➂ Sv. Karola Boromejského, biskupa a vyznávača. S. Caroli Episcopi et Confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Veľký pastier duší. Pochádzal z grófskej rodiny Boromejských (nar. 1538). Už vo veku 23 rokov stal sa milánskym biskupom a kardinálom. Zaujíma miesto v rade najväčších okrás Cirkvi. Horlivo prevádzal reformy tridentského snemu (1545-63): zakladal semináre, súril sostavenie katechizmu, reformoval cirkevné ustanovizne a rehole. Vyznačoval sa aj v hrdinskej láske k bližným, najmä v Miláne počas moru. Umrel r. 1584 v 47. roku života. Pochovaný je v milánskom dóme.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.