➂ Sv. Atanáza, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Athanasii, episcopi, confessoris et ecclesiae doctor


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Prenasledovaný, ale nepremožený. - Narodil sa v Alexandrii r. 328. Stal sa biskupom v svojom rodisku. Pre vernosť k zásadám snemu nicejského na podnet ariánov bol päťkrát vo vyhnanstve. Jeho štyridsaťšesťročné biskupské účinkovanie je nekrvavým mučeníctvom za pravú vieru; neraz len zázrakom unikol istej smrti. Bol vynikajúcim učencom Cirkvi. Zomrel r. 373 v Alexandrii. Benátčania zachránili i jeho pozostatky a uložili ich v kostole sv. Kríža v Benátkach. Sv. omša hovorí o jeho víťaznom utrpení.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.