Ty si Boh, ktorý konáš zázraky, národom dal si zvedieť svoju moc. Ramenom svojím vyslobodil si svoj ľud, Izraelových a Jozefových synov.
Ty si Boh, ty konáš zázraky, národom si dal poznať svoju moc. Svojím ramenom si vyslobodil svoj ľud, synov Jakubových a Jozefových.[1]
[1] „Synovia Jakubovi a Jozefovi“ - prví emigrovali do Egypta, druhí sa tam narodili (porov. Gn 46,26 n.).
Ty si Boh, ktorý činí divy. Ty známou si učinil svoju moc v národoch. Vykúpil si ramenom svojím ľud svoj, synov Jakubových a Jozefových.