Chváľte Pána všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia. V. Lebo utvrdené je jeho milosrdenstvo nad nami a vernosť Pánova trvá naveky.
Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia; lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.
Alleluja! Chváľte Pána všetky národy: chváľte jeho všetci ľudia. [Žalm tento odspevoval ľud židovský na konci aleho na počiatku služieb Božích, tak asi ako mi všade dokladáme: Sláva Otcu i Synu.] Lebo mocnou dokázala sa nad nami jeho milosť: a Pánova vernosť zostáva na veky. [Alleluja! [V hebr. sa nenachádza. Žalm tento dľa sv. Otcov má sa používať ako chválospev Messiášov za vyslobodenie svoje z múk. Poneváč každý kresťan viac alebo menej znázorňuje v sebe život Spasiteľa, môže tento žalm na seba vzťahovať a city svoje s citami Spasiteľa sjednotiť. Cirkev sv. užíva tento žalm pri svätení chrámu.] Velebte Pána, pretože je dobrý: lebo na veky trvá jeho milosť.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.