(0H1-S) Sekréta: Z nedele XXIV. a poslednej nedele po Turícach
Propítius esto, Dómine, supplicatiónibus nostris: et, pópuli tui oblatiónibus precibúsque suscéptis, ómnium nostrum ad te corda convérte; ut, a terrenis cupiditátibus liberáti, ad cœléstia desidéria transeámus.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Milostivý buď, Pane, našim úpenlivým prosbám: a prijmúc obety a prosby ľudu svojho, obráť ku sebe srdcia všetkých nás; aby, zbavení zemských žiadostí, povzniesli sme sa k nebeským túžbam.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.