• doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa V. po Turícach. Dominica V. Post Pentecosten;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa IV. po Turícach. Dominica IV. Post Pentecosten;
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa I. po Turícach. Dominica I. Post Pentecosten, Sviatok Božieho Tela. Festum Sanctissimi Corporis Christi, Nedeľa II. po Turícach. Dominica II. Post Pentecosten, Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Festum Sanctissimi Cordis Jesu, Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. Post Pentecosten,
 • doplnenie: pridali sme „starý slovenský preklad“ z rokov 1913-1926 menlivých častí zo sv. Evanjelia do týchto omšových formulárov: Nedeľa Turíčna. Dominica Pentecostes; Omša turíčnej vigílie. Sabbato in Vigilia Pentecostes; Nedeľa VI. po Veľkej noci. Nedeľa po Nanebovstúpení. Dominica VI. Post Pascha. Dominica post Ascensionem;
 • oprava: vo Vidi aquam sme opravili "sailvi facti sunt, et dicent";
 • doplnenie: do predlohy hlavného omšového formulára bola po "✠ Prijímanie veriacich ✠" doplnená rubrika "[Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova – po tom, ako prijmeme Telo Kristovo]" a zároveň vypísaná celá modlitba v hlavnom omšovom formulári;
 • doplnenie: do modulu "Krížová cesta. Via Crucis" bol doplnený titulný obrázok ponuky, ďalej dve krížové cesty, a to "B. „Milostivý Spasiteľ“. Znenie podľa Nábožných výlevov (r. 1945) [s Otčenáš/Pater noster a Zdravas/Ave Maria po každom zastavení; v závere s modlitbami na úmysel Sv. Otca podľa ľubovôle]" a "C. „Ukrižovaný Ježišu“. Znenie podľa Nábožných výlevov (r. 1945) [s Otčenáš/Pater noster a Zdravas/Ave Maria po každom zastavení; v závere s modlitbami na úmysel Sv. Otca podľa ľubovôle]", ďalej piesne "B. JKS 172 - Stála Matka bolestivá", "C. /LAT./ Stabat Mater Dolorosa (so slov. prekladom z r. 1952)", "D. JKS 178 - Čo stanica prvá tu vyobrazuje? (Smutná doba pôstna...)", "E. JKS 179 - Kresťania, sem pospiechajte", "F. JKS 181 - Rozjímať o umučení", ďalej možnosť "vypísať príslušné verše sv. Evanjelia (slov. preklad z r. 1913-1926) na meditáciu pri každej zastávke" a možnosť "zobraziť súhrnný prehľad zastávok";
 • úprava: v module "Ruženec k sv. Panne Márii. Rosarium de Beata Virgine Maria" boli desiatky rozdelené do sekcií na nové strany listovania pre lepšiu orientáciu;
 • úprava: formulára na pridávanie omší omšových formulárov bola do všetkých rolovacích ponúk pridaná možnosť "- žiadne -" alebo "- nezobraziť -" pre možnosti, kedy sa daná rubrika nemá zobraziť;
 • úprava: modul "Pobožnosti" bol premenovaný na "Pobožnosti, modlitby a litánie tradičnej observancie"
 • oprava: opätovné zobrazovanie titulných obrázkov pri vybraných omšových formulároch:
1 Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. S obradom požehnania kriedy a troch vzácnych darov (zlata, kadidla a myrhy) tit_zjavenie-pana.jpg
2 Zelený štvrtok II. [večerná omša] s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov tit_zeleny-stvrtok.png
3 Zelený štvrtok. Omša s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov tit_zeleny-stvrtok.png
4 Sviatok Všetkých Svätých tit_vsetkych-svatych.jpg
5 Sv. Petra a Pavla, apoštolov tit_sv-petra-a-pavla.jpg
6 Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] tit_sv-jozefa.jpg
