V tých dňoch všetok ľud sťa jeden muž sišiel sa na námestí, ktoré je proti Vodnej bráne. Rozkázali Ezdrášovi, znateľovi Písma, priniesť knihu Mojžišovho zákona, ktorý Pán bol ustanovil pre Izraelitov. Priniesol kňaz Ezdráš teda zákon pred dav mužov, žien a všetkých, ktorí znali chápať, čo sa počúvalo, prvého dňa v siedmom mesiaci. Čítal z neho na námestí proti Vodnej bráne od samého rána do poludnia, pred mužmi a ženami a všetkými, ktorí boli schopní chápať. Všetci ľudia počúvali predčítanie zákonníka veľmi pozorne. Ezdráš, zákonník, stál na drevenej vyvýšenine, ktorú na tento cieľ boli spravili. Otvoril knihu pred očami všetkých ľudí, prevyšoval totiž všetok ľud, a keď ju otváral, všetok ľud vstal. A Ezdráš blahoslavil Pána, Boha veľkého, a odpovedal ľud rad-radom: Amen, amen! pričom pozdvihoval ruky. Potom sa zas sklonili a klaňali sa Pánu tvárou k zemi. Leviti vykladali ľudu zákon. Ľud stál a nehol sa s miesta. Čítali však z knihy, zo zákona Božieho, stať za staťou a vykladali smysel, takže rozumeli tomu, čo sa prečítalo. Vtedy Nehemiáš, Ezdráš, kňaz a zákonník, a leviti, ktorí vyučovali ľud, povedali celej vospolnosti: Tento deň je svätý Pánu, Bohu vášmu. Nežiaľte a neplačte! A povedal im ďalej: Choďte, za-jedzte si mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, ktorý si nemohol nič prihotoviť. Lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila.
Všetok ľud sa zišiel ako jeden muž oproti Vodnej bráne. Znalcovi Písma, Ezdrášovi, rozkázali priniesť knihu Mojžišovho zákona, ktorý Pán ustanovil pre Izraelitov. Kňaz Ezdráš teda v prvý deň siedmeho mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov, žien a všetkých, ktorí boli schopní chápať, čo sa počúvalo. Čítali z neho na námestí oproti Vodnej bráne od samého rána do poludnia pred mužmi a ženami a všetkými, čo boli schopní chápať. Zákonník Ezdráš stál na drevenej vyvýšenine, ktorú na tento cieľ urobili. Vedľa neho stáli po pravici Matatiáš, Semeiáš, Anaiáš, Uriáš, Chilkiáš a Maásiáš, po jeho ľavici Pedaiáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, Chašbadana, Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkých ľudí, prevyšoval totiž všetok ľud, a keď ju otváral, všetok ľud vstal. Ezdráš dobrorečil Pánovi, veľkému Bohu, a ľud rad-radom odpovedal: „Amen, amen!“, pričom zdvíhal ruky. Potom sa zas sklonili a klaňali sa Pánovi tvárou až po zem. Leviti Jozue, Bani, Šerebiáš, Jamin, Akub, Šabetai, Hodiáš, Maásiáš, Kelita, Azariáš, Jozabad, Chanan a Pelaiáš vykladali ľudu zákon. Ľud stál a nepohol sa z miesta. A čítali z knihy, z Božieho zákona, stať za staťou a vykladali zmysel, takže rozumeli tomu, čo sa prečítalo. Vtedy Nehemiáš, to jest kráľov námestník, Ezdráš, kňaz a zákonník, a leviti, čo vyučovali ľud, povedali celému spoločenstvu: „Tento deň je zasvätený Pánovi, vášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte!“ Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. Potom im povedal: „Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“
I nastal siedmy mesiac: a synovia izraelskí boli po svojich mestách. A shromaždil sa všetok ľud, ako jeden muž, do ulice, ktorá je proti vodnej bráne: a riekli Ezdrášovi, učencovi, aby priniesol Knihu zákona Mojžišovho, ktorú vydal Boh Izraelovi. Tedy priniesol Ezdráš, kňaz, zákon pred to shromaždenie mužov a žien, a pred všetkých, ktorí mohli rozumeť, prvého dňa siedmeho mesiaca. A čítal z nej zjavne na ulici, ktorá bola proti vodnej bráne, od rána až do poludnia pred mužami, a ženami, a tými, ktorí mohli rozumieť, a uši všetkého ľudu boly obrátené ku knihe. Stál však Ezdráš, učenec, na drevenom stupni, ktorý bol shotovil k rečneniu: a vedľa neho stáli Maíatiáš, Semeiáš, a Aniáš, a Uriáš, a Helkiáš, a Maasiáš na jeho pravici; a na ľavici Fadaiáš, Misael, a Melchiáš, a Hasum, a Hasbadana, Zachariáš, a Mosollam. A otvoril Ezdráš knihu pred všetkým ľudom: lebo vyššie stál než všetok ľud: a keď ju otvoril, vstal všetok ľud. [Tak aj dnes stojíme, keď sa číta sv. evanjelium, aby sme slyšali slová a rozkazy Pánove.] A Ezdráš chválil Pána Boha veľkého: a všetok ľud odpovedal: Amen, Amen: a pozdvihovali [Na znamenie túžby.] svoje ruky, a skláňali sa, a poklonu učinili Bohu tvárou k zemi. A Josue, a Bani, a Serebiáš, Jamin, Akkub, Septai, Odiáš, Maasiáš, Kelita, Azariáš, Jozabed, Hanan, Falaiáš, a leviti utišovali ľud, [Hebr.: Vyučovali ľud zákonu.] aby mohli počuť zákon; ľud však stál na svojom mieste. A čítali z Knihy zákona Božieho zretedelne a vykladajúc, aby mohli rozumieť [Židia totižto v Babylone zabudli svoju materinskú židovskú reč, lež naučili sa aramejskému nárečiu, preto museli im to leviti vykladal zo židovštiny, lebo ináč neboli by rozumeli.]: tak že rozumeli, keď sa čítalo. I riekol Nehemiáš (to jest Atersata), a Ezdráš kňaz a učenec, a leviti, ktorí vykladali všetkému ľudu: Deň tento posvätený je [Toto bol nový rok židovský, alebo deň trúb. III. Mojž. 23, 24.] Pánu Bohu nášmu, [Hebr.: vášmu.] nezarmucujte sa a neplačte. Lebo, plakal všetok ľud, keď slyšal slová zákona. A riekol im: Iďte, jedzte tučné veci, a pite siadké vína, a pošlite čiastku aj tým, ktorí si ničoho neprichystali: [Toto bol príkaz Mojžišov (V. Mojž. 16, 11-14.)] lebo deň tento svätý je, a nermúťte sa: lebo radosť v Pánovi je naša sila. [Keď sa budeme Pána báť a jeho príkazy zachovávať, budeme mať z toho radosť, a Pán nás bude potom v dobrom posilňovať.]

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.