➁ Nedeľa III. po Zjavení Pána. Dominica III. post Epiphaniam

Dňa 23.01.2022
Pridal GuardiánKristus je lekárom ľudstva, - lieči aj nás. - Touto nedeľou zanecháva liturgia dejiny skrytého života Kristovho. Odteraz si volí úseky z evanjelií, ktoré ako zázraky alebo náuky, objasňujú vlastností Krista Kráľa a jeho kráľovstva.

Zrazu prichádza k nám Spasiteľ ako Kráľ, prevádzaný zástupmi anjelov (kňaz i jeho asistencia, - intr.). Priznávame, že sme chorí a prosíme, aby Spasiteľ nad nás vystrel svoju pravicu (or.). Lenže aj sami sa musíme liečiť zo svojich chýb a nedokonalostí a ochotne prijímať lieky, podávané v posv. učení Kristus uzdravuje malomocného (evanj.) a v jeho osobe vidíme seba. Tušiac o nadprirodzených liečivých účinkoch tejto najsv. obety, už vopred spievame s uzdraveným malomocným pieseň vďaky (ofert.). Pravica Pánova dotýka sa aj nás vo sv. sviatostiach, najmä pri sv. krste, a v každej sv. omši. I dnes pri premenení prichádza Božský Lekár a dotýka sa ma pri sv. prijímaní. Máme naozaj obdivovať zázračné účinky sv. prijímania ako liečenia duše. Dnes prežívame obetu a obetnú hostinu v duchu poníženého malomocného. Spevy tejto nedele (intr., grad. s alel., ofert. a kom.) opakujú sa nezmenene po všetky ďalšie nedele po Zjavení Pána.

Opakovanie udalosti