Bratia! Buďte silní v Pánovi a v jeho všemohúcnosti! Oblečte sa do výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla! Veď náš boj nie je proti (ľuďom) z tela a krvi, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vladárom temnosti tohto sveta, proti zlým duchom pod nebesami. Preto si oblečte výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v deň zla, všetko prekonať a obstáť! Buďte teda pripravení, majúc bedrá opásané pravdou, odetí brnením spravodlivosti a obutí do pohotovosti, (ktorú poskytuje) blahozvesť pokoja! Okrem toho vezmite si štít viery, aby ste nim mohli udusiť ohnivé šípy zlého ducha! A vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie!
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.[1] Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti[2] a obujte si pohotovosť[3] pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy[4] a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!
[1] Porov. 1, 21.
[2] Porov. Iz 11, 5; 59, 17; Múd 5, 18; 1 Sol 5, 8.
[3] Porov. Iz 52, 7; Nah 2, 1. „Pohotovosť pre evanjelium pokoja“ môže tu znamenať horlivosť pre ohlasovanie evanjelia alebo rozlet, ktorý evanjelium dáva ľudskej existencii.
[4] Prilba spásy“ – porov. Iz 59, 17. „Meč Ducha, ktorým je Božie slovo“ – porov. Iz 11, 4; 49, 2; Oz 6, 5.
Ostatne, bratia! Posilnite sa v Pánovi a v jeho mohutnej sile. Oblečte[1] sa do vyzbrojenia Božieho, aby ste mohli obstáť proti úkladom diablovým; lebo nemáme boja proti telu[2] a krvi, ale proti kniežatám a mocnostiam, proti svetovládcom tejto temnosti, proti zlým duchom v povetrí. Preto vezmite[3] vyzbrojenie Božie, aby ste mohli odporovať v deň zlý a dokonalí stáť vo všetkom. Stojte teda, opásaní[4]  okolo svojich bokov pravdou a oblečení do panciera spravedlivosti, obutí na nohách do hotovosti[5] evanjeliuma pokoja; ku všetkému berte štít viery, ktorým by ste mohli uhasiť[6] všetky ohnivé strely toho zlostníka. A vezmite lebku spasenia[7] a meč duchovný[8] (ktorým je slovo Božie).
[1] Vezmite na seba vyzbrojenie, ktoré nám podáva Boh, aby sme mohli obstáť v duchovnom boji.
[2] T. j. proti samým ľuďom. Smysel je: Keď bojujeme proti diablovi, to neznamená bojovať proti slabej moci ľudskej, ale proti veľkej moci zlých duchov, ktorí vykonávajú svoj vliv i na zemi i nad zemou (v povetrí).
[3] T. j. v dobe pokušenia.
[4] Podobenstvo je vzaté z rímského vojaka. Rímsky vojak — ktorého sv. Pavel mal pred očima, keď toto písal — keď išiel do bitky, mal obuté čižmy, aby mu chránily lýtka proti strelkám, a podošvy proti tŕňom a podobným úrazom; na ľadviach mal opasok, na bruchu a prsách brnenie (pancier), obyčajne z tlstej kože; na hlave nosil lebku, obyčajne kovovú, aby mu nepriateľ nemohol rozseknúť hlavu mečom, a konečne v ľavej ruke držal štít, na drevený oblúk pripevnenú vo štvoro kožu. Štít nadložil ako strelám, tak najmä letiacim štiepom, ktoré sa v ňom pristavily, aby mu nezranily telo. Hlavnou zbrojou rímskeho vojaka bol meč, ktorým sa bránil, ale i napádal nepriateľa. Takéto vyzbrojenie v duchovnom poli nám odporúča sv. Pavel, a to: najslabšie časti nášho tela sú: ladvie = boky, t. j. život pohlavný, a tieto si ochránime pravdou, t. j. keď sa náš život srovnáva s našou vierou a naša viera s učením Kristovým. Pancier ochraňuje najšľachetnejšie čiastky nášho tela, ktorých poranenie ľahko sa stáva smrteľným, a označuje azda tri božské ctnosti; žalúdok = vieru, dľa toho spravedlivý žije z viery; pľúca = nádej; srdce = lásku. Tieto tri božské ctnosti najlepšie ochraňuje spravedlivosť, t. j. ospravedlivenie a ustavičné posväcovanie seba samého.
[5] Buďte ochotní a hotoví hiásať učenie Kristovo, ktoré dáva pokoj a spasenie.
[6] T. j. udusiť všetky zlé žiadosti, ktoré diabol zapaľuje vo vás. Nepriatelia tu i tu vypaľovali na rímskych vojakov chytľavú a horľavú látku, ktorá mala spáliť nepriateľa.
[7] T. j. lebku nádeje v spasenie.
[8] T. j. meč, ktorý preniká ducha. Iz. 59, 17; I. Th. 5, 8.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.