7 Spomienka sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača [cez rok] tit_sv-jozefa.jpg
8 Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača II. [vo veľkonočnom čase] tit_sv-jozefa.jpg
9 Oktáva Narodenia Pána tit_oktava-bozieho-narodenia.jpg
10 Sviatok Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie tit_neposkvrneneho-pocatia-bpm.jpg
11 Nedeľa Veľkonočná tit_nedela-zmrtvychvstania.jpg
12 Omša turíčnej vigílie tit_nedela-turicna.jpg
13 Nedeľa Turíčna tit_nedela-turicna.jpg
14 Nedeľa I. Adventná tit_nedela-prva-adventna.jpg
15 Nanebovzatie Blahoslavenej Panny Márie tit_nanebovzatie-bpm.jpg
16 Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho tit_najsvatejsieho-srdca-jezisovho.jpg
17 Spomienka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] tit_najsvatejsieho-srdca-jezisovho.jpg
18 Spomienka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho II. [od Veľkonočnej nedele po Trojicu] tit_najsvatejsieho-srdca-jezisovho.jpg
19 Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa s obradom svätenia paliem a s procesiou tit_kvetna-nedela.jpg
20 Sviatok Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa tit_jezisa-krista-krala.jpg
21 Spomienka Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa I. [od Deviatnika po Veľkú noc] tit_jezisa-krista-krala.jpg
22 Spomienka Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa II. [vo veľkonočnom čase] tit_jezisa-krista-krala.jpg
23 Sviatok Narodenia Pána III. [za dňa, omša veriacich] tit_bozie-narodenie.jpg
24 Sviatok Narodenia Pána II. [na úsvite, omša pastierska] tit_bozie-narodenie.jpg
25 Sviatok Narodenia Pána I. Utiereň [v noci, omša anjelská] tit_bozie-narodenie.jpg
 • oprava: sekvencia sme zaradili v omšovom formulári tesne pred Evanjelium (pred Munda cor meum) - doteraz bola umiestnená pred graduálom, čo nezodpovedalo predpisom rímskeho misálu;
 • doplnenie: modul "Ruženec" na hlavnej stránke nahradil nadradený modul "Pobožnosti", do ktorého sme zatiaľ zaradili ruženec, súkromnú omšovú pobožnosť a krížovú cestu;
 • doplnenie: medzi pobožnosti sme pridali "Krížovú cestu. Viac Crucis" podľa JKS so spevmi Stabat Mater Dolorosa a JKS 181 - Rozjímať o umučení;
 • doplnenie: do tabuľky "Proprium Missæ. Menlivé časti sv. omše" v omšovom formulári sme doplnili rubriku "Téma sv. Evanjelia";
 • úprava: na miestach doplnkových modlitieb (orácia, sekréta a postkomúnia) sa v omšovom formulári rozsvietia tie doplnkové modlitby, ktoré sú podľa liturgického obdobia v tom čase odporúčané;
 • úprava: upravili sme logo webu, a zakomponovali sme do neho aj nápis "hlaholský" misál s udaním rokov 1893 a 1927 v hlaholike, keďže sa pripravujeme na import textov tohto misálu do našich omšových formulárov
 • doplnenie: do omšových formulárov proprium de tempore boli pridané latinské súradnice biblických čítaní a meditácie nad obsahom sv. omše z knihy Körper, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948.
 • doplnenie: do omšových formulárov sme doplnili spolu s návestidlami na príslušných miestach Súkromnú omšovú pobožnosť (I. Vstup, II. Glória, III. Modlitba, IV. Čítanie, V. Evanjelium, VI. Krédo, VII. Obetovanie, VIII. Prefácia, IX. Pozdvihovanie, X. Spomienka, XI. Otčenáš, XII. Prijímanie, XIII. Po prijímaní, XIV. Koniec) podľa knihy Körper, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948.
