Drahí bratia! Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza shora a prichádza od Otca svetiel, v ktorom niet nijakej premeny ani prípadného zatemnenia. A on, keďže to sám chcel, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli ako by prvotinou jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní, že každý má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo ľudský hnev nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a zvyšky zlosti a pokorne prijmite vštepené slovo (viery), ktoré má moc spasiť vaše duše!

Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel[1], u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy[2], aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.


[1] „Otec svetiel,“ t. j. Boh, Stvoriteľ nebeských svetiel (Gn 1, 14–18) a prameň každého duchovného svetla (porov. 1 Pt 5, 9).
[2] „Slovo pravdy“ je evanjelium (porov. 1 Pt 1, 23–25; Kol 1, 5; Ef 1, 13; 2 Tim 2, 15), prípadne súhrn Božieho zjavenia v živote kresťanov; nazýva sa aj „zákonom slobody“ (v. 25; 2, 12) a „kráľovským zákonom“ (v. 8).

Každý dobrý údel a každý dokonalý dar je shora[1] a sostupuje od Otca svetla[2], u ktorého niet žiadnej premeny, ani tieňa vrtkavosti.[3] Lebo dobrovoľne si nás splodil slovom pravdy[4], aby sme boli jakosi prví[5] zpomedzi jeho tvorov. Viete to, bratia moji najmilší! A tak každý človek nech je chytrý počúvať, ale váhavý mluviť a neskorý hnevať sa. Lebo hnev u muža nekoná to, čo je spravedlivé pred Bohom. Preto odvrhnite[6] všetku nečistotu a zbytočnú zlosť a vľúdne prijmite vštepené slovo[7], ktoré môže spasiť vaše duše.


[1] S neba.
[2] Svetlo vo sv. Písme označuje blaženosť, slávu, a tak od Boha, jako od Otca detí, pochádza len blaženosť a sláva.
[3] Boh je nezmeniteľný, od neho nemôže pochádzať zlo.
[4] Evanjeliumom si nás splodil za svoje dietky, za kresťanov.
[5] Židia boli prví kresťania.
[6] Grécky: odložte.
[7] Grécky: slovo Božie.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.