štefanom, Matejom, Barnabášom, Ignácom, Alexandrom, Marcelínom, Petrom, Felicitou, Perpétuou, Agatou, Luciou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou a so všetkými svojimi Svätými. Prosíme, pripusť nás do ich spoločnosti nie ako oceňovatel zásluhy, ale ako štedrý darca odpustenia. Skrze Krista, Pána nášho.

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


XI. Otčenáš. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

Orémus.
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutione formati audemus dicere:

- Pater noster, qui es in caelis,
- Sanctificetur nomen tuum.
- Adveniat regnum tuum.
- Fiat voluntas tua,
- sicut in coelo et in terra.

- Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
- Et dimitte nobis debita nostra,
- sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
- Et ne nos inducas in tentationem:
℟. Sed libera nos a malo. Amen.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Modlime sa.
Spasiteľnými prikázaniami napomenutí a božskou náukou poučení osmelujeme sa hovoriť:

- Otče náš, ktorý si na nebesiach,
- posväť sa meno tvoje,
- príď kráľovstvo tvoje,
- buď vôľa tvoja
- ako v nebi, tak i na zemi.

- Chlieb náš každodenný daj nám dnes
- a odpusť nám naše viny,
- ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
- a neuveď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého. Amen.


✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Pax Domini sit semper vobis cum.
℟. Et cum spiritu tuo.

  ℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
℟. I s duchom tvojím.


✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XVIII.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Agnus Dei ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby kňaza pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť
- Confíteor Deo omnipoténti,
- beátæ Maríæ semper Vírgini,
- beáto Michaéli Archángelo,
- beáto Joánni Baptístæ,
- sanctis Apóstolis Petro et Paulo,
- ómnibus Sanctis,
- et tibi, pater:
- quia peccávi nimis
- cogitatióne, verbo et opere:

- Mea culpa,
- mea culpa,
- mea máxima culpa.

- Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem,
- beátum Michaélem Archángelum,
- beátum Joánnem Baptístam,
- sanctos Apóstolos Petrum et Paulum,
- omnes Sanctos,
- et te, pater,
- orare pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
℟. Amen.
℣. Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.
- Vyznávam všemohúcemu Bohu,
- blahoslavenej Márii vždy Panne,
- blahoslavenému Michalovi archanjelovi,
- blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi,
- svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi,
- všetkým svätým
- i tebe, otče,
- že som veľa zhrešil
- myšlienkami, slovami a skutkami.

- Moja vina,
- moja vina,
- moja preveľká vina!

- Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu,
- blahoslaveného Michala archanjela,
- blahoslaveného Jána Krstiteľa,
- svätých apoštolov Petra a Pavla,
- všetkých svätých
- i teba, otče,
- modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

℣. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a vovedie nás do života večného.
℟. Amen.
℣. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
℟. Amen.


XII. Prijímanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť
℣. Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit peccáta mundi.

℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

℣. Ajhľa, Baránok Boží, ajhľa, ktorý sníma hriechy sveta.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

[Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova – po tom, ako prijmeme Telo Kristovo] klacanie
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum. Amen.

  Duša Kristova, posväť ma;
Telo Kristovo, spas ma;
Krv Kristova, napoj ma;
voda z boku Kristovho, umy ma;
umučenie Kristovo, posilni ma;
ó dobrý Ježišu, vyslyš ma;
do svojich svätých rán skry ma;
nedaj mi odlúčiť sa od Teba;
pred zlým nepriateľom chráň ma;
v hodinu smrti mojej povolaj ma;
dožič mi prísť k Tebe,
aby som Ťa chválil s Tvojimi svätými
na veky vekov. Amen.

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Luc 11, 9-10
  K prijímaniu
Lk 11, 9-10
Pétite, et accipiétis: quǽrite, et inveniétis: pulsáte, et aperiétur vobis: omnis enim qui petit, áccipit: et qui quærit, ínvenit: et pulsánti aperiétur.   Pýtajte si, a dajú vám, hľadajte, a nájdete, klopte, a otvoria vám. Lebo každý, kto si pýta, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

I. Postcommunio Späť   I. Po prijímaní XIII. Po prijímaní. Súkromná omšová pobožnosť
yle="color: #dc2a1b;">S. Dóminus vobíscum.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Vota nostra, quǽsumus, Dóme, pio favóre proséquere: ut, dum dona tua in tribulatióne percípimus, de consolatióne nostra in tuo amóre crescámus.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Amen.
  yle="color: #dc2a1b;">S. Pán s vami.
yle="color: #dc2a1b;">℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Naše prosby, prosíme, Pane, sprevádzaj milostivou priazňou: aby my, ktorí v súžení prijímame tvoje dary, zo svojej útechy rástli sme v láske k tebe.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
yle="color: #dc2a1b;">℟. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac
Odporúčané cez rok (po sviatku Očišťovania bl. P. Márie, od 3. februára po Popolcovú stredu a od 1. nedele po Turícach po Advent):
II.: (V6C) Za orodovanie svätých
III.: ľubovoľná

✠ Benedicámus Dómino. Dobrorečme Pánovi [Namiesto „Ite, missa est“] ✠ statie
Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Benedicámus Dómino.
℟. Deo gratias.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

℣. Dobrorečme Pánovi.
℟. Bohu vďaka.

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica Svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

XIV. Koniec. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, Ad S. Michaël Archangele, Ad Cor Iesu Sacratissimum) ✠
✠ Oratio ad S. Michaël Archangele. Modlitba k sv. Michaelovi Archanjelovi (podľa Motu proprio Leva XIII. z 25. 09. 1888) ✠ klacanie
Späť

✠ Regína cæli lætáre. Raduj sa nebies Kráľovná (veľkonočná) ✠
312 - Raduj sa, nebies Kráľovná (312 - Raduj sa, nebies Kráľovná) alebo 313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský] (313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský]) statie
Späť

 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.tradi.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.