 • príprava: pripravili sme omšový formulár na import "hlaholského misála" Missale Romanum Glagolitice (Misal po zakonu rimskoga dvora) z rokov 1893 a 1927;
 • opravy: drobné opravy omšových formulárov
 • doplnenie: do omšového formulára sme doplnili tabuľku Partibus de S. Missa. Časti sv. omše, ktorá obsahuje hyperaktívne odkazy na jednotlivé časti sv. omše;
 • doplnenie: do omšového formulára sme doplnili tabuľku Proprium Missæ. Menlivé časti sv. omše, ktorá obsahuje latinské a slovenské súradnice na biblické odkazy a odkaz na 3 preklady pasáži Sv. písma;
 • doplnenie: do omšového formulára sme doplnili tabuľku Ordinarium Missæ. Ordinárium sv. omše, ktorá obsahuje spevy hudobnej omše odporúčané podľa Graduale Romanum 1961 a zároveň tabuľku spevov ad libitum, teda podľa ľubovôle
 • doplnenie: do spevu Zrel som vodu podľa JKS 484b boli pridané latinské modlitby a inštrukcie;
 • odstránenie: z formulárov Vidi aquam a Asperges me sme odstránili vetu, ktorá na tomto mieste stála v slovenskom misáli z r. 1952, a to: To bolo potrebné už aj preto, že pri sv. prijímaní Telo Kristovo dostávali na ruku.;
 • doplnenie: do hlavného okna omšového formulára sme doplnili textáciu všetkých tých stálych častí omše, v ktorých sa vyžadovala odpoveď (respondeo) ľudu;
 • aktualizácia: jednotlivé časti omšové formulára sme odlíšili farbami, a to tak, že pre rubriky hudobnej omše sme zvolili tmavomodrú farbu, pre rubriky menlivých častí zasa farbu omše a pre stále rubriky zasa šedú farbu;
 • oprava: zmenili sme názov spevu zo Sláva Bohu na výsostiach na Sláva na výsostiach Bohu;
 • doplnenie: pridali sme notáciu spevov gregoriánskeho chorála ad libitum podľa Graduale Romanum 1961:
Kýrie ad libitum - podľa ľubovôle:
Kyr. Glo. Cre. San. Agn. Ite Ben.
I. Clemens Rector (KAL01) - - - - - -
II. Summe Deus (KAL02) - - - - - -
III. Rector cosmi pie (KAL03) - - - - - -
IV. Kyrie altissime (KAL04) - - - - - -
V. Conditor Kyrie omnium (KAL05) - - - - - -
VI. Te Christe Rex supplices (KAL06) - - - - - -
VII. Splendor aeterne (KAL07) - - - - - -
VIII. Firmator sancte (KAL08) - - - - - -
IX. O Pater excelse (KAL09) - - - - - -
Glória ad libitum - podľa ľubovôle:
- - - - - -
Gloria I. (GLO01) - - - - - -
Gloria II. (GLO02) - - - - - -
Gloria III. (GLO03) - - - - - -
Gloria IV. - More Ambrosiano (GLO04) - - - - - -
Krédo ad libitum - podľa ľubovôle:
             
Credo I. (CRE01) - - - - - -
Credo II. (CRE02) - - - - - -
Credo III. (CRE03) - - - - - -
Credo IV. (CRE04) - - - - - -
Credo V. (CRE05) - - - - - -
Credo VI. (CRE06) - - - - - -
Sanktus ad libitum - podľa ľubovôle:
             
Sanctus I. (SAN01) - - - - - -
Sanctus II. (SAN02) - - - - - -
Sanctus III. (SAN03) - - - - - -
Agnus Dei ad libitum - podľa ľubovôle:
             
Agnus I. (AGN01) - - - - - -
Agnus II. (AGN02) - - - - - -
 • doplnenie: do omšového formulára sme pre čas Umučenia pridali rubriku ✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu bez Glória Patri a žalmu Iúdica me, Deus
 • doplnenie: do omšového formulára sme pre čas Umučenia a pre zádušné sv. omše pridali rubriku ✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými bez Glória Patri [v čase Umučenia a v zádušných omšiach] ✠
 • oprava: sfunkčnili sme zobrazovanie tabuliek gregoriánskeho chorálu pri sviatku sv. Jozefa.
 • aktualizácia: kalendárového zobrazenia niektorých sviatkov, ku ktorým boli pridané doplnkové texty z knihy Životopisy svätých...
 • doplnenie: do predlôh omšových formulárov Commune sanctorum boli pridané formuláre omše panny a mučenice (Loquébar) cez rok, od Deviatnika po veľkonočnú nedeľu a vo veľkonočnom čase
 • doplnenie: doplnkových orácií, sekrét a poskomúnií, a to (D1Y) Zo sviatku sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača (6. decembra), (4J6) Zo sviatku sv. Kataríny, panny a mučenice (25. novembra), (UIT) Zo sviatku sv. Lucie, panny a mučenice