Biela nedeľa. Aleluja (Mt 28, 7)
Bl. Panny Márie v sobotu IV. [v čase veľkonočnom] Aleluja (Nm 17, 8)
Cantáte. Nedeľa IV. po Veľkej noci. Dominica IV. Post Pascha. Aleluja (Ž 118, 16)
Druhá nedeľa po Veľkej noci. Aleluja (Lk 24, 35)
Exáudi, Dómine. Nedeľa po Nanebovstúpení. Dominica post Ascensionem. Aleluja (Ž 47, 9; Jn 14, 18)
Kántrový piatok v Turíčnom týždni. Feria VI. Quattuor Temporum Pentecostes. Aleluja (Múd 12, 1)
Nanebovstúpenie Pána. Ascensionis Domini. Aleluja (Ž 47, 6; Ž 68, 18-19)
Nedeľa Turíčna. Dominica Pentecostes. Aleluja (Ž 104, 30)
Nedeľa Veľkonočná. Dominica Resurrectionis. Aleluja (Ž 118, 24; 1; 1 Kor 5, 7)
Nepoškvrneného Srdca Blahoslavenej Panny Márie. Immaculati Cordis Beatæ Mariæ Virginis. Aleluja (Lk 1, 46-47)
Omša panny a mučenice. Loquébar. [vo veľkonočnom čase] Aleluja (Ž 45, 15 a 16; Ž 45, 5)
Omša panny nie mučenice. Dilexísti. Aleluja (Ž 45, 15; 16; 5) [vo veľkonočnom čase]
Omša prosebných dní. Missa Rogationum. Aleluja (Ž 118, 1)
Omša turíčnej vigílie. Sabbato in Vigilia Pentecostes. Aleluja (Ž 107, 1; Ž 117, 1-2)
Omša učiteľa Cirkvi. In médio. Aleluja (Sir 45, 9; Oz 14, 6) [vo veľkonočnom čase]
Omša vyznávača nie biskupa. Os justi [vo veľkonočnom čase]. Aleluja (Jak 1, 12; Sir 45, 9)
Omša za ženícha a nevestu III. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu]. Missa pro Sponso et Sponsa III. Aleluja (Ž 20, 3; Ž 134, 3)
Pondelok Turíčny. Die II. infra octavam Pentecostes. Aleluja (Sk 2, 4)
Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho. Sanctissimi Nominis Jesu. Aleluja (Ž 145, 21; Ž 145, 1)
Spomienka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Commemoratio Sanctissimi Cordis Jesu. Aleluja (Mt 11, 29 a 28)
Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa. Sanctæ Familiæ: Jesu, Mariæ, Joseph. Aleluja (Prís 8, 34; Kol 3, 3)
Štvrtok Turíčny. Die Quinta infra octavam Pentecostes. Aleluja (Ž 104, 30)
Sviatok Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa [od Deviatnika po Veľkú noc]. In festo Domino nostro Jesu Christi Regis. Aleluja (Dan 7, 14; Zjv 19, 16)
Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača. Aleluja (Sir 45, 9; Oz 14, 6)
Tretia nedeľa po Veľkej noci. Aleluja (Ž 111, 9)
Utorok Turíčny. Die III. infra octavam Pentecostes. Aleluja (Jn 14, 26)
Utorok Turíčny. Die III. infra octavam Pentecostes. Evanjelium (Jn 10, 1-10)
Vigília Nanebovstúpenia Pána. Vigilia Ascensionis. Aleluja (Jn 16, 28)
Vocem. Nedeľa V. po Veľkej noci. Dominica V. Post Pascha. Aleluja (Jn 16, 28)
Zvestovanie Blahoslavenej Panny Márie. In Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis. Aleluja (Lk 1, 28; Nm 17, 8)