Udalosti od 02.09.2021

  • Dňa 02.09.2021
    Verný sluha. - Zákon Boží mal na ústach a v srdci (intr.), žil bez škvrny (lekcia), verný, bedliaci a vždy pripravený na príchod svojho Pána (evanj.). Preto ho Boh obdaril milosťami v zemskom živote a po smrti nebeskou slávou. Kráľ a apoštol svojho národa. Pokrstil ho sv. Vojtech; stal sa kráľom a apoštolom Uhorska. Jeho žena bola Gizela, sestra sv. Henricha II., cisára nemeckého (sviatok 15. júla). Organizoval cirkevnú administráciu, zakladal rehole, staval kostoly, školy a v cudzích krajoch útulne pre pútnikov svojej krajiny. Vyznačoval sa veľkou láskou k chudobným, preto jeho pravá ruka ostala neporušená. Za svojho nástupcu vychoval svätého syna, Imricha, ktorý však umrel ešte za otcovho života. Sv. kráľ opustil svet r. 1038. Pochovaný bol v Stolnom Belehrade, jeho pravá ruka uctieva sa v hradnej kaplnke v Budíne.
1 242 09-02-2021