Toto hovorí Pán: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom i nárekom, a roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie. Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie, na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu. Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, svolajte sbor, sjednoťte starcov, shromaždite malučkých a tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, sluhovia Pána, a nech hovoria: Odpusť, Pane, odpusť svojmu ľudu a nevydaj na hanbu svoje dedičstvo, aby nad nimi panovaly národy; prečo by mali medzi národmi vravieť: Kdeže je ich Boh? A Pán sa rozhorlil za svoju zem a odpustil svojmu ľudu. I odpovedal Pán a vravel svojmu ľudu: Hľa, ja vám pošlem obilie, víno a olej: nasýtite sa nimi a nedám vás viac národom na potupu, hovorí všemohúci Pán.
„Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu. Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie, zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých aj tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, Pánovi sluhovia, a nech hovoria: „Ušetri, Pane, svoj ľud a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu, aby nad nimi panovali národy;“ prečo by mali vravieť medzi národmi: „Kdeže je ich Boh?“ Pán sa rozhorlil za svoju krajinu a ušetril svoj ľud. Pán odpovedal svojmu ľudu: „Hľa, ja vám pošlem obilie, víno a olej: nasýtite sa nimi a viac vás nedám na potupu národom.
xxx