Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Buďte milosrdní, ako váš Otec je milosrdný. Nesúďte, aby ani vás neposúdili; neodsudzujte, aby ani vás neodsúdili. Odpúšťajte, a aj vám odpustia. Dávajte, a aj vám dajú - mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a pretekajúcu dajú vám do lona; akou mierou totiž budete merať, takou (aj) vám namerajú. Rozpovedal im aj podobenstvo: Či môže slepý slepého vodiť? Či nespadnú obaja do jamy? Učeník nie je nad učiteľa: dokonalý však bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. Prečože vidíš smietku v oku svojho brata, keď vo vlastnom oku ani brvno nebadáš? Akože môžeš povedať svojmu bratovi: Bratu, dovoľ, aby som ti vybral smietku, ktorú máš v oku, keď ty sám ani brvno nevidíš vo svojom oku? Pokrytec, vyhoď najprv brvno z vlastného oka, a potom hľaď vytiahnuť smietku z oka svojho brata.
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ Povedal im aj podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: »Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,« keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.
Buďte (teda) milosrdní, jako i váš Otec je milosrdný. Nesúďte, a nebudete súdení; neodsudzujte, a nebudete odsúdení; odpúšťajte, a odpustí sa i vám. [Mat. 7, 1.] Dávajte, a bude vám dané; mieru dobrú a natlačenú — a natrasenú — a prekypujúcu dajú vám do lona. Tou istou mierou totiž, ktorou merať budete, bude vám nazpät odmerané. A povedal im i podobenstvo: Či môže slepý viesť slepého? Či nespadnú oba do jamy? [Spasiteľ naráža tu na učenie farizejov a zákonníkov, ktorí boli hriešnici, pozbavení nadprirodzeírého svetla. Mat. 15, 14.] Nie je učeník nad učiteľa; ale každý bude dokonalý, keď bude jako jeho učiteľ. [Smysel je: Od vás nemôže sa ovšem väčšia dokonalosť očakávať, lebo učitelia vaši boli farizeji, a nie je učeník nad učiteľa. U sv. Matúša je smysel inakší.] A čo vidíš mrvu [Spasiteľ naráža na hlavnú chybu farizejov: opovážlive posudzovať blížneho a malichernosťami sa zaoberať.] svojmu bratovi v oku, kdežto nebadáš brvna, ktoré je v tvojom oku. Alebo jako môžeš povedať svojmu bratovi: Brate, daj, nech ti vyhodím mrvu z oka, keď sám nevidíš brvna v svojom oku? Pokrytče, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, a potom hľaď vytiahnuť mrvu svojmu bratovi z oka.