Vzdajte chválu Pánu, lebo dobý je, bo jeho milosrdenstvo je naveky. Chváľte Pána všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia. Bo jeho milosrdenstvo je utvrdené nad nami a vernosť Pána trvá naveky.

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.[1] Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia;[2] lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.


[1] Žalm, ako badať hneď z úvodných veršov, je z časov návratu z babylonského zajatia.

[2] Žalm je najkratší z celého žaltára a najkratšou hlavou v celom Svätom písme, ale je vzácny pre svoj obsah. Žalm je mesiášsky. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru.

Alleluja![1] Spievajte slávu Pánovi, lebo je dobrý: lebo na veky trvá jeho milosť. Alleluja! Chváľte Pána všetky národy: chváľte jeho všetci ľudia.[2] Lebo mocnou dokázala sa nad nami jeho milosť: a Pánova vernosť zostáva na veky.[3]


[1] V hebr. pôvodine sa nenachádza.
[2] Žalm tento odspevoval ľud židovský na konci alebo na počiatku služieb Božích, tak asi ako mi všade dokladáme: Sláva Otcu i Synu.
[3] Milosrdenstvo, milosť vzťahuje sa na povolanie pohanov, ovčínca Pánovho, „vernosť“ na Židov, lebo to prisľúbil Pán ich otcom: Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi a Dávidovi. Rim. 15, 8 a 12.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.