Toto hovorí Pán Boh: Tá duša zomrie, ktorá zhreší; syn neponesie vinu otca a otec neponesie vinu syna; spravodlivosť spravodlivca bude na ňom a zločin zločinca bude na ňom. Ak sa však bezbožník odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie. Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem, pre spravodlivosť, ktorú konal, bude žiť. Či môžem mať záľubu v bezbožníkovej smrti? - hovorí Pán Boh, - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest, a žil? Ak sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, podobný ohavnostiam, ktoré spáchal bezbožník, či bude žiť? Jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, vôbec sa nepripomenú; pre svoj odpad, ktorým sa odtrhol, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre ten zomrie. Poviete azda: Nie je spravodlivé Pánovo pokračovanie! Počujteže, dom Izraelov: Nuž moje pokračovanie je nesprávne? Či je nie skôr vaše pokračovanie nesprávne? Keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie preň; pre svoj zločin, ktorý spáchal, zomrie. A keď sa bezbožník odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude konať podľa spravodlivosti a práva, ten si zachráni dušu pre život. Keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie, hovorí všemohúci Pán.
Ten zomrie, kto zhreší. Syn neponesie vinu otca a otec neponesie vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom a bezbožnosť bezbožného bude na ňom. Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie. Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem, pre spravodlivosť, ktorú konal, bude žiť. Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? – hovorí Pán, Boh – a či nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil? Ak sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin podobný ohavnostiam, ktoré spáchal hriešnik, či bude žiť? Jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, vôbec sa nepripomenú; pre svoj odpad, ktorým sa odtrhol, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre ten zomrie. Poviete azda: Pánovo pokračovanie nie je spravodlivé! Počujteže, dom Izraelov: Nuž moje pokračovanie je nesprávne? Či nie je skôr vaše pokračovanie nesprávne? Keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie preň; pre svoj zločin, ktorý spácha, zomrie. A keď sa hriešnik odvráti od svojej neprávosti, ktorú páchal, a koná podľa spravodlivosti a práva, ten si zachráni dušu pre život. Keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie.

Lež duša, ktorá hreší, tá zomre; syn neponesie neprávosti otcovej, a otec neponesie neprávosti synovej; spravodlivosť spravodlivého; bude na ňom, a bezbožnosť - bezbožného bude na ňom.[1] Ale jestliže by bezbožný činil pokánie za všetky hriechy svoje, ktoré spáchal, a zachovával by všetky prikázania moje, a plnil súd a spravodlivosť; žiť bude, a nezomre. Nespomniem nijakej neprávosti jeho, ktorú spáchal a pre jeho spravodlivosť, ktorú konal, žiť bude. Či vôľa moja je smrť bezbožného, hovorí Pán Boh, a nie, aby sa obrátil od ciest svojich a žil?[2] Ale jestliže by sa spravodlivý odvrátil od spravodlivosti svojej, a páchal by neprávosť podľa všetkých ohavností, ktoré páchava bezbožný, či mal by žiť? Na nijaké spravodlivosti jeho, ktoré konal, nebude pamätované, ale pre svoje prestúpenie, ktorého sa dopustil, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre to zomre.[3] A hovoríte: Cesta Pánova nie je pravá! Nože slyšte, dome izraelský: či moja cesta nie je pravá, a či nie viac vaše cesty sú krivé?[4] Lebo keby sa spravodlivý odvrátil od spravodlivosti svojej, a páchal by neprávosť, v tom by umrel; pre nespravodlivosť, ktorej sa dopustil, zomrel. A keby sa odvrátil bezbožný od bezbožnosti svojej, ktorej sa dopustil, a konal by súd a spravodlivosť, ten svoju dušu obživí. Lebo keď vstúpi do seba a odvráti sa od všetkých neprávostí svojich, ktoré páchal, žiť bude, a nezomre![5]


[1] Spravodlivosť spravodlivému a bezbožnosť bezbožnému dľa zaslúženia každého odplatená bude, tomu dobrým, tamtomu zlým.
[2] Ez 33, 11.
[3] Ako spravodlivého, ktorý predtým bol hriešnikom, staré hriechy neoblažujú, tak ani hriešnikovi, ktorý prvej bol spravodlivý, nič neosoží vtedajšia spravodlivosť. Každý bude súdený po tom stave, v ktorom bude nájdený. (Jeron.) Ale i keď spravodlivý padne, to nič nemení na tej pravde, že Boh najprv chce, aby všetci ľudia boli spasení. Avšak jestliže hriešnik sotrváva vo svojom hriechu, Boh potom chce jeho smrť, ako následok zatvrdnutia v zlom.]
[4] Ez 33, 20.
[5] Cesta k obráteniu je o svojom zlom živote rozmýšľať; vtedy hriešny človek vstúpi do seba, uzná, že treba obrátiť sa.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.