Za onoho času bola svadba v Káne Galilejskej. Bola tam aj Matka Ježišova. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď im pochybelo vína, povedala Ježišovi Matka: Nemajú vína! Ježiš jej odpovedal: Žena, načo mi s tebou (o tom hovoriť)? Ešte neprišla moja hodina! Tu jeho Matka povedala posluhovačom: Čokoľvek vám povie, urobte! A bolo tam šesť kamenných nádob, každá na dve až tri mierky, ako si to vyžadovaly židovské očisťovacie obrady. I prikázal Ježiš (posluhovačom): Naplňte tie nádoby vodou! A naplnili ich až do vrchu. Potom im Ježiš povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli. Keď starejši ochutnal vodu, premenenú na víno, zavolal si ženícha – ten totiž nevedel, kde sa vzalo (víno), ale posluhovači, ktorí načierali vodu, to vedeli – a vravel mu: Každý podáva najprv dobré víno, a horšie len potom, keď si (hostia) upili. Ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ! Tento div v Káne Galilejskej bol prvý, ktorý učinil Ježiš, a tak zjavil svoju slávnu moc. A jeho učeníci uverili v neho.
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba.[1] Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“[2] Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery[3]. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

[1] „Na tretí deň“ po stretnutí s Filipom a Natanaelom. - Kána, dnešné Kefr Kenna, je neďaleko Nazareta.
[2] „Čo mňa a teba do toho, žena“ - semitské vyjadrenie, dosť časté v Starom zákone a aj v Novom zákone (Mt 8, 29). Používa sa na odmietnutie správnej žiadosti, na splnenie ktorej ešte neprišiel čas. – „Žena“ – Ježiš tu chce vyzdvihnúť novú hodnosť Panny Márie v ľudskom pokolení; takisto ju nazve aj v 19, 26, kde sa tento význam vyjasní s odvolaním sa na Gn 3, 15.20: Mária je nová Eva – matka živých. – Ježišova „hodina“ je chvíľa, ktorú určuje Otec, hodina jeho oslávenia (porov. 13, 1; 17, 1). Zázrak na príhovor Panny Márie bude zatiaľ jeho symbolickým zvestovaním.
[3] Jedna židovská „miera“ mala asi 40 litrov.

A tretieho dňa[1] bola svatba v Káne[2] Galilejskej, a bola tam matka Ježišova. A pozvali na svatbu i Ježiša[3] a jeho učeníkov. A keď sa minulo víno, riekla matka Ježišova k nemu: Nemajú vína.[4] I riekol jej Ježiš: Čo je mňa a teba do toho, ženo?[5] Neprišla ešte moja hodina.[6] Riekla jeho matka posluhom: Čokoľvek vám povie, spravte.[7] A bolo tam postavených na očisťovanie židovské šesť kamenných nádob[8], každá na dve alebo tri vedrá[9] veľká. Riekol im Ježiš: Naplňte nádoby vodou. I naplnili ich až do vrchu. A povedal im Ježiš: Teraz načierajte a zaneste starostovi[10] svatby. I zaniesli. A keď starosta svatby okúsil vodu,  premenenú na víno, a nevedel, odkiaľ je (ale posluhovia, ktorí načierali vodu, vedeli), zavolal starosta mladoženícha a riekol mu: Každý človek predkladá najprv dobré víno[11], a potom, keď sa podnapijú, to, čo je planšie; ale ty si zachoval dobré víno až dosaváď. Tento počiatok[13] zázrakov učinil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci verili v neho.

[1] Po výše spomenutom rozhovore s Natanaelom.
[2] Neďaleko Tyru a Sidonu.
[3] Teda radovánky sú dovolené, nech sú ony len slušné.
[4] P. Ježiš vedel, že nemajú vína, no P. Mária upozorňuje ho na to, jako prímluvnica.
[5] T. j.: Ja mám upotrebovať svoju božskú moc dľa Vôle Otcovej len ku prospechu všeobecného dobra, a nie dľa chúťok ľudských. Týmito slovami Spasiteľ nezahriakol svoju matku, ale dal na javo učeníkom, že kde ide o dielo Božie, tam netreba dbať na sväzky rodinné; preto Spasiteľ svoju matku nazýva len ženou.
[6] Alebo preto, že ešte nevystúpil verejne, alebo preto, že svatobníci ešte nevedeli zrejme o nedostatku, a tak bolo treba ešte dočkať, aby zázrak bol tým patrnejší.
[7] Vidieť, že P. Mária pochopila P. Ježiša a necítila sa byť urazenou, a že vnútorne osvietená poznala, že už prišla jeho hodina. Keď P. Ježiš už tu na zemi učinil svoj prvý zázrak na prímluvu P. Márie, jak mocná je jej prímluva v nebi!
[8] Vlastne nádob na vodu, t. j. krhál. Židia, aby sa nestali nábožensky nečistými, častejšie denne si umývali ruky a náčinie, a k tomu cieľu v pitvore musela byť vždy voda.
[9] Vedro = asi 40 litrov.
[10] Starosta — starejší, čili vrchný správca svatby, mal pod rukou posluhov a staral sa o poriadok, ako i o to, aby hostia boli dobre obslúžení. Víno sa čerpalo varechami zo žbánov do pohárov.
[11] Teraz je obyčaj naposledy dať lepšie víno; vtedy to bolo naopak.
[12] Vtedy sa už tak uedbá ná to, čo sa pije.
[13] Toto bol jeho prvý zázrak.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.