(0NN-S) Sekréta: Zo sviatku Božieho Tela
Ecclésiæ tuæ, quǽsumus, Dómine, unitátis et pacis propítius dona concéde: quæ sub oblátis munéribus mýstice designántur.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Cirkvi svojej, prosíme, Pane, milostivo udeľ dary jednoty a pokoja: ktoré naznačujú sa tajomne obetovanými darmi.